דרכי הוראה
6.
עזרי לימוד
6.5
עדכון מחירי קלטות וידיאו של התכניות הלימודיות
של הטלוויזיה החינוכית

(נח)6.5‎-1

מחיר קלטות הווידיאו המכילות תכניות לימודיות של הטלוויזיה החינוכית
הישראלית עודכן, ויהיה החל ביום ג' בטבת התשנ"ח (1.1.98), כדלקמן:
מחיר קלטת קצרה (60 דקות): 45 ש"ח
מחיר קלטת ארוכה (180 דקות): 55 ש"ח.
מוסדות החינוך והמורים מתבקשים להכין את הזמנותיהם בהתאם
למחירים החדשים.


נוהל הזמנת הקלטות נשאר ללא שינוי. לקבל טופסי הזמנה ופרטים
נוספים אפשר לפנות אל המרכזים הפדגוגיים האזוריים וכן אל מר
עזרא מזרחי, אגף המרכזים הפדגוגיים, ירושלים, טל' 02‎-5601351הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998