תכניות לימודים
9.
הנושא המרכז
9.8
מרכז יובילר - תחרות בכתיבת עבודות אישיות בנושא המרכז
(נח)9.8‎-1
בשנת הלימודים התשנ"ח תתקיים תחרות ארצית בכתיבת עבודות
אישיות בנושא המרכז השנתי לשנת הלימודים התשנ"ח. התחרות
מאורגנת על-ידי מרכז יובילר בבית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
בירושלים, והפיקוח על הנושא המרכז השנתי במזכירות הפדגוגית
במשרד החינוך התרבות והספורט.
התחרות מיועדת לתלמידים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים
ובחטיבות העליונות (מכיתות ה'-י"ב) ובבתי ספר בחינוך המיוחד. התחרות
מיועדת למגזר היהודי, הערבי והדרוזי.
במגזר הערבי ניתן להתמקד בנושאים הקשורים ליובל למדינה.
א. כל תלמיד מוזמן לכתוב עבודה אישית, עיונית או יצירתית, על הנושא
המרכז השנתי להתשנ"ח, "ציונות ויובל למדינה". מרכז יובילר יעניק
ייעוץ במשך כל זמן התחרות.
1.
לוח זמנים
- טבת התשנ"ח / ינואר 1998: פרסום בחוזר המנכ"ל
- י"ז באדר התשנ"ח / 15 במרס 1998: המועד האחרון להגשת העבודות
  לתחרות
- ניסן-אייר התשנ"ח / מרס-מאי 1998: תהליך המיון והשיפוט
- סיוון התשנ"ח / יוני 1998: טקס הסיום וחלוקת הפרסים לזוכים
  בתחרות.

את העבודות יש לשלוח ל"מרכז יובילר", בית הספר לחינוך,
האוניברסיטה העברית, הר-הצופים, ירושלים 91905.

2.
לקבלת דפי הנחיה, קריטריונים להערכת עבודות וכרזה על תחרות
יש לפנות למרכז יובילר.

3.
לרשות התלמידים והמורים עומדים שני חלקי הספר "מאה שנים
לקונגרס הציוני וחמישים שנה למדינת ישראל", ובהם הצעות
לנושאים ורשימת מקורות שייסיעו בבחירת נושאים ובאיתור מקורות:
חלק א': ציונות
חלק ב': יובל למדינה.

הספרים ניתנים לרכישה -
1. במרכז יובילר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית,
    הר הצופים, ירושלים 91905.
2. אצל "רכס", פרויקטים חינוכיים, אבן יהודה, ת"ד 75, מ' 40550.

4.
מרכז יובילר מקיים השתלמויות בית ספריות להנחיה בכתיבת עבודות
בנושא "ציונות ויובל למדינה".
5.
להלן רשימת חברי ועדת ההיגוי לתחרות:
שרה רויטר, האגף לחינוך יסודי, טל' 02‎-5602653, פקס' 02‎-5603277
א.
חיה מאור, האגף לחינוך על-יסודי, טל' 02‎-5603252, פקס' 02‎-5603277
ב.
ד"ר רחמים מלמד כהן - מנהל החינוך הדתי, טל' 02‎-5604101, פקס'
02‎-5604105
ג.
ישי לוי - מנהל החינוך הדתי, טל' 02‎-5694135, פקס' 02‎-5604105
ד.
סלאח באדיר, המגזר הערבי, טל' 02‎-5601462 ,02‎-5601792
ה.
עלי סלאלחה, המגזר הדרוזי, טל' 04‎-9802247
ו.
דליה טל, חינוך מיוחד, טל' 03‎-6931854, פקס' 03‎-6931855
ז.
דליה גורן, הפיקוח על הנושא המרכז השנתי, טל' 02‎-5603718, פקס'
02‎-5602668
ח.
תרצה לב-ציון, מנהל מרכז יובילר, טל' 02‎-5882073, פקס' 02‎-5882045
ט.
מירי ראובן, מנהלת התחרות במרכז יובילר, טל' 02‎-5882166, פקס'
02‎-5882045
י.
6.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998