דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית
6.2
הוראות כלליות לבטיחות וביטחון בטיולים
(נח)6.2‎-1

פעילות ההדרכה, ההסברה והפיקוח של מנהלת הטיולים הביאה לשיפור
משמעותי בהיערכות מוסדות החינוך לטיולים ובביצועם. יחד עם זאת, היינו
עדים לטיולים שיצאו ללא תיאום עם לשכות התיאום המחוזיות או בניגוד
להוראות הביטחון והבטיחות שניתנו בחוזרי המנכ"ל או בלשכות התיאום. חלק
מטיולים אלה הוחזרו כלעומת שבאו.
1.
ברצוננו להדגיש את אחריותו של מנהל בית הספר לכל טיול המתבצע במסגרת
המוסד, כשם שהוא אחראי לכל תחום אחר בבית הספר. הסתייעות בחברת
טיולים או קבלת הדרכה שאינה מבוססת על מורי בית הספר אינה פוטרת את
המנהל ואת האחראי על הטיול מאחריותם, ועליהם לוודא אישית כי כל ההנחיות
מתקיימות במלואן.
2.
לרשות בתי הספר עומדים גופים המסייעים לתכנון הטיול ולביצועו: לשכות
הייעוץ והתיאום של החברה להגנת הטבע, "חדר המצב לטיולים"
(טל' 02‎-6222211, פקס' 02‎-6236545), וכן מפקחי של"ח וידיעת הארץ
במחוזות, לבתי ספר שמתקיימת בהם תכנית של"ח.

3.הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998