ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח
.7
תויורחת
7.12
ב"י-'ה תותיכמ רעונ ינבל םיירוקמ תוזחמ תביתכ תורחת 7.12-1(חנ)

תורחתה תחיתפ לע עידומ ןורטאיתהו תונמאה תארוה לע זכרמה חוקיפה
םע הלועפ ףותישב תמייקתמ תורחתה .הריעצ תואזחמ לש תישילשה
הריצי ירפ תויהל םיכירצ תוזחמה .רעונלו םידליל תרופ הנרוא ןורטאית
וא תישיא תרגסמב ובתכנש ,םידימלת תצובק לש וא דימלתה לש תירוקמ
רתויב תובוטה תוריציה תא רחבת תיתונמא הדעו .תירפס תיב תרגסמב
.הפוסאכ רואל הנאצות רשא
.1
תוזוחמב רפסה יתבמ תושפוחב תוזחמ תביתכל תואנדס הנמייקתת
ןורטאית תארוהל םיכירדמה לצא םדקומ םושיר יפ לע ,ץראב םינושה
תואנדסב םיפתתשמל תיצרא תרגסמב הנדס םייקתת ליבקמב .תוזוחמב
םידליל תרופ הנרוא ןורטאית ינקחש ףותישב לעפת הנדסה .תויזוחמה
.ןורטאיתה תגצהב תיחנומ הייפצ לולכתו ,רעונלו
.2
:ןורטאיתה תארוהל םיכירדמל תונפל ןתינ הכרדהה תלבקל
06-6511719 'לט ,ןובנ הידנ :הפיחו ןופצה זוחמ
09-9506287 'לט ,רטרופ הנינפ :זכרמה זוחמ
03-5530870 'לט ,יקסנילק ימת :ביבא לת זוחמ
03-6734445 'לט ,תימע קירא :םורדה זוחמ
02-5619630 'לט ,ררל יתור :י"חנמ
02-6727188 'לט ,דרומ-ןייד תילג :םילשורי זוחמ
06-6574052 'לט ,יבעוז המרכ :יברעה רזגמה
08-8579231 'לט ,גרובזנרב הנרוא :יתובשייתה ךוניחל להנימה
יטבו ,03-5257291 'לט ,"הריעצ תואזחמ" תזכרמ ,דאקע הנרוא :יצרא
.02-5334527 'לט ,לכשה
.3

לא תונפל אנ "הריעצ תואזחמ" לש 2-ו 1 תופוסאהו תורחתה ןונקת תלבקל
,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,ןורטאיתו תונמא ר"מפמ ,הפי ימענ
תואזחמ" תזכרמ, דאקע הנרואלו ,02-5603595 'לט ,91911, םילשורי
ביבא לת ,39 ךלמה לואש 'דש ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,"הריעצ
.03-6935392 'לט ,64928תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח