חוזר זה מבוטל
בטיחות וביטחון
5.
שעת חירום
5.4
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך
5.4‎-1
1 במרס 1998

תאריך תחולה
עדכון חוזר מיוחד ט'
תשנח, וחוזר מיוחד ד'
תשנח

מטרת הפרסום

1. כללי
תרגיל התגוננות אזרחית ארצי מתקיים מדי שנה בכל מוסדות החינוך, ובכלל
זה בגני הילדים. התרגיל מבוצע על פי הנהלים המובאים בחוזר מיוחד ט'
התשנ"ח), "נוהלי שעת חירום במוסדות החינוך", ובחוזר מיוחד ד' התשנ"ח
"נוהלי בטיחות, ביטחון ושעת חירום בגני הילדים". ההשתתפות בתרגיל היא
חובה, ואין לתכנן שום פעילות אחרת לאותו יום.
2. מטרות התרגיל
תכנון, ארגון ושיפור ההיערכות והכוננות של מערכת החינוך לקיום הלימודים
בשעת חירום או באירוע חירום
-
העמקת שיתוף הפעולה בין הרשות המקומית / המוסד החינוכי לבין צה"ל,
פיקוד העורף, משטרת ישראל וארגוני החירום.
-
3. הפעולות שיכלול יום תרגיל ההתגוננות האזרחית בבתי הספר
בכל מוסדות החינוך (בתי-הספר היסודיים והעל-יסודיים יבוצע תרגיל כניסה
למקלטים/למרחבים המוגנים ושהייה בהם (כ- 30 דקות) ויציאה דרך דלתות
ופתחי החירום. הכניסה למקלטים/למרחבים המוגנים תיעשה בעת שהתלמידים
(יימצאו בכיתות הלימוד.
3.1
התרגיל יתחיל בשעה 11.30, עם השמעת אות אזעקה. על מנהלי בתי-הספר
לוודא שהתלמידים יימצאו בכיתות לפני הצפירה ולא יאוחר מהשעה 11:00.
3.2
טיפול באירועים (כיבוי שריפה, טיפול בפצועים, סריקות לאיתור תלמידים)
ייעשה על ידי צוותי החירום של בית-הספר.
השהייה במקלט/במרחב המוגן תימשך מספר רב של דקות, ויש להיערך לכך
מבחינה ארגונית-פדגוגית. יש לקבוע בכל מוסד אות מוסכם לסיום התרגיל
לאחר השהייה במקלט/במרחב המוגן.
התרגיל ייערך אך ורק בהתאם לקיבולת המקלוט הקיימת במוסד, ויש לבצע
תרגיל שני לאותם תלמידים אשר לא תורגלו עקב מחסור במיגון.
3.3
עד ליום התרגיל ייערכו כנסים, תרגילים, הדרכות ורענונים למורים
ולתלמידים בנושאי אב"ך, כיבוי אש, עזרה ראשונה, חומרים רעילים והתנהגות
במצבי חירום.
3.4
סדרי ההדרכות והתרגיל יתואמו ישירות על-ידי הקב"טים של הרשויות עם
הנהלות בתי-הספר.
3.5
4. ההכנות לתרגיל בבתי הספר
מנהלי מוסדות החינוך יכינו את מוסדותיהם לקראת תרגיל ההתגוננות האזרחית
ולביצוע הפעולות האלה:
יש לכנס את מטה החירום של בית הספר ולדון בתגובת המוסד באירועי החירום
השונים ובהכנות שיש לבצע לסגל המורים והתלמידים וכן לבדוק את תיק
הביטחון המוסדי.
4.1
בישיבת המועצה הפדגוגית של בית-הספר שלפני התרגיל יש לדון בהתמודדות של
ילדים עם מצבי לחץ ועם השהייה במקלט/במרחב המוגן ובעקרונות להכנת חומר
העסקה מתאים לשהייה במקלט/במרחב המוגן. הדיון יהיה בשיתוף עם המורה
היועץ או עם הפסיכולוג. כחומר רקע וכחומר עזר ישמשו החוברת "תיק
התמודדות במצבי לחץ", שנשלחה לבתי הספר על ידי משרדנו בזמנו, והספר
"ילדים במצבי לחץ ומשבר", בהוצאת "אוצר המורה", ירושלים, והחוברת
"התמודדות בית ספרית בעת אסון" בהוצאת פרופ' אביגדור קלינגמן משנת
.1997
4.2
יש לקיים תרגילים מכינים של כניסה למקלטים למרחבים המוגנים ויציאה מהם
דרך דלתות ופתחי המילוט לשטחי הכינוס. יש לתרגל את צוותי החירום של בית
הספר (צוות סדרנים, סורקים, עזרה ראשונה וכיבוי אש). כמו כן יש לתרגל את
העסקת התלמידים בעת שהייתם במקלט בחומר ובאמצעים שיוכנו לצורך זה על
ידי המורים.
4.3
יש לבדוק את המקלט/המרחב המוגן: דרכי הגישה והכניסה אליו, פיתחי החירום
והאוורור, תקינות האיטום, אמצעי קשר, תקינות ציוד החירום, שלמות תיקי
העזרה הראשונה והציוד לכיבוי אש והניקיון בו.
4.4
המנהלים נדרשים לוודא שהמורים האחראים לצוותי העזרה הראשונה וכיבוי
האש, וכן לצוותי הסורקים והסדרנות, יכשירו, יתדרכו ויכינו את הצוותים
לקראת ביצוע התרגיל.
4.5
המנהלים נדרשים לשחרר את העב"טים ואת המורים האחרים על צוותי העזרה
הראשונה וכיבוי האש לכל הכנסים וההשתלמויות המתוכננים על ידי הקב"טים.
יש לדאוג למחליפים למורים האלה.
4.6
בזמן השהייה במקלטים/במרחבים המוגנים תחולק לכל תלמיד איגרת המסבירה
את מהות התרגיל, בשעת עריכתו ואת ההכנות את אופן ההתנהגות הנדרשות לשעת
חירום.
4.7
5. תרגיל בבתי-הספר האזוריים
בכל בתי-הספר האזוריים יבוצע שלב א' של התרגיל בדומה לכל בתי-הספר
האחרים.
5.1
לאחר שלב היציאה מהמקלטים/מהמרחבים המוגנים יפוזרו התלמידים מכמה בתי
ספר ליישובים באמצעות ההיסעים הקבועים, ותופעל הלמידה הגמישה ביישובים
עצמם.
5.2
המורים המתוכננים להפעיל את הלימודים ביישובים ייסעו עם התלמידים
בהיסעים ליישובים.
5.3
לקראת התרגיל על מנהלי בתי-הספר לבדוק את תכנון הפיזור ליישובים ואת
חלוקת סגל ההוראה בהתאם לצורך להמשך קיום הלימודים ביישובים עצמם.
5.4
6. תרגילים משולבים בבתי-הספר
בכמה בתי ספר ייערכו תרגילים משולבים בשיתוף עם צה"ל, עם משטרת-ישראל,
עם שירותי הכיבוי, עם מד"א ועם הרשות המקומית.
6.1
בתרגילים האלה יתורגלו התלמידים עם מסכות אב"ך, ותיערך הדרכת אב"ך
על-ידי מאלש"חיות (מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום - חיילות). בבתי הספר
האלו יופעלו כוחות חילוץ של צה"ל/פיקוד העורף, כוחות כיבוי שרפות של
שירותי הכבאות וכוחות רפואה של מד"א, וחלק מהתלמידים ישמשו פצועים
ומפונים.
6.2
במקביל לפעולות הכוחות האלה יפונה בית-הספר, והתלמידים וסגל ההוראה
יטופלו על ידי גורמי הרשות המקומית במקום הלימודים החלופי.
6.3
7. תרגיל בפנימיות
הפנימיות תתורגלנה בשלב הראשון בדומה לבתי-הספר (ראה 1 לעיל). בשלב השני
תבוצע בדיקת ההיערכות של הפנימייה לפיזור תלמידים לבתים באמצעות
אוטובוסים.
8. לימודים חלופיים
במסגרת ההכנות לתרגיל יש לערוך בדיקה ועדכון של התכנונים להפעלת
לימודים חלופיים (ברמת הרשות המקומית והמוסד החינוכי) כדלהלן:
8.1
- מקומות לימוד חלופיים עקב מחסור במקלטים במרחבים מוגנים במוסד
- הפעלת לימודים במשמרות
- שיטת הלימוד הגמישה.
הנושא של לימודים חלופיים יתורגל מדגמית בבתי-ספר וברשויות שייקבעו
ראש.
8.2
9. ביקורות בבתי הספר
תיערך מערכת של ביקורות במוסדות החינוך לבדיקת ההכנות והמוכנות לשעת
חירום ולביצוע התרגיל. הביקורות תיערכנה על ידי קב"ט הרשות המקומית ועל
ידי צה"ל/פיקוד העורף, באמצעות קציני מוסדות חינוך (קמ"חים)
וחיילות-מדריכות אוכלוסייה לשעת-חירום (מאלש"חיות.)
כל ביקורת תתואם מראש עם הרשות ועם מנהל בית הספר או עם נציגו.
10. בקרה בבתי הספר
ביום התרגיל יפעיל צה"ל/פיקוד העורף קצינים לבקרה על מוסדות החינוך
המתורגלים.
11. ועדות החינוך מל"ח
ועדות החינוך מל"ח ברשויות תופעלנה החל מהשעה 10 ועד לסיום התרגיל
במתן הנחיות והוראות למוסדות החינוך, בטיפול בבעיות, בפיקוח על התרגיל
ובריכוז דיווחי הסיכום שלו. כמו כן יפוזרו כל הפסיכולוגים של הרשויות
ביום התרגיל בבתי הספר וישתתפו בחלק התרגיל שבו התלמידים שוהים
במקלטים/במרחבים המוגנים.
12. הערות להכנה לתרגיל ולביצועו
אם יתברר למנהל מוסד, בשעת התרגיל, שהתנאים םהפיזיים אינם מאפשרים
בשום פנים ואופן לסיים את משך הזמן שנקבע לשהייה במקלט, הוא יהיה רשאי
להחליט על הפסקת התרגיל לפני המועד שתוכנן.
12.1
ביציאה מהמקלט יאורגנו התלמידים לפי כיתותיהם, ויילקחו בצורה מסודרת
לשטחי פינוי ובהמשך לכיתות הלימוד.
12.2
יציאה מדלתות ומפתחי החירום של המקלטים/המרחבים המוגנים -
הכנות וביצוע

12.3
יש לבדוק ולפתוח לקראת התרגיל את הדלתות ואת פתחי החירום ולשמן
צירים, בריחים ומנעולים.
12.3.1
יש לוודא שדלת פתח החירום והשבכה שנפתחה יהיו תפוסים במצמד
שנועד לכך, כדי שגם אם התלמיד ייאחז בהן, יובטח שהן לא תיסגרנה על
ידיו
12.3.2
יש לוודא את תקינות גומיות האיטום במקלטים ובמרחבים המוגנים.
12.3.3
בתרגיל יצא המורה ראשון מפתח יציאת החירום, ויסייע לתלמידים
היוצאים. מורה נוסף יפקח על היציאה, ויסייע לתלמידים בתוך
המקלט לעלות לפתח החירום ולצאת דרכו.
12.3.4
ביצוע תרגיל התגוננות אזרחית בבתי-הספר ילווה על-ידי הפיקוח בחלק ניכר
ממוסדות החינוך, בכל הנוגע לתחום הפדגוגי, ועל-ידי אנשי פיקוד העורף,
בכל הנוגע לתחום המקצוע.
12.4
יש להכין את היועצים של בתי הספר להשתתף בתרגיל כמשקיפים וכמלווים
במשך כל הזמן, גם בזמן השהייה במקלטים/במרחבים המוגנים.
12.5
בנספח ב להוראות אלה מובאת איגרת לתלמידים שהמנהלים מתבקשים לחלקה
לכל תלמיד בזמן השהייה במקלטים/במרחבים המוגנים בתרגיל עצמו.
12.6
13. התרגיל בגני הילדים
מטרת התרגיל היא לדאוג שהילדים ידעו כיצד להתנהג בשעת חירום. עד ליום
התרגיל של ההתגוננות האזרחית יש להסביר לילדים את הצורך בהכנות לשעת
חירום ואת חשיבותו של התרגיל. על הגננת לפעול לפי רוח הדברים המופיעים
בנספח א שלהלן ולעשות את כל הניתן כדי שהגן יהיה מוכן לשעת חירום.
13.1
לקראת יום תרגיל ההתגוננות האזרחית על הגננת לבדוק את ציוד החירום
הקיים בגן ואת המקלט/המרחב המוגן, להכינו ולפנותו מציודו, כמפורט
בנהלים. נוסף לכך תיערכנה מספר רב של השתלמויות בנושאי עזרה ראשונה,
כיבוי אש, חבישת ערכות מגן והנחיות להתנהגות בשעת חירום ובאירוע חירום.
13.2
הקב"טים של הרשויות, בתיאום עם המפקחות, יארגנו את הגננות בקבוצות
לביצוע ההשתלמויות האלה. יש להזמין את נציגי ההורים לקחת חלק פעיל בכל
מערכת ההכנות לשעת חירום.
13.3
יש ליידע את ההורים על מחויבותם בשעת חירום.
13.4
פרטים נוספים אפשר לקבל מהקב"טים ברשויות המקומיות ומהקב"טים המחוזיים.

14. נספחים
נספח א: הפעלת ילדי הגן בעת השהייה במקלט/במרחב המוגן

1. מבוא
להלן הצעות מעשיות לדרכי הפעלת ילדי הגן ולהתארגנות האישית, החינוכית
והפסיכולוגית של הגן ושל הגננת לפני הכניסה למקלט/למרחב המוגן ובעת
השהייה בו.
מכיוון שייתכן שיהיה צורך בשהייה ממושכת במקלט/במרחב המוגן, נודעת
חשיבות רבה להפעלה מתוכננת של ילדי הגן בתנאים שונים מהרגיל.

2. עקרונות
הכנת הגננת והילדים לקראת השהייה במקלט/במרחב המוגן ותרגולם בכך הם
הכרחיים מבחינה ארגונית ומבחינה פסיכולוגית. ההיכרות המוקדמת של הילד
עם המקלט/המרחב המוגן, עם מיקומו בו ועם הסיטואציה של הכניסה
למקלט/למרחב המוגן - היכרות זו מקלה מאוד בשעת המבחן, ולכן יש לבצע
תרגול כניסה למקלטים ושהייה בהם עד למועד התרגיל.
2.1
כדי לרכך את תחושת המתח של הילדים חשוב מאוד שהמקלט/המרחב המוגן יהיה
מקום פעילות של הגן בכל ימות השנה. יש לשאוף, שהמקלט/המרחב המוגן יהיה
מואר היטב, מקושט, מאוורר, נוח מבחינה אקוסטית ונוח לישיבה. רצוי שתהיה
בו פינה לטיפול בילדים המגלים תגובות חריגות, כדי למנוע את החרפת המצב
ו"הדבקה". אין להפוך את המקלט/המרחב המוגן למחסן הגן.
2.2
כדי לסייע לילדים להתמודד עם מצבי לחץ מן הראוי להדגיש גם את הנקודות
האלה:
2.3
הגננת משמשת לילדים דוגמה לחיקוי: התנהגותה הרגועה והסבלנית
ועמידתה במצבי לחץ מעודדות את הילדים.
א.
אין מקום להרגשה שאסור לפחד. על הגננת לעודד את הילדים לבטא את
חוויותיהם, ועליה לתמוך בהם ולהאזין לרחשי לבם. עם זאת, אין צורך
שהלגיטימציה לפחד תהיה מוגזמת, והיא צריכה להיות מלווה בהדרכה
עניינית.
ב.
על הגננת לקיים קשר עם הורי הילדים וליידע אותם על ההכנות ועל
הנהלים לקראת השהייה במקלטים/במרחבים המוגנים.
ג.

3. הכנות
יש להכין את הילדים לקראת השהייה במקלט/במרחב המוגן בפעילויות שונות:
יש לארגן את הילדים בקבוצות, והגננת, העוזרת, הורים מתנדבים ותלמידי
תיכון, המתוכננים לפעול בגן בשעת חירום, יעסיקו אותם וישגיחו עליהם.
3.1
יש להכין צעצועים, בובות, עפרונות, דפים, הדבקות ומשחקים לימודיים,
כדי להעסיק בהם את הילדים במקלט.
3.2
במסגרת הגן תבחן הגננת עם הילדים מצבים העלולים להתהוות במקלט/במרחב
המוגן ואת דרכי התגובה עליהם. השיחות בין הגננת לילדים תיערכנה בקבוצות
קטנות ואינטימיות.
3.3

4. הפעלת הילדים במקלט/במרחב המוגן (בשעת חירום)
הילדים ייכנסו למקלט/למרחב המוגן על פי הנוהל והסדר שנקבעו, והגננת
תיעזר בעוזרת ובהורים מתנדבים או בתלמידים הנמצאים באותה שעה בגן.
4.1
עיקרון חשוב להתחלת השהייה במקלט/במרחב המוגן הוא ההימנעות מרעשים
מיוחדים, משירה, מצעקות וכו'.
4.2
על הילדים לשבת במסגרת כוללת או במסגרת קבוצתית ולהתחיל בפעילויות
שנקבעו על ידי הגננת.
4.3
המגמה היא לעסוק בפעולה שקטה במשך 15 דקות. לאחר התארגנות זאת ניתן
להמשיך ולפעול עם הילדים בכל פעילות שתקבע הגננת.
4.4


הוראות קבע

חוזר מנכ"ל נח/7, ג' באדר התשנ"ח, 1 במרס 1998