תוניחב
.4
תורגב תוניחב
4.3
םיניכמה הקיטמתמה ירומ לש תויתנש תושיגפ
םיר"מפמה םע תורגבל
4.3-1(חנ)

םיר"מפמה םע תורגבל םידימלתה תא הנשה םיניכמה םירומה ישגפמ
:הלאה םידעומבו תומוקמב וכרעיי הקיטמתמל
'חר ,'א ינוריע רפסה תיבב ,ביבא לתב :17.2.98 ,טבשב א"כ ,'ג םוי
ינש שגפמו זכרמה זוחממ םירומל 14.30 העשב דחא שגפמ ,4 קצנירפש
.א"ת זוחממ םירומל 16 העשב

-
םולשה 'חר ,'א ףיקמ רפסה תיבב ,עבש ראבב :18.2.98 ,טבשב ב"כ ,'ד םוי
15 העשב ,15

-
ךרד ,הטיסרבינואה דילש ןוכיתב ,םילשוריב :23.2.98 ,טבשב ז"כ ,'ב םוי
15 העשב ,ןיפור

-
םינגה 'חר ,תויומלתשהל רפסה תיבב ,הפיחב :23.2.98 ,טבשב ז"כ ,'ב םוי
.16 העשב ינש שגפמו 14.30 העשב דחא שגפמ ,7

-תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח