ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח
.7
תיתליהקו תיתרבח תוליעפ
7.9
ל"קקב ךוניחל ףגאהו ל"קקה ןעמל םירומה תעונת תוליעפ
ח"נשתה םידומילה תנשב
7.9-1(חנ)

יללכ

ןעמל םירומה תעונתל םירושקה םיעובקה םיאשונה תאו תוארוהה תא
.7.9-1 ףיעס ,הז רזוח לש "עבקה תוארוה" ב האר ל"קקה

.1
לארשיל תמייקה ןרקה ןעמל םירומה תעונת תושדחתה

טלחוה ,ל"קקה ןעמל םירומה תעונת לש הדסוויהל הנש 70 תאלמב ,הנשה
םירומה תעונת תושדחתה לע הבוצמב םירומה תעונת לש ז"טה סוניכב
להנמ תננג ,הרומ - ךנחמ לכל האירק ךות לארשיל תמייקה ןרקה יכרע ןעמל
תבהאל ,תמא תונויצל םיכנחמה הנחמ תא לעופב קזחלו ףרטצהל - חקפמו
.היתוממש תרפהלו ץראה תלואגל ,תובדנתהלו הניתנל ,ץראה
שקבתמ תירוזאה םירומה תצעומב תוליעפל ףרטצהל שקבמה ךנחמ לכ
םש תאו ותבותכ תא ,ומש תא ךוניחה ףגא ידרשמל םדקהב ריבעהל
.תיצראהו תירוזאה תוליעפב בלושיש ידכ ךנחמ אוה ובש דסומה

.2
יתנשה לעפמהו יתנשה אשונה

.לארשי תנידמל הנש 50 ןמיסב הנשה דומעי יתנשה לעפמה
קראפ חותיפל המורתב ףתתשהל יכוניח דסומ לכל תארוק םירומה תעונת
ךרעית ,(24.5.98) ח"נשתה רייאב ח"כ ,םילשורי םויב ,םילשורי הכאוב ןיבר
יבחר לכמ רפסה יתב ידימלת תופתתשהב ןיבר קראפב המרוב ךרד תדעצ
.םילשוריב "לארשי ידלי ןג"ב םויסה תרצע ךרעית הדעצה םותב .ץראה

.3
ושדקויש תויכוניח תוינכתו לארשיל תמייקה ןרקה ימוסרפ
יתנשה זכרמה אשונל

םייזכרמ םיעוריא לש תונומת תרדס :לארשי תנידמל הנש 50 קית
טסקטמ היונב הרדסה .יגולונורכ רדסב תורדוסמ ,הנידמה תודלותב
.עוריא לכל הנומתו
תונומתה תרדסמ בכרומ םובלאה :לארשי תנידמ לש הרופיס םובלא
שומישל דעוימ רמוחה .לארשי תנידמל הנש 50 קיתב תועיפומה
.היולג לדוגב הנומתה לדוג .םידימלתה
אוהו ,לארשיל תמייקה ןרקה ילובמ יונב קחשמה :םילוב קחשמ תולעפה
םג אוהש רופיס רתתסמ לוב לכ ירוחאמ .הדימל זכרמב שומישל ץלמומ
.ינויצה לעפמה לש ורופיס
ןתונ רפסה .תובשייתהו עקרק ,היילע אשונב רפס והז :ותמדא לא בש םע
ץראב בושייה שודיח תישארמ ץראב תובשייתהה לעו תוילעה לע הריקס
.ונימי דעו
םוק תישארמ ,םירושע 4 -ל קלוחמה רפס והז :הנש 40 ינפ לע עסמ
םיאטבמו הפוקתה תא םיפקשמה םירופיס לש הרדס רושע לכב .הנידמה
.םיאשונ לש בחר ןווגמ
זאמ לארשיב םייחה ןמ םירופיס תרדס יהוז :ונלש לארשי תנידמ
הז םייולת םניאו םיירלודומ םירופיסה .םידליה יארב הבותכה ,התמקה
.הזב

רפסה תיב טושיקל םהב רזעיהל ןתינש םימוסרפ
,הנידמה למס ,ץראב םיבושייו םירע ,תונומת לש ףסוא והז :תדלומ קית
.('ודכו אישנה ,ןוירוג-ןב ,לצרה) תויומדו הווקתה
לש היישעה ימוחתמ תונומתמ תבכרומ הנידמל הנש 50 תזרכ יהוז :הזרכ
תוריית ,םימ ,רובדמ תעינמ ,עקרק ,רועיי :םינושה םיאשונב ל"קקה
.ינויצ ךוניח ,ליעפ שפונו

.4
הביבסה תוכיא ןעמל ימואל תוריש

השולש ןב ינשדח טקיורפל ףרטצהל םינמזומ םיידוסי-לעה רפסה יתב
יאשונב תואצרהו הדובע ,תשרומו ל"קק ירתאב םירויס בלשמה םימי
.ל"קקה לש רעיה יזכרמב םינכתשמ םידימלתה .הביבסהו םייחה תוכיא
.ל"קקה ידי לע תדסבוסמ תינכתה

.5
ל"קקה לש רעיה יזכרמ

םיחותפ - ריתיבו םירה סנב ,ינושב ,ירופיצב ,איבלב - רעיה יזכרמ תשמח
.ךוניחה תודסוממ םידימלת תטילקל ויתסהו ץיקה ,ביבאה ישדוחב
שוביג תוחיגל ,הדש ימיל ,רפסה תיב ילויטל הלא םינקתמב רזעיהל ץלמומ
.המודכו


האר םיבחרמב ל"קקה ידרשמ תובותכ תא
.7.9-1 ףיעס ,הז רזוח לש עבקה תוארוהב
.6תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח