להנימו ןוגרא
.3
תיגוגדפה הדובעה ןוגרא
3.1
תויכוניח תומזי דודיעל ןרקה קנעמ
3.1‎-1(חנ)

ןוגראה ידי לע א"לשתה תנשב המקוה תויכוניח תומזי דודיעל ןרקה
P.E.F, Israel Endowment Inc.
תונויער תוסנל ךוניחה ישנא ללכו תוננג ,םירומ ידיב עייסל תדעוימ ןרקה
.ךוניחהו הארוהה ימוחתב םישדח
.ח"ש 5,000 דע היהי ןתנייש קנעמה לש יברמה םוכסה הנשה
עוציבל םייחרכהו םייתוהמ םהש םירמוחו דויצ תשיכרל דעוימ קנעמה
תושקב לע שגד םשוי הנשה .רפסה תיבב םייוצמ םניאו טקיורפה
תוינפ לבקלו דדועל ךישמת ןרקה .ךוניח ישנא לש םיתווצמ תועיגמה
.תווצב הדובע לע היהת ח"נשתה תנשב הפדעהה ךא ,םידדוב םירוממ

םימוחתב םיטקיורפ עוציבל םיקנעמ םיכנחמ ולביק תונורחאה םינשב
:אמגודל ;םינוש

"ףודרת קדצו קוח" .1
םיינולח-םייתד :ןוכית רפס תיבב ףתושמ רועיש .2
עדונ אל ץרא לבח - היפויתא .3
תילגנא ירועיש ךרד יתרבח ךוניח .4
הידימיטלומ תועצמאב יטנתואה ידוהיה ןוגינה תייווח .5
םינושה תונמאה ימוחתב םיבלושמ םירויס .6
(תעד ימוחת בוליש) תיביטרגטניא תיטמתמ תידומיל הביבס .7
תרושקתו לארשי ץרא ידומיל בוליש .8
תורוקמה יליבשב ךלהתהל .9

,הארוהה יכרד תא רפשלו שדחל ףאושה ךנחמ לכ ןרקל תונפל יאשר
תויכוניח תואצות גישהלו דימלתה לש ומלוע תרשעהל םיכרד שפחל
םינמזומ ןרקה קנעמ עויסב םיטקיורפ רבעב וליעפהש םימזי .רתוי תובוט
ךוניחה תרגסמל רבעמ טקיורפה תבכרהל תוינכת עיצהל םה םג
.תמצמוצמה


ט"נשתה םידומילה תנשב עוציבל םיטקיורפ עיצהל םיניינועמה
,"תויכוניח תומזי דודיעל ןרקה" לא השקב ספוט תלבק םשל ונפי

.91040 םילשורי ,4047 ד"ת
.(4.5.98) ח"נשתה רייאב 'ח ,ינש םוי דע ןרקל תושקב שיגהל ןתינ


.(14.5.98) רמועב ג"לב הנשה םייקתי ןרקה לש יתנשה ןויעה םוי
תועדוה


1998 ראוניב 1 ,ח"נשתה תבטב 'ג ,5/חנ ל"כנמ רזוח