בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
ציוד ומתקנים במוסדות חינוך
5.1‎-1
1 בינואר 1998

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

תיקון ציוד בלאי במוסדות חינוך או פינויו
1.
על מנהל המוסד החינוכי לדאוג כי לא יהיה שימוש בציוד בלאי על ידי
התלמידים.
1.1
אב הבית במוסד החינוך יערוך באופן שוטף סקירה של כל הציוד במוסד החינוך
כדי לאתר ציוד בלאי.
1.2
אם נתגלה ציוד בלאי או דווח על ציוד בלאי על ידי תלמיד, מורה וכדו',
יש לפנות את הציוד לנקודת אחסון, במקום סגור ונעול, עד לתיקונואו
עד לפינויו למחסן הרשות. לתלמידים לא תהיה כל גישה אל המקום.
1.3
יש לבצע הפרדה באחסון בין ציוד תקין לציוד בלאי.
1.4
בקרבת מקום האחסון יימצא מטפה כיבוי אש וגלגלון.
1.5
אין לאחסן ציוד במקומות הרשומים להלן:
1.6

א. בחדרי חשמל
ב. בחדרי הסקה
ג . בחדרים שהם דרכי מילוט/יציאות חירום
ד. בחדרים המובילים למדרגות חירום ממוסד החינוך
ה. בקרבת חומרים דליקים או מקורות אש.
אב הבית יבדוק אם ניתן לתקן את ציוד הבלאי באמצעים העומדים לרשותו
ויתקנם כנדרש.
1.7
אם הציוד אינו ניתן לתיקון על ידי אב הבית, יש לפנות לרשות המקומית כדי
לבקש תיקון על ידי בעלי מקצוע.
1.8
אם הציוד אינו ניתן לתיקון, יש לפנותו למחסני הרשות או למקום אחר מחוץ
למוסד החינוכי.
1.9
מכשירי חשמל יש לתקן אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ולקבל אישור בכתב על
תקינותו של המכשיר לאחר תיקונו.
1.10
הפינוי יבוצע שלא בשעות הלימודים, כדי למנוע פגיעה בתלמידים.
1.11
הפינוי יבוצע על ידי אב הבית או עובדירשות המקומית. בשום פנים ואופן אין
להיעזר בתלמידים לפינוי ציוד הבלאי.
1.12

התקנת דוד מים חשמלי במוסד חינוך
2.
הגדרת דוד מים: דוד חשמלי המוגדר גם כמחמם מים סגור בעל וסת תרמוסטטי,
מחובר באופן קבוע לרשת המים, המים מתחממים בו בתוך מכל מבודד תרמית
עד לטמפרטורה נמוכהמנקודת הרתיחה, והוא מווסת על ידי תרמוסטט.
השימוש בו מיועד בעיקר להתקנה במקומות סגורים. קיבולת המכלים יכולה
להיות מ-5 ועד 300 ליטרים.
2.1
דוד מים חשמלי חייב להיות בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי
2.2
התקנת דוד מים חשמלי תיעשה על ידי שרברב מוסמך בלבד.
2.3
לא יותקן דוד מים חשמלי ללא שסתום בטיחות. השסתום יותקן כדלקמן:
2.4
שסתום יותקן בקו אספקת מים קרים.