להנימו ןוגרא
.3
חותיפו יוניב
3.2
ךוניח ינבמ תוזח רופישלו בוציעל םיטקיורפ
- םהב תונמא תודובע בולישלו
חותיפל להנימב ךוניח ינבמ תוזח בוציעל הקלחמה

3.2-2(חנ)

םשיילו חתפל הרטמב חותיפה להנימב המקוה ךוניח ינבמ תוזח בוציעל הקלחמה
הקלחמה תעייסמ וז תרגסמב .ותוזחו יכוניחה הנבמה בוציע םוחתב תוינידמ
,(ץוחו םינפ) תידומילה הביבסה בוציעל םירושקה םיטביהב יעוצקמ ץועיי ןתמב
בחרמב תונמא תודובע בוליש ,תושדח הארוה תוטישל המאתהב םינבמ שודיח
.'וכו רפסה תיב
תננכותמ ותוזח רופישלו הנבמה בוציעל הקלחמה לש 1998 תנשל הדובעה תינכתב
.ךוניח ינבמ תוזח רופישל םיטקיורפב הכימתו תיתונמאו תיטתסא תוברעתה
- ןתנית ךוניח ינבמ בוציעל הקלחמה תכימת
;ותביבסבו הנבמב תילארשי תונמא תודובע בולישב םירושקה םיטקיורפל

תיבל תידוחיי האובמו הסינכ ןוגכ ,תוזח רופישו בוציע לש םיטקיורפל
תילאיזומ הגוצת ,תשרומ רדח ,ןואיזומ ןוגכ דחוימ בחרמ וא ללח ,רפסה
;רפסה תיב לש תיגוגדפה תוליעפלו תיכוניחה היישעל םירשקתמה 'וכו

ינבמב תוקיתע בולישבו רוזחשב ,רומישב םירושקה םיידוחיי םיטקיורפל
;(תוקיתעה תושר עויסב) ךוניח

,הליעפמ רצחכ תשמשמה רצח - רפסה תיב תביבסב ידוחיי טקיורפל
ןקתמ ןונכת ןוגכ - הדימלה בחרמ תבחרהל תידומיל הביבס
תינכתל ,רפסה תיב יכרעל רשוקמ היהי טקיורפה) יתונמא-יכוניח-יעדמ
.(םייטתסא םיכרע לעב םג היהיו ,ולש תיגוגדפה היישעלו םידומילה


יכוניחה-יתונמאה -יעדמה םוחתב םילכ וא םינקתמ תמקהל הכימת ןתנית אל
טוהיר ןוגכ ,םיישומיש םינקתמל וא םירזבאל ןכו תולודג תורדסב םירצוימה
טוהיר תשיכרל ,העיבצל ,דויסל הכימת ןתנית א' ןכ ומכ .םילבוקמ רצח ינקתמו
.'וכו
בולישל תיעוצקמ הנוילעה הדעווה" הוולת הנבמב תונמאה תודובע בוליש תא
להנמ ידי לע התנומש תירנילפיצסידרטניא הדעו - "ךוניח ינבמב תונמא תודובע
תלהנמ ,רנטרוא היבצ 'בגה איה הדעווה ר"וי .ךוניחה תוכרעמ חותיפל להנימה
.ךוניח ינבמ תוזח בוציעל הקלחמה

ילהנמל חלשנ הדעווה תדובעו תונמאה תודובע בולישל ביצקתה תלעפה להונ
.ךוניחה תוקלחמו תוימוקמה תויושרה

בוציעל הקלחמל ליעל וניוצש םיאשונב םיטקיורפל תועצהו תושקב שיגהל ןתינ
יפ לע ,דבלב תימוקמה תושרב ךוניחה תקלחמ תועצמאב ךוניח ינבמ תוזח
.תימוקמה תושרה תועצמאב אוה םיטקיורפה עוציב .תויחנהה


בתכב היינפב םיפסונ םיטרפו להונה תא לבקל ןתינ
,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ ,ךוניח ינבמ תוזח בוציעל הקלחמל
.02-5603462 'סקפ ,91911 םילשורי ,2 האיבנה הרובד 'חרתועדוה


1998 סרמב 1 ,ח"נשתה רדאב 'ג ,7/חנ ל"כנמ רזוח