תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
אתר אינטרנט למורים להיסטוריה
(נח)9.7‎-3

נפתח אתר אינטרנט למורים להיסטוריה בתוך אתר או"ח של משרד החינוך
התרבות והספורט. בשלב ראשון יכלול האתר את המדורים האלה:
כרטיס ביקור - הסבר קצר על האתר

הודעות וחוזרים מטעם המפמ"ר להיסטוריה

שאלות לבגרות - שאלונים לדוגמה, ריכוז שאלות ממוינות לפי נושאים

מידעון - מידע על מאגרי מידע ועל אתרים באינטרנט

יזמות של מורים במקומות שונים ברחבי הארץ.


האחראי על הפעלת האתר הוא מר צבי אדיב, המדריך הארצי להוראת
היסטוריה בסביבה מתוקשבת. ניתן לפנות למר צבי אדיב באתר או

בטל 09‎-8333386. כתובת האתר: history/..הודעות


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998