בטיחות וביטחון
5.
בטיחות
5.4
הוראות בטיחות בפורים
5.1‎-5
1 במרס 1998

תאריך תחולה
רענון

מטרת הפרסום

בכל שנה, לקראת חג הפורים, המנהלים והמורים מתבקשים לקיים פעולות
הסברה והדרכה בנושא הבטיחות של הצעצועים והתחפושות ולהקפיד על קיום
מסיבות וחגיגות בהתאם לנוהלי הבטיחות שפורסמו על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט בחוזר מיוחד ז', התשנ"ז, פרק ט"ו, עמ' 44‎-39.
1.
במשרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם משרד התעשייה והמסחר,
הוחלט לנקוט פעולות אכיפה למניעת הפצת צעצועים מסוכנים. זאת לצד
נקיטת פעולות הסברה ומניעה בקרב התלמידים.
2.
להלן רשימת הצעצועים והתחפושות המסוכנים לשימוש:
חיקויים של כלי נשק (אקדחים ורובים).
א.
רובה ואקדח קשת
ב.
מרגמות צעצוע
ג.
תרסיסי שלג האסורים לשימוש
ד.
אקדחי חצים עם חוד מתכת ובעלי עצמת ירי גבוהה
ה.
נינג'ות
ו.
כדורי הקשה צבעוניים
ז.
תרסיסי סירחון וחומר דמוי צואה
ח.
צעצועים המכילים אבק שרפה, חומרי נפץ וחומרי הדף המתפוצצים ו/או
מועפים כלפי מעלה
ט.
צמר גפן להכנת פיאות וזקנים
י.
תחפושות מבד ויסקוזה או מבד דליק אחר
יא.
תחפושות נייר.
יב.
הסברה מתאימה ועירנות של ההורים והמורים עשויות לסייע בהקטנת
תופעות מסוכנות בחג הפורים, ובכך נמנע פגיעות מיותרות ואובדן חיים.
3.
לידיעת מנהלי בתי הספר: קיים צו פיקוח על מצרכים ועל שירותים - איסור
ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים - התשמ"ז - 1986. סעיף 2 של צו זה
אומר: "לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ימכור, לא יחזיק ולא יעביר לאחר צעצוע
מסוכן בכל דרך מדרכי ההעברה במהלך עסקו ."
4.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הממונים על הבטיחות בלשכות המחוזיות.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998