הארוה ידבוע
.8
הארוה ידבוע תרשכה
8.2
לארשימ םיכנחמו םירומ לש ימואלניבה סוניכה
זומתב ו"ט-ג"י "4 ןמזה ןחבמב ךוניחה" ,תוצופתה ןמו
(1998 ילויב 9 דע 7) ח"נשתה
8.2-1(חנ)

לש הלוהינבו התקפהב יעיברה םירומה סוניכ - "ןמזה ןחבמב ךוניחה"
תורדתסה לש הדוסיימ ךוניחהו הארוהה - םודיקל םירומה תתומע
עצובי סוניכה .לארשי תנידמל 50-ה לבוי ןמיסב םעפה ךרעיי םירומה
ךוניחה דרשמ עויסבו תוצופתב ידוהי ךוניחל תפתושמה תושרה ףותישב
.טרופסהו תוברתה
ןיב חישו-גיש לש שגפמ םרקיעש ,סוניכה לש םייתרוסמה וידעי לע ףסונ
דעונ ,ויתורגסמו ךוניחה יבלש לכמ םיגוהו םירקוח ,הארוהו ךוניח ישנא
.תוצופתה ןמו ץראה ןמ םיכנחמו םירומ וידחי ןמזל הז סוניכ
,היישעה ימוחת ןווגממ תויגוסבו םיאשונב ןוידל המב שמשי סוניכה
הקיזב םיטבלו םיגיגה ,םידעי - םדצבו ,ךוניחה הדשב תוגההו רקחמה
.תוצופתהו לארשי יסחילו תילארשיה הרבחל תוידוחיי תויכוניח תולאשל
.1
ןכותה ידקומ
ךוניחב תוגיהנמו ןונכת ,ןוזח    2.1
םהיחקלו םישעמ :ךוניחב תונשדחו תומרופר    2.2
תוינשדח תוידומיל תוביבסב דומלל ךיא דומללו דמלל    2.3
? רשגכ ךוניחה :תוצופת-לארשי    2.4
יכרע ךוניחו ךוניחב םיכרע    2.5
כוניחה רשקהה - תונלבוסו הנבה ןיבל תקולחמו תונוש ןיב    2.6
תויושרו םירוה ,םידימלת ,םיכנחמ ןיב - יכוניחה השעמה    2.7
רפסה-תיבבו ךוניחה תכרעמב םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת    2.8
.דיתע-הווה-רבע - רפסה-תיב ידיקפת    2.9
.2
סוניכב דוע
תירחסמ הכורעת ;םימוחת ןווגמב תודסומו םידיחי לש תויכוניח תומזי
םירויס ;םידומיל תוינכתו הארוהב רזע-יעצמא ;דומיל ירמוח תגצהל
הפיחב םירתאב םירוקיב ;רקחמלו ךוניחל םינוכמבו תודסומב םיידומיל
םייעוצקמ-םיישיא תורכיה ישגפמ ;חור ישנא םע םישגפמ ;היתוביבסבו
יכנחמ לש ישיא חוריא ;תוצופתה ןמו ץראה ןמ םיכנחמו םירומ ןיב
.םינווגמ תוברת יעפומ ;םילארשי םיכנחמ תוחפשמב תוצופתה
.3

סוניכב גיצהל םיניינועמה םילהנמו םידדוב םירומ ,םירומ יתווצ
הארוהה םודיקל התומעה ,םירומה סוניכ להנימל תונפל םישקבתמ
'לט ,03-5244287 'סקפ ,124 לוריבג ןבא 'חר ,ךוניחהו
Kinus@Internet-Zahav.net ינורטקלא ראוד ,03-5244285/6/8

תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח