להנימו ןוגרא
.3
חותיפו יוניב
3.2
חותיפה ביצקתמ ךוניח תודסומ תיינבל םיכרצה תרדגהל להונה
3.2-1
1998 ראוניב 1

הלוחת ךיראת
ןוכדע

םוסרפה תרטמ

להונה תורטמ
.1
תעיבק ךרוצל ץראב ךוניחה תודסומ חותיפ יכרוצ לש תללוכ הנומת תלבק
חותיפה ביצקת תאצקהל תויופידעה ירדס
1.1
ןנכותמה בוצקתה רבדב תוימוקמה תויושרל תומדקומ תועדוה תאצוה
עוציבה תינכת תא םדקל הנלכותש ידכ ,ןמוחתבש ךוניחה תודסומ תיינבל
.ךכל םאתהב
1.2

ןונכתו יופימ םוחתל שיגהל שיש רמוחה
.2
יספוט יבג לע חותיפה יכרוצ לש תללוכ המישר - תושקבה תמישר
:ןמקלדכ ןכותש ,(וז הארוהל א חפסנב האר) תושקבה
2.1
תיינבלו םימייק ךוניח תודסומ תבחרהל תושקבה לכ הנטרופת המישרב
תרגסמב ולבקתהש תוטלחההמו תויזחתהמ רזגנכ ,םישדח ךוניח תודסומ
.בושייב ךוניחה תכרעמל באה תינכת
2.1.1
ךא רבעב תינורקע רכוה ןהב ךרוצהש תושקבה תא םג לולכל שי המישרב
תונבל שיו םתיינבב לחוהש םיטקיורפ ןכו ,ןתיינבל ביצקת רשוא םרט
.המרגורפל םאתהב ,םיפסונ םיבלש םהב
2.1.2
יפ לע ,דרוי תויופידע רדסב המישרב הנללכיתש תושקבה תא גרדל שי
.תוימוקמה תויושרב ךוניחה יפגא ילהנמ לש םתעד לוקיש
2.1.3
ינבמ לכ לש יברמ לוצינ ןובשחב תחקל שי םיכרצה תמישר תנכה תעב
ןיטקהל תודיתעה היינב תושקבמ ענמיהלו בושייב םימייקה ךוניחה
.םימייק ךוניח תודסומ ןקורל וא סולכא
2.1.4
ילמס הז ללכבו ,השקבב םיללכנה תודסומה ילמס תא ןייצל הבוח
,םיטרפה רתי לכ תא ןכו ,(תומרגורפב ןיוצמכ) םיננכותמה תודסומה
.ליעל ורכזוהש םיספטב טרופמכ
2.1.5
וא םינבמ לש המאתהו שודיח םוחתב תושקב תאז המישרב לולכל ןיא
.םינשי םינבמ ץופיש
2.1.6
תוקמונמ ,ךוניחה תומגמ לכב תובורקה םינשה 3-ל םידימלת תויזחת
לעו ולוכ בושייב תונורחאה םינשב תוחתפתהה יכילהת לע תוססובמו
יבג לע הלא תויזחת םושרל שי .ןוכנל תושרה|אצמתש לככ ,םירחא םינותנ
.וז הארוהל ב חפסנבש "םידימלת-תויזחת" יספוט
2.2

םינמזה חול
.3
תושקבה תשגה אשונ הבחרהב הלעוי סרמ-ראורבפ םישדוחה ךלהמב
לש ןויע םוי תרגסמב ,האבה ביצקתה תנש תארקל ךוניח תודסומ תיינבל
הרטמ דחוימב ןגרואיש ךוניחל תוקלחמה ילהנמל ימוקמ ןוטלשל זכרמה
.תאז
3.1
תושקבה לכ ןונכתו יופימ םוחת להנמל הנשגות לירפא שדוח ףוס דע
יבג לע תאז לכ) םידימלתה תויזחת ףוריצב ,האבה ביצקתה תנשל היינבל
.(הלעמל 2 ףיעסב טרופמכ ,וז הארוהל ב-ו א םיחפסנב םיספטה
3.2
,תושקבה תקידב תא ןונכתו יופימ םוחת םילשי ילוי שדוחיעצמא דע
תובושת הנתניתו ,תונופה תויושרה םע םינויד ,ךרוצה תדימב ,ומייקתי
.ןלהלש 4 ףיעסב טרופמכ ,בתכב
3.3
ןונכתו יופימ םוחת תוטלחה לע רערעל היהי ןתינ טסוגוא שדוח ףוס דע
.חותיפה להנימ להנמ ינפב
תויופידעה ירדסו םיכרצה תרדגה ןיינעב
ואבוי םכלהמבו ,רבמבונ שדוח עצמא דע ומייתסי םירוערעב םינוידה
.תפטושה םידומילה תנשב םינכדועמה םידימלתה ינותנ םג ןובשחב
3.4
תרדסה תא םילשהל תוימוקמה תויושרה לע רבמטפס שדוח ףוס דע
לולכל םכסוהש ךוניחה תודסומ תיינבל םידעוימה םישרגמה לע תולעבה
םוחת להנמל ריבעהלו האבה הנשה ביצקתל םיכרצה תמישרב םתוא
ךא ,רכוה וב ךרוצהש טקיורפ .םישורדה םיכמסמה לכ תא ןונכתו יופימ
תנשל םיכרצה תמישרב ללכיי אל ,הז דעומל דע רדסוי אל שרגמה ןיינע
.האבה ביצקתה
3.5
לע תימוקמ תושר לכל חותיפה להנימ להנמ עידוי ראוני שדוח תליחת דע
תעדוה .הנש התוא לש ביצקתב עוציבל םידעוימה המוחתבש םיטקיורפה
תונגראתה ךרוצל תונווכ תרהצה תניחבב איה חותיפה להנימ להנמ
,לבוקמכ וחלשיי םייביצקתה םירושיאה .עוציבל תוינכתה תמלשהו
סיפה לעפמ תעדוהב וא בוצקתו יוניב םוחת להנמו דרשמה בשח תמיתחב
.םיטקיורפה תא בצקתמה ףוגל םאתהב -
3.6

להנימ ןיא ,תסנכב הנידמה ביצקת רשוא אל דוע לכ יכ ,שיגדהל שי
םיטקיורפה לע יעמשמ-דח ןפואב תוימוקמ תויושרל עידוהל יאשר חותיפה
והשלכ יביצקת רושיא הניא םיכרצה תרדגה .םיבצקותמ תויהל םיננכותמה
הלבקתה אל דוע לכ ,ןכל .טקיורפה עוציב יותיעל תובייחתה הב ןיאו
,בוצקתו יוניב םוחת להנמו דרשמה בשח ידי-לע המותח תיביצקת האשרה
זרכמ םסרפלמ העונמ תימוקמה תושרה ,סיפה לעפמ תלהנה ידי לע וא
.היינבה עוציבל הזוח לע םותחל וא היינבל


ןונכתו יופימ םוחת תבושת הנבמ
.4
תוימוקמה תויושרה לש היינבה תושקבל ןונכתו יופימ םוחת תבושת
:הלאה תוירוגטקל קלחתת
לכ .ביצקתל םיכרצה תמישרב ,וקלח וא ולוכ ,טקיורפה תא לולכל המכסה
תארקל םיכרצה תמישר תא וביכרי תאז הירוגטקב וללכייש םיטקיורפה
יפ לע ,עוציבל םיטקיורפה רתוי רחואמ ורחביי הכותמו ,ביצקתה תנכה
תא המילשה תימוקמה תושרהש יאנתב ,ועבקייש תויופידעה ירדס
םאתהבו (הלעמל 3.4 ףיעס תתב טרופמכ) םישרגמה אשונב לופיטה
חותיפה להנימ שאר עידוי הלא םיטקיורפ לע .ביצקתה תויורשפאל
.ליעל טרופמכ ,ראוני שדוח תליחת דע תוימוקמה תויושרל
4.1
ךרוצב הרכה יא ךא ,וקלחב וא ולוכב ,טקיורפב ךרוצב תינורקע הרכה
חווטב טקיורפב ךרוצה רכוי םהבש םירקמב .הנש התואב רבכ ובצקתל
המרגורפ ןונכתו יופימ םוחת רשאי תובורקה םינשה שולש דע םייתנשה
תומרגורפה רושיא ךרוצל .ןונכת יפסכ טקיורפל תוצקהל ץילמיו ,ןונכתל
ספוטה תא יופימה םוחת להנמל שיגהל תימוקמה תושרה לע ןונכתל
טרופמכ ,םישורדה םיכמסמב הוולמו אלוממ ,"ךוניח דסומל שרגמ"
.ספוטב
תמלשה םע ,ראוניב לחי הלא םיטקיורפל תומרגורפה רושיא ךילהת
.ביצקתב לופיטה
4.2
.הטלחהל םיקומינה טוריפ םע ,השקבה תייחדו תינורקע המכסה-יא
4.3
.ףסונ ןוידל אבות השקבה יכ העדוה
4.4
ידי לע םילפוטמה היינבה יאשונב לולכ וניא שקובמה טקיורפהש העדוה
.חותיפה להנמ
4.5

,חותיפה להנימב ןונכתהו יופימה םוחת לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפלו עדימל
.02-5603382/3 'לט ,םילשורי ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ


םיחפסנ
.5
היינבל תושקב יספוט - א חפסנ
______________:תימוקמה תושרה םש
______________:ךיראת
______________:השקבה שיגמ םש
______________:השקבה שיגמ דיקפת
______________:המיתח

םידלי ינג - *____________ ביצקתמ היינבל תושקב - 1א

רבסה
קמונמ
השקבל
דעוימה שרגמה ינותנ רפסמ
תושקובמה ןגה תותיכ
הנוכשה רפסמ
השקבה
חטש
שרגמה
ר"מב
'סמ
הקלחה
'סמ
שוגה
רפסמ
שרגמה
'סמ
ע"בת
כ"הס
תותיכה
יאליג
ח"ט
יאליג
הבוח

דרוי תופידע רדס יפ לע תושקבה תא ךורעל אנ :הרעה
,המיאתמה הנשה תא אלמל אנ *

______________:תימוקמה תושרה םש
______________:ךיראת
______________:השקבה שיגמ םש
______________:השקבה שיגמ דיקפת
______________:המיתח

רפס יתב - *____________ ביצקתמ היינבל תושקב - 2א

רבסה
קמונמ
השקבל
המרגורפ םהל הרשוא םרטש תודסומ תודסומ
המרגורפ םהל הרשואש
למס
דסומה
םש
דסומה
הנוכשהו
רפסמ
השקבה
דעוימה שרגמה ינותנ תותיכה 'סמ תשקובמה הינבה
חטש
שרגמה
ר"מב
'סמ
תו/הקלחה
'סמ
םי/שוגה
'סמ
ע"בת
'סמו
שרגמה
שקובמ
בלשל
יפוס
שקובמ
היינבל
חטש
וטורב
י"פע
תינכת
תרשואמ
חטש
וטנ
י"פע
המרגורפה
בלשה
המרגורפבדרוי תופידע רדס יפ לע תושקבה תא ךורעל אנ :הרעה
,המיאתמה הנשה תא אלמל אנ *

תותיכו םידימלת תויזחת יספוט - ב חפסנ
______________:תימוקמה תושרה םש
______________: תיזחתה ךרוע םש
______________: דיקפת
______________:המיתח

בושייב כ"הס - חוקיפ גוסו םיאליג יפל םידליה ינגב תותיכו םידלי תיזחת - 1ב

רפסמ
תותיכה
תורסחה
(רבטצמ)
תותיכה 'סמ
תובצקותמה
הלחה םרטש
ןתיינב
םימייקה םינבמה
כ"הס
הבוח יאליג
ח"ט יאליג
הנשה
חוקיפה
'סמ
תותיכה
היינבב
'סמ
תותיכה
תורוכשה
'סמ
תותיכה
תוינקתה
'סמ
םידימלת
'סמ
תותיכ
'סמ
םידימלת
'סמ
תותיכ
'סמ
םידימלת
'סמ
תותיכשתהיתכלממשתהשתהשתהשתהד"ממשתהשתהשתהשתהרחאשתהשתהשתהשתהכ"הסשתהשתהשתה
רפסמ תא םושרל שי הבוח םורטו הבוח יאליגל תוברועמ ןג תותיכ לש םירקמב :הרעה
םושרל שי תותיכה רתי תאו 35-ב הבוחה יאליג רפסמ תקולחמ האצותכ הבוחה תותיכ
הבוח םורט תותיכ רפסמ תדומעב


______________:תימוקמה תושרה םש
______________: תיזחתה ךרוע םש
______________: דיקפת
______________:המיתח

ןונכת ירוזא יפל םידליה ינגב תותיכו םידלי תיזחת- 2ב

רפסמ
תותיכה
תורסחה
(רבטצמ)
תותיכה 'סמ
תובצקותמה
הלחה םרטש
ןתיינב
םימייקה םינבמה
כ"הס
הבוח יאליג
ח"ט יאליג
הנשה
חוקיפה
רוזאה
תונוכשהו
'סמ
תותיכה
היינבב
'סמ
תותיכה
תורוכשה
'סמ
תותיכה
תוינקתה
'סמ
םידימלת
'סמ
תותיכ
'סמ
םידימלת
'סמ
תותיכ
'סמ
םידימלת
'סמ
תותיכשתהיתכלממשתהשתהשתהשתהד"ממשתהשתהשתהשתהרחאשתהשתהשתהשתהכ"הסשתהשתהשתה
םיקחרמה םהבש םירקמב , היינב תשקובמ ובש רוזא לכל תדרפנ תיזחת אלמל שי .1
.תדרפנ תוסחייתה םיבייחמ םירוגמה ירוזא ןיב    
:תורעה
רפסמ תא םושרל שי הבוח םורטו הבוח יאליגל תוברועמ ןג תותיכ לש םירקמב .2
םושרל שי תותיכה רתי תאו 35-ב הבוחה יאליג רפסמ תקולחמ האצותכ הבוחה תותיכ    
הבוח םורט תותיכ רפסמ תדומעב    


______________:תימוקמה תושרה םש
______________: תיזחתה ךרוע םש
______________: דיקפת
______________:המיתח

בושייב כ"הס - חוקיפ גוסו התיכ תוגרד יפל ידוסיה ךוניחב תותיכו םידימלת תיזחת - 3ב

רפסמ
תותיכה
תורסחה
(רבטצמ)
כ"הס
'ח-'א
הנשה חוקיפה
'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לתשתהיתכלממשתהשתהשתהשתהד"ממשתהשתהשתהשתהרחאשתהשתהשתהשתהכ"הסשתהשתהשתה


______________:תימוקמה תושרה םש
______________: תיזחתה ךרוע םש
______________: דיקפת
______________:המיתח

ןונכת ירוזא יפל ידוסיה ךוניחב תותיכו םידימלת תיזחת - 4ב

רפסמ
תותיכה
תורסחה
(רבטצמ)
כ"הס
'ח-'א
הנשה חוקיפה רוזאה
תונוכשהו
'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לתשתהיתכלממשתהשתהשתהשתהד"ממשתהשתהשתהשתהרחאשתהשתהשתהשתהכ"הסשתהשתהשתה
לדוג םהבש םירקמב , היינב תשקובמ ובש רוזא לכל תדרפנ תיזחת אלמל שי:הרעה
.תדרפנ תוסחייתה םיבייחמ םירוגמה ירוזא ןיב םיקחרמה וא/ו בושייה


______________:תימוקמה תושרה םש
______________: תיזחתה ךרוע םש
______________: דיקפת
______________:המיתח

בושייב כ"הס ,חוקיפ גוסו התיכ תוגרד יפל ידוסי לעה ךוניחב תותיכו םידימלת תיזחת - 5ב

רפסמ
תותיכה
תורסחה
(רבטצמ)
כ"הס
'בי-'ז
'בי 'אי הנשה חוקיפה
'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לתשתהיתכלממשתהשתהשתהשתהד"ממשתהשתהשתהשתהרחאשתהשתהשתהשתהכ"הסשתהשתהשתה


______________:תימוקמה תושרה םש
______________: תיזחתה ךרוע םש
______________: דיקפת
______________:המיתח

ןונכת ירוזא יפל ידוסי לעה ךוניחב תותיכו םידימלת תיזחת - 6ב

רפסמ
תותיכה
תורסחה
(רבטצמ)
כ"הס
'בי-'ז
'בי 'אי הנשה חוקיפה רוזאה
תונוכשהו
'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לת 'לתשתהיתכלממשתהשתהשתהשתהד"ממשתהשתהשתהשתהרחאשתהשתהשתהשתהכ"הסשתהשתהשתה
לדוג םהבש םירקמב , היינב תשקובמ ובש רוזא לכל תדרפנ תיזחת אלמל שי:הרעה
.תדרפנ תוסחייתה םיבייחמ םירוגמה ירוזא ןיב םיקחרמה וא/ו בושייהעבק תוארוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח