חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
ארגון ומינהל
3.
סקרים ואיסוף מידע
3.9
הנוהל לאישור איסוף מידע במוסדות חינוך
3.9‎-1
1 בינואר 1988

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

1. איסוף מידע מתלמידים או אודותם
כללי
1.1
גורם חיצוני למשרד החינוך התרבות והספורט המעוניין לאסוף מידע
במוסד חינוכי מתלמידים או אודותם, לצורך עריכת מחקר או לצורך
אחר, יגיש בקשה בכתב לרשות המוסמכת במשרד, כמפורט בהמשך.
(א)
נוהל זה מחייב גם עובדי הוראה ובעלי תפקידים במשרד המבקשים
לאסוף מידע שלא במסגרת תפקידם, וכן פרחי הוראה האוספים נתונים
שלא במסגרת עבודתם המעשית.
(ב)
מנהל מוסד חינוכי לא יתיר איסוף מידע כלשהו במוסדו ללא אישור
מראש ובכתב מטעם הרשות המוסמכת במשרד. איסוף המידע יתבצע
בכפיפות לכללים ולעקרונות לשימוש באמצעי אבטחה המופיעים בחוזר
מיוחד ח', התשנ"ח, "נוהל אבטחת מידע במערכת מינהל בית ספר
ממוחשב".
(ג)
איסוף המידע ייעשה באופן אנונימי, כלומר ללא כל נתון המאפשר לגורם
כלשהו, ובכלל זה עורך המחקר עצמו, זיהוי של הפרט שאודותיו ייאסף
המידע.
(ד)
היחידות המורשות לאשר איסוף מידע
1.2
היחידות המורשות לאשר איסוף מידע מתלמידים או אודותם הן
היחידות המפורטות להלן בלבד, וזאת במקרים ובתנאים המפורטים:
(1) לשכת מנהל המחוז - במקרים שבהם מתקיימים שני התנאים האלה:
א. הפונה הוא חוקר או תלמיד במוסד אקדמי בארץ (מוסד להשכלה
על-תיכונית שהוכר כמוסד אקדמי ע"י המועצה להשכלה גבוהה), והפעולה
המבוקשת אמורה להיערך מטעם מוסד זה.
ב. הבקשה מתייחסת למוסדות חינוך במחוז אחד בלבד. לצורך אישור
איסוף המידע ייחשבו כמחוזות גם המינהל לחינוך ההתיישבותי ועליית
הנוער ומינהלת ירושלים (מנח"י).
(2) לשכת המדען הראשי - בכל אחד משלושת המקרים האלה:
א. הבקשה מתייחסת למוסדות בשני מחוזות או יותר (גם כשהאיסוף
נעשה מטעם מוסד אקדמי בארץ).
ב. איסוף המידע מתנהל מטעם מוסד שאינו אקדמי או מוסד אקדמי
בחו"ל.
ג. איסוף המידע ממומן על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
אם לפחות אחד מהמוסדות שהבקשה מתייחסת אליהם שייך לפיקוח
הממלכתי דתי, תפנה היחידה המאשרת (מבין השתיים המוזכרות לעיל)
למינהל החינוך הממלכתי-דתי לצורך קבלת אישורו לאיסוף מידע במוסד.
אם לפחות אחד מהמוסדות שהבקשה מתייחסת אליהם הוא מוכר שאינו
רשמי, והפיקוח עליו איננו ממלכתי או ממלכתי-דתי, תפנה היחידה
המאשרת שלעיל לחינוך המוכר לצורך קבלת אישורו לאיסוף מידע
במוסד.
(3) לשכת הדובר - במקרים שבהם הפונה הוא נציג העיתונות הכתובה או
האלקטרונית, והפעולה המבוקשת אמורה להיערך לצורך כתבה או פרסום
תקשורתי אחר.
אם הפעולה כוללת היבטים מחקריים, יש לפנות להתייעצות בלשכת
המדען הראשי.
פעולה המתבצעת במסגרת הכשרת עובדי הוראה
1.3
במקרים שבהם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן פטור תלמיד
במוסד להכשרת מורים ועובדי הוראה (סמינר או אוניברסיטה) מקבלת
אישור לצורך ביצוע הפעולה:
הפעולה מתבצעת במסגרת העבודה המעשית של פרח ההוראה.
(א)
הפעולה זהה במהות לפעולות המתבצעות על ידי מורה הכיתה במהלך יום
לימודים רגיל
(ב)
העבודה וממצאיה ישמשו לצרכים המתחייבים מהעבודה המעשית של
פרח ההוראה בלבד ולא ישמשו או יפורסמו בדרך כלשהי למטרה אחרת.
(ג)
בכל מקרה אחר על פרח ההוראה לנהוג על פי הנהלים המפורטים
בהוראות אלו.
המסמכים שייכללו בבקשה
1.4
תיאור הפעולה שבמסגרתה ייאסף המידע
א.
1) הרקע לפעולה (יש לכלול רקע תיאורטי וסקירת ספרות, לפי העניין)
2) מטרות הפעולה
3) תוכן הפעולה (במקרה של מחקר יש להציג את המערך בשלמותו)
4) הגדרה מדויקת של האוכלוסייה הנבדקת לפי מאפיינים רלוונטיים:
(א) אפיון אוכלוסיית התלמידים ומוסרי המידע אודותם
(מורים/מנהלים וכו')
(ב) המיקום הגיאוגרפי ו/או המינהלי של הנבדקים
(מחוז/ות, סוג המוסד, המגזר, הפיקוח)
(ג) דרגות הכיתה
5) תיאור מדויק של היקף המדגם הנחוץ, ובמידת האפשר ציון שמותיהם
של המוסדות שבהם יבוצע המחקר
6) תיאור של הליך איסוף המידע המתוכנן (וההתערבות, אם יש),
ובכלל זה המועד ומשך הזמן המתוכנן לביצוע
7) פירוט מדויק של הדרך שתינקט כדי להבטיח את הגנת פרטיותםוזכויותיהם
של הנבדקים, כפי שמתחייב על פי החוק ועל פי כללי האתיקה המקובלים.
פירוט המידע שייאסף והכלים שייעשה בהם שימוש
ב.
הכלים לאיסוף המידע במתכונתם הסופית (מבחנים, שאלונים, טופסי
תצפיות וכו') יצורפו לבקשה.
במקרה שייאסף מידע שלא באמצעות כלי מובנה (תצפיות, ראיונות לא
מובנים וכדומה), יצוינו במדויק הנושאים וסוג המידע שייאסף.
מסמכים נוספים, לפי העניין
ג.
1) אישור המנחה
תלמיד במוסד אקדמי בארץ (לרבות תלמידים לקראת תואר שני ושלישי)
המבקש לאסוף מידע במסגרת
לימודיו במוסד זה יצרף לבקשה מכתב אישור מטעם המנחה שהעבודה
נעשית בהדרכתו. במכתב יאשר
המנחה את ההצעה, את השיטות לאיסוף הנתונים ואת כלי המחקר
שייעשה בהם שימוש.
2) אישור משרד הבריאות
גורם המבקש לבצע בדיקה גופנית (גם בדיקה לא חודרנית) של תלמידים
ימציא אישור לכך ממשרד הבריאות
3) פרטים על האחראי לפעולה ועל יוזמיה
כאשר איסוף הנתונים נערך שלא מטעם מוסד אקדמי בארץ, יצורפו
למסמכים שלעיל פרטי המידע שלהלן:
(א) הגורם שיזם את איסוף הנתונים, המטרה שלשמה נערך האיסוף
והתועלת הצפויה ממנו
(ב) קורות חיים של החוקר האחראי על הפעולה המבוקשת.
4) נוסח הפנייה להורים/לאפוטרופוס (להלן "ההורים")
    לקבלת הסכמתם

לצורך איסוף נתונים מזוהים יש לקבל את הסכמתם מראש ובכתב של
ההורים. נוסח הפנייה להורים יצורף לבקשה לאישורה של היחידה
המאשרת (להבהרות בנושא ראה להלן, בתת-סעיפים "הסכמת הורים"
ו"שיקולים לאישור הבקשה").
5) נוסח הפנייה להורים לבדיקת התנגדותם
כאשר איסוף הנתונים מתייחס לנושאים רגישים, יש לאפשר להורים
להתנגד לשיתופו של הילד במחקר.
נוסח הפנייה להורים יצורף לפנייה לאישורה של היחידה המאשרת
(להבהרת הנושא ראה את התת-סעיפים "התנגדות ההורים" ו"שיקולים
לאישור הבקשה").
הסכמת ההורים
1.5
איסוף מידע המחייב את ציון זהותם של תלמידים קטינים חייב בהסכמת
ההורים מראש ובכתב.
א.
במקרים שבהם נדרשת הסכמת ההורים, ישלח החוקר מכתב פנייה
להורים.
ב.
להלן תוכן מכתב הפנייה:
ג.
(1) במכתב תוסברנה מהות הפעולה ומטרותיה
(2) יפורטו בו הנושאים וסוגי השאלות, המשימות והטיפולים שהתלמיד
ייחשף אליהם במהלך הפעולה.
(3) תוסף הבהרה לגבי השימוש בנתונים אודות התלמיד במהלך המחקר
ובדיווחים על תוצאותיו.
(4) בנספח למכתב יצורף טופס "כתב הסכמה" לחתימת ההורים (דוגמה של
הטופס ראה ב סוף נספח 3 להלן).
התנגדות הורים
1.6
בדיקה לגבי התנגדותם של ההורים לשיתוף ילדם במחקר תידרש
במקרים שבהם היחידה המאשרת תקבע כי לאור רגישותו של הנושא יש
לאפשר להורים להביע התנגדות להשתתפות ילדם במחקר וכי יש להבטיח
כי באותם מקרים התלמיד לא ישותף במחקר (הבהרות לגבי נושאים
רגישים ראה בסעיף "שיקולים לאישור הבקשה").
א.
ילד שהוריו הביעו התנגדות להשתתפותו במחקר, אין להענישו ואין לפגוע
בו בכל דרך שהיא.
ב.
במקרים שבהם נדרשת בדיקה לגבי התנגדות ההורים ישלח החוקר מכתב
פנייה להורים, ובו -
ג.
(1) תוסברנה מהות הפעולה ומטרותיה;
(2) יפורטו הנושאים וסוגי השאלות, המשימות והטיפולים שהתלמיד
ייחשף אליהם במהלך המחקר, תוך הדגשה של כל הנושאים, השאלות,
המשימות והטיפולים הרגישים שביניהם;
(3) בנספח למכתב יצורף טופס "התנגדות" לחתימת ההורים המתנגדים
(דוגמה של הטופס ראה ב סוף נספח 3 ).
המכתב יישלח להורים בעוד מועד, כדי לאפשר להם פרק זמן סביר
לשיקול ולמתן תשובה.
שיקולים לאישור הבקשה
1.7
היחידה המאשרת תפעיל שיקולים מקצועיים, וביניהם שיקולים
מתודולוגיים, קוריקולריים, פדגוגיים ופסיכולוגיים, כדי להחליט אם
איסוף המידע המתוכנן ראוי להתקיים במוסד חינוכי ואין בו כדי לגרום
נזק לתלמידים.

השיקול המתודולוגי
במקרים שבהם איסוף המידע נערך מטעם מוסד שאינו אקדמי בארץ,
תבחן לשכת המדען הראשי את סבירותו של המחקר גם מהבחינה
המתודולוגית.
1)
מבין הבקשות לביצוע מחקר המוגשות מטעם מוסד אקדמי בארץ יעבור
מדגם מקרי של פניות בדיקה מתודולוגית. הבדיקה תבוצע על ידי ועדה
מקצועית שתמונה ותפעל באחריותה של לשכת המדען הראשי. המלצות
הוועדה תוגשנה ללשכת המדען.
2)

השיקול הקוריקולרי
במקרים שבהם הבקשה מתייחסת לאיסוף מידע אודות הפעלתה של
תכנית לימודים חדשה או לפעולה ניסויית שאינה חלק משגרת הלימודים
הקבועה במוסד, יותנה הטיפול בבקשה באישור להפעלה של
התכנית/הפעולה מטעם המפמ"ר הרלוונטי (או גורם מוסמך אחר, לפי
העניין). התכנית/הפעולה תופעל בבתי הספר בתיאום עם מנהל המחוז.
1)
אם הבקשה מתייחסת להעברת מבחנים במקצועות הכלולים בתכנית
הלימודים, תפנה היחידה המאשרת למפמ"ר, והוא יבחן את תקינות
המבחן ואת התאמתו לדרגת הכיתה המיועדת ולשונות שבין התלמידים
הלומדים בה.
2)

השיקול הפדגוגי
השיקולים הפדגוגיים של היחידה המאשרת יתייחסו לשאלות האלה:
האם מטרות הפעולה ומהותה נוגעות לתחום החינוך או לתחום התפתחות
הילד או לתחומי ידע אחרים שהם רלוונטיים לחינוך ?
1)
האם יש בפעולה או בכלים שבאמצעותם היא אמורה להתבצע כדי
לסתור, בגלוי או במובלע, מטרות חינוך מוסכמות, ערכים או נורמות
שמערכת החינוך מושתתת עליהם ?
2)
האם הפעולה מערערת או סותרת את האמונה הדתית שעל-פיה המוסד
החינוכי נוהג ?
3)
האם הפעולה (מבחינת הנושאים, השאלות והמטלות על אופן ניסוחן)
מתאימה לשלב ההתפתחותי של כלל אוכלוסיית המטרה בדרגת הכיתה
המיועדת, ובכלל זה התלמידים החריגים בכיתות הנבדקות ?
4)
דוגמאות של פעולות שאינן ראויות להיערך במוסד חינוכי משיקולים
פדגוגיים ראה ב נספח 1 להלן.

השיקול הפסיכולוגי
היחידה המאשרת תוודא כי לא קיים חשש סביר שהפעולה המתוכננת
תפגע רגשית בתלמיד.
1)
אם יעלה חשש כזה, תישלח הבקשה על ידי היחידה פסיכולוגי-הייעוצי
(או לפסיכולוג המחוזי, אם מדובר בפעולה האמורה להתבצע במחוז אחד
בלבד) לקבלת המלצה מנומקת לגבי אישור או דחייה של הבקשה
(הבהרות ודוגמאות ראה ב נספח 2 ).
2)

איסור עריכת בדיקות לגילוי שימוש בסמים
1.8
אסור בהחלט לערוך בדיקות גופניות בתלמידים לגילוי של שימוש בסמים
(חיפוש בגוף התלמיד, בדיקות מעבדתיות, בדיקות רפואיות וכו'), וזאת
גם אם התקבלה הסכמתם של הורי התלמיד לכך.

תהליך האישור/הדחייה
1.9
דחיית הבקשה
1.9.1
א. אם היחידה המטפלת בבקשה תגיע למסקנה כי אין להתיר את איסוף
הנתונים המבוקש, היא תשיב לפונה בשלילה כבר בשלב זה.
ב. העתק ממכתב הדחייה יישלח למנהלי המחוזות הרלוונטיים.
תהליך האישור
1.9.2
א. אישור היועץ המשפטי
בשני המקרים הבאים תועבר בקשה שהיחידה החליטה לגביה החלטה
חיובית לאישורו של היועץ המשפטי:
(1) איסוף המידע אודות התלמידים אינו אנונימי.
(2) איסוף המידע אנונימי, אך הוא מתייחס לנושאים/ לשאלות שהוגדרו
על ידי שפ"י כ"רגישים". לפנייה ליועץ המשפטי תצורפנה הסתייגויותיהם,
התניותיהם והמלצותיהם של היחידה ושל הגופים שהיחידה התייעצה
אתם (דרישה להשמטת שאלות מסוימות, מכתב פנייה להורים, דרישה
לאנונימיות וכו'). תשובתו של היועץ המשפטי תוחזר ליחידה המאשרת.
ב. חתימה על טופס ההתחייבות
אם תשובת משרדנו על כל יחידותיו הרלוונטיות חיובית, יתבקש החוקר,
כתנאי למתן האישור, לחתום על התחייבות לנהוג בנתונים שייאספו על פי
המתחייב בחוק, על פי כללי האתיקה וכן על פי הנהלים המפורטים בטופס
ההתחייבות (ראה "טופס התחייבות" בנספח 3 ).
ג. הודעה על האישור לגורמים הרלוונטיים
1. ככלל, מתן אישור מטעם המשרד לביצוע המחקר פירושו הבעת "העדר
התנגדות" בלבד. אין באישור
כדי להצביע על חסות או על אחריות כלשהי של המשרד על המחקר או על
תוצאותיו.
2. היחידה המאשרת תמסור לפונה את החלטת המשרד לרבות התנאים
המגבילים, אם נקבעו כאלה. כמו כן
יימסרו למבצעי המחקר שמותיהם של בתי הספר שאין לפנות אליהם
מפני שהתגלה בהם עומס יתר של פעולות לאיסוף מידע.
3. אם האישור ניתן על ידי לשכת המדען הראשי או על ידי לשכת הדובר,
יישלחו למחוזות הרלוונטיים העתקים של האישור ,לרבות התנאים
המגבילים, לידיעת המפקחים והמנהלים הנוגעים בדבר.

רישום ומעקב במחוזות
1.10
מנהל המחוז ינהל רישום של המחקרים הנערכים באותה שנת לימודים
במחוז. מטרת הרישום היא לסייע באיזון של פיזור המחקרים בין בתי
הספר במחוז ובחלוקה שוויונית ככל האפשר של ההפרעה המתלווה
למהלך הלימודים הרגיל בתוך המוסדות.
א.
ברישום ייכלל המידע הרלוונטי כפי שהוא התקבל מהחוקר; למשל:
הנושא הנחקר, יוזם המחקר (המשרד לעומת גורם חיצוני), החוקר
והמוסד המבצע, זיהוי של בתי הספר, האוכלוסיות הנבדקות או
האוכלוסיות המעורבות במסירת המידע (מורים, מנהלים, יועצים,
תלמידים לפי דרגות כיתה) והתקופה המשוערת לעריכת המחקר.
ב.
במעקב אחר מחקרים הנערכים במחוז ייכללו גם מחקרים שאושרו על ידי
לשכת המדען הראשי ולשכת הדובר. על יחידות מאשרות אלה להקפיד
להעביר פרטים מדויקים ורלוונטיים כדי לאפשר רישום ומעקב יעילים
ומדויקים במחוזות.
ג.
2. איסוף מידע אודות עובדי הוראה ובעלי תפקידים במשרד
הבקשות לאישור של איסוף מידע אודות עובדי הוראה ובעלי תפקידים אחרים
תופנינה ליחידות המאשרות בהתאם למפורט בתת-סעיף 1.2 לעיל,
"היחידות המורשות לאשר איסוף מידע".
היחידה המאשרת תוודא שאופן איסוף המידע ותוכנו הולמים את הערכים ואת
הנורמות שביסודה של חברה מתוקנת ואין בהם כדי לפגוע במשיבים.
2.1
כל בעל תפקיד, ובכלל זה עובד הוראה ,רשאי שלא להשתתף במחקר על פי שיקול
דעתו. לפיכך האישור הניתן על ידי המשרד יהיה בעל אופי של העדר התנגדות.
2.2
הנהלים לגבי בקשות לאיסוף מידע אודות עובדי הוראה ובעלי תפקידים אחרים זהים
לנהלים המתייחסים לאיסוף מידע אודות תלמידים, למעט הפניית הבקשה שכן
המשיבים הם בוגרים וההחלטה ,ליועץ המשפטי להשתתף בפעולה נתונה בידם.
2.3
לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אל רנה אוסיזון
בלשכת המדען הראשי במשרדנו, טל' 02‎-5602957/8


3. נספחים
נספח 1 דוגמאות לפעולות לאיסוף מידע שבגלל שיקולים פדגוגיים
שונים אינן ראויות להיערך במוסד חינוכי


פעולה שלמטרותיה אין נגיעה ישירה לתחומים הרלוונטיים למערכת החינוך,
כגון סקר צרכים של יצרן מוצרי מזון
1
הצגת שאלות הנוגדות את המטרות או את הערכים או את הנורמות של מערכת
החינוך בכלל ושל המוסד החינוכי בפרט:
2
תשאול של תלמיד לגבי סוגי בתי הספר שבהם ניתן לדעתו לאפשר לתלמידים
כהי עור ללמוד (טמונה בתשאול כזה ההנחה כי הפליה היא דבר חיובי, ולכן יש
בה כדי לסתור ערכים ונורמות שמערכת החינוך מושתתת עליהם)
2.1
הצגת שאלות שניכרת בהן, בגלוי או בסמוי, קבלה של תופעות שליליות במיוחד,
כגון השתייכות ל"כת השטן", שימוש בסמים מסוכנים וכו'
2.2
הצגה של סיפור דמיוני בתור אירוע היסטורי אמיתי, במטרה להקנות תוקף עובדתי
לכאורה למאורע שהנחקר מתבקש להתייחס אליו (פעולה מעין זו אינה ראויה
להתבצע במוסד החינוכי גם אם לאחר הצגתה יש כוונה להעמיד את הדברים
על דיוקם).
2.3
פירוט של כמה דרכים לסילוף מסמכים שהנחקר מתבקש לדרג את חומרתם על פי
דעתו
2.4
הצגת שאלות שניכר בהן מתן אישור כביכול, בגלוי או במובלע -
- לקיום תופעות על-טבעיות, כגון כוחות מאגיים, מעשי כשפים וכו';
- לקיום תופעות/התנהגויות העומדות ביסוד מחשבות לא הגיוניות
(כמו מחשבות פרנואידיות)
2.5
עריכת ניסוי שבו מתבקשים תלמידים מספר לשתף פעולה עם החוקרים וללכלך
את סביבתם במטרה לבדוק את תגובותיהם של יתר התלמידים על מעשי חבריהם.
2.6

נספח 2 דוגמאות לפעולות שטמונה בהן סכנה לפגיעה רגשית בילד
המשתתף בפעולה ויש להתייעץ עם נציג שפ"י לצורך אישורן
פעולות שבהן ההליך או השאלות או הנושאים הכלולים בהן עלולים לעורר אצל
הנחקר תחושות או מחשבות או רגשות שליליים וכתוצאה מכך לגרום לו אי נוחות;
לדוגמה:
1
הטעיה מכוונת של הנחקר במטרה להעריך את תגובותיו לאור השלכות ההטעיה;
למשל: רמיזה לנבדק שהכול שונאים אותו כדי לאמוד את השפעת ההטעיה על
ההערכה העצמית שלו (יודגש כי אין בשיחות ההבהרה לאחר המעשה כדי לתקן
את הנזק שנגרם לדימוי העצמי של נחקרים צעירים שנחשפו להטעיה מכוונת;
נחקרים מתבגרים נוטים להיעלב ולהגיב באופן שלילי כאשר מובאת לידיעתם
המנציפולציה המחקרית שנחשפו אליה)
1.1
עיסוק בנושאים בעלי מטען רגשי; לדוגמה: בקשה לחוות דעתו של התלמיד על
נושאים כגון גילוי עריות, התאבדות וכו'
1.2
הצגת שאלות הנתפסות על ידי הנחקר כאישיות/ אינטימיות העלולות לגרום
למבוכה, לאי נעימות או לפגיעה בכבוד הנחקר; לדוגמה: שאלות על ההתנהגות
המינית של התלמיד או שאלות אינטימיות לגבי משפחתו
1.3
פעולות שכל המשתתפים בהן הם אך ורק ילדים שנבחרו בשל אפיונים מיוחדים
(כגון ילדים ממשפחה חד-הוריות או ילדים שיש להם בעיות תפקודיות כגון נכות,
לקות למידה וכו'); לדוגמה: העברת שאלונים לתלמידים הנכים הלומדים בכיתות
משולבות, כשהשאלונים מתייחסים לחריגותם של הילד הנכים.
2

נספח 3 כתב התחייבות בפני משרד החינוך התרבות והספורט בקשר
לאיסוף נתונים/לקבלת נתונים ע"י חוקרים הפועלים במסגרת גוף
אוניברסיטאי
אני מתחייב כדלקמן לגבי הנתונים אודות התלמידים, בעלי תפקידים, מוסדות
ו/או יישובים (להלן: הנתונים) שאקבל ממשרד החינוך התרבות והספורט ו/או
שייאספו באחריותי במהלך שנת הלימודים __________,
בנושא __________________________________________:
לאסוף ולעבד את הנתונים בהתאם לתכנית העבודה ולכלים המצורפים
ובהתאם לתנאים שנקבעו על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
1.
לשמור על חוק הגנת הפרטיות התשמ"א (1981) ועל תקנותיו בכל הקשור
לביצוע המחקר ולפרסומו ולטפל בנתונים שייאספו בהתאם לנהלים
המפורטים בחוק הנ"ל.
2.
להימנע מאיתור או מהחזרת זהויות לנתונים לא מזוהים שנמסרו לחוקר
על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
3.
לא למסור נתונים, גולמיים או מעובדים, ברמת היחידה הנבדקת
(תלמידים, בעלי תפקידים, מוסדות, יישובים), בין אם בצורה אנונימית
ובין אם בצורה המאפשרת (להלן נתונים מזוהים), לכל גורם שהוא, ללא
אישור מראש ובכתב של לשכת המדען הראשי.
4.
לא להביא לידיעת כל אדם שאינו מוסמך לכך כל ידיעה שמגיעה אליי אגב
או בקשר לביצוע המחקר ללא אישור מראש ובכתב של לשכת המדען
הראשי.
5.
לא להציג או לפרסם את המידע שבידי, בכל סוג של הצגה או פרסום,
באופן שיתאפשר זיהוי של תלמיד או של בעל תפקיד.
6.
לא להציג או לפרסם את המידע שבידי בכל סוג של הצגה או פרסום באופן
שיתאפשר זיהוי של מוסד או יישוב, אלא אם קיבלתי אישור מראש
ובכתב מלשכת המדען הראשי של משרד החינוך התרבות והספורט להצגה
או לפרסום של מידע זה באופן שיאפשר את זיהויו (במקרה זה אני
מתחייב לנהוג על פי התנאים המפורשים שייכללו באישור).
7.
להשתמש בנתונים הלא מזוהים רק לצורך עבודתי המדעית. נתונים
מזוהים ישמשו לצורך ביצועו של המחקר הנוכחי בלבד.
8.
לאסוף נתונים מזוהים אודות התלמיד, בתנאי שלהורי התלמיד נמסר
מכתב פנייה מטעמי שתוכנו אושר מראש ובכתב על ידי גורם המוסמך
לכך במשרד החינוך התרבות והספורט, ובתנאי שאחד מהוריו מסר לי
את הסכמתו בכתובים לאיסוף הנתונים המזוהים על פי הנוסח בטופס
"כתב הסכמה" שלהלן.
9.
להשמיט את זיהוי הנתונים אודות התלמיד עד התאריך שעליו התחייבתי
בכתובים בפני ההורים.
10.
להשמיט את זיהוי הנתונים אודות בעלי תפקידים, מוסדות חינוך
ויישובים מיד עם תום שלב העבודה שבו הזיהוי הכרחי, ובכל מקרה לא
יאוחר משנה לאחר מועד האיסוף של נתונים אלה.
11.
אם האישור שאקבל מהמשרד לביצוע המחקר יותנה בכך שעליי לאפשר
להורי כל תלמיד להביע את התנגדותם לשיתוף ילדים במחקר, אני
מתחייב בזה למסור להורי כל תלמיד מכתב פנייה מטעמי שתוכנו אושר
מראש ובכתב על ידי גורם המוסמך לכך במשרד. במכתב יצוינו כל מטרות
המחקר, וכן יוסברו בו באופן ממצה ומפורט כל הנושאים והסוגיות
שייבדקו במסגרתו וכן כל הפעולות, על תוכנן, שהתלמיד יתבקש ליטול
בהן חלק. כמו כן יכלול המכתב פירוט של נקודות נוספות אשר לאור
רגישותן תדרוש היחידה המאשרת כי יפורטו בכתב הפנייה להורים. אני
מתחייב לא לשתף במחקר ילד שאחד מהוריו הביע את התנגדותו
בכתובים לכך, על פי הנוסח בטופס "הבעת התנגדות" שלהלן.
12.
לא לחייב השתתפות במחקר של תלמיד אשר מביע את התנגדותו לכך, וכן
להבטיח כי לא ייגרם דבר לאותו תלמיד בעקבות סירובו.
13.
לא להציג כלפי הציבור את עצמי או כל גוף העובד עמי או עבורי במסגרת
מחקר זה כגורם הפועל מטעם המשרד, וכן לא להציג כל פעולה המתבצעת
במסגרת המחקר כמופעלת מטעם המשרד.
14.
להעביר שני עותקים מהדו"ח המסכם של ביצוע המחקר ותוצאותיו לגורם
המאשר על פי בקשתו.
אני מאשר כי ידוע לי שאי מילוי של סעיף מסעיפי התחייבות זו עלול
להיות עברה על החוק. אני מתחייב להחתים את כל המועסקים על ידי
ואת הגורמים המבצעים את העבודה או את חלקה עבורי על כתב המאשר
כי תוכנו של כתב התחייבות זה ידוע להם. אני מודע לנזק העלול להיגרם
למשרד אם לא אנהג על פי כל הסעיפים המפורטים לעיל, ומתחייב לשפות
את המשרד בגין כל נזק שייגרם לו עקב הפרת התחייבותי זו. אני מקבל על
עצמי את האחריות לכל נזק או אבדן שייגרמו למשרד או לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם אחר, לרבות עובדיי והמועסקים על ידי, עקב מעשה
או מחדל שלי, של עובדיי, של שליחיי, או של כל מי שבא מכוחי ו/או
מטעמי לאסוף נתונים/לקבל נתונים.
חויבה המדינה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה או מחדל שאני אחראי לו
על פי כל דין, אשפה את המדינה באופן מיידי בגין כל סכום שחויבה
לשלם.
15.
שם החוקר __________________ חתימת החוקר האחראי _____________

מס' ת"ז ________________ תאריך ______________________

המוסד שהמחקר מתבצע במסגרתו _______________________כתב הסמכה
לכבוד

________________
שם החוקר

א"נ
הנדון: כתב הסכמה לאיסוף נתונים מזוהים
הואיל ואתה עורך מחקר (להלן "המחקר") בנושא _____________________
והואיל וביקשת את הסכמתי לכך שתאסוף במסגרת המחקר נתונים מזוהים
(להלן "הנתונים") אודות בני/בתי _______________ (שם הבן/הבת)
לפיכך הריני מצהיר בזאת כדלקמן:
1.
כי מסרת והסברת לי את מטרות המחקר ואת הנושאים ואת הסוגיות
שייבדקו במסגרתו;
א.
כי מסרת והסברת לי את כל הפעולות, על תוכנן, שילדי ישתתף בהן
במסגרת מחקר זה;
ב.
כי ציינת בפניי את המועד שבו יושמט הזיהוי מהנתונים שייאספו;
ג.
כי תיארת בפניי את כל האמצעים שתנקוט כדי להבטיח את סודיות
הנתונים המזוהים עד אשר יושמט זיהויים;
ד.
כי מסרת לי את אופן פרסומם של הנתונים.
ה.
לאחר שהבנתי את כל האמור לעיל, הריני נותן בזה את הסכמתי לאיסוף
הנתונים על ידך.
2.
הסכמתי זו היא בלתי חוזרת.
3.

ולראיה באתי על החתום

_____________ ____________________ __________
תאריך                 שם האב/האם                       חתימה


הבעת התנגדות
לכבוד

________________
שם החוקר

א"נ
הנדון: הבעת התנגדות לשיתוף בני/בתי במחקר
אני מביע את התנגדותי לשיתוף בני/בתי _______________ (שם הבן/הבת)
במחקר שאתה עורך בנושא _____________________________

ולראיה באתי על החתום

_____________ ____________________ __________
תאריך                 שם האב/האם                       חתימה

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998