בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.1
כללי בטיחות בשיעורים ובפעילויות של שחייה
5.1‎-4
1 במרס 1998

תאריך תחולה
עדכון חוזר מיוחד ז',
תשנ"ז

מטרת הפרסום

כללי הבטיחות שלהלן מחליפים את כללי הבטיחות שפורסמו בפרק י"א של נוהל 1 של
החוזר המיוחד ז', התשנ"ז, "נוהלי בטיחות במערכת החינוך".
מבוא
1.
הוראות אלה מחייבות את כל מוסדות החינוך המקיימים פעילות שחייה, מכל
סוג ובכל רמה, ואת כל מי שקשורים בפעילות זו. הן מחליפות את כל הוראות
הבטיחות בפעילויות שחייה בחינוך היסודי, העל-יסודי והגבוה שפורסמו עד כה
על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
1.1
קיום לימודי שחייה במוסד חינוכי טעון אישור של המפקח על החינוך הגופני
במחוז או במוסד.
1.2

הגדרות של בעלי תפקידים, מוסדות ומושגים
2.
מפקח חינוך גופני מחוזי: המפקח על כל פעילויות החינוך הגופני במחוז.
2.1
רכז-שחייה מחוזי: האחראי על ארגון השחייה במחוז ועל רמת ההדרכה. מופעל
על-ידי הפיקוח על החינוך הגופני במחוז.
2.2
רחצה: כל פעילות שחייה בברכה או בים שאינה כוללת לימודי שחייה.
2.3
לימודי-שחייה: כל פעילות בברכה של לימודי-שחייה במסגרת של מוסד חינוכי.
2.4
מפעל-השחייה: קורסים ללימודי שחייה הניתנים במרוכז לילדי ישראל בכיתה
ה'. הקורסים הפכו ללימודי חובה מאז שנת הלימודים התשל"ח, והם מאורגנים
במסגרות מחוזיות.
2.5
רכז ברכה: מי שמרכז בברכה את פעילות מפעל-השחייה. נוסף לפעילותו כמורה
הוא אחראי על הצד הארגוני והמקצועי של צוות ההוראה, וכן על הקשר
היום-יומי עם רשויות הברכה ועם המורים המלווים. רכז הברכה כפוף לרכז
השחייה המחוזי.
2.6
מדריך שחייה: אדם המוסמך להורות שחייה במסגרות של משרד החינוך
התרבות והספורט. המדריך כפוף, ביצועית, לרכז-הברכה.
2.7
מנהל מוסד חינוכי: מנהל מוסד חינוכי של משרד החינוך התרבות והספורט.
2.8
מורה לשחייה: מורה לחינוך גופני במוסד חינוכי המקיים לתלמידיו שיעורים
לחינוך גופני בברכה (ראה בהמשך,ב- 2.15). על המורה לעמוד באחת
מאמות-המידה המוזכרות (ראה בהמשך,ב- 4.1-א).
2.9
מורה מלווה: המורה שמונה על-ידי המוסד החינוכי ללוות את תלמידיו לפעילות
שחייה.
2.10
מציל: בעל תעודת מציל של משרד העבודה ובעל אישור על השתלמות דו-שנתית
של משרד הפנים (או המוסמכים מטעמו). המציל מופקד בברכה ובים על בטיחות
השוחים. הוא כפוף לרשויות הברכה/חוף-הרחצה.
2.11
מגיש עזרה ראשונה: בעל הסמכה רשמית להגשת עזרה ראשונה. בדרך כלל
ההסמכה נעשית על-ידי מד"א (מגן דוד אדום).
2.12
מאגר מים: כל מקום המכיל מים שלא אושר כ"ברכת שחייה" או כ"חוף רחצה"
על-ידי הגורמים המוסמכים והרשמיים (ראה בהמשך, ב- 3.1 וב- 5.1)
2.13
יועץ בטיחות: יועץ בטיחות הפועל מטעם משרד החינוך התרבות והספורט.
2.14
חינוך גופני בברכה: לימודי שחייה שהם חלק מתכנית הלימודים לחינוך גופני של
המוסד החינוכי.
2.15
מפעיל ברכה מוסמך: בעל הסמכה רשמית מטעם משרד הבריאות.
2.16

תקני ברכת-שחייה לרחצה וללימוד שחייה
3.
פעילות השחייה יכולה להתקיים בכל ברכת-שחייה העומדת באמות-המידה
האלה:
3.1
ברשות הבעלות על הברכה יש אישור תקף מלשכת-הבריאות המחוזית (או)
מטעמה), המאשר, כי המים בברכה מסוננים ומחוטאים על-פי הנדרש, ומתקני
הברכה תקינים. כמו-כן על הברכה להיות בפיקוחם של משרד-הבריאות
ולשכת-הבריאות המחוזית (או מטעמם).
א.
ברשותה של בעלות הברכה יש אישור בטיחות תקף של יועץ בטיחות המוסד
לבטיחות ולגיהות.
ב.
בעת פעילות השחייה על הברכה לעמוד באחד מהתנאים האלה:
3.2
הברכה סגורה לציבור הרחב, ועומדת לרשות פעילות השחייה בלבד.
א.
בברכה קיים גידור המפריד בין התלמידים לבין הציבור. הגידור ייעשה באמצעות
מסלולי-שחייה, אך לגילאים מכיתה א' ומטה עליו להגיע עד לקרקעית הברכה.
ב.
מי-הברכה יעמדו בתקני משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד
הבריאות, ויש להדגיש במיוחד את התקנים האלה:
3.3
צלילות המים תהיה כזאת, שממרחק 10 מ' ניתן יהיה להבחין בעיגול שחור, בעל
קוטר של 15 מ"מ, שיונח על קרקעית הברכה.
א.
מפעיל הברכה אחראי על החיטוי ועל ההגבה של הברכה.
ב.
על הברכה להיות מצוידת במתקן פעיל ותקין לפיקוח אוטומטי על החיטוי ועל
ההגבה .(P.H.)
ג.
בברכה חייבים להימצא הציוד והמתקנים האלה:
3.4
תחנת הצלה לפי התקן של משרד הפנים
א.
ארגז ובו ציוד עזרה-ראשונה תקין לפי התקן של מד"א
ב.
חדר טיפולים
ג.
טלפון במקום (רצוי קרוב לתחנת ההצלה).
ד.
בעת לימודי השחייה יימצא בברכה, נוסף לאמור לעיל, הציוד כדלקמן:
3.5
הכמות
שם הפריט
4 או אחד לכל מורה/מדריך
מוטות 3 מ', קלים,
המסתיימים בטבעת/בציפוי מגומי
לפי הצורך
חבלים עם מצופים לגידור השטח
25 או לפי הצורך
לוחות-הצפה
40 או לפי הצורך
חגורות-הצפה או שרווליות או כל אמצעי הצפה
מתאים שאושר לכך על ידי רכז השחייה הארצי
1
מגבר-קול

בעת פעילות השחייה חייבים להימצא בברכה בעלי התפקידים האלה:
3.6
מצילים, במספר התואם את התקן של משרד הפנים
א.
מגיש עזרה-ראשונה בעל תעודה, שעבר רענון עזרה ראשונה במגן דויד אדום או
בכל מוסד מוסמך אחר שהוסמך לכך על-ידי משרדנו, לפני עונת השחייה (הוא
(יכול להיות מקרב צוות המורים/המדריכים)
ב.
מפעיל ברכה.
ג.
בעת לימודי שחייה ל"יראים" (ראה הגדרה ב- z4.2-ו בהמשך) יהיו עומקי המים
המרביים לגילים השונים כדלקמן:
3.7
עומק המים במטרים
האתר בברכה
בכיתה ז'
ומעלה
בכיתות
ה'- ו'
בכיתות ד'
בכיתות
ב'- ג'
בכיתה א'
ומטה
1.20
1.00
0.80
0.50
0.30
1 בשפת הברכה
1.40
1.10
1.00
0.75
0.60
2 ב- 75 מ"ר משטח הברכה
1.50
1.40
1.30
0.90
0.80
3 ב- 120 מ"ר משטח הברכה

המעבר ממים רדודים למים עמוקים יסומן בצורה בולטת על-ידי שלט המתנשא
מעל-פני המים ועל-ידי גידור בחבל עם מצופים המתוח על-פני המים. לגילאי כיתה
א' ומטה יגיע הגידור עד לקרקעית הברכה.
3.8
בברכה שאינה עונה על הדרישות של עומקי המים לגילאים השונים (בהתאם
לפירוט ב- 3.7 לעיל) יידרש אישור מיוחד בכתב של המפקח על החינוך הגופני
והספורט במחוז. אישור זה יותנה בהימצאותן של חגורות הצלה/שרווליות
בברכה לכל התלמידים ברמות "יראים" ו"מתחילים" שאינם מסוגלים לעמוד על
קרקעית הברכה מפאת עומקה.
3.9
לא תקוים פעילות שחייה בברכה שאינה מספקת את דרישות הבטיחות
ושהסידורים בה עלולים לסכן את החניכים.
3.10

הנחיות ללימודי השחייה
4.
תקנות להעסקת צוות להוראות השחייה
4.1
בהוראת השחייה אפשר להעסיק רק את העומדים באחת מאמות-המידה האלה:
א.
מדריכים ומאמנים שבידם תעודת הסמכה להוראת שחייה של מדינת ישראל.
1)
חניכי הקורסים למאמני-שחייה ולמדריכי-שחייה הנמצאים תחת פיקוחם של
מנחי הקורסים או במסגרת ההתנסות שלהם (במסגרת ההתנסות עליהם להיות
(מצוידים באישור הוראה זמני מטעם הפיקוח המרכז על החינוך הגופני)
2)
חניכי מכללות להוראת חינוך גופני הנמצאים תחת פיקוחם של המרצים שלהם
או במסגרת ההתנסות שלהם (במסגרת ההתנסות עליהם להיות מצוידים
באישור (הוראה זמני מטעם המכללה שלהם).
3)
בוגרים או סטודנטים של מוסד המכשיר להוראת חינוך גופני, שקיבלו הכשרה
ואושרו להוראת שחייה
4)
בוגרי קורסים להוראת השחייה בחו"ל, שעברו בחינות הסמכה של הקורס
למדריכי-שחייה בבתי-ספר יסודיים.
5)
מדריך-שחייה לא יעסוק בהוראת שחייה יותר מ- 6 שעות ביום. יש לדאוג
להפסקות בנות 10 דקות כל אחת בין שיעור לשיעור.
ב.
טרם תחילת כל שנת/עונת לימודים יעברו מדריכי השחייה השתלמות בנושאים
האלה:
ג.
החייאה: עיסוי-לב, הנשמה. ההשתלמות תועבר על-ידי מד"א (או על-ידי כל
מוסד (בעל תפקיד ורמה זהים).
1)
הצלה: הבחנה בטובע, אבחון מצבו, גישה אליו, שלייתו מקרקעית הברכה.
ההשתלמות תוכל להינתן על ידי מציל.
2)
בטיחות בברכה: עיון מבוקר בפרקים המתאימים בחוברת "כללי בטיחות
בשיעורים ובפעילויות של שחייה".
3)
התלמידים
4.2
השתתפות תלמיד במפעל השחייה מותנית בחתימה של רופא או של ההורים
המאשרת כי מצב בריאותו תקין, וכן בחתימת ההורים על הסכמתם להשתתפות
בנם בפעילות השחייה. האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד טרם יציאת
התלמידים להתחלת מפעל השחייה.
א.
הכניסה לברכה אסורה לתלמידים הסובלים מפצעים פתוחים או מנגעי-עור.
ב.
כל בעלי השיער הארוך חייבים לחבוש כובע-ים.
ג.
פרט לבגד-ים, לכובע-ים ולמשקפי-שחייה (לא משקפת), אסור לתלמידים
להשתמש בציוד לימודי נוסף בעת שיעורי-השחייה, אלא באישור רכז-הברכה.
ד.
השימוש בסנפירים לצורכי לימוד יותר רק באישור של המפקח על החינוך הגופני.
במקרה זה ייכללו הסנפירים בציוד הלימודי של הברכה.
ה.
בתחילת לימודי השחייה יעברו התלמידים מבחן יכולת שיכלול:
ו.
ציפות גב וגחון למשך 3 שניות כל אחת המזכות את התלמיד בשתי נקודות
כל אחת;
1)
שחייה 25 מטר המזכה בנקודה אחת;
2)
שחייה במשך 3 דקות במים עמוקים המזכה ב- 2 נקודות;
3)
שחייה על הגב במשך 2 דקות במים עמוקים המזכה בנקודה אחת;
4)
שחייה 200 מטר חזה (גם במים עמוקים) בסגנון נכון המזכה בנקודה אחת;
5)
שחייה מטר חתירה (גם במים עמוקים) בסגנון נכון המזכה בנקודה אחת.
6)
על סמך מבחן היכולת יסווגו התלמידים כמפורט להלן:
- "יראים": מי שצברו 3 נקודות ומטה
- "מתחילים": מי שצברו 6‎-4 נקודות
- "שוחים": מי שצברו 8‎-7 נקודות
- "שחיינים": מי שצברו 10‎-9 נקודות.
תוך כדי לימוד השחייה ו/או בשיעור האחרון יעברו התלמידים מבחן
יכולת זהה, שיסווגם בתום לימודי השחייה.
לתלמידי החינוך המיוחד תוספנה דרגות משנה בכל משימה, בהתאם לרמת
התלמידים.
ז.
הוראות בטיחות וגיהות בעת לימודי השחייה
4.3
אסור בהחלט לקיים לימודי-שחייה במקרים האלה:
א.
1) בהעדר מציל מוסמך העוסק אך ורק בפיקוח ובהשגחה על השוחים
2) בהעדר מפעיל ברכה לבדיקת תקינותם של מי הברכה
3) כשבדיקת מפעיל הברכה העלתה כי מימי הברכה אינם תקינים
4) בהעדר מגיש עזרה ראשונה
מספר התלמידים המרבי בקבוצת לימוד במפעל השחייה יהיה כדלקמן:
ב.
כיתות ז'
ומעלה
כיתות ה'-ו'
כיתה ד'
כיתות ב'-ג'
כיתה א'
ומטה
דרגת הסיווג (*)
8
8
7
7
5
יראים
12
12
10
7
7
מתחילים
20
20
15
15
15
שוחים
20
20
20
20
15
שחיינים

* ראה את המיון לדרגות הסיווג ב- 4.2-ו לעיל
אין ללמד בבת-אחת יותר משתי כיתות בברכה. הוספת כיתה שלישית טעונה
אישור של המפקח על החינוך הגופני במחוז. בכל מקרה יש להתחשב בגודל
הברכה ובתנאים במקום.
ג.
במקרה שבו היעדרות של מדריך-שחייה פוגעת בתנאי הבטיחות המוזכרים
ב- 4.3-ב לעיל יש להזמין מיד מילוי-מקום. אין להתיר שחייה של קבוצת
תלמידים ללא מדריך או להגדיל קבוצה מעבר למותר.
ד.
בשיעור לחינוך גופני בברכה תופעל קבוצת הלימוד באחת מהאפשרויות האלה:
ה.
המורה לשחייה יחלק אותה לקבוצות רמה כמוזכר לעיל, וילמד כל קבוצה
בנפרד.
1)
אל המורה לשחייה יצרף מנהל המוסד מדריכי-שחייה בעלי תעודה (ראה
4.1-א לעיל) , וקבוצת הלימוד תחולק לקבוצות רמה, כמוזכר ב- 4.1 לעיל.
2)
קבוצת לימוד שכל תלמידיה סווגו כ"שחיינים" (ראה לעיל) תיחשב קבוצת
רמה אחת, והמורה לשחייה רשאי ללמדה כקבוצה אחת, ובלבד שמספר
תלמידיה לא יעלה על .25
3)
אם מספר תלמידי הקבוצה גדול מ- 25, יש לחלקה לקבוצות משנה שלא
תעלינה על 25 תלמידים כל אחת ולפעול בהוראת השחייה ככתוב ב- 4.1
וב- 4.2 לעיל. יש לשלוח עם החניכים מורה-מלווה אשר יעסיק את החניכים
שאינם נמצאים תחת פיקוחו הישיר של המורה לשחייה.
שיעור שחייה יימשך לא יותר מ- 50 דקות. הגדלת משך השיעור עד ל-60 דקות
טעונה אישור של המפקח על החינוך הגופני במחוז.
ו.
מעבר תלמידים ממים רדודים למים עמוקים ייעשה רק בהוראת מורה/מדריך
השחייה, לאחר הכנה מוקדמת ותוך נקיטת אמצעי בטיחות נאותים.
ז.
קפיצות למים תיעשינה משפת הברכה או מאדני הזינוק, רק באישור
מורה/מדריך השחייה, לאחר הכנה הדרגתית של החניכים ובדיקת תנאי
הבטיחות.
ח.
לאחר גמר כל שיעור שחייה, כאשר התלמידים יוצאים מהברכה, יבדוק צוות
ההוראה את שטח הברכה ואת קרקעיתה.
ט.
בלימודי השחייה יש להנהיג את נוהלי הבטיחות האלה:
י.
יש לדרוש משמעת, סדר וציות מוחלט לצוות-הברכה.
1)
תינתנה לתלמידים הנחיות אודות אתר הברכה, תוך הדגשת השטח המיועד
ללימודי השחייה.
2)
תיקבענה תגובות החניכים על סימנים מוסכמים של מדריך השחייה.
3)
התלמידים ייספרו בראשית השיעור במהלכו ובסיומו.
4)
ייקבעו זוגות תלמידים לקשר עין ולשמירה הדדית.
5)
רצויה חבישת כובעי-ים צבעוניים לשם הבחנה בין הקבוצות השונות.
6)
תפקידו של מנהל המוסד החינוכי
4.4
השתתפותו של מוסד במפעל-השחייה טעונה אישור מוקדם של המפקח על
החינוך הגופני במחוז. בלימודי שחייה שאינם חלק ממפעל- השחייה על המנהל
להשיג מבעלות הברכה אישור על תקינותה, כמוזכר לעיל, ב- 3.1.
א.
לימודי שחייה יאורגנו על דעת מנהל המוסד ובאישורו ועל-פי לוח זמנים שתואם
עם האחראים על השחייה במחוז.
ב.
לקראת לימודי השחייה במפעל-השחייה יתוכננו -
ג.
1) סדר השתתפות הכיתות בשיעורי השחייה
2) סדרי ההסעה של התלמידים אל הברכה וממנה;
3) המורים המלווים;
4) התשלומים השונים;
5) פרטים מקומיים נוספים.
המנהל ידאג שלכל כיתה הנוסעת ללימודי השחייה יתלווה מחנך הכיתה או מורה
שייקבע על-ידי המנהל.
ד.
המנהל ידאג שלא יישלחו לברכה תלמידים אשר מסיבה כלשהי אינם אמורים
להשתתף בשיעור. עליו לוודא שבידי המורה המלווה תימצא רשימה של כל
התלמידים, ובה מודגשים תלמידים חריגים: תלמידים הסובלים מליקוי גופני
כלשהו (כולל ראייה ושמיעה), תלמידים שאינם שולטים בעברית וכד'.
ה.
המנהל יטפל בהדרכת המורים המלווים בכללי הבטיחות והזהירות, ויבדוק
מפעם לפעם כי הנהלים נשמרים (לפני היציאה מהמוסד, בדרך ובחזרה למוסד.)
ו.
ברשות מנהל המוסד תהיה רשימה שמית של כל היוצאים לברכה, תלמידים
ומלווים.
ז.
לפני תחילת לימודי השחייה יוודא המנהל, שהמחנכים או המורה לחינוך גופני
ישוחחו עם התלמידים אודות כללי הבטיחות והמשמעת בשיעורי השחייה. נוסף
לכללי הבטיחות והזהירות יודגשו בשיחות הכללים האלה:
ח.
הימנעות מאכילה כשעה אחת לפני הכניסה למים
1)
ציות להוראות צוות ההוראה בברכה, המציל והמלווים (יש להדגיש את
היציאה (מהמים ועזיבה מיידית של שטח הברכה)
2)
היצמדות למורה/למדריך השחייה לפי החלוקה שנקבעה ואיסור לעבור
מקבוצה לקבוצה ללא הוראת מורה/מדריך השחייה.
3)
איסור יציאה משטח הברכה ללא נטילת רשות ממורה/ממדריך השחייה
ומהמורה המלווה
4)
הימנעות ממשחקים ומפעולות שאינן קשורות בשיעור השחייה ולא נקבעו
על-ידי מדריך השחייה
5)
שמירה על תנאים הגייניים (מקלחת, עשיית צרכים בשירותים, ניקיון
השטח).
6)
בשיעורים לחינוך גופני בברכה המנהל רשאי לשנות הוראות בהתאם לשיקול
דעתו, אך במקרה כזה עליו להוסיף גם את הפעולות האלה:
ט.
לקבל אישור לכך מהמפקח על החינוך הגופני במחוז
1)
לקיים את הכתוב ב- 4.1-א וב- 4.3-ה-1
2)
למנות מדריך שחייה העונה על הכתוב לעיל ב- 4.1-א-1, 3, 4, ו- 5
3)
להנחות את מורה/מדריך השחייה בתקני הבטיחות ובתקני תקינות הברכה
כמוזכר בפרק ג של נוהל 1 של חוזר מיוחד ז', התשנ"ז, ובמחויבותו בהם.
4)
תפקידו של המורה המלווה
4.5
בידי כל מורה מלווה תימצא רשימת התלמידים שהוא אחראי עליהם. לפני
תחילת השיעור הראשון יעביר המורה המלווה לידי רכז-הברכה עותק נוסף של
רשימת התלמידים, תוך הדגשת שמותיהם של תלמידים חריגים (ראה לעיל
4.4-ה). רשימה זו תישאר בידי הרכז.
א.
המורה המלווה יערוך מפקד שמי של התלמידים בעת עלייתם על רכב-ההסעה,
ביציאתם משטח המוסד, בעזבם את הברכה לאחר השיעור ובעת העלייה לרכב
ההסעה בחזרה למוסד.
ב.
המורה המלווה יקפיד, שהתלמידים יקיימו את כללי הזהירות בעת ההליכה
ברגל, בעלייה על הרכב, בשעת הנסיעה ובירידה מהרכב. כן ינקוט המורה אמצעי
זהירות כשהכיתה תעבור מהרכב וכן בעת חציית ,לברכה וכשתחזור לרכב
כבישים.
ג.
אין להעביר תלמידים מרכב אחד למשנהו, אלא במקרה של תקלה. כן אין
להעביר תלמידים ממלווה אחד למשנהו.
ד.
המורה המלווה ישב בכלי הרכב עם התלמידים, ולא בתא הנהג (אם זו טיולית).
ה.
מתפקידו של המורה המלווה להקפיד על כללי הבטיחות והמשמעת אצל
התלמידים בעת הנסיעה, בכניסה לשטח הברכה, במלתחות ובעת הימצאם מחוץ
למסגרת שיעור השחייה עצמו.
ו.
המורה המלווה יימצא בשטח הברכה כדי לסייע בפתרון מיידי של בעיות משמעת
וכדי לסייע ברישום התלמידים והישגיהם. עם זאת, הוא לא יתערב במהלך
השיעור (גם לא במטרה לסייע), אלא אם יתבקש לעשות זאת על-ידי צוות
ההוראה בברכה.
ז.
המורה המלווה לא ירשה הורדת תלמידים בדרך ללא תיאום מראש עם הנהלת
המוסד; כל התלמידים יחזרו בהסעה אל נקודת היציאה בחצר המוסד.
ח.
אם תתעוררנה בעיות משמעת, ינקוט המורה המלווה מיד אמצעים אלה:
ט.
ירחיק את התלמיד המפריע מהשטח הסמוך לברכה.
1)
ישגיח על התלמיד עד לשיבה למוסד, ואם הוא יחליט כי יש להחזיר את
התלמיד למוסד, הדבר ייעשה בליווי אדם מבוגר.
2)
יקיים קשר עם מנהל המוסד, לשם קבלת הנחיות במקרה של של הפרת
משמעת חמורה או של תאונה.
3)
אם יהיו שיעורי השחייה חלק מתכנית הלימודים של החינוך הגופני, יפעל
המלווה לפי הנחיות מנהל המוסד.
י.
תפקידי רכז-הברכה
4.6
עליו לחלק את החוברות של הוראות הבטיחות למדריכי השחייה לפני תחילתה
של עונת לימודי השחייה ולהחתימם על ידיעת תוכנן.
א.
בתיאום עם בעלות הברכה עליו לקבוע את מקומות הפיקוח וההשגחה של המציל
על התלמידים הלומדים בברכה.
ב.
בתחילת כל יום לימודים עליו לבדוק -
ג.
את הימצאותו של ציוד עזרה ראשונה והצלה;
1)
את תקינות המים על סמך בדיקת מפעיל הברכה;
2)
את שאר תנאי הבטיחות המפורטים בפרק ג' של נוהל 1 של חוזר מיוחד ז',
התשנ"ז.
3)
עליו לוודא את ביצוען של הוראות הבטיחות ונוהליהן, את התיאום בין המלווים
למדריכי השחייה ואת נוכחות המציל בשעת השיעורים.
ד.
אם נתגלו חריגות או ליקויים כלשהם מההוראות או מהנהלים, עליו לדווח על כך
מיידית לרכז השחייה המחוזי או למפקח על החינוך הגופני במחוז ולקבל הנחיות
לפעולה.
ה.
עליו לקבל מידי המורה המלווה, בתחילת השיעור, את התלמידים הלבושים
בבגדי-ים ומוכנים לשיעור.
ו.
לפני תחילת השיעור הראשון עליו לקבל מהמורה המלווה את רשימת התלמידים
ולוודא כי היא כוללת את הפרטים אודות תלמידים חריגים (ראה לעיל, 4.4-ה).
על המקרים הנראים לו חשובים ידווח הרכז למדריכי השחייה.
ז.
אם שיעורי השחייה הם חלק מלימודי החינוך הגופני במוסד, ימלא המורה
לחינוך גופני גם את תפקידו של רכז-הברכה.
ח.
תפקידו של מדריך-השחייה
4.7
מדריך-השחייה יקבל את קבוצת התלמידים מידי רכז-הברכה כשהם לבושים
בגדי-ים ומוכנים להתחיל את השיעור.
א.
בכל שיעור ינהל מדריך השחייה יומן נוכחות של התלמידים.
ב.
לפני תחילת כל שיעור יערוך המדריך מפקד נוכחות של החניכים.
ג.
במשך השיעור יערוך המדריך בדיקות חוזרות של מספר החניכים בקבוצה
(במפקד-זוגות או בספירה .)
ד.
לאורך כל השיעור על המדריך להתמקם באופן שיהיה לו קשר עין קבוע וישיר
עם כל החניכים שבקבוצתו.
ה.
בגמר השיעור יוודא המדריך, על-פי היומן השמי שבידו, כי כל תלמידי קבוצתו
עזבו את המים ויצאו משטח הברכה, וידווח על כך לרכז-הברכה.
ו.
מדריך-השחייה יוודא, שבהפסקה בין שיעור לשיעור לא יישאר תלמיד כלשהו
במים.
ז.
בעת ההפסקה לא יעסוק המדריך בפעילות שאינה קשורה ישירות בלימודי
השחייה ובהשגחה על התלמידים.
ח.
המדריך לא יתיר קפיצות תלמידים למים ממקפצה, אלא משפת הברכה או
מאדני-הזינוק.
ט.
המדריך יאשר קפיצת ראש רק במים עמוקים (1.5 מ' ומעלה), וידגיש לקופצים,
כי עליהם להשאיר את ידיהם מעל לראש ובהמשך לגוף, עד להתאזנות הגוף
במים.
י.
המעבר ממים רדודים למים עמוקים ייעשה בהתאם לשיקולו של המדריך; זאת
לאחר שיינקטו אמצעי זהירות ובטיחות ובהתאם להנחיות המקצועיות
המפורסמות על-ידי הפיקוח על החינוך הגופני.
יא.
אם תתעוררנה בעיות משמעת שאין ביכולתו של המדריך לפתרן תוך כדי השיעור,
הוא ירחיק מהמים את המפריע, ויעבירו אישית, בידיעת רכז-הברכה, לידי
המלווה, או שיפסיק את השיעור לקבוצה כולה, באישורו של הרכז.
יב.
המדריך יעמיד את התלמידים על הנהגים האלה:
יג.
איסור דחיפות, הכשלות, משחקי "הטבעות" ושאר משחקים שאינם כלולים
במסגרת השיעור
1)
החובה להשתמש בשירותים ובמקלחות טרם הכניסה לברכה
2)
החובה החלה על בעלי השיער הארוך לחבוש כובע-ים.
3)
לבוש מדריך-השחייה בעת השיעור יהיה כדלקמן:
יד.
בגד-ים (צנוע) בלבד. במקרים מיוחדים אפשר גם חלוק או טוניקה הניתנים
להסרה בקלות.
1)
מומלצים: קבקבים, ובברכות פתוחות - כובע רחב שוליים וחולצת טריקו.
2)
אם לימודי השחייה הם חלק מלימודי החינוך הגופני במוסד, ימלא המורה
לחינוך גופני גם את תפקידו של מדריך-השחייה.
טו.
הוראות במקרה של תאונה
4.8
נפצע תלמיד בעת שיעור שחייה, תוגש לו מיד עזרה-ראשונה על-ידי חובש או על
ידי מי שעבר קורס להגשת עזרה-ראשונה במד"א.
א.
אם הפציעה היא קשה, או נשקפת סכנה לתלמיד - יועבר הנפגע מיד, בלוויית
מבוגר, למרפאה או לבית-החולים הק רוב ביותר. כל זאת בהתאם להחלטתו של
מגיש העזרה הראשונה.
ב.
נגרמה תאונה לתלמיד, על מדריך-השחייה לדווח על כך לרכז-הברכה ולמלווה.
המלווה ידווח למנהל המוסד, והמנהל יודיע על כך להורים, במקרה הצורך.
ג.
רכז-הברכה ימלא "דו"ח תאונה" על-גבי טפסים של משרד החינוך התרבות
והספורט, בצירוף הפרטים הבאים, בכתב:
ד.
הסבר גורמי התאונה
1)
תיאור האמצעים המקדימים שננקטו למניעתה
2)
חוות דעת של מדריך-השחייה ושל המלווה
3)
פירוט הטיפולים שניתנו לנפגע בברכה.
4)
למקרה חירום תימצא בברכה רשימת הטלפונים של מד"א ושל בתי-חולים
הסמוכים לברכה.
ה.

הפעילות בים
5.
נוסף על הוראות הבטיחות המפורטות לעיל תקוימנה בים ההוראות שלהלן:
פעילות שחייה תיעשה רק בחוף שהותרו בו השחייה והרחצה על-ידי הרשויות
המוסמכות, (משרד הפנים, הרשות המקומית) ויש בו שילוט רשמי וקיימים בו כל
תנאי הבטיחות המוזכרים לעיל, ב- 3.4 - 3.9.
5.1
הפעילות תקוים רק בנוכחות מציל מוסמך
5.2
המקום והשטח המיועדים לפעילות השחייה ייקבעו על-ידי המציל, בתיאום עם
המורה שנקבע על-ידי מנהל המוסד. בכל פגישה כאחראי לקבוצה ייקבעו המקום
והשטח מחדש.
5.3
השטח המוקצה לפעילות יגודר בחבל עם מצופים ובסרטים צבעוניים מפלסטיק.
הפעילות תקוים רק בתחום המגודר, באחריותם של המלווים.
5.4
בשטח המגודר לא יימצאו כל מתרחצים ושוחים, לבד מהתלמידים וממלוויהם.
5.5
יש לדאוג, שהתלמידים ישהו על החוף במקובץ, כדי להגביר את הפיקוח על
נוכחותם. אתר השהייה של התלמידים יהיה מוצל ויגודר בחבל כדי להפרידם
מהמתרחצים האחרים.
5.6
הפעילות תקוים רק אם יתנוסס דגל לבן מעל סוכת המציל. יש להזכיר
לתלמידים: שחור - אסור לרחצה, אדום - הרחצה מסוכנת; לבן - הרחצה מותרת.
5.7
בתקופות שבהן צפוי סיכון עונתי בחוף מסוים, לא תקוים פעילות שחייה.
5.8
יש לדאוג שיהיה רכב צמוד למקום השחייה, כדי שישמש לפינוי מהיר בעת
הצורך.
5.9

רחצה בברכה ובים במסגרת פעילות או טיול של מוסד חינוכי
6.
רחצה כפעילות נופש יכולה להתקיים רק בברכה העומדת בתנאים שפורטו
לעיל,ב- 3, ובחוף-ים העומד בתנאים שפורטו לעיל, ב- 5. הרחצה אסורה במאגרי
מים ובמקומות שאינם מוכרזים כאתרי-רחצה. מידע נוסף בנושא אפשר לקבל
מהמפקח על החינוך הגופני במחוז ו/או מהאחראי על הבטיחות במחוז.
6.1
כמו כן אין לרחוץ בברכות שאין בהן חיטוי, ניקוי וסינון מים על ידי מערכות
תקניות של ברכת שחייה ובהתאם לאמור ב-3 לעיל.
אסורה בהחלט רחצה (ולו של חלק מהגוף בלבד) בברכות-דגים, בברכות-השקיה,
בתעלות-השקיה, בנחלים ירקון, קישון ואלכסנדר ובכל מקום שיוכרז כמזיק
לרוחצים.
6.2
הרחצה תהיה על דעת מנהל המוסד ובאישורו.
6.3
השתתפות תלמיד תותר רק לאחר שימציא אישור לכך מהוריו או ממי שהוסמך
לכך. האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד.
6.4
הרחצה תותר אך ורק -
6.5
א. בנוכחות מציל מוסמך, באישורו ועל-פי הוראותיו;
ב. בשעות האור;
ג. בים - רק בהתנוסס דגל לבן מעל סוכת המציל.
המציל יקבע עם המורה האחראי את מקום הרחצה ואת סידורי הבטיחות
הנחוצים. בכל מקרה על האחראי לדאוג לביצוע מפקדי-נוכחות טרם היציאה
למקום הרחצה, טרם הכניסה למים, מיד לאחר היציאה מהם, ובהתאם לצורך
גם בעת הרחצה ובחזרה ממקום הרחצה. כמו כן עליו לדאוג שבעת טיול יימצא
מחוץ למים מגיש עזרה ראשונה שברשותו ערכת עזרה ראשונה.
6.6
מספר המלווים יהיה כמפורט להלן:
6.7
מספר המלווים לקבוצה
מספר התלמידים בקבוצה
גיל התלמידים
בים
בברכה
רחצה אסורה
1
10
גן-חובה
רחצה אסורה
1
15
כיתות א'-ד'
3
1
15
כיתות ה'-ו'
2
1
15
כיתות ז'-ט'
2
1
20
כיתות י' ומעלה
2
1
קבוצת לימוד
חינוך מיוחד
המלווים יהיו מסגל ההוראה של המוסד ובתגבור של הורים , במידת הצורך.
הרחצה בברכה במים עמוקים תותר רק לתלמידים שלמוסד יש מידע מוסמך על
דירוגים כ"שוחים" וכשחיינים (ראה ב- 4.2--ו לעיל) ; האחרים ירחצו במים רדודים.
אפשר לעשות במקום בוחן סיווג (כמוזכר לעיל, ב4.2--ו), בהנחיית הפיקוח על
החינוך הגופני במחוז.
6.8
תלמידים שאינם מתרחצים יהיו צמודים אל מלוויהם וחבושים בכובעים.
6.9
את תחום הרחצה יש לגדור בחבל עם מצופים, ובים גם ב"שרשרת מלווים".
מלווים הנכנסים למים חייבים לדעת לשחות.
6.10
טרם הכניסה הראשונה למים במקום רחצה מסוים יתודרכו התלמידים
והמלווים אודות תנאי המקום, סימנים מוסכמים, מקום המפגש, סחיפת - הים
וההיחלצות ממנה וההתנהגות במקרה של טביעה או חשד לטביעה.
6.11
אין להתיר כניסה למים בשעתיים שאחרי ארוחה כבדה (כגון ארוחת צהריים)
ובשעה שאחרי ארוחה קלה (כגון ארוחת עשר)
6.12
שהייה מומלצת במים
6.13
א) רחצה חד-פעמית - לא יותר מ-45 דקות;
ב) במשך יום של רחצה - לא יותר משעתיים;
ג) בהתאם להוראות שתתפרסמנה מפעם לפעם.
המלווים יפעלו על-פי הוראות האחראי על הקבוצה. בעת מילוי תפקידם לא יעסקו
המלווים בהוראת שחייה ולא ישחו להנאתם.
6.14
יש לאסור משחקים כמו "הטבעות", דחיפות למים וקפיצות בלתי מאורגנות
למים.
6.15
יש לאסור שימוש בכל אמצעי-עזר לשחייה, פרט למשקפי-שחייה (לא
משקפות-צלילה).
6.16
החל תלמיד לטבוע, יפעל המלווה להצלתו לפי מיטב הבנתו, ויזעיק את המציל
ואת מד"א בהתאם לקביעת המציל ולשיקול דעתו שלו.
6.17
התלמידים יחולקו לזוגות, ובני-הזוג ידאגו לשמירת קשר-עין קבוע ביניהם.
6.18
כל מלווה קבוצה יערוך מפקדי-זוגות בעת הרחצה, וכן מפקדים שמיים, במקרים
אלה:
6.19
א) טרם הכניסה למים
ב) ביציאה מהמים
ג) ביציאה חזרה למוסד
ד) אחרי אירוע חריג.
חמש דקות לפני תום הרחצה יש להכריז על כך, והמלווים יפעלו להוצאת
התלמידים. אין להרשות שהייה נוספת במים, ולו אף לפרק זמן קצר.
6.20
בידי המורה האחראי תהיה רשימה של כל התלמידים שיצאו לרחצה, ובידי כל
מלווה תהיה רשימת התלמידים שבקבוצתו.
6.21
בברכה פתוחה ובים יש לדאוג למקום מנוחה מוצל בקרבת אתר הרחצה.
6.22

הפעלת ברכה ופעילות שחייה במוסדות-חינוך ובכפרי-נוער
7 .
על הברכה לעמוד בכל הדרישות המוזכרות ב- 3 לעיל
7.1
אם בכוונת המוסד לקיים בברכה רחצה בלבד, תחולנה עליו כל החובות
המוזכרות ב- 6 לעיל, בתוספת ההוראות האלה:
7.2
על הנהלת המוסד מוטלת החובה למיין את התלמידים לפי רמות הידע (ראה לעיל,
ב- 4.2-ו). אזורי הרחצה בברכה ייקבעו בהתאם לתוצאות המיון
(ראה לעיל, ב- 6.8).
א.
הנהלת המוסד תעשה מאמצים להעביר שיעורי-שחייה לכל החניכים במסגרת
ממוסדת (ראה להלן, ב- 7.3).
ב.
בשעת רחצת התלמידים יהיו נוכחים בברכה מציל מוסמך, מלווים מסגל המוסד
(ראה ב- 6.7 לעיל), מגיש עזרה-ראשונה ומפעיל ברכה.
ג.
אין להתיר רחצה בברכה בשעתיים שאחרי ארוחה כבדה (כגון ארוחת צהריים)
ובשעה שאחרי ארוחה קלה (כגון ארוחת-עשר).
ד.
האחראי על הפעלת הברכה מטעם המוסד יהיה בוגר קורס למפעילי
ברכות-שחייה, בעל תעודת הסמכה לכך.
ה.
בשטח הברכה תותקן שלוחת טלפון למקרי-חירום, שתהיה מחוברת למרכזייה
או למזכירות המוסד.
ו.
מוסדות חינוך המתירים לתלמידיהם לרחוץ בים לאחר יום הלימודים או בימי
שבת וחג, תוך כדי שהותם של התלמידים ברשות המוסד, יפעלו בהתאם לכתוב
ב- 5 לעיל, "הפעילות בים".
ז.
אין להתיר רחצה של בודדים או של קבוצות קטנות ללא השגחה של מבוגרים
מסגל המוסד, בהתאם להוראות הבטיחות.
ח.
אם בכוונת המוסד לקיים לימודי-שחייה, תחולנה עליו כל החובות המוזכרות
לעיל, ב- 2 ,3 ו- .4
7.3

הוראות בטיחות למניעת כוויות שמש
8.
בעת פעילות חוף יש לוודא מריחת שמן שיזוף מתאים.
8.1
בימים חמים אין לשהות יותר מ-20‎-15 דקות בשמש ברציפות.
8.2
יש לוודא חבישת כובעים.
8.3
על בעלי עור בהיר ללבוש חולצה בכל עת היותם בשמש.
8.4
ככל האפשר יש לעודד הרכבת משקפי שמש.
8.5
יש לעודד שתייה מרובה.
8.6

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן,
מפקח על החינוך הגופני ברשות הספורט, טל' 03‎-5610215.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998