ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח
.7
םיסרפ
7.10
םייכוניח םילעפמל "םשו די" יסרפ 7.10-1(חנ)

עקרה

רקחב קוסעל הב םידמולה רוביצ תאו ץראב ךוניחה תכרעמ תא דדועל ידכ
רפסה תיב טילחה ,תילארשיה העדותב תיכוניחה התועמשמבו האושה
םינוש םיסרפ 5 הנש ידמ קינעהל "םשו די"ב האושה תארוהל יזכרמה
:הלאה תוירוגטקה יפ לע ךוניחה םוחתב
האושה אשונב תוקסועה םידימלת תודובע     
האושה אשונל רושקה יזכרמ יכוניח לעפמ     
האושה אשונב תקסועה דומיל תדיחי    
הבושחו תטלוב האושה ןורכיז תלחנה אשונב ותלועפש ךוניח שיא     
.האושה לע בתכנש יכוניח ךרע לעב םידלי רפס    

.1
:הלאה תורטמל תדעוימ םיסרפה תקולח

תא קימעהלו ביחרהל ךכ ידי לעו האושה אשונ דומיל תא דדועל    
הירוטסיהה םעו לרוגה םע רעונה ברקב התעדות         
ידוהיה םעה לש תוהדזהה תא קימעהל     
האושל רושקה לכב םיירנילפיצסידרטניאה דומילה ירמוח תא רישעהל     
.דיתעבו הווהב האושה ידומיל תובישח תא שיגדהל    

.2
:םיכוזה תעיבקל םינוירטירקה הלא

האושה אשונל תורושקה ,םידימלת לש תונייטצמ תודובע
לע ,הדובעה הבתכנ וילעש אשונה תא ףיקהל תלוכיה לע ןתניי סרפה
םיינשמ םינוירטירק ועבקיי הלאמ דבל .הבש םישודיחה לעו התוירוקמ
.םיפסונ
תחקל םהידימלת תא ןווכלו דדועל םישקבתמ םירומהו רפסה-יתב ילהנמ
תוספדומ ,והשלכ שודיח םע ,תוירוקמ תויהל תודובעה לע .תורחתב קלח
.ירוטסיהה רשקהב אקווד ואלו האושה אשונל תורושקו תיטתסא הרוצב
ןורחאה דעומה .םיסרפב ןהירבחמ תא הניכזת תונייטצמה תודובעה
סקט דעומ לע .(98 סרמב 26) ח"נשתה רדאב ח"כ ,'ה םוי :תודובעה תריסמל
.העדוה אובת סרפה תקולח
,םשו די ,האושה תארוהל יזכרמה רפסה-תיבל חולשל שי תודובעה תא
.91034 םילשורי ,3477 ד"ת

יכוניח לעפמ
:הלאה םימוחתב לעפ רשא רחא יכוניח דסומל וא רפס תיבל ןתניי סרפה
האושה תארוהל תידוחיי םידומיל תינכת    *
התעדות תרבגהלו האושה תארוהל ךשמתמ יכוניח טקיורפ   *
הכורעת וא הגצה ןוגכ תיכוניח הקפה    *
.האושה אשונל הרושקה תיתליהק תוליעפ    *

דומיל תודיחי
רשאו הנורחאה הנשה ךלהמב וקפוהש דומיל תודיחי לע ןתניי סרפה
:הלאה םינוירטירקב הנדומעת
דומילל שדח םוחת תפישח    *
תיכוניחה תרגסמב הדיחיה םע הדובעב חלצומו חכומ ןויסינ    *
תידוחייו השדח תיכוניח השיג    *
,תרבוח ןוגכ ,תורחתל דומילה תודיחי תשגהל םיימיטיגל םימוידמה לכ
.'וכו בשחמ תנכות ,הידמיטלומ ,רוטילקת ,טרס ,רפס

ךוניח שיא
ךרואל לעופה (םיכירדמ וא םירומ תווצל וא) ךירדמל וא הרומל ןתניי סרפה
וא ,התעדות תקמעהלו האושה לע עדיה תבחרהלו האושה דומילל ןמז
םידימלתהו םיתימעה ,םינוממה ברקב הכרעהל הכוזה תיכוניח תוישיאל
.האושה תעדות תקמעה םוחתב תוליעפ לע

םידלי תורפס
האר ורפס רשא רפוסל ןתניי דנרב ונורב ש"ע רעונו םידלי תורפסל סרפה
,םירוענ ןב וא דלי ,ארוקה תא ברקמה רפס ,הנורחאה הנשה ךלהמב רוא
.האושה אשונ לא

.3
םיסרפה

:םיסרפ 3 וקלוחי הנושארה הירוגטקב
ח"ש 1,500 ךסב ןושאר סרפ     -
ח"ש 1,000 ךסב ינש סרפ     -
ח"ש 750 ךסב ישילש סרפ     -
.ח"ש 2,000 ךסב ,הירוגטק לכל דחא סרפ ןתניי תורחאה תוירוגטקה עברא לכב
.4
ךוניח שיא/ףוג לע ץילמהל םיניינועמה ךוניח ישנאו םירומ ,םילהנמ
תונפל םישקבתמ ףסונ עדימ לבקלו םיסרפהמ דחא תלבקל דמעומכ
,3477 ד"ת ,האושה תארוהל יזכרמה רפסה תיב ,יאמולש רשא רמל
'לטב ,9-12 תועשה ןיב ,'ד ימיב ,תינופלט וא ,91034 םילשורי
.02-6430993 'לטב ברעה תועשבו ,02-6751642תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח