להנימו ןוגרא
.3
םידימלת תורבעהו םושיר
3.10
ט"נשתה םידומילה תנשל םיידוסי לעה רפסה יתבל םושירה
3.10-2(חנ)

םושירה דעומ
.1
םוימ ךרעיי ט"נשתה םידומילה תנשל םיידוסי-לעה רפסה יתבל םושירה
ןסינב 'כ ,ישימח םוי דע ,(1998 לירפאב 1) ח"נשתה ןסינב 'ה ,יעיבר
.(1998 לירפאב 16) ח"נשתה
םושיר יבייח
.2
ידוסיה רפסה תיבב 'ח התיכ ומייסש תורענו םירענ
2.1
דומלל וכישמי םא םג, םייניבה תביטחב 'ט התיכ ומייסש תורענו םירענ
םייניב תביטחב 'ט התיכ ומייסש וא דסומ ותואבש הנוילעה הביטחב
.הנוילע הביטח הכשמהב ןיאש
2.2
םושירה תבוח
.3
.םירוהה לע הלח םושירה תבוח
3.1
יאנתב ,םמצע תא םושרל םיאשר תורענו םירענ ,ליעל רומאה ףא לע
בתכמו םירוהה ינשמ דחא לש ןוכרד וא תוהז תדועת םמע ואיביש
.םהמ דחאמ האשרה
3.2
םושירה םוקמ
.4
תותיכ הנומש ןב ידוסי רפס תיב ומייסש תורענו םירענ
4.1
יפל) 'ט התיכ םייקמה יתד יתכלממ וא יתכלממ ךוניח דסומב ומשריי
רפס תיבב ,הנפלואב ,תינוכית הבישיב ,(םושירה תונקתל 'א7 הנקת
.תימוקמה תושרה םוחתב ימי וא יאלקח רפס תיבב ,יאבצ-םדק

,ליעל ונרכזהש תודסומה ןמ דחאב ומשרנ אל םא וא ,דחוימ עבור ןיאב
.תימוקמה תושרה םוחתבש רכומ דסומ לכב ומשריי םה

:הלאה םירקמה ןמ דחאב ,רחא רכומ ךוניח דסומב ומשריי

רכומ ךוניח דסומ הב םירג םירענהש תימוקמה ךוניחה תושרב ןיא םא
(1)
,יתד רכומ יכוניח דסומב ודמלי םהש םיצור םידימלתה ירוה םא
רכומ ךוניח דסומ אלא ןיא הב םירג םהש תימוקמה ךוניחה תושרבו
ךפהל וא ,יתד וניאש
(2)
דסומב םמושיר תא הב םירג (םהש תימוקמה ךוניחה תושר הריתה םא
:הלא תוביסמ ,הל הצוחמש רכומ ךוניח
(3)
ךשמה תותיכ וא תיגולונכט הבישי ,תינוכית הבישי אוה דסומה םא
ינולפ דסומל םהידלי תא םושרל םישקבמ םירוהה םא וא תויתבישי
:ןלהל םיטרופמה הלאמ לולסמ וא המגמ ,ביתנ וב שיש םושמ
(א)
יתובשייתה וא יגולונכט ,ינויע ביתנ -
'ט התיכב תדמלנה תינולפ תיגולונכט המגמ -
לוכהו ,ת"מסמ וא ר"מסמ ,ם"מסמ ,ןווכה :םייגולונכט םילולסמ -
ךוניח דסומ הב םירג םהש תימוקמה ךוניחה תושרב ןיאש יאנתב 
.המוד 
.יצרא יפוא לעב אוה דסומה םא
(ב)
'ט התיכ ומייסש תורענו םירענ
4.2
.רכומ ךוניח דסומ לכב ומשריי םה ,'י התיכ הכשמהב ןיא םא

םה םא ,םרפס תיבב ומשריי םה יתנש-שש רפס-תיבבו םייניב תביטחב
.דסומ ותואב םהידומיל תא ךישמהל םינווכתמ
תושרל ץוחמ ךוניח דסומל םשריהל םישקבמהו 'ט התיכ ומייסש תורענו םירענ
.ץוח ידומיל רושיאב ודייטצי ,הב םירג םהש תימוקמה ךוניחה
בוקעל תימוקמה תושרל רשפאת רושיאה תלבק .ןויד אלל ןתניי הז רושיא
.הבוח דומיל קוח םייקלו םושירה ךילהת רחא
תוסכל הליחתכלמ תובייחתה םושמ 'י התיכ ידימלתל ץוח-ידומיל רושיאב ןיא
.תורחא תואצוה וא דימלתה לש העיסנה תואצוה תא

םייניבה תוביטחב 'ח-ו 'ז תותיכ ירגובל הרבעה רושיא
4.3
.הביטחב םהידומיל תא וכישמי םייניבה תוביטחב 'ח-ו 'ז תותיכ ימייסמ

וידומיל תא םייס םרטב רחא רפס תיבל דימלת ריבעהל םירוה ושקיב
ודייטצהש רחאל קר םהל יוצרה רפסה תיב לא ונפי ,םייניבה תביטחב
רפסה תיב םא .םהירוגמ םוחתב תימוקמה ךוניחה תושר רושיאב
תא םג ןכמ רחאל ולבקי םה ,תרחא תימוקמ תושרב אוה םהל יוצרה
.הב אצמנ רפסה תיבש תימוקמה תושרה רושיא

דסומב דומלל שקבמ דימלתה םא ,הרבעה רשאת תימוקמה ךוניחה תושר
.יצרא יפוא לעב ךוניח
.היימינפ םע רפס תיב אוה יצרא יפוא לעב ךוניח דסומ
היימינפהש תימוקמה ךוניחה תושר םוחתב םיררוגתמה םידימלת יבגל
היימינפב והשיש דבלבו ,הילא םשריהל םידימלתה ולכוי ,הב תאצמנ
םיגח ,תבש תושפוח טעמל ,עובשה תומי לכב) לבוקמכ האלמ תוהש
.(רפסה יתב תושפוחו

תביטח תא ובזעש 'ט וא 'ח תותיכ ידימלת לבקל רפס יתב לע רוסיא םייק
תופיפכב ,תימוקמה תושרה רושיא אלל רחא רפס תיבב םידמולו םייניבה
.רוערע לש הרקמב זוחמה להנמ תערכהל

ליג יגירח
.5
,(1978 - ח"לשתה ,11 'סמ ןוקית) 1949 - ט"שתה ,הבוח דומיל קוח יפ לע
- ימשר ךוניח דסומב םניח ךוניחל םיאכז ויהי
;הבוח דומיל קוח םהילע לחש ימ לכ

תינכת יפל םהידומיל תא ומייס םא תלוז - 17 וא 16 ליגב הרענ וא רענ
יפל םהידומיל תא ומייס אלו 18 ליגב םהש ימו ,ב"י התיכ לש םידומיל
.א"י התיכב םידומילה תינכת

- וז הארוה ךרוצל ,היהי "ליג גירח"
םיליגה ןמ דחא לכב ,(םייניב תביטח תוברל) ידוסי-לעה ךוניחב דימלת לכ
:'ב רוטב ודצל תטרופמה התיכב ץבושמ וניאשו 'א רוטב ןלהל םיטרופמה

'ב רוט
התיכה
'א רוט
ליגה
12
13
14
15
לש םידומילה. תינכת יפל םידומילה תא םייס םרטו 18 ליגב אוהש ימ
.א"י התיכ

התיכ ץפקוה םא ,ליעל רומאה ףא לע ,םניח ךוניחל יאכז היהי "ליג גירח"
תוברתה ךוניחה דרשמ ל"כנמ ידי לע ועבקנש םילהנה יפל התיכ ראשנ וא
.טרופסהו
השקב שיגהל לכוי וידומילב ךישמהל הצורהו ליג גירח אוהש דימלת לכ
:אוה הנעמש ליג יגירחל הדעוול ,רפסה תיב להנמ תועצמאב ,בתכב
תוברתה ךוניחה דרשמ ,דומיל רכש לעו םיפיקמ רפס יתב לע הנוממה
תוהזה תדועת לש םולצת השקבל ףרצל שי .םילשורי ,292 ד"ת ,טרופסהו
.ןיינעל םיעגונה םירחא םיכמסמו דימלתה לש
.רפסה תיב להנמל התטלחה לע עידותו ,השקב לכ קודבת הדעווה
דועבמ ךרעיהל תושקבתמ רפסה יתב לע תויולעבהו תוימוקמה תויושרה
.תונקיידבו ןמזב םושירה עוציבל דעומ

.02-5603258 'לט ,ידוסי-לע ךוניחל ףגאה לא תונפל רשפא םיפסונ םירוריבל


תועדוה


1998 סרמב 1 ,ח"נשתה רדאב 'ג ,7/חנ ל"כנמ רזוח