תודחוימ תויסולכוא
.1
החוורו ךוניח יתוריש
1.9
םייכוניחה-םייגולוכיספה םיתורישה תמישר
ח"נשתה תנשל י"פש חוקיפב

(1997 רבמצד שדוחל תנכדועמ)
1.9-1(חנ)

םילשורי זוחמ

ןופצ זוחמ

הפיח זוחמ

זכרמ זוחמ

ביבא לת זוחמ

םורדה זוחמ

םוריח יזכרמםילשורי זוחמ
יזוחמ גולוכיספ ,שא ןבואר רמ
02/5601618 סקפ 02/5601546-7 'לט


'סקפ/ןופלט
ת/להנמ
הנחתה
תבותכ
בושי
'סמ
02/5333482
02/5333482
לאפר רמ
רזע
ד"ת ,שוג ובא ףיקמ ס"יב
90845 שוג ובא ,31737
שוג ובא
.1
02/9939333
02/9932330
דנר תור 'בג
1022 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
90435 תרפא ראוד
תרפא
.2
02/9974091
תיב-
'בג:תזכרמ
הבוט הביל
נ"ד ,לא תיב תימוקמ הצעומ
ןימינב חרזמ
לא - תיב
.3
08/9287939
08/9287454
יפיצ 'בג
ימע-ןב
נ"ד ,הירא תיב תימוקמ הצעומ
71947 ןיעידומ
הירא תיב
.4
02/9913389
יקימ 'בג
ןייטשנירג
שמש-תיב,25/704לצרה 'חר
99000
שמש-תיב
.5
02/5806416
02/5806137
בקעי 'רד
רדניבכוב
,תיליע רתיב תימוקמ הצעומ
99879 הלאה נ"ד
תיליע רתיב
.6
02/9946613
02/9946676
החמש רמ
ץיבושרד
ןדריה תעקב תירוזא הצעומ
91906 וחירי לבח נ"ד
9000 ד"ת
ןדריה תעקב
.7
02/5363674
הוח 'בג
ןמדירפ
,באז תעבג ,תימוקמ הצעומ
90917 הדוהי ןופצ נ"ד
באז-תעבג
.8
02/9939945
ימענ 'רד
םואב
נ"ד ,ןויצע שוג תירוזא הצעומ
90433 הדוהי ןופצ
ןויצע-שוג
.9

לופ 'רד
סקופ -לרש
רדה-רה ,תימוקמ הצעומ
רדה - רה
.10
02/6231171
02/6259378
סקפ
הנבואר 'בג
תבהלש
םילשורי ,775 ד"ת ,27 ללה 'חר
94581
םילשורי
.11
02/5890649
02/5341759
יגייפ 'רד
ןיקצורוס
'חר ,יאמצע ךוניחל 'חמה
םילשורי ,17 ןהכה והינדא
95343
ךונח- םילשורי
יאמצע
.12
02/6564701 יבג 'בג
ןייטשניבור
,בקעי-הונ ,1 ןיקנבט 'חר
97350 םילשורי
ןופצ - םילשורי
חרזמ
.13
02/6798820
הניד 'בג
גרבצדניו
םילשורי ,7 םרהב הירא 'חר
תפ - םילשורי
.14
02/5345010
לאומש רמ
ןורש
הצעומ ,ךוניחה תקלחמ
90805 ןויצ תרשבמ תימוקמ
ןויצ-תרשבמ
.15
02/9936274
ןורל בדנ רמ
,ה"ילק ץוביק ,תוליגמ רפס תיב
90666 ןדריה רככ נ"ד
תוליגמ
.16
08/9741983
רמ -זכרמ
ףילש ישי
,תילע ןיעידומ תימוקמ הצעומ
רפס-תירק 53 רזנ ינבא 'חר
תילע ןיעידומ
.17
08/9262776
08/9265244
הרפש 'בג
ץיביירט
ןיעידומ תימוקמ הצעומ
71700 ןיעידומ 1 ד"ת
ןיעידומ
.18
02/9977111
'רד מ"מ
סרי ךונח
,ןימינב-הטמ ,תירוזא הצעומ
90624 ןימינב חרזמ נ"ד ,תוגספ
ןימינב-טמ
.19
02/9900802-4
02/9977103
ידע 'בג
איגש-רינ
ןבא זכרמ ,"ברה תיב" ןינב
99700 ןושמש נ"ד ,רזעה
הדוהי-הטמ
.20
02/5351967
02/5356062
השאמ 'בג
ןמניש
םימודא הלעמ תיריע 20 ד"ת
90610
םימודא-הלעמ
.21
02/9941301
02/9941949
הרש 'בג
ץרווש
,םירפא הלעמ ,תימוקמ הצעומ
90638 ןדריה תעקב נ"ד
םירפא-הלעמ
.22
02/9962374
02/9969524
םהרבא רמ
ןנחוי-ןב
,15 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
90100 עברא-תירק
עברא תירק
.23

ריאמ רמ
לארה
,םירעי תירק תימוקמ הצעומ
הדוהי ירה ןופצ נ"ד ,101 ד"ת
90840
םירעי תירק
.24


ןופצ זוחמ
,יזוחמ גולוכיספ ,רשיילפ דג 'רד
06/6460279 סקפ 06/6554644 'לט


'סקפ/ןופלט
ת/להנמ
הנחתה
תבותכ
בושי
'סמ
04/9967922
הי'גו רמ
ילסאע
ןאנס-ובא ,תימוקמ הצעומ
24905
ןאנס-ובא
.1

דיעס רמ
דומחמ
לאסכא תימוקמ הצעומ
לאסכא
.2

םיעד הדאר
30012 ןילבעא ,תימוקמ הצעומ
ןילבעא
.3
04/9802079
דאיה'ג רמ
דאדח
,7514 ד"ת,תימוקמ הצעומ
24990 ןא'ג תיב
ןא'ג תיב
.4
06/6587038
06/6587461
ריאמ רמ
רנכוב
'דש ,דליה ןעמל זכרמה
10900 ןאש תיב העבראה
ןאש תיב
.5
06/6730650
ת'ג 'רד
דאמע
16924 הנייעוב ,תימוקמ הצעומ
הנייעוב
תאדי'גונ
.6
04/9869584
04/9869849
סקפ
יליא רמ
עומק
,410 ד"ת, ,תימוקמ הצעומ
17925 רוסכמ לא ריב
לא ריב
רוסכמ
.7
06/6533333
06/6533337
סקפ
לכימ 'בג
ןמיונ
לוענ קש ראוד ,"םיקמע" תנחת
8965 1 הלופע
תיב תעקב
יקמע"ןאש

.8
04/9964094
ילע רמ
הנראדב
רכמ-הדיד'ג תימוקמ הצעומ
25105
רכמ הדיד'ג
.9
04/9963443
דאיז רמ
ןיסאי
, 67 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
24980 סילו'ג
סילו'ג
.10

לימכ רמ
רא'גנ
,ךוניח 'חמ ,תימוקמ הצעומ
בלח שוג
בלח שוג
.11
06/6941862
06/6947329
סקפ
בד רמ
אריפש
,ןוילע לילג ,תירוזא הצעומ
12100 הניפ שאר , 90000 ד"ת
ןוילע לילג
.12
06/6767213
06/6766785
סקפ
יבצ רמ
ןרות
,תירוזא הצעומ ,ךוניחה 'חמ
14101 ןותחת לילג
ןותחת לילג
.13
06/6533333
06/6533239
הרימ 'בג
רגרבסורג
לוענ קש ראוד , "םיקמע" תנחת
18965 הלופע
עובלג
(םיכנעת)
.14
06/6702243
הליאנ 'בג
ירוח
5 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
16910 הירובד
הירובד
.15
04/9972951
04/9979102
סקפ
דילו רמ
ילו-לא
,558 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
25155 שיפרוח
שיפרוח
.16
06/6935146
הנלא 'בג
ירמטס
10300 תילילגה רוצח 26 ד"ת
רוצח
תילילגה
.17
06/6739571
06/6721172
ינב רמ
ןורימ
הירבט דוד תיב , 23 קילאיב 'חר
2 1421
הירבט
.18
06/6931114
סקפ

2 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
12310 הירגנז-אבוט
הירגנז-אבוט
.19
06/518483

תימוקמ הצעומ ,49 ד"ת
16950 ןאערוט
ןאערוט
.20
04/9948808
04/9948686
סקפ
ףטאע 'רד
הדוע
24930 הרמט תיריע
הרמט
.21
06/6708344
06/6708667
ינב רמ
ןורימ
,ילתפנ ס"יב ,תימוקמ הצעומ
15225 לאנבי
לאנבי
.22
04/9890528
היח 'בג
םדא
, 117 ד"ת ,3 םינולאה 'חר
20692 תיליע םענקוי
םענקוי
תיליע
.23
04/9979072
04/9997021
דבע 'בג
סומל ולולא
25145 ת'ג חוני תימוקמ הצעומ
ת'ג חוני
.24
06/6937511
06/6934390
סקפ
ןועמש רמ
ןמדוג
דוסי ,הלוחה ינושחנ ס"יב
12105 הלעמה
הלעמה דוסי
.25
06/6554730
06/6559384
סקפ
יליסא 'בג
ןירסנ
16955 עיפי ,תימוקמ הצעומ
עיפי
.26
04/9996578
הי'גו רמ
הלסאע
הצעומ ,ךוניחה תקלחמ
24967 אכרי תימוקמ
אכרי
.27
04/9943450
ןאמתוע רמ
רמאס
לובאכ רפכ ,תימוקמ הצעומ
24963
לובאכ
.28
04/9998624
04/9998406
סקפ
למא 'בג
חלאס ובא
,בכואכ תימוקמ הצעומ
20185 בגשמ נ"ד
בכואכ
.29
04/9977142-3
שב רמת 'בג
םידרו רפכ ,תימוקמ הצעומ
25147
םידרו רפכ
.30
04/9996132
הנתאפ 'בג
ןזאח
ףיסאי רפכ ,תימוקמ הצעומ
24908
ףיסאי רפכ
.31
06/6766726
06/6760772
םעונ רמ
פמק
אמק רפכ ,תימוקמ הצעומ
15235
אמק רפכ
.32
06/6519870
06/6516251
סקפ
לאמ'ג רמ
יקודקד
אנכ רפכ ,תימוקמ הצעומ
16930
אנכ רפכ
.33
04/9864730
04/9864710
סקפ
הנמאענ
דאה'ג
1089 .ד.ת ,תימוקמ הצעומ
17907 אדנמ רפכ
אדנמ רפכ
.34

רמ
םיהרביא
חלאס- ובא
הייבעכ תימוקמ הצעומ
הייבעכ
.35
04/9988548
04/9881378
סקפ
היליא רמ
יול
תיריע , 11 לארשי יאישנ 'דש
21921 לאימרכ
לאימרכ
.36
06/6942120
הקירנא 'רד
ץיבוקילשרה
ןומרח-תואובמ ,תירוזא הצעומ
12000 ןוילע לילג נ"ד
תואובמ
ןומרח
.37
06/6786333
06/6781038
סקפ
הדיאע 'בג
קאנשוב
ךוניח תקלחמ ,תימוקמ הצעומ
14930 רא'גמ
רא'גמ
.38
06/6720659
06/6724343
סקפ
היליא 'בג
ןרות
,399 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
14950 לדגמ
לדגמ
.39
06/6541564
יבא רמ
רימט
10551 קמעה לדגמ , 123 ד"ת
קמעה לדגמ
.40
04/9986454
04/9882325
סקפ
ןיסאי רמ
דאיז
םורכ לד'גמ ,תימוקמ הצעומ
20190
םורכ לד'גמ
.41
04/9891158
04/9890583
סקפ
ןהכ ימא 'בג
ד"ת ,ודיגמ תירוזא הצעומ
18120 הלופע 90000
ודיגמ
.42
04/9925603
04/9920808
הבוט 'בג
הביל
'דש ,לילגה ףוח תנחת ח"פש
22421 הירהנ ,50 ןותעג
רשא הטמ
.43
06/6941203
תילג 'בג
לאיתלאש
הצעומ ,בידנה רפס תיב
10292 הלוטמ ,תימוקמ
הלוטמ
.44
04/9972590
04/9979522
רא'גנ רמ
לימכ
,ךוניח 'חמ ,תימוקמ הצעומ
איליעמ
איליעמ
.45
04/9975074
יבא רמ
קליו
5111 ד"ת הנועמ בשומ
24920 לילגה הלעמ נ"ד
ףסוי-הלעמ
.46
04/9578799
וקנרפ 'בג
לחר
59 ד"ת ,ךוניחה 'חמ
24952 תולעמ תיריע
תולעמ
אחישרת
.47
06/9919876
06/6919897
סקפ
דוהא ''רד
ינושרג
לילגה םורמ , תירוזא הצעומ
13910
לילגה םורמ
.48
04/9902318
04/9902335
תור 'בג
רונמ
הצעומ ,החוורו תואירב זכרמ
20179 בגשמ נ"ד ,בגשמ תירוזא
בגשמ
.49
04/9510175
הדע 'בג
דלפנייש
סיפ זכרמ ,7 קילאיב 'חר
הירהנ ,1142 ד"ת יתליהק
22324
הירהנ
.50
06/6461414
06/6461417
סקפ
רמ
המאסוא
סודנוק
תירוזא הצעומ ,ךונחה 'חמ
17000 ,תילע תרצנ 1108 ד"ת
לילגה ףונ
.51
04/9987140
04/9985693
סקפ
םאלס רמ
דבאע
20137 ףחנ ,תימוקמ הצעומ
ףחנ
.52
06/6550210
06/6572386
הרימס 'בג
דייבוע
16000 תרצנ תיריע ,אפסלא ןינב
תרצנ
.53
06/6554644
דג 'רד
רשיילפ
תיליע תרצנ ,4 םיסיקרנ 'חר
17000
תיליע תרצנ
.54
04/9886880
04/9885032
סקפ
ידפס רמ
ןסח
646 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
20130 רו'גאס רפכ
רו'גאס
.55
06/6746158
דומחמ 'רד
חלאס
20173 ןינכס תיריע ,35 ד"ת
ןינכס
.56
06/951213
06/951212
סקפ
'בג
אפטסומ
הניל
תמר ,ר'גע תימוקמ הצעומ
12440 ןלוגה
ר'גע
.57
06/6785550
06/7821220
םילסא 'בג
ןאנ'ג
16972 ןובליע תימוקמ הצעומ
ןובליע
.58
06/6565115
06/6564224
סקפ
לאמ'ג רמ
יקודקד
16970 טוליע ,תימוקמ הצעומ
טוליע
.59
06/6577518
ובא למאכ
ליל
להאמ-ןיע תימוקמ הצעומ
16980
להאמ-ןיע
.60
04/9812487

24101 וכע תיריע ,ךוניחה ףגא
וכע
.61
06/6751207
06/6751270
סקפ
הארדנא 'בג
ןיילק
ןדריה קמע ,תירוזא הצעומ
15132
ןדריה קמע
.62
06/6520063-4
06/6528791
סקפ
היח 'בג
ביבר
לאערזי קמע ,תירוזא הצעומ
18120 הלופע 90000 ד"ת
לאערזי קמע
.63
06/6523040

,1 ןגה 'חר
18100 הלופע
הלופע
.64
06/6744208
06/6744616
סקפ
ת'ג 'רד
דאמע
24945 הבארע ,תימוקמ הצעומ
הבארע
.65
04/9870228
דבאע רמ
םאלס
25170 הטוספ תימוקמ הצעומ
הטוספ
.66
04/9976105
04/9977679
הדיאע 'בג
קאנשוב
24914 ןיעיקפ ,תימוקמ הצעומ
ןיעיקפ
.67
06/6920961-4
06/6973366
סקפ
השמ רמ
ןהכ-דוע
םילשורי 'חר ,ךוניחה תקלחמ
13010 תפצ ,50
תפצ
.68
06/6969662
06/6969608
סקפ
תינור 'בג
םירפא
,קפא 'כש ,קוקוח 'חר
12900 ןירצק
ןירצק
.69
06/6949587
06/6902332
סקפ
היבליס 'בג
רוג
הנומש תירק תיריע ,1 ד"ת
10200
הנומש-תירק
.70
04/9581881
'גרו'ג 'רד
ירוח
הצעומ ,ךוניחל הקלחמה
30055 המאר ,תימוקמ
המאר
.71
06/6935713
06/6935570
סקפ
הסילא 'בג
ןולא
הניפ שאר ,תימוקמ הצעומ
12000
הניפ שאר
.72
06/6570034
ידאר אסומ
16940 הנייר תימוקמ הצעומ
הנייר
.73
06/6961355
06/6961535
סקפ
הריאמ 'בג
ןייטשנרוב
,תירוזא הצעומ ,ר"טימ
12900 ןירצק ,ןלוגה תמר
ןלוגה תמר
.74
04/9832802
04/9835679
סקפ
ימענ 'בג
רומיט
ישי תמר ,תימוקמ הצעומ
30095
ישי תמר
.75
06/6765644
06/6769070
סקפ
הניטנלו 'בג
הדאחש
,266 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
16805 ילביש רפכ
ילביש
.76
04/9808041
04/9808291
סקפ
לאשימ רמ
גרוריח
,תימוקמ הצעומ
22832 ימולש
ימולש
.77
04/9868993
היירוח 'בג
דירגת
,2 תיב ,152 'חר
20200 םערפש
םערפש
.78


הפיח זוחמ
,יזוחמ גולוכיספ ,ץיבוניבר השמ רמ
04/9836246 סקפ 04/9832248 'לט


'סקפ/ןופלט
ת/להנמ
הנחתה
תבותכ
בושי
'סמ
06/6311840
רמ מ"מ
בי'גנ
דומחמ
םחפ-לא-םוא תיריע , 95 ד"ת
30010
םחפ-לא-םוא
.1
06/6362233
לעי 'בג
ץנריימ
, תימוקמ הצעומ
30600 אביקע-רוא
אביקע-רוא
.2
06/6388165
06/6388561
וביא רמ
יקסנ'זור
בשומ ,הנולא תירוזא הצעומ
37830 השנמ נ"ד ,םקימע
םקימע-הנולא
.3
06/6385560
סקפ 06/6382510
ףסוי 'רד
ףשאנ
הקאב תיריע ךוניחה תקלחמ
30100 הייברג-לא
הקאב
הייברג-לא
.4
06/6380173
ידוא רמ
ןמדירפ
8 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
30550הנימינב
הנימינב
.5
06/6388128
06/6388583
הניר 'בג
סילזיימ
,תימוקמ הצעומ םינושארה 'חר
37808 הדע תעבג
הדע-תעבג
.6
06/6361198
דאיז רמ
ןיסאי
אקרזלא רס'ג ,תימוקמ הצעומ
37858
רס'ג
אקרזלא
.7
04/8395801
סקפ 04/8394301
דירפ
הדאחש
13 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
30056 למרכ לא תילאד
לא תילאד
למרכ
.8
04/8478121
04/8478134 סקפ
לחר 'בג
ןובנ
ראוד ,ןולובז תירוזא הצעומ
30030 יבכמה רפכ
ןולובז
.9
06/6397803
טרגרמ 'בג
-לגירק
רגנילדומ
, 10 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
30900 בקעי ןורכז
בקעי-ןורכז
.10
06/6332163
06/6303263
הזרא 'בג
ילאינד
, 66 לאומס טרברה 'חר
38204 הרדח
הרדח
.11
04/9845268
סקפ 04/9841789
ןירוק ןד רמ
ףוח נ"ד ,למרכ ןיע ץוביק
30860 למרכה
למרכה ףוח
.12
04/8356530-3
לארשי 'רד
רצנל
הפיח תיריע , 10 רימא 'חר
093 33
הפיח
.13
04/8570629
השמ 'רד
יכז
למרכה תריט , 64 ד"ת
30250
למרכה-תריט
.14
06/6356730
חלס רמ
ידפס
,ךוניח 'חמ ,תימוקמ הצעומ
30075 ערק רפכ
ערק רפכ
.15
06/6376849
ידוא רמ
ןמדירפ
80 ד"ת ,השנמ תירוזא הצעומ
38100 הרדח
השנמ
.16
04/8215203
סקפ 04/8214048
הילד 'בג
ןיטרמ
םולשה ךרד ,תימוקמ הצעומ
20302 רשנ , 20
רשנ
.17
04/8390708
לימכ רמ
רא'גנ
,תימוקמ הצעומ
30090 היפסוע
היפסוע
.18
06/6351644-5
דמחומ רמ
דימאחמ
,תימוקמ הצעומ
30026 הרערע
הרערע
.19
04/9842239
העונ 'רד
סאילא
190 ד"ת ,8 םימחולה 'חר
30300 תילתע
תילתע
.20
06/6279920
סקפ 06/6279977
הירא רמ
ךא
תימוקמ הצעומ ,ךוניחה 'חמ
30700 הנח סדרפ
הנח-סדרפ
רוכרכ
.21
06/6399025
06/6390655
המסוא רמ
סודנוק
,תימוקמ הצעומ
30898 סידרפ
סידרפ
.22
04/8443215
שוש 'בג
ןזייא
, 25 ןויצ תביש
28000 אתא-תירק
אתא-תירק
.23
04/8705257
דוד 'רד
רבה
, 12 הילד 'חר
102 ד"ת ,היניבס
27000 קילאיב-תירק
קילאיב-תירק
.24
04/9832248
המחור 'בג
זפ
1266 .ד.ת ,'א 1 למרכה 'חר
36000 ןועבט תירק
ןועבט-תירק
.25
04/8751909
לינ רמ
ןייטשולב
, 13 תורדתסהה 'חר
660 ד"ת
29000 םי-תירק
םי-תירק
.26
04/8702236
04/8780248
תילגרמ 'בג
סקופ-דוד
,8 תואמצעה ןג
26333 ןיקצומ-תירק
ןיקצומ-תירק
.27
04/9847138
לחר 'בג
לגיק
,2 קוק ברה 'חר
תימוקמ הצעומ
20496 םיסכר
םיסכר
.28


זכרמ זוחמ
,יזוחמ גולוכיספ ,רונש קיימ רמ
03/6935285 סקפ 03/6935464/513 'לט


'סקפ/ןופלט
ת/להנמ
הנחתה
תבותכ
בושי
'סמ
09/8995421
רד הויז 'בג
'חר ,תימוקמ הצעומ
40500 הדוהי-ןבא ,םידסיימה
הדוהי-ןבא
.1
03/9360707
סקפ 03/9360204
השמ רמ
לאימח
נ"ד,תינרוא תימוקמ הצעומ
44813 םירפא
תינרוא
.2
06/6365840
סקפ 06/6365662
לאוי 'רד
הנבל
38908 ןיכילא תימוקמ הצעומ
ןיכילא
.3
09/7925383
סקפ 09/7925262
יטומ רמ
ןגובנלא
השנמ יפלא ,תימוקמ הצעומ
44851 ןורמוש בל נ"ד
השנמ-יפלא
.4
03/9363415
03/9363132
טדוא 'בג
ירמד
נ"ד,הנקלא ,תימוקמ הצעומ
44814 םירפא
הנקלא
.5
03/9365902
הנידע 'בג
בורטניו
תימוקמ הצעומ , 25 ד"ת
44837 םירפא נ"ד,לאירא
לאירא
.6
08/9281083
08/9281130
בקעי 'רד
ןולבי
תקלחמ ,תימוקמ הצעומ
,5 ד"ת ךוניחה
70300 בקעי ראב
בקעי-ראב
.7
03/9605444
הינגבא 'בג
ןיזג
תימוקמ הצעומ ,80 יזבש 'חר
50200 ןגד-תיב
ןגד-תיב
.8
08/8597089
08/8591986
לחר 'בג
יתעבג
נ"ד שייע ינב ,תימוקמ הצעומ
79845 םימקש
שייע ינב
.9
08/8591218
טיילי'ג 'בג
ןינקו
ןורדק בשומ,רוא תיב ס"היב
70795
רנרב
.10
03/5323425-6
הבוהא 'בג
ינויצע
הצעומ ,49 יולה הדוהי 'חר
54017 לאומש תעבג תימוקמ
תעבג
לאומש
.11
08/8593564-5
08/8591164
סקפ
םירמ 'בג
הררא
, 2 סניפ 'חר ,תימוקמ הצעומ
70700 הרדג
הרדג
.12
08/8591156
08/8596449
סקפ
הנדע 'בג
דעילא
,תרשע ,תורדג תירוזא הצעומ
76858 קרוש קמע נ"ד
תורדג
.13
08/9274028
08/9210587
קחצי רמ
ןנחוי
תיב ,רזג תירוזא הצעומ
99789 ןושמש נ"ד יאנומשח
רזג
.14
03/9396493
03/9396499
םאלס 'בג
רמאע
45850 הילו'גל'ג תימוקמ הצעומ
הילו'גל'ג
.15
08/8574286
לאינד 'רד
שטיר
תימוקמ הצעומ ,ךוניחה 'חמ
70800 הנבי-ןג ,1 לצרה 'חר
הנבי-ןג
.16
03/5343438
03/5354756
סקפ
ירימ 'בג
גרבלוז
הוקת-ינג 2065 ד"ת ,9 בגנה 'חר
55900
הוקת-ינג
.17
08/9406267
08/9406794
ןויבס לג רמ
תונייע,הוור ןג תירוזא הצעומ
70490
הוור-ןג
.18
09/7486010
09/7424132
היזר 'בג
לקנרפ
,ןורשה םורד תירוזא הצעומ
45100 םייח ןג בשומ
ןורשה םורד
.19
08/8997241

42845 רעונה רפכ ,םיסדה וציו
םיסדה
.20
09/7432034
09/7901216
ימענ 'בג
ןהכ
45267 ןורשה דוה ,7 יראב 'חר
ןורשה-דוה
.21
09/7643302
דומחמ 'רד
חלאס
38828 רמז תימוקמ הצעומ
רמז
.22
08/8561005
08/8524343
סקפ
ןועמש רמ
יתרפא
נ"ד ,הנבי-לבח תירוזא הצעומ
79860 חטבא
הנבי-לבח
.23
03/9712729
יבצ רמ
ירעי
,ןיעידומ לבח ,תירוזא הצעומ
60991 תורטע-ינב בשומ
ןיעידומ לבח
.24
09/9596555
עשוהי רמ
דרי
ראוד,ןורשה ףוח תירוזא הצעומ
60990 םייפש
ןורשה ףוח
.25
09/7991131
09/7893399
סקפ
קיראט רמ
םזאע
1 ד"ת 40400 הבייט תיריע
הבייט
.26
09/7930469
09/7938575
סקפ
טאפלוא 'בג
אסיע
,524 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
44915 הריט
הריט
.27
08/9439188
לואש רמ
רימז
70600 הנבי תיריע ,ךונחה ףגא
הנבי
.28
03/5362972
תירוד 'בג
שריה
דוהי,39 הכותח הידעס 'חר
56100
דוהי
.29
09/7495607
09/7493122
סקפ
ןטק הפי 'בג
הצעומ ,ךוניחה תקלחמ
בכוכ ,100 ד"ת ,תימוקמ
44864 ריאי
ריאי בכוכ
.30
03/9389173

45863 ארב רפכ תימוקמ הצעומ
ארב רפכ
.31
09/8986341
הטרימ 'בג
ןמלטיק
40300 הנוי-רפכ תימוקמ הצעומ
הנוי-רפכ
.32
09/7649247-8
הליג 'בג
רכייט
,35 םילשורי 'חר ,ריפס-תיב
44369 אבס-רפכ
אבס-רפכ
.33
03/9370548
03/9370072
סקפ
דמחומ 'רד
'גח-לא
םסאק-רפכ ,תימוקמ הצעומ
49940
םסאק-רפכ
.34
09/7964644
הבוהא 'בג
רוצילא
דנומ לת ,53 ד"ת ,ןורשה בל
40600
ןורשה-בל
.35
08/9279016
08/9279916
תירונ 'בג
רונמ
תיריע ,401 ד"ת ,ךוניחה ףגא
71270 דול
דול
.36
08/9340341
08/9349003
סקפ
הרדנס 'בג
יול
היתב-תרכזמ ,תימוקמ הצעומ
76804
היתב-תרכזמ
.37
08/9262182-3
תירינ 'בג
שא-גאולפא
רכ
תוער-םיבכמ,תימוקמ הצעומ
71908
תוער/םיבכמ
.38
03/5333498
03/5336551
סקפ
הנפד 'בג
רטכורפ
ןוסונומ-הונ ,תימוקמ הצעומ
60190
ןוסונומ-הונ
.39
08/8591167
סקפ 08/8594172
הדוהי רמ
ץיבוביל
נ"ד ,קרוש לחנ ,תירוזא הצעומ
76812 קרוש קמע
קרוש-לחנ
.40
08/9300275-6
הנא 'בג
ןייטשנירג
הנויצ סנ תיריע ,9 םינבה 'חר
70400
הנויצ-סנ
.41
09/8322366
09/8322526
לטיור 'בג
זר
הינתנ ,5 רפפמטש ,ךוניחה ףגא
42402
הינתנ
.42
03/6354354
סקפ 03/5349320
הצינ 'בג
טפש
,תימוקמ הצעומ ,8 המקשה
53513 ןויבס
ןויבס
.43
09/7921111
סקפ 09/7921079
םימחר רמ
בורקש
לאונמע,1 ד"ת ,ם"במר רככ
44845
לאונמע
.44
09/8988193
עשוהי רמ
דרי
,רפח-קמע ,תירוזא הצעומ
60250 ןיפור תשרדמ ראוד
רפח-קמע
.45
03/9606961
סקפ 03/9606189
'בג מ"מ
יזרא הלוש
רפכ , 15 ד"ת ,תירוזא הצעומ
72915 ד"בח
דול-קמע
.46
09/8945551
הקינומ 'בג
ןמפיז
42815 היסדרפ ,תימוקמ הצעומ
היסדרפ
.47
03/9302298
סקפ 03/9347640
הנח 'בג
קורב
ירויפיטנומ 'חר ,ךוניחה להנימ
49490 הוקת-חתפ , 31
הוקת-חתפ
.48
09/8990389
ןוביא 'בג
רודיל
60920 המידק ,תימוקמ הצעומ
המידק
.49
09/8780243
חלאס רמ
הוורסמ
האוסנלק ,תימוקמ הצעומ
42837
הואסנלק
.50
09/7921687
09/7921147
זול יתמ רמ
נ"ד ,םימודק תימוקמ הצעומ
44856 ןורמוש ןופצ
םימודק
.51
08/9417956
סקפ 08/9412548
הוח 'בג
טיבש
יללח 'חר ,תיללכ םילוח תפוק
70500 ןורקע תירק ,5 ל"הצ
ןורקע-תירק
.52
09/7929779
סקפ 09/7929704
יבד 'בג
ןייטש
ינרק 444 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
44855 ןורמוש
ןורמוש-ינרק
.53
03/9389350
סקפ 03/9388420
רמ
םעוניבא
דדוע
2400 ד"ת , 15 ךלמה דוד 'דש
40800 ןיעה-שאר
ןיעה-שאר
.54
03/9682571
03/9689501
דוד רמ
גרבלגנא
, 90 לצרה 'חר ,ךוניחה ףגא
75253 ןויצל ןושאר
ןויצל-ןושאר
.55
08/9472937
08/9472279
הלעי 'בג
יידוג
76268 תובוחר, 190 לצרה 'חר
תובוחר
.56
08/9201083
08/9225424
ילאש רמ
ריפוא
רובגה ןושמש 'חר ,ךוניחה 'חמ
72368 הלמר ,15
הלמר
.57
09/7455308
סקפ 09/7424618
תידוהי 'בג
בגש
, 80 / 78 הזוחא 'חר
43000 הננער
הננער
.58
03/9731224
סקפ 03/9732012
ןב הקימ 'בג
ןסינ
תימוקמ הצעומ ,1 ד"ת
73142 הלמר זכרמ נ"דםהש
םהוש
.59
09/7921687
09/7921147
זול יתמ רמ
ןופצ ענ ראד ,םימודק , 547 ד"ת
44856 ןורמוש
ןורמוש
.60
09/7963655
תירונ 'בג
םורד
,1979 ד"ת ,64 לקדה 'חר
40600 דנומ-לת
דנומ-לת
.61


ביבא לת
,תיזוחמ תיגולוכיספ ,גרבנייפ הרפע 'בג
03/6935285 סקפ 03/6935386 ,09/6935538 'לט


'סקפ/ןופלט
ת/להנמ
הנחתה
תבותכ
בושי
'סמ
03/5335355
השמ רמ
ןולא
םודרגה ילוע תטמס 326 ד.ת
60262 הדוהי-רוא
הדוהי-רוא
.1
03/5595798
050/524029
ימענ 'בג
ןמסיו
, 10730 ד"ת , 73 תרש השמ 'חר
58003 רוזא
רוזא
.2
051/23954
תינרק 'בג
תפי
ראוד ,לעפא תמר ,1 ןימסי 'חר
52960 רזא רפכ
לעפא
.3
03/5798301-2
03-5798301
סקפ
ינש יפיצ 'בג
51100 ,קרב-ינב תיריע ,2 ד"ת
קרב-ינב
.4
03/5076133-4
ףסוי 'רד
סוארג
םי-תב , 36 םיאנומשחה 'חר
59469
םי-תב
.5
03/6739027
03/6735898
הרימ 'בג
ןלפק
53253 םייתעבג'א6 גרבטור 'חר
םייתעבג
.6
09/9550625
09/9551705
היא איג 'בג
46498 הילצרה , 19 ןמציו 'חר
הילצרה
.7
03/5011578
תירונ 'בג
תונרג
58325 ןולוח ,9 לדגמו המוח 'חר
ןולוח
.8
09/9512390
ץכ לחר 'בג
והירמש רפכ ,תימוקמ הצעומ
46910
והירמש רפכ
.9
03/5356692
03/5346087
הקבר 'בג
ןיקמונ
55570 ונוא תירק ,2 ןמדייז 'חר
ונוא-תירק
.10
03/6712103-4
03/6712185
הוח 'רד
רונמ
52274 ןג-תמר ,2 ל"צא 'חר
ןג-תמר
.11
03/5405225
03/5496794
לארשי רמ
דלפ
ןורשה-תמר ,4 הדובעה 'חר
47445
ןורשה-תמר
.12
03/5456210
03/5442620
סקפ
עשוהי רמ
עשילא
62963 ביבא-לת 1 ריזומ 'חר
ביבא לת
זכרמ
.13
03/6995238
03/6992349
לחר 'בג
ןמסוט
69025 ביבא-לת , 15 ינרק ךרד
ביבא לת
ןופצ
.14
03/6042709
03/6046518
הנח 'בג
יטרג
לת ,6 סונוגיטנא 'חר
62664ביבא
רב ביבא לת
אבכוכ
.15
03/6478936
03/6497101
הנימינב 'בג
הליש
ביבא-לת , 25 בובל תליהק 'חר
69702
ביבא לת
ףסוי-רדה
.16
03/6829796
03/6818217
לחר 'בג
דדח
68072 ופי , 66 עבש-ראב 'חר
ופי ביבא לת
.17
03/6918423
03/6916086
הניד 'בג
ןמחל
, 7048 ד"ת , 36 רלדנמ ףולא 'חר
67676 ביבא-לת
ביבא לת
הירקה
.18
03/7301979
03/7301982
תור 'בג
הדש
67422 ביבא-לת ,19 הבגנ 'חר
ביבא לת
הוקתה
.19
03/7395349
03/7304723
הליצ 'בג
אנט
ביבא-לת ,1 ילופילג ימחול 'חר
67652
ביבא לת
םלש
.20
03/5456235
רמת 'רד
זרא
62963 ביבא-לת1 ריזומ 'חר
ביבא לת
,ןוכמ
ןוסרואינש
.21
03/5456219
הרש 'רד
קובנרפ
62963 ביבא-לת ,1 ריזומ 'חר
ביבא לת
רקחמ רודמ
.22
03/5456224
הילד 'בג
יקסבוקשרפ
62963 ביבא-לת ,1 ריזומ 'חר
ביבא לת
ב"טח רודמ
םיינוכית
.23
03/5456232
הרופצ 'בג
ץרווש
62963 ביבא-לת ,1 ריזומ 'חר
ביבא לת
םינג רודמ
םיילופיט
.24
03/5456221
קרמ 'רד
ץיטס
62963 ביבא-לת ,1 ריזומ 'חר
ביבא לת
רודמ
םינודעומ
םיילופיט
.25
03/5456218
הילד 'בג
ןייטשפיז
62963 ביבא-לת,1 ריזומ 'חר
ביבא לת
רודמ
תודסומ
תוימינפו
.26


םורדה זוחמ

'סקפ/ןופלט
ת/להנמ
הנחתה
תבותכ
בושי
'סמ
07/9960572
לאינד רמ
יסגול
80350 םיקפוא ,1 ד"ת
םיקפוא
.1
07/6367128
07/6367238
הצינ 'בג
יבנע
תיריע, 14 ד"ת ,ךוניחה 'חמ
88000 תליא
תליא
.2
08/8523131
08/8521159
סקפ
ביבח רמ
ילילג
77100 דודשא תיריע ,28 ד"ת
דודשא
.3
07/9929170
יול לעי 'בג
נ"ד ,לוכשא תירוזא הצעומ
85465 בגנה
לוכשא
.4
07/6762175
07/6761346
המלש רמ
ןומגא
,ןושמש 'כש ,רפוע םהרבא 'דש
78190 ןולקשא , 9001 .ד.ת
ןולקשא
.5
08/8585211
רצנ לזמ 'בג
,תירוזא הצעומ ,ךוניחה 'חמ
70900 היבוט-ראב
היבוט-ראב
.6
07/6270580
07/6277657
ימענ 'בג
קוילרט
84102 עבש-ראב , 332 ד"ת
עבש-ראב
.7
07/9915818
רדמס 'רד
רשא ןב
,ןועמש-ינב תירוזא הצעומ
בגנה נ"ד ,המק-תיב תמוצ
85300
ןועמש-ינב
.8
07/6572352
07/6550105
סקפ
השמ רמ
ןמזנל
,הנומיד תיריע ,ךוניחה 'חמ
86000 הנומיד ,1 .ד.ת
הנומיד
.9
02/9969114
ארג רמ
רטכש
ןורבח-רה תירוזא הצעומ
90407 לאינתע
ןורבח-רה
.10
07/6357611
'בג - תזכרמ
לסייר ןלא
,תוליא לבח ,תירוזא הצעומ
תוליא נ"ד ,התבטוי ץוביק
88820
תוליא לבח
.11
07/6728121-5
ילא רמ
שטיוד
78100 ןולקשא ףוח נ"ד ,ס"נתמ
ןולקשא ףוח
.12
07/6847095
השמ רמ
לאימח
הונ ,הזע ףוח ,תירוזא הצעומ
79779 םילקד
הזע ףוח
.13
07/6510991
07/6510985
סקפ
ןייט םר 'רד
הצעומ ,1129 ד"ת ,יחרזא זכרמ
85730 הרוח תימוקמ
הרוח
.14
08/8503723
הנח 'בג
ירוחש
נ"ד,באוי ,תירוזא הצעומ
79835 םימקש
באוי
.15
07/6589198
תיריע 'בג
יגח
,תימוקמ הצעומ ,ךונחה ףגא
80500 םחורי
םחורי
.16
07/9972719
ןייט םר 'רד
הפייסכ תימוקמ הצעומ
הפייסכ
.17
07/6517766
הרופצ 'בג
סל
בגנ נ"ד ,םיבהל תימוקמ הצעומ
85338
םיבהל
.18
07/6871666

שיכל נ"ד,שיכל תירוזא הצעומ
79340 םורד
שיכל
(הרוהנ)
.19
07/6518841
הילט 'בג
תלצבח
,1 ד"ת ,רתימ תימוקמ הצעומ
85025 רתימ
רתימ
.20
07/6588561
לאפר רמ
לובטובא
הפצמ ,1 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
80600 ןומר
ןומר-הפצמ
.21
07/9926293
לארשי רמ
ןייטשדלוג
נ"ד ,םיבחרמ ,תירוזא הצעומ
85140 בגנה
םיבחרמ
.22
07/9941077
07/9945737
לייו יבג 'רד
תוביתנ , 316 ד"ת ,ם"במר 'חר
התזע 80251
תוביתנ
.23
07/6291162
הלמרכ 'בג
הדש
84965 רמוע , 913 ד"ת
רמוע
.24
07/6592230
רתסא 'בג
תרופ
86825 הברע נ"ד ,ריפס זכרמ
הברע
.25
07/9950926
ןב הנח 'בג
ןויצ
80700 דרע תיריע
דרע
.26
07/6881123
היסילא 'בג
יקסנירוב
תג-תירק , 68 תואמצעה 'דש
82000
תג-תירק
.27
08/8581330
יבא רמ
תירטיש
401 ד"ת ,ירחסמ זכרמ
70900 יכאלמ-תירק
יכאלמ-תירק
.28
07/9910321
07/9918975
ימאס 'רד
ירסמ
טהר ,8 ד"ת ,תימוקמ הצעומ
85357
טהר
.29
07/6553597
07/6557559
רמת 'בג
רזיו-דנומ
נ"ד ,בגנה תמר ,תימוקמ הצעומ
85515 הצולח
בגנה תמר
.30
07/6892117
ימת 'בג
איגש
,ךוניחה תירק ,תימוקמ הצעומ
80100 תורדש
תורדש
.31
07/6802752-3
היתב 'בג
רוניד
ןולקשא ףוח נ"ד "בגנה רעש"
79200
בגנה-רעש
.32
07/6875230
ימת 'בג
טמס
זכרמ ראוד ,תירוזא הצעומ
79411 אריפש
ןבא) ריפש
(לאומש
.33
07/6460711-3
07/6467029
ןאמלס ר"ד
רודבלא
עבש לת ,תימוקמ הצעומ
עבש לת
.34
07/6594422-3
דוד רמ
יסגול
,רמת-ןיע ס"יב ,רכיכה תואנ
86980 חלמה םי נ"ד
רמת
.35


םוריח יזכרמ

02/9977681-3
םירמ 'בג
אריפש
תירוזא הצעומ ,ךוניחה 'חמ
נ"ד ,124 ד"ת ןקרב ,ןורמוש
44820 םיירפא
זכרמ
.1
06/6958827
ילומ 'רד
דהל
11016 הנומש-תירק ,797 ד"ת
ןופצ
.2תועדוה


1998 סרמב 1 ,ח"נשתה רדאב 'ג ,7/חנ ל"כנמ רזוח