תרבות
10.
ספריות
10.4
הספרייה-מרכז המשאבים בבית הספר היסודי והעל יסודי
10.4‎-1
1 במרס 1998

תאריך תחולה
רענון

מטרת הפרסום

רקע
1.
בעידן של שינויים טכנולוגיים מהירים, התפוצצות המידע, חשיפה אינטנסיבית
לערוצי תקשורת חדשניים ושינויים בשיטות הוראה ולמידה, יש חשיבות רבה
לקיומה של ספרייה - מרכז משאבים בבית-ספר. ספרייה - מרכז משאבים היא
חלק אינטגרלי מחיי בית-הספר ומתכנית הלימודים ומרכיב חשוב בהתפתחותו
הקוגניטיבית-האוריינית של התלמיד.
תפיסה זו תקפה לגבי תהליך החינוך, ההוראה והלמידה בבתי-הספר היסודיים,
בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, תוך התייחסות לצרכים המאפיינים
כל חטיבת גיל, וראוי שכל מוסד חינוכי ייתן את דעתו על דרכים ליישומה
של תפיסה זו.
מטרות הקיום של ספרייה-מרכז משאבים בבית-הספר היסודי והעל יסודי
2.
- לסייע ביישום העקרונות של מבנה הלימודים
- לאפשר לתלמידים ולמורים נגישות למידע מסוגים שונים
- לקדם ולעודד קריאה חופשית, למידה עצמית ולמידת חקר
- לחשוף תלמידים לאוצרות תרבות יהודיים, לאומיים וכלליים
כל אלה ברוח מבנה הלימודים החדש.
הייחוד של ספרייה-מרכז משאבים בבית-הספר היסודי והעל-יסודי
3 .
הספרייה מותאמת לקהל יעד מוגדר.
-
הספרייה מציעה נגישות וזמינות וסביבה לימודית עתירת גירויים בתוך
בית הספר.
-
בניית האוספים ותכנון הפעילות נעשים בשיתוף ובתיאום בין הצוות
הפדגוגי לצוות הספרייה.
-
הספרייה מציעה הן פעילות חופשית, בלתי פורמאלית, והן פעילות
פורמאלית, על פי תכנית הלימודים.
-
הפעלת הספרייה-מרכז המשאבים
4.
המבחן האמיתי של הספרייה-מרכז המשאבים הוא מידת הפעלתה
ויכולתה לענות על צורכי התלמידים והמורים.
4.1
על ספריית בית הספר להציע למורים ולתלמידים מגוון משאבים
מתאימים, מיומנויות התמצאות ואיסטרטגיות חיפוש במקורות מידע
מסוגים שונים וברמות שונות;
-
להציע למורים קיום שיעורים בספרייה, תוך שימוש מושכל באוספיה ;
-
ליצור אקלים קריאה בבית-הספר, המזמן קריאה חופשית, ולקיים
פעולות מכוונות לטיפוח ולעידוד הקריאה ;
-
לאפשר עבודה לכיתות ולקבוצות תלמידים ועבודה אינדיבידואלית ;
-
לאפשר להשתלב בהדרכה בכתיבת עבודות חקר ועבודות גמר תוך
שימוש באמצעי מדיה, אמנויות ויצירה ;
-
לאפשר ליצור אינטראקציה חברתית ודיאלוג תרבותי, תוך שימוש
במיומנויות קריאה, כתיבה הקשבה, צפייה ודיון.
-
אוסף הספרייה צריך לעמוד לרשות התלמידים והמורים לשימוש
בספרייה, בבית, בכיתות ובכל מקום בבית הספר, על פי הצורך.
4.2
הספרייה הפעילה תעמוד לרשות התלמידים והמורים בכל שעות
הלימודים ואף מעבר לכך.
4.3
ספריות כיתתיות בבתי ספר יסודיים
5.
בבית הספר היסודי יש לספרייה הכיתתית, כמו גם לספרייה המרכזית בבית הספר,
תפקיד חשוב בהקניית הקריאה, בעידודה ובפיתוח הרגלי קריאה להנאה.
חדרי מקצוע בבתי ספר על-יסודיים
6.
בבית הספר העל-יסודי, שקיימת בו הוראה דיסציפלינארית רבה יותר, יש חשיבות
להימצאות אוסף בסיסי של ספרים ומשאבים בחדרי המקצוע, כשבספרייה-במרכז
המשאבים בבית-הספר מגוון עשיר של אוספים בין-תחומיים במקצועות השונים.
משאבי הספרייה
7.
ספריית בית-הספר תכלול:
7.1
אוספי ספרים: מגוון ספרי עיון ברמות שונות ומסוגים שונים, ובחינוך
הדתי - ספרי יסוד בתחומי היהדות, וכן מגוון גדול ועשיר של ספרות
יפה לקריאה חופשית לכל התלמידים ;
א.
כתבי-עת: בתחומי דעת שונים וברמות שונות ;
ב.
מאגרי מידע ממוחשבים: כל מאגר הספרייה ,לומדות, משחקים,
מאגרי מידע בתקליטורי,ם קשר עם מאגרי מידע חיצוניים והציוד
הנדרש לשימוש בהם (מחשבים, מדפסות, מודם וכו') ;
ג.
חומר אור-קולי: קלטות וידיאו ואודיאו ,סרטים, סרטונים, שקופיות
ושקפים, מפות ,תמונות והציוד הנדרש לשימוש בהם (טלוויזיה, וידיאו,
טייפ וכו');
ד.
חומר פדגוגי: חוברות, תכניות לימודים, מדריכים וחומרים אחרים
ה.
עיתונות יומית, שבועונים וספרות פופולרית
ו.
יש לדאוג לכך שאוספי הספרייה יהיו מעודכנים ומותאמים לצורכי בית הספר.
7.2
המעוניינים בהדרכה ובייעוץ יפנו אל הפיקוח הממונה על ספריות בתי הספר:
גב' ציפי קרליץ, המפקחת על ספריות בתי הספרהיסודיים, טל' 02‎-5601753
גב' מרים חירם, המפקחת על ספריות בתי הספר העל-יסודיים, טל' 02‎-5601754
כמו כן ניתן לפנות אל המנחות המחוזיות לספריות בתי הספר
רשימת המנחות מופיעה ב"דולב - דפים לספרנים בבתי הספר" 18),
שנשלחו לבתי הספר.הוראות קבע

חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998