בחינות
4
בחינות בגרות
4.3
בחינת הבגרות בספרות לעולים בבתי הספר
הכלליים - מועד קיץ התשנ"ח
(נח) 4.3‎-5


עם תום לימודיהם בכיתה י"ב ייבחנו התלמידים העולים בכתב בשאלון 904041
(השאלון הארצי בספרות לתלמידים עולים).

בשאלון בית ספרי, המאושר על ידי המפמ"ר, זכאים להיבחן רק תלמידים שמשך
שהותם בארץ מיום עלייתם עד סיום לימודיהם בכיתה י"ב אינו עולה על
שנתיים (ושלושה חודשי שהות באולפן).

השאלון הבית-ספרי לתלמידים אלה יישלח לאישור המפמ"ר, בצירוף רשימת
היצירות שנלמדו ובצירוף רשימת התלמידים ותאריך העלייה.

על הציונים להימסר על ידי בתי הספר לא יאוחר מ- 8 ימים אחרי מועד
הבחינה בפועל.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר נילי לוי,
המפמ"רית לספרות בחינוך הכללי, טל' 02‎-5603604.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998