הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות וביטחון
5.
בטיחות וזהירות בדרכים
5.2
פרס שר החינוך התרבות והספורט ושר התחבורה
לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים

(נח)5.2‎-1

גם השנה, כמדי שנה, תיערך פעילות לקראת פרס שר החינוך התרבות
והספורט ושר התחבורה לבתי ספר שהצטיינו בפעילות חינוכית מוגברת
בנושא הבטיחות בדרכים בשילוב כל מקצועות הלימוד העיוניים
והטכנולוגיים ובכל האמצעים החינוכיים.
ועדת הפרס הארצית תבקר בכל מחוז בבית הספר שייבחר כמצטיין
בחודש אדר התשנ"ח (מרס 1998). מועדי הביקורים ייקבעו עם המפקחים
המחוזיים על החינוך לבטיחות בדרכים.

נוהלי ההשתתפות בפעילות מובאים בחוברת הוראות הקבע של חוזר זה,
בסעיף 5.2‎-1.


מנהלי בתי הספר המעוניינים להשתתף בפעילות לקראת הפרס
או לקבל מידע נוסף מתבקשים לפנות אל המפקחים על החינוך
לבטיחות בדרכים במחוזות.
רשימת המפקחים מופיעה בחוזר נח/1, סעיף 8 -ה'.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998