בטיחות וביטחון
5.
שעת חירום
5.4
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך (כולל גני ילדים)
(נח)5.4‎-1

תרגיל התגוננות אזרחית ארצי יתקיים בכל מוסדות החינוך ובכלל זה גני הילדים ביום
שלישי, כ"ו באדר התשנ"ח (24 במרס 1998). התרגיל יבוצע על-פי הנהלים המובאים בחוזר
מיוחד ט', התשנ"ח, "נוהלי שעת חירום במוסדות החינוך", ובחוזר מיוחד ד' (התשנ"ח),
"נוהלי בטיחות, ביטחון ושעת חירום בגני הילדים", וכן בהוראות הקבע של חוזר זה,
סעיף 5.4‎-1. ההשתתפות בתרגיל היא חובה, ואין לתכנן שום פעילות אחרת לאותו יום.
לתשומת לב הגננות: השנה לא יוכנסו ילדי הגן ביום התרגיל למקלטים/למרחבים
המוגנים, ונסתפק בביצוע ההכנות בלבד.

פרטים נוספים אפשר לקבל מהקב"טים
ברשויות המקומיות ומהקב"טים המחוזיים.
הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998