םידומיל תוינכת
.9
םיכרעל ךוניח
9.4
תואמצעה תזרכה לע "שדחמ המיתח"
9.4-1(חנ)

שדוח-שאר תא ןייצמ"שדחמ םימתוח" תתומע םע ףותישב ,יכרע ךוניחל להנימה
םויב שיגדהל ידכ תואמצעה תזרכה לע שדחמ המיתחה םויכ ח"נשתה רייא
.הנידמה לש דוסיה יכרע תא םישימחה תואמצעה

םוי ירחא :"המוקתל האוש ןיב" ףצרו רוביח תדוקנ ותויהב רחבנ הז דעומ
.תואמצעה םויו ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי ינפלו הרובגלו האושל ןורכיזה

םייקתת - (1998 לירפאב 27) ח"נשתה רייאב 'א ,ינש םוי - םוי ותואב יכ ץלמומ
עצוי המויסבו ,תואמצעה תזרכהל תעגונה תיכוניח-תידומיל תוליעפ התיכ לכב
.הליגמה לע "שדחמ םותחל" םידימלתל

,םידימלת רובע רפסה-תיבב יזכרמ םוקמב המיתח תדמע ביצהל ןתינ ,ןכ-ומכ
לארשי תנידמ :הזרכהה-ןוזחב דקמתת תיכוניחה תוליעפה .םידבועו םירומ
.םולש תרחושו תיטרקומד ,תידוהי הנידמכ

.רפסה תיבל חלשיי שורדה רמוחה

,ןהכ יפר רמ לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
.02-5601788 'לט ,יכרע ךוניח להנימהתועדוה


1998 סרמב 1 ,ח"נשתה רדאב 'ג ,7/חנ ל"כנמ רזוח