םידומיל תוינכת
.9
זכרמה אשונה
9.8
תיזורדה הדעה תרכה 9.8-2(חנ)

תרתוכה תחת היינשה הנשה וז לעופ יזורדה ךוניחה תכרעמב יתנשה אשונה
תעידיל וז תועמשמ רידחהל ותרטמו ,"דימלתלו זאמ הנידמה םע םייח תירב"
הדיחיה העיצמ וז תרגסמב .דחאכ םידוהיו םיזורד ,םירגובמהו םידימלתה רוביצ
50" ,יתנשה זכרמה אשונה תא ץראב םיידוהיה ךוניחה תודסומל יזורד ךוניחל
:םיטביה ינשמ תיזורדה הדעה תא ריכהלו דומלל ידכ ,"הנידמל הנש
.תשרומו הירוטסיה - םיזורדה    .1
.דימתלו זאמ םייח תירב - לארשי תנידמו םיזורדה    .2

תנשב םייקל ,רמה ןולובז רמ טרופסהו תוברתה ךוניחה רש הרוה ,רוכזכ
תיזורדה הדעה תא ריכהל ידכ רפסה-יתבב תדחוימ תוליעפ ח"נשתה םידומילה
.הנידמה ייחב המוקמ תא ךירעהלו

םילוכי םישגפמבו םירויסב ,תואצרהב ,םירמוחב ,תולעפהב םיניינועמה תודסומ
:לא תונפל
04-8353688 'לט ,יזורד ךוניחל הדיחיה    -
04-8393242 'לט ,תיזורדה תשרומה תיב    -
050-541924 'לט ,הכרב תידוהי 'בג    -
050-463117 'לט ,ןידלא רסאנ ליבנ רמ    -
04-8395681 'לט ,םיזורדל הכרדה זכרמ    -
04-8393866 'לט ,םיזורדל םינבל די תיב    -
04-9963029 'לט ,אכרי ד"פרמ    -
04-9969322 'לט ,סילו'ג ס"נתמ    -תועדוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח