בחינות
4
בחינות בגרות
4.3
מועד בחינת הבגרות בספרדית כשפה זרה
(נח)4.3‎-3


בחינת הבגרות בספרדית כשפה זרה תתקיים בין כ"א באייר ל-כ' בסיוון
התשנ"ח (17 במאי עד 14 ביוני 1998).

על הנהלות בתי-הספר לתאם עם המפקח על הוראת הספרדית, לפי הכתובת שלהלן,
את התאריך ואת המקום המתאימים לבחינה, וזאת בהקדם האפשרי:

ד"ר משה אדרי, משרד החינוך התרבות והספורט, הפיקוח על הוראת
הספרדית, בניין לב-רם, טל' 02‎-5603273, פקס' 02‎-5603255.

על הציונים להימסר על ידי בתי הספר לא יאוחר מ-8 ימים אחרי הבחינה
בפועל.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998