ילאמרופ יתלב ךוניחו יתרבח ךוניח
.7
תיתליהקו תיתרבח תוליעפ
7.9
ל"קקב ךוניחל ףגאהו לארשיל תמייקה ןרקה ןעמל םירומה תעונת תוליעפ
7.9-1
1988 ראוניב 1

הלוחת ךיראת
ןוכדע

םוסרפה תרטמ

עקרה .1
לארשיל םילעופ תמייקה ןרקה לש רעונלו ךוניחל ףגאהו םירומה תעונת
םירומה תעונתל ונדרשמ ןיב םתחנש הלועפ ףותישל םכסהו הנמא ףקותמ
תוברתה ךוניחה דרשמ לש יללכה להנמה ןיב רשואו ל"קקה ןעמל
ל"קקה ןעמל םירומה תעונת ר"וי ןיבו ודרשמ תלהנה יגיצנו טרופסהו
.ל"קקב רעונהו ךוניחה ףגא להנמו
ךוניחה תודסומב ל"קקה ןעמל םירומה תעונת תונגראתה .2
ןרקה השרומ לש דיקפתה תא אלמיש הרומ תריחבל גאדי רפסה תיב להנמ
ותוכזלו םייזכרמה םידיקפתה ילעבמ דחאל ותונמל ץלמומ .תמייקה
ףיעס ,1/אנ רזוח י"פע) ל"קקה השרומ - ינויצ ךוניח עוצקמה זוכיר לומגב
.(33
2.1
ןרקה לש תיתנשה הלועפה תינכת לע תיגוגדפה הצעומב ןויד םייקל שי
םילשמ רוקיבבו םירויסב ,תידסומה תומלתשהב הבלשלו תמייקה
תויוליעפ תכרעמו תילוקרוא הגוצת ובש ל"קקה לש יכוניחה ןואיזומב
,א"ת ,11 אריפש יבצ 'חר ,ל"קק תיבב אצמנ יכוניחה ןואיזומה .תכרדומ
.03-5261146 'לט
2.2
זכר ידי לע לעפותש ,תמייקה ןרקה ןעמל םידימלת תצעומ רוחבל שי
תמייקה ןרקה .רפסה תיבב םידימלתה תצעוממ קלחכ רפסה תיבב ל"קקה
דומיל תתיכ ביצהל ושקבי רשא ךוניחה תודסומל ,רשפאה תדימב ,עייסת
.תוימוקמה תויושרה ןומימב עייתסהל ןתינ .רפסה תיב רצחב החותפ
2.3
זכרה םע םיעובק םירשק ומייקי ומעטמ הנוממה וא רפסה תיב להנמ
.ל"קקה ידרשמב יזוחמה-יכוניחה
2.4
םיאכז ויהיו תויזוחמ םירומ תוצעומב ופתתשי רפסה יתב ישרומ
.תושפוחב ל"קקה םעטמ םינגראתמה תויומלתשהבו םירויסב ףתתשהל
2.5
ל"קקה ןעמל םירומה תעונת ידי לע םיניוצמה םידחוימ םיעוריא
ל"קקה לש ךוניחל ףגאהו  

.3
(טבשב ו"ט דע תבטב ט"ימ) "ותמדאו םע" שדוח
3.1
םלתה םוי"ו לארשיל תמייקה ןרקה לש הדסוויה םוי אוה תבטב ט"י
.(1878-ח"לרת הכונח) הווקת חתפ תמדאב ןושארה שירחל רכז ,"ןושארה
יגיצנל אשונב יזכרמ עוריא הנש ידמ תמייקמ ל"קקה ןעמל םירומה תעונת
.םידימלתלו םיחקפמל ,םירומל ,םילהנמל ,ךוניחה תכרעמ
,םידליה ינג - ליגה תוביטח לכב ךוניחה תודסומ "ותמדאו םע" שדוחב
- םיידוסי-לעה רפסה-יתבו םייניבה תוביטח ,םיידוסיה רפסה יתב
איה תרתוכה תלוגו ,תמייקה ןרקה ילעפמ תרכהל תויוליעפ םימייקמ
.ץראה יבחרב םירויסו ךוניחה תודסומ ידימלתל תוינומה תועיטנ
.טבש שדוח ףוסב תומייתסמו הכונח תשפוח רחאל תוליחתמ תועיטנה
תונפל םישקבתמ תועיטנה יסקטב קלח לוטיל םיניינועמה ךוניח תודסומ
ףוסב המישר האר) םהירוגמ רוזאב ךוניחה ףגא לש יכוניחה זכרה לא
.(וז הארוה
"שידו ריצק"ו "ערזו שירח" יסקט
3.2
יתובשייתה ךוניחל ףגאה םע ףותישב ,ל"קקה לש םירומה תעונת
םיסקט תיאלקח הווח וב תמייקש בושיי לכב ןגראל הצילממ ,ונדרשמב
,שירחב ןגה ידלי םיפוצ עוריאב .םידימלתל הווחה ירומ ןיב םישגפמו
.הביבסה תוכיאו תואלקחה ידומיל תא לעופב םיריכמו העירזב םיקסוע
ןרקה לש םייכוניחה םיזכרה ןוגראב זוחמ לכב םימייקתמ םיסקט
שידו ריצק יסקט .םידליה ינג לש תואלקחה לע חוקיפה ףותישבו תמייקה
.ץיקה ישדוחב ל"קקה ירתאבו תויאלקחה תווחב םיכרענ
יתנשה אשונהו יתנשה לעפמה .4
ץילממ ונדרשמ .יתנשה אשונל הקיזב המרתה לעפמו יתנש אשונ עבקנ הנש ידמ
ףתשל ךוניחה תודסומ ילהנמל
.ךוניחה תודסומב ינויצה ךוניחה תא קימעהל הרטמב ל"קקה םע הלועפ
תוחצנהו תומורת .5
המשרה ,הכרב תורגיא תשיכר :תונוש תורוצב תעצבתמ ל"קקל םידימלת תמורת
הספוקה"ל המורת ,תושרוחו םיצע תעיטנ ,בהזה רפסבו הווצמ-רבה רפסב
.םירוכיב ןוידפו תיאלקח תרצות תריכמ ,תואמצעה םוי ילמס תשיכר ,"הלוחכה
הדועת ילוב .6
יתנשה לעפמל םיעגונה לארשיל תמייק ןרק ילוב םיצפומ םידומילה תנש ךלהמב
תודועת לע םילובה תא עיבטהל םישקבתמ רפסה יתב .םייזכרמ םישיאלו
.םידימלתה
תוצופתב ךוניח תודסומ םעו םידימלת םע םירשקה לעפמ .7
םידימלתל ךוניח תודסומ ןיב םירישי םירשק םויק לע הצילממ םירומה תעונת
.תוצופתב םיידוהי רפס יתבלו
לש תובותכ לבקל ולכוי "םירשקה לעפמ"ב ףתתשהל םישקבמה רפסה יתב ילהנמ
'לט ,םילשוריב ל"קקה ידרשמב תוליעפל תועצה ןכו הלוגב םייכוניח תודסומ
.ץראה יבחרב רעונלו ךוניחל ףגאה ידרשמב וא ,02-6583334/5
םירומ תויומלתשה .8
ןתרטמ .םירומל תויומלתשה תונגראמ ל"קקה לש ךוניחל ףגאהו םירומה תעונת
הארוהה ידבוע תא שיגפהל
לומג תונקמ תויומלתשהה .דיתעל םיטביה םעו הווהבו רבעב תינויצה היישעה םע
112) םלש לומגו (תועש 56) לומג יצח :תונוכתמ יתשמ תויונב ןהו תומלתשה
לש םידרשמב תישענ המשרהה .ץראה יבחרב תומייקתמ תויומלתשהה .(תועש
.(םידרשמה תמישר תא ןלהל האר) רעונלו ךוניחל ףגאה
:םיבחרמב ל"קקה ידרשמ תובותכ ןלהל .9
,לואש תעבג ,24 םירשנ יפנכ 'חר ,283 ד"ת ,ךוניחל ףגאה תלהנה :ישארה דרשמה
,91002 םילשורי
02-6583306-ו 02-6583319 'סקפ ,02-6583320-ו 02-6583300 'לט
,04-8664341 'לט ,31048 הפיח ,תונרקה תיב ,16 לצרה 'חר :ןופצהו הפיח בחרמ
04-8674158 'סקפ ,04-8644976-ו 4-8641297
'לט ,61231 ביבא-לת ,23148 ד"ת ,11 אריפש יבצ 'חר :זכרמהו ביבא-לת בחרמ
,03-5261125-ו 03-5261111
03-5250514 'סקפ
'סקפ ,09-8820964/5 'לט ,906 ד"ת ,42110 הינתנ ,7 לאיזר 'חר :הינתנ ףינס
09-8820966
םילשורי ,לואש תעבג ,283 ד"ת ,24 םירשנ יפנכ 'חר :הלפשהו םילשורי בחרמ
02-6583319 'סקפ ,02-6583313-ו 02-6583336 'לט ,91002
08-9455988 'לט ,1423 ד"ת ,76101 תובוחר ,27 ןימינב 'חר :תובוחר ףינס
08-9454739 'סקפ ,08-9458094-ו
,07-6270650 ,07-6279869 'לט ,84220 עבש-ראב ,31 ם"במר 'חר :םורד בחרמ
,07-6232823-ו 07-6276465-ו
07-6231913 'סקפ
'לט ,91002 םילשורי ,לואש תעבג ,283 ד"ת ,24 םירשנ יפנכ 'חר :ל"וח יכנחתמ
.02-6583319 'סקפ ,02-6583334-ו 02-6583327עבק תוארוה


1998 ראורבפב 1 ,ח"נשתה טבשב 'ה ,6/חנ ל"כנמ רזוח