ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
נוהל הגשת הצעות לגני ילדים ניסויים לשנת התשנ"ט
(נח)3.1‎-3


בהוראת הקבע של חוזר נח/8 (ב), בסעיף 3.1‎-3, פרסמנו את הנהלים הקשורים לגבי
ילדים ניסויים. אנו מביאים כאן את הדברים הקשורים להרשמה לשנת התשנ"ט:
ההצעות תוגשנה על ידי מנהלת גן הילדים, באמצעות המפקחת על הגן, למחלקה
לשיטות ומודלים חינוכיים באגף לחינוך קדם-יסודי, עד כ"ד בניסן התשנ"ח
(20.4.98).
1.
בכל מחוז תוקם ועדת אד-הוק בראשות מנהל המחוז ונציגי הפיקוח על גני
הילדים. הוועדה תבחן בקפדנות את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות
המחוז להשתתף במשאבים השונים. אם יאושר הניסוי, על הוועדה להגיש את
רשימת גני הילדים המומלצים על פי סדר עדיפויות. הצעות אלו תובאנה
להחלטת הוועדה העליונה.
2.
הצעות מנהלי המחוזות תועברנה לאגף לחינוך קדם-יסודי. לאחר מיון תועבר
רשימת הגנים לוועדה העליונה במזכירות הפדגוגית.
3.
החלטות הוועדה העליונה והמנכ"ל תימסרנה לאגף לחינוך קדם-יסודי החל מכ"א
בסיוון השתנ"ח (15.6.98).
4.

הערה: לגבי גני ילדים שאושרו כניסויים לשנת התשנ"ח ייקבע המשך הניסוי
והיקפו בשנת התשנ"ט בהתאם לנהלים המובאים בהוראות הקבע של חוזר נח/ 8(ב).לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אל היחידה לניסויים
וליזמות באגף לחינוך קדם-יסודי, טל' 03‎-6935520.


להלן נספח ובו "טופס פרטי גן הילדים והתחייבות כלפי הניסוי":

נספח

טופס פרטי גן הילדים והתחייבות כלפי הניסוי

תאריך הגשת הבקשה. . . . . . . . . .
חלק א': פרטי גן הילדים

שם גן הילדים: . . . . . . . . . המחוז: . . . . . . . . . . סמל המוסד: . . . . . . . . . . . .

שכבת הגיל (גן פעוטות, גן צעירים, גן טרום חובה, גן חובה): . . . . . . . . . . . . . .

השתייכות למגזר (ממלכתי, ממלכתי-דתי, ערבי, דרוזי, בדואי, חרדי וכו'): . . . .

מספר כיתות הגן: . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר התלמידים: . . . . . . . . . . . . . . .

הכתובת:

רחוב . . . . . . . . . . . . מספר: . . . . . . . . . . . . יישוב: . . . . . . . . . . . . .

מיקוד: . . . . . . . . . . . . . . טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . פקס: . . . . . . . . . . . . . . .

הרשות המקומית שגן הילדים משתייך אליה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שם מנהלת הגן: . . . . . . . . . . . . טלפון בבית: . . . . . . . . . . .
.
שם מפקחת הגן: . . . . . . . . . . . . טלפון: . . . . . . . . . . . . . . .

שם מוביל הניסוי: . . . . . . . . . . . . טלפון: . . . . . . . . . . . . . .


חלק ב': פרטים על פעילויות נוספות

השתתפות בתכניות העשרה (מרכז מדעי, אמנויות, טבע וכד'):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

קבלת תמיכת מקרנות או מגופים אחרים (פרט את שם הקרן/הגוף ואת היקף התמיכה):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


חלק ג': התחייבות כלפי הניסוי

ההשתייכות למערך גני הילדים הניסויים מחייבת את הוספת הכיתוב
"גן-ניסויי".
-
תקציב הניסוי מיועד למטרות חקר, פיתוח והפצת הניסוי בלבד
-
ההשתייכות למערך הניסוי מחייבת את השתתפות מנהלת גן הילדים במפגתי
רשתות ובמפגשים כלליים.
-
הניסוי מחייב את השתתפות אוכלוסיית גן הילדים (צוות המחכנים בגן הילדים,
הורים, רשות ופיקוח).
-


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת מפקחת גן הילדים
. . . . . . . . . . . . . .
חתימת מנהלת הגן


הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998