הארוה יכרד
.6
דומיל ירפס
6.3
םידומיל תוינכתל ףגאה ימוסרפ
ח"נשתה ולסכ - ז"נשתה בא םישדוחב
6.3-1(חנ)

םידומיל תוינכת

,יתכלממה רפסה תיבב 'ט-'ה תותיכל היפרגואיגב םידומיל תינכת
.ח"נשתה ,השדח הרודהמ ,יזורדהו יברעה ,יתד יתכלממה

1.1
תיבב הנוילעה הביטחב הריחב עוצקמ ,היגולופורתנאב םידומיל תינכת
ל"י לש ףקיהב תינכתה .ח"נשתה ,הנושאר הרודהמ ,יברעהו יללכה רפסה
.היגולויצוסב םידומילה תינכתל הפרצל רשפאו תחא

1.2
רפסה תיבב הנוילעה הביטחב הריחב עוצקמ ,היגולויצוסב םידומיל תינכת
2, 3 לש ףקיהב תינכתה .ח"נשתה ,הנושאר הרודהמ ,יברעהו יתדה ,יללכה
.הדובע תביתכ :תישימח הדיחי ;ל"י 4-ו

1.3
תיבל הנוילעה הביטחב הריחב עוצקמ ,היגולוכיספב םידומיל תינכת
2, ףקיהב תינכתה .ח"נשתה ,השדח הרודהמ ,יברעהו יתדה ,יללכה רפסה
.הדובע תביתכ :תישימח הדיחי ;ל"י 4-ו 3

1.4
הנוילעה הביטחל (ב"טומ) הרבחב היגולונכטו עדמב םידומיל תינכת
עוצקמ ,ז"נשתה יוסינ תרודהמ ,יתד יתכלמ מהמו יתכלממה רפסה תיבב
הביטחב םידמולה לכ לש הבוח ידומיל תינכתל ףסותימה שדח םידומיל
.םייסדנה-םייגולונכט תועוצקמב וא םיעדמב םיחמתמ םניאש הנוילעה

1.5

.רפסה תיב לכל וחלשנ םידומילה תוינכת
.03-5614121'לט ,תולעמ תאצוהב השיכרל םינתינ םיפסונ םיקתוע

.1
םייניבה תביטחל דחוימה ךוניחל היפרגואיג

ףונ תורוצ לע ,ןוכיתה םיה תוצראל רעש
הרדסה ."ןוכיתה םיה תוצראל רעש" תורבוחה תרדסב ינש רפס והז
הב תורבסומו ,היפרגואיגב םיגשומו תונורקע ,םיאשונ תארוהל הדעונ
םגדומה אשונה ."ןוכיתה םיה תוצרא" רוזאב תושחרתמה תועפות
,תויתנומת תופמ ,תופמ :םייתוזח תורוקמ תרבוחב .למנ ריע אוה תרבוחב
םישקתמה םידימלת לע תולקמה תואלבטו תומרגאיד ,םירויא ,תונומת
.ארקנה תנבהבו האירקב

,(03-5614121 'לט) תולעמ תאצוהב רואל האצי תרבוחה
.םירפסה תויונחב השיכרל תנתינ איהו

.2
םייניבה תביטחל היגולויב

השרות :ןחבמ תולאש קנב
םינכתל תוגווסמה השרות אשונב תולאש ףסוא "ןחבמ תולאש קנב"ב
ישוקה תדימ יפל עבקנ הנשמ-ןכות וא ןכות לכב ןרודיס .הנשמ ינכותלו
.השקה לא לקה ןמ ,ןהלש
בכרומה ןחבמ תונבל הרומל רשפאל איה ןחבמה תולאש קנב תרטמ
תא קודבלו ותתיכב העצבתנש הארוהה ינכות תא תומלוהה תולאשמ
.םינחבנה םידימלתה תלוכי

.03-5180555 'לט ,דלוגכר ידי לע ץפומ רפסה

.3
יתד יתכלממה רפסה תיבב םייניבה תביטחל ארקמ
(תונבל םילשורי תללכמ םע ףותישב ,ל"ת)

עשוהי רפסב םירועיש 4.1

םיטפוש רפסב םירועיש 4.2

תמרל םאתהב םיקרפה תקולחו רפסב םידומילה תינכת תרבוח לכב
םידמלנה םינכתה תשחמהל תוינועבצ תונומתו תופמ ,הדימלה
ןויעל תולאש ןהב - תולאש רחבמ תורבוחב דומיל תדיחי לכב .םתאייחהלו
.הקמעהלו

הרומל ,עשוהי רפסב םירועיש 4.3

הרומל ,םיטפוש רפסב םירועיש 4.4

,תיביסנטניא :תומר שולשב תוגרודמ הרומל ךירדמ לכב הארוהה תודיחי
םירומ ולכוי םידומילה תינכת תושירד יפ לע .תואיקב תמרו תיביסנטסקא
םהידימלת תא ןיכהל ידכ רפסב עייתסהל הנוילעה הביטחב םידמלמה
.תורגבה תוניחבב הלולכה תואיקבה תדיחיל
חותינ .םירומה לש םהיתועידי תבחרהל בר הרשעה רמוח לולכ םיכירדמב
ירבד לעו םייסאלקה םינשרפה ירבד לע ,ל"זח ירבד לע ססובמ רמוחה
םג יכ םישיחממו ילאוטקא דממ רמוחל םיקינעמה ונימי ינב םירבחמ
."תורודל הכרצנש האובנ" םה םינושאר םיאיבנ ירפס

,(03-5614121 'לט) תולעמ תאצוהב רואל ואצי 4.4 - 4.1 םיטירפ
.םירפסה תויונחב השיכרל םינתינ םהו

.4תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח