בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות - הוראות כלליות
5.1‎-6

החלפת חוזר מיוחד ו',
תשנ"ו
מטרת הפרסום1. הוראות כלליות

ההוראות שלהלן באות במקום חוזר מיוחד ו', התשנ"ו, "הוראות בטיחות בפעילויות
ספורט ונופש חוץ-בית- ספריות", חוזר שרוכזו בו כל הוראות הבטיחות העוסקות
בפעילויות ספורט ונופש שיצאו בעבר על ידי משרד החינוך התרבות והספורט.
בהוראות הבטיחות המעודכנות שלהלן הובאו תיקונים ושינויים רבים, ובכלל זה פרק
חדש העוסק בניווט ובהוראות בטיחות בפעילויות של סקי מים באגמים ובימים,
בנהיגה במכוניות קרטינג, בקליעה בחץ ובקשת ובקרב מגע.
1.1
פעילויות ספורט ונופש הן פעילויות העומדות בפני עצמן, אך הן יכולות להיות אחד
ממרכיבי הטיול, והוראות הבטיחות לגביהן הן תוספת לאמור בנושאי הבטיחות
המפורטים בחוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך". אם בית ספר, או כל
מוסד חינוכי אחר, מתכנן לקיים, במסגרת של טיול או בכל מסגרת אחרת, את אחת
הפעילויות המפורטות להלן, חובה על האחראי לטיול ועל המורים/המדריכים
המלווים להיות בקיאים בכל הוראות הבטיחות הנדרשות באותה פעילות
להקפיד על ביצוען.
1.2
מוסד חינוך המבקש לשלב בטיול פעילות מיוחדת, שאינה מוזכרת בחוזר זה, יפנה
לאחראי על הבטיחות במחוזו לקבלת הוראות והנחיות בנדון. המוסד לא יבצע את
הפעילות כל עוד לא קיבל אישור על כך.
1.3
בעת ההתקשרות עם אתר הפעילות יש לוודא שיש בידיו האישור/הרישוי המתאים
שניתן על ידי הגורמים המוסמכים לכך, שהאתר פועל בהתאם להוראות הבטיחות של
משרד החינוך התרבות והספורט ושהמדריכים בקיאים באותן הוראות.
1.4
מדריכים מקצועיים ומורים/מדריכים אחראים על כיתות/ קבוצות

א. מדריכים מקצועיים
בכל מקום שמצוין בו "מדריך", הכוונה למדריך מקצועי המבצע את פעולת
ההדרכה בנושא הנדון לכיתה/לקבוצה הבאה לאתר או לאזור הפעילות (נחלים,
אגמים, אזורי טיפוס וגלישה, מסלולי אופניים וכו').
1)
בכל אתר או אזור פעילות שיש בהם יותר ממדריך מקצועי אחד ימונה אחד
המדריכים למדריך ראשי, והמדריך הראשי יהיה אחראי על כלל הפעילות המקצועית
וממונה על שאר המדריכים.
2)
בכל אחת מפעילויות הספורט והנופש המפורטות בחוזר זה יש אזכור לגבי הנדרש
מהמדריכים המקצועיים מבחינת הכשרה והסמכה.
3)
בכל מקום שמוזכר "מדריך מוסמך" הכוונה שהוא מוסמך להדריך בנושא המוגדר
ושהוא בעל תעודת הסמכה תקפה.
4)
נוסף לאמור לעיל על היזמים ועל מפעילי פעילויות הספורט והנופש המפורטות
בחוזר זה לפעול בכל הנוגע להעסקת מדריכים מוסמכים, להכשרתם ולהסמכתם
בהתאם לאמור בחוק הספורט ובתקנות שיצאו בנדון (מידע בנדון ניתן לקבל ברשות
הספורט, משרד החינוך התרבות והספורט).

5)
ב. מורים/מדריכים אחראים
בכל מקום שמצוין בו "מורה/מדריך אחראי" הכוונה היא למורה או למדריך המגיע
לאזור הפעילות עם הכיתה/הקבוצה והוא אחראי עליה (מורה אחראי על כיתה או על
כיתות ומדריך אחראי על קבוצה בני נוער מתנועת נוער, ממתנ"ס וכו').
1)
כפי שנאמר לעיל, על האחראי להיות בקי בהוראות הבטיחות הנדרשות באותה
פעילות והמפורטות בחוזר זה ולהקפיד על ביצוען.
2)
לפני קיום הפעילות על המורה/המדריך האחראי לוודא, שבידי בעל הזיכיון/מפעיל
האתר יש רשיון מתאים להפעלתו, ושנמצאים בו כל האמצעים והציוד הנדרשים
כמפורט בהוראות הבטיחות, וכן שהמדריכים, אם הם נדרשים לכך, הוסמכו להדריך
באותה פעילות.
3)
1.5
בכל מקום בהוראות אלה שמצוינת בו הגבלת גיל (תחתון), האחראי לפעולה רשאי
לפנות ראש ולבקש אישור להשתתפות בפעילות של תלמידים צעירים יותר, תוך
פירוט והנמקת הבקשה. הבקשה תוגש למפמ"ר לחינוך גופני בהנהלת רשות הספורט.
1.6
האחראיות להימצאות ולתקינות של האמצעים והציוד או כוח האדם המקצועי
הנדרש, כמפורט בהוראות אלה, היא על בעל הזיכיון או על המבצע בפועל.
1.7
ככלל יש להקפיד על שתיית נוזלים בכמות ובתדירות סבירה, בזיקה לתקופות השנה
השונות ולמאמץ הפיזי של המשתתפים. בכל פעילות יש לחבוש כיסוי ראש וללבוש
חולצה עם שרוול ("טי שירט").
1.8
בתחילת כל פעילות ובסיומה על המורה/המדריך האחראי לערוך מפקד נוכחות שמי
של כלל משתתפי הפעילות כדי לוודא שכולם נוכחים.
1.9
במקרה של תאונה יש להגיש מיד את העזרה הראשונה הנדרשת ולפנות במידת הצורך
את הנפגע למתקן רפואי קרוב.
על המדריך המקצועי לדווח על התאונה מיד למורה/ למדריך האחראי (אם הוא איננו
נמצא במקום האירוע), והוא ידווח לממונה עליו (למנהל בית הספר, לרכז וכו'). כמו
כן יש לדווח על התאונה כנדרש בהוראות משרדנו (ראה בחוזר מיוחד ז', התשנ"ז,
נוהל 1, פרק ד', במיוחד סעיף ד', עמ' 21).
1.10
קדימההוראות קבע

חוזר מנכ"ל נח/8(א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998