בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
איסור פעילות ספורט ונופש בנחל לכיש
(נח)5.1‎-2


בבדיקות שנערכו על ידי משרד הבריאות במימי נחל לכיש נמצא זיהום ברמה
גבוהה, המסכנת את שלומם של המשתמשים במי הנחל.

לפיכך אין לבצע בנחל לכיש פעילות ספורט ונופש, כגון שיט, קיט ודיג, עד
להודעה חדשה.

האיסור חל על הקטע המתחיל במפגש נחל האלה ונחל לכיש, ליד מושב שתולים,
בכביש 4, ועד לים.

בשאלות אפשר לפנות אל מר ציון שבת, מנהל תחום הבטיחות
במשרדנו, טל' 02‎-5602268.הודעות

חוזר מנכ"ל נח/ 8 (א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998