בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
מיקוד חומר הלימודים לקראת בחינות הבגרות
(נח)4.3‎-2

רקע
1.
התכנית למיקוד חומר הלימודים לקראת בחינות הבגרות באה להחליף את שיטת
הלח"ב (מקצועות ללא חובת בחינה) שהייתה נהוגה בשלוש השנים אחרונות. כשם
ששיטת הלח"ב חייבה את התלמיד להיבחן בארבעה מתוך שבעת מקצועות
החובה, כך יחויבו התלמידים הניגחינות הבגרות במתכונת החדשה
להיבחן בארבע שביעיות של תכניות הלימודים במקצועות החובה, על ידי קביעה
(מראש של כארבע שביעיות של תכנית הלימודים בכל אחד מהמקצועות האלה.
בכיתות מכיוון שהשינוי עלול לגרום קשיים לתלמידים י"ב השנה, שתכננו את
הרכב לימודיהם בהתאם לשיטה הקודמת, סוכם כי במועד קיץ התשנ"ח ורק בו,
יתקיים המיקוד גם במקצועות הבחירה.
כאן המקום לחזור ולציין, כי הלימודים יתקיימו בהתאם לתכניות הלימודים
במלואן בכל המקצועות, וכי צמצום חומר הלימודים יחול רק על בחינות הבגרות
עצמן וייקבע סמוך למועד הבחינות.

להלן הוראות הביצוע הקשורות במיקוד:
2.
הבחינות תיערכנה במועדים שיפורטו בלוח הבחינות. משך כל בחינה יהיה כפי
שהיה בעבר, ומבנה השאלון יהיה זהה למבנה המסורתי.
2.1
המפמ"ר של כל מקצוע, בשיתוף עם ועדת השאלון בתחומו, אחראי לקביעת
המיקוד ולדרך ניסוחו. לבית הספר יימסרו ניסוחים על דרך החיוב כמו, למשל,
"אלה הנושאים, הפרקים או המושגים שבהם תישאלנה שאלות בבחינה", או
במונחים משלימים, כמו, למשל, "אלה הנושאים, הפרקים או המושגים שבהם
לא תישאלנה שאלות בבחינה".
2.2
בכל מקרה יש להביא לידיעת המורים והתלמידים כי מושגי היסוד שנלמדו
במהלך שנות הלימודים ייכללו בתכנית הבחינה.
המיקוד יחול על כל השאלונים המופקים על ידי משרד החינוך התרבות והספורט
או באישורו.
2.3
המיקוד ייקבע לכל שאלון בנפרד.
2.4
המיקוד יחול על כל הנבחנים, גם בכיתות י' ו-י"א, וכן על נבחני משנה. בית
הספר אחראי להודיע גם לנבחני המשנה על המיקוד.
2.5
המיקוד יחול גם על נבחנים אקסטרניים, והוא יובא לידיעתם בשלוחות החל מן
המועד שבו יופץ החומר לבחינה לבתי הספר.
2.6
בבחינות בית ספריות יתקיים אותו עיקרון של מיקוד חומר הלימודים; הודעה על
כך תימסר לתלמידים על ידי המורים שבועיים לפני מועד הבחינה.
2.7
בעבודות אישיות, בעבודות ביחידה אחת המשלימה ל-5 י"ל, בבחינות הבודקות
מיומנויות לא בעבודת המעבדה, בביוטופ וכיו"ב - בכל אלה לא יהיה מיקוד.
2.8
הציונים השנתיים יימסרו למשרדנו על ידי בתי הספר, כפי שנמסרו לפני ההפעלה
של שיטת הלח"ב.
2.9
הציונים השנתיים ייקבעו על ידי בתי הספר על סמך הישגי התלמידים במהלך
לימודיהם, והם ייתנו ביטוי להישגים אלה בהקשר לתכנית הלימודים כולה.
2.10
על פי החלטת המועצה הפדגוגית שלו יוכל בית הספר לקיים, לפני קביעת המיקוד,
מבחנים מסכמים על תכנית הלימודים כולה.
בתי הספר המקיימים בחינות מתכונת (המשרד אינו מחייב את בתי הספר לקיים
בחינות כאלה) יערכו אותן במתכונת של בחינות הבגרות, כלומר הבחינה תהיה על
החומר הממוקד ובמועד קרוב לבחינה עצמה. מובן שאין הנוהל שפורסם בחוזר
מנכ"ל נג8/, סעיף 343, ולפיו משקל בחינת המתכונת יכול להגיע לכדי שליש של
הציון השנתי, תקף במקרה זה, ואין לתת לבחינה על החומר הממוקד משקל רב
בציון השנתי. מומלץ שמשקלו של הציון בבחינת המתכונת לא יעלה על 15% של
הציון השנתי.
2.11
ההודעה שבה יהיה פירוט המיקוד בכל המקצועות תימסר לבתי הספר בשבוע
שלפני היציאה לחופשת הפסח (בשבוע האחרון של חודש מרס).
2.12

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר יצחק כהן,
מנהל המינהל הפדגוגי, טל' 02‎-5604015.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998