אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
משמעת
2.4
העברה והוצאה מבית הספר
2.4‎-1
1 בינואר 1988

תאריך תחולה
עדכון חוזר מיוחד ט',
התשנ"ז סעיף ב',

חוזר זה בוטל

מטרת הפרסום

להלן עדכון לסעיף ב' בחוזר מיוחד ט', התשנ"ז, "סדר, נוהל ואורחות חיים בבית
הספר", לקטע העוסק בנושא "העברה והוצאה מבית הספר" (עמ' 14‎-13):

העברה והוצאה מבית הספר
במקרים שבהם המועצה הפדגוגית של בית הספר מגיעה למסקנה כי טובת התלמיד
וטובת בית הספר דורשים את העברתו לבית ספר אחר יפעל המנהל על-פי הנחיות המשרד
שפורסמו בעניין זה, כדלהלן:
אם הוחלט להוציא מן המוסד תלמיד בגיל חוק לימוד חובה ולהעבירו למוסד
אחר, יש לנהוג על פי תקנות ההעברה בתיאום עם המפקח על המוסד ובאישורו,
לפי השלבים האלה:
1.
קבלת החלטה של המועצה הפדגוגית
א.
הכנת פרוטוקול מלא של החלטת המועצה הפדגוגית ושל הנימוקים להחלטה
ב.
זימון ההורים על ידי המנהל לקבלת תגובתם
ג.
מסירת הודעה להורים
ד.
פנייה לרשות החינוך המקומית לקבלת אישורה והצעותיה למקום לימודים חלופי
ה.
מתן זכות ערעור להורים בפני מנהל המחוז (החלטת מנהל המחוז היא סופית; יש
ליידע את ההורים בדבר זכותם לפנות למנהל המחוז).
ו.
לגבי הוצאת תלמיד ממוסד דתי תינתן להורים זכות לערער בפני המחמ"ד במחוז
או בפני מנהל מינהל החינוך הדתי.
תלמיד לא יועבר מבית הספר אלא אם כן נסתיימו כל ההליכים שפורטו לעיל.
להוצאת תלמיד במהלך לימודיו בכיתות י"א-י"ב ובמעבר שביניהן (לאחר שעבר
את גיל חוק חינוך חובה) יש צורך ביידוע המפקח הכולל, לאחר שיקוימו כל
התנאים המפורטים לעיל. רשות החינוך המקומית תעשה כל שביכולתה, בשיתוף
הפיקוח וההורים, למצוא מסגרת לימודית מתאימה להמשך לימודיו של התלמיד
המורחק.
2.
תלמיד שפגע בכללי בית הספר במהלך לימודיו בכיתות י"א-י"ב, לקראת מועד
בחינות הבגרות, לא תיפגע זכותו להשתתף בבחינות.
3.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998