חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
תנועות נוער
7.13
כניסת תנועות הנוער וארגוני הנוער לבתי הספר
7.13‎-1
1 בינואר 1988

תאריך תחולה
תזכורת

מטרת הפרסום

רק נציגי ארגוני נוער ותנועות נוער המאושרים על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט באישור בכתב רשאים להיכנס לשיחות ולעידוד פעולתם. לצורך זה
עליהם לקבל אישור ממנהל בית הספר או מוסד החינוך.
1.
אישור המשרד תקף לשנת לימודים אחת בלבד.
2.
לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אל מר דוד זמרן, מנהל תחום תנועות
נוער וצופים במינהל החברה והנוער במשרדנו, טל' 02‎-5603180/1.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998