בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בהפעלת גדנ"עים בבתי החולים
בעת אימון ותרגול בנשיאת אלונקות

5.1‎-3
1 בינואר 1998

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

בעת אימון ותרגיל של גדנ"עים בנשיאת אלונקות בבתי חולים יש לקחת בחשבון
שהמשקל המרבי המותר להרמה לגדנ"עי הוא 20 ק"ג משך שעתיים ביום.

לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אל הממונה על הבטיחות בלשכת המחוז.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998