םידומיל תוינכת
.9
דומילה תועוצקמ
9.7
םייצראה םיכירדמה תמישרל ןוקית 9.7-1(חנ)

תיצראה הכירדמה ,ןרזע לחר יבגל עגונה 3/חנ רזוחב 121 ףיעסל ןוקית ןלהל
אנ :םילשוריב ונדרשמב ,254 רדח ,םר-בל ןיינבב תבשויה ,"תילגנא ירבוד"ל
'סקפב וא (ןובישמל תינפומ החישה הנעמ ןיאב) 02-5603232 'לטב הילא תונפל
.02-5602047תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח