תוניחב
.4
תורגב תוניחב
4.3
יתד יתכלממה ךוניחה לש רפס יתבב הנשמ ינחבנל תורגב תוניחב
4.3-2
1998 ראוניב 1

הלוחת ךיראת
ןונער

םוסרפה תרטמ

הנשמ ינחבנל הניחב ינולאש ןימזהל יאשר היהי אל יתד-יתכלממ רפס תיב להנמ
תא םימאות םניא ןימזהל שקבמ ןחבנהש םינולאש םא ,רפסה תיב ירגוב
םירצויה תוניחבה יבכרה תאו יתד-יתכלממה ךוניחה לש תיכוניחה תוינידמה
ןולאש :המגודל) רפסה תיב תרגסמב בולישל םינתינה תורגב תדועתל תואכז
.("יתד" ך"נתב ןולאש םוקמב "יללכ" ך"נתב
.ןויצ רפשל םיניינועמה תורגב תדועתל םיאכז םינחבנ לע םג לחוי הז ןורקיע

.02-5602489/2580 'לט ,תוניחבה ףגאל תונפל רשפא םיפסונ םיטרפלעבק תוארוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח