בחינות
4
בחינות ארציות
4.1
מבחני המשוב הארצי - התשנ"ח
(נח)4.1‎-1


המשרד מפעיל השנה, כמו בעבר, מערך משוב ארצי. מטרת המשוב לאסוף מידע
ברמה הלאומית על ההישגים ועל ההספקים של תכנית הלימודים הרשמית. את
המשוב הארצי מבצע "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה" מייסודן של
האוניברסיטאות בישראל.

פרטים על המשוב הארצי, על מטרותיו, על עקרונותיו ועל דרכי תפעולו
מופיעים בחוזר המיוחד ד', התשנ"ו, "מבחנים והערכה בבית הספר היסודי:
המשוב הארצי והמשוב הבית-ספרי".
סעיף 3.א.(3) במבוא לחוזר הנ"ל אינו חל על מבחני המשוב הארצי, שכן מבחני
המשוב הארצי אינם משמשים למיון בכל דרך שהיא.

לקראת סוף שנת הלימודים הנוכחית, בחודשים מאי-יוני 1998, יועברו במסגרת
המשוב הארצי שאלוני הישגים במדעים לכיתות ו' בכ- 400 כיתות שנדגמו
באקראי. כדי להבטיח ייצוג הולם של כל מערכת החינוך ההשתתפות במבחני
המשוב היא בבחינת חובה הן לגבי בית הספר והן לגבי הכיתות שעלו במדגם הארצי.

מנהלי בתי ספר שעלו במדגם המשוב יקבלו הודעה על כך מהמרכז הארצי
לבחינות ולהערכה, ועליהם לשלוח את אישור ההשתתפות חזרה אל המרכז הארצי
לבחינות ולהערכה. כמו כן, על המנהלים להעביר להורי התלמידים הנבחנים
מכתב ובו הסבר על פעולת המשוב כמה ימים לפני העברת המבחנים.

המכתב להורים יישלח למנהלים על ידי המרכז הארצי. יש ל שנוסח מכתב
זה עודכן, והוא שונה מהמכתב שנשלח אשתקד.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998