חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל
3.
בינוי ופיתוח
3.2
הנוהל להגדרת הצרכים לבניית מוסדות חינוך
מתקציב הפיתוח לשנת 1999

(נח)3.2‎-1

מנהלי אגפי / מחלקות החינוך ברשויות המקומיות שקיים בהן צורך בבינוי או
בהרחבת מוסדות חינוך ידאגו להגשת רשימה כוללת של צורכי הפיתוח עד סוף
חודש אפריל 1999. ברשימה תפורטנה כל הבקשות להרחבת מוסדות חינוך
קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מהתחזית ומההחלטות שהתקבלו
במסגרת תכנית האב למערכת החינוך ביישוב.

הנוהל להגדרת הצרכים והטפסים שבהם יש לפרט את הבקשות ואת התחזיות
הדרושות מופיעים בהוראות הקבע של חוזר זה, סעיף 3.2‎-1.


למידע ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל מינהל הפיתוח,
תחום מיפוי ותכנון, טל' 02‎-5603382/3.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/6, ה' בשבט התשנ"ח, 1 בפברואר 1998