בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות - פעילויות מים
5.1‎-6

החלפת חוזר מיוחד ו',
תשנ"ו
מטרת הפרסום

2. פעילויות מים

כללי

הוראות בטיחות לפעילות במים לאחראי מטעם בית הספר או מטעם
הגוף השולח
פעילויות מים תתבצענה בהדרכת מדריכים שהוסמכו על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט, להוציא מקרים שבהם צוין אחרת (כגון מצילים).
א.
המדריכים יפעלו על-פי ההוראות בחוזר זה (ובחוזרים נוספים שיתפרסמו), אך
יש לחזור ולהדגיש, כי למרות הידע המקצועי והמומחיות של המדריכים במקום,
האחריות העליונה מוטלת בסופו של דבר על המורה/המדריך האחראי, החייב
להיות בקי בהוראות הבטיחות ולוודא את ביצוען. במיוחד נדרש מהמורה
האחראי להקפיד בנושאים האלה:
(1) לבוש
(2) שתייה
(3) מפקד הכניסה
(4) הכנת החניכים
(5) סיום הפעילות (ובכלל זה מפקד הסיום).

ב.
1.
הוראות בטיחות לפעילות במים
מטרת הוראות הבטיחות תהיה להגדיר את נוהל העבודה בפעילויות מים כדי
למנוע תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים בפעילויות.

א.
האחריות לסימון מסלול שיט (נקודות התחלה וסיום, מכשולים לאורך המסלול
וכו') היא על הגורם המפעיל את האתר.

ב.
אלה פעילויות המים שהוראות אלו מתייחסות אליהן:
(1) רחצה בים ובברכה ואיסור רחצה במאגרי מים
(2) שיט על אבובים
(3) שיט קייאקים
(4) שיט בסירות קאטרפט
(5) שיט בסירות נהר
(6) שיט על רפסודות
(7) שיט בסירות ובאגמים מוסדרים
(8) שיט חסאקות
(9) גלשני מפרש
(10) סקי מים בכבלים
(11) סקי מים באגמים ובימים
(12) קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים).

ג.
בפעילויות מים ישתתפו רק חניכים בעלי ידע בסיסי בשחייה, על פי אישור
ההורים בכתב. לא ישתתף בפעילויות מים תלמיד שנפסל לכך מטעמי בריאות על
ידי רופא או תלמיד שהוריו הביעו בכתב את התנגדותם להשתתפותו.

ד.
בסיס הפעילות יהיה מצויד בציוד הצלה והחייאה ועזרה ראשונה. ציוד זה
יעמוד לרשות החובש/מגיש העזרה הראשונה.
בבסיס יהיה בכל עת לפחות אדם אחד המוסמך לטפל וכן רכב פינוי.
במשרד המרכז ייתלו במקום בולט מספרי בהחייאה ובהצלה, הטלפונים של תחנת
מד"א, בית החולים ותחנת המשטרה הקרובים ביותר. על המורה האחראי/המלווה
לוודא את קיום הנדרש בכל הנוגע לעזרה ראשונה, כמפורט לעיל.

ה.
2.


2.1
הרחצה בים ובברכה ואיסור הרחצה במאגרי מים

כללי
א. הוראות אלו אינן מתייחסות למפעלי הוראת השחייה.
ב. הרחצה והשחייה מותרות רק במקומות מאושרים על ידי משרד הפנים
     ובנוכחות מציל.

1.
ידיעת ההורים ואישור המנהל
כניסה למים לצורכי רחצה, הנאה ולימוד תהיה בידיעת ההורים ובאישורו מראש
של מנהל בית הספר ועל פי הנחיית האחראי לפעילות.

2.
רחצה בברכה ובים
ניתן לקיים רחצה בברכה, בפארק מים או בים, בתנאי שתמולאנה כל ההוראות
המפורטות להלן. כמו כן יש לקיים פיקוח יעיל על התלמידים המתרחצים ולהטיל
עליהם משמעת קפדנית באופן מיוחד. אם האחראי סבור שמצב המשמעת אינו תקין,
אין לרחוץ בברכה, בפארק מים או בים.
א.
הרחצה בים מותרת רק לתלמידים מכיתה ה' ומעלה.
ב.
רחצה בים או בברכה מותרת רק בתנאים האלה:
(1) במקום המאושר על-ידי הרשות המוסמכת
(2) במקום המשולט כמותר לרחצה
(1) נוסס דגל לבן מעל סוכת המצילים
(2) בכיתות ט'-י"ב יהיה מלווה אחד לכל קבוצה של עד 15 תלמיד.
ה.
המלווים הנכנסים למים חייבים לדעת לשחות.
ו.
לפני הרחצה בים יקבע האחראי עם המציל את המקום שבו ייכנסו התלמידים
למים ואת תחום הרחצה. מקום זה יהיה קרוב ככל האפשר אל מקום הפיקוח
היעיל ביותר של המציל.
ז.
המלויים יקפידו שהתלמידים לא יצאו מהתחום הזה.
ח.
השהייה הרצופה במים לא תעלה על מחצית השעה. יש לעשות הפסקה של
רבע שעה לפחות בין השהיות במים. אין לאפשר כניסה למים אלא אם עברה
לפחות מחצית השעה מעת סיום הארוחה.
ט.
על המורה/המדריך האחראי ועל המלווים לבצע פעולות אלה:
(1) על האחראי לערוך מפקד של התלמידים הנוכחים לפני הכניסה לרחצה בים או
      בברכה ומיד לאחר היציאה מן המים.
(2) בעת הרחצה בים או בברכה לא יעסקו המלווים בהוראת השחייה ולא בארגון
      משחקים. כן לא ישחו המלווים להנאתם בשעת מילוי תפקידם.
(3) אחד המלווים יהיה מצויד במשרוקית, ויהיה בעמדת תצפית שממנה יראה את
      כל התלמידים שבמים ובחוץ. ייקבעו סימני שריקה למשיכת תשומת לב
      התלמידים, והאחראי יתדרכם לשינוי מקום, להתנהגות נאותה או ליציאה
      מהמים.
(4) ניתנה הוראה לצאת מהמים - יקפידו המלווים במלוא ההקפדה על ביצוע
      ההוראה.

י.
3.
איסור הרחצה במאגרי מים
א. הרחצה בברכות דגים, בברכות השקאה, בתעלות השקאה ובנחלי הירקון,
     הקישון ואלכסנדר אסורה בהחלט.
ב. יש להזהיר את התלמידים לבל יתקרבו בשום אופן למאגרי מים פתוחים.
     הרחצה בהם יש בה סכנת מוות בטביעה, והיא אסורה על-פי החוק.
4.


2.2
שיט על אבובים

החניכים
רשאים לבצע את השיט תלמידים וחניכים מכיתה ו' ומעלה.

1.
המסלול
שיט אבובים יתבצע במסלולים שאושרו בכתב על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט (גף בטיחות) לרשויות המקומיות שבתחומן מתקיימת הפעילות.
הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעילות
(השיט אינו כולל את הירדן ההררי).

2.
תקופת השיט
השיט יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך (רשות מקומית וכו'
שבשטח שיפוטה נמצא האתר), באישור משרד החינוך התרבות והספורט (תחום
בטיחות).

3.
המדריכים והצוות הנספח
א. המדריך האחראי בכל קבוצה יהיה בעל תעודת מציל.
ב. לכל כיתת חניכים שבה מעל 40 משייטים ומעלה יהיה מגיש עזרה ראשונה
     מוסמך.
ג. לכל 100 חניכים משייטים ומעלה יהיו חובש ורכב פינוי.

4.
האבובים
א. גודל האבוב חייב להיות כזה שיוכל להכיל את היושב עליו.
ב. האבוב חייב להיות תקין לחלוטין, ללא תקרים וללא חשש מפיצוץ.
ג. הוונטיל של האבוב יהיה תקין, ללא דליפת אוויר.
ד. אסור בהחלט לקשור את החניך לאבוב או לקשור את האבובים זה לזה.

5.
השיט
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול
השיט מבחינה בטיחותית.
א.
מכשולים במסלול השיוט יהיו מסומנים באמצעים בולטים. המדריך הראשי
יוודא שהסימון יהיה מתאים.
ב.
יש להקפיד על סימון ברור ובולט של נקודת סיום השיוט, ועל המדריך הראשי
להביא זאת לידיעת שייטים.
ג.
קבוצת שיוט לא תעלה על 20 משייטים.
ד.
בראש כל המשייטים ישוט מדריך המכיר את המסלול ואת מכשוליו, והוא
יקפיד שאף משייט לא יעבור אותו. מדריך נוסף ישוט כמאסף, ויקפיד שאף
משייט לא יישאר מאחוריו.
ה.
בנקודת הסיום יימצא מדריך שיסמן לחניכים המשייטים את גמר המסלול
ויוודא את יציאתם מהמים, נוסף לסימון נקודת הסיום.
ו.
אם קיים מכשול כלשהו המחייב יציאה מהמים ועקיפתו לאורך הגדה, יסומן
המכשול באופן בולט. כן תתוכנן דרך יציאה אל הגדה, והמשייטים יקבלו הסבר
על כך לפני תחילת השיט. מומלץ להציב ליד מכשול כזה מדריך או חניך אחראי
שיזהיר את המשייטים וידאג ליציאתם מהמים.
ז.
לפני הכניסה למים יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד שמי של המשייטים
ויוודא את הדברים האלה:
(1) כל המשתתפים יודעים לשחות. חניך שאינו יודע לשחות לא ישתתף בשיט על
      אבובים.
(2) לכל חניך יש אבוב תקין, המתאים לממדי גופו.
(3) החניכים קיבלו הסבר על הצפוי להם במסלול השיט, על המכשולים בדרך ועל
      דרכי עקיפתם, על דרכי הפינוי בעת הצורך (בגלל תקר באבוב או בגלל כל תקלה
      אחרת) ועל נקודת הסיום וסימונה.
ח.
רצוי שהמדריך המוביל והמדריך המאסף יענדו, ילבשו או יחבשו סימן זיהוי
בולט, כדי שהמשייטים יוכלו לזהות אותם במהירות ובקלות.
ט.
בתום השיט יש לערוך מפקד שמי נוסף ולוודא עם המדריך המאסף כי כל
המשתתפים הגיעו לנקודת הסיום.
י.

6.
לבוש וציוד אישי
כל חניך יהיה נעול בנעליים (מומלץ - בנעלי בד). בשום אופן אין להיכנס למים
יחפים. כמו-כן יהיה החניך לבוש חולצה דקה או גופייה, ומומלץ לחבוש כיסוי
ראש בפעילות זו.
א.
מומלץ להסיר שעונים, שרשראות, צמידים וכד'. כן מומלץ לא לשאת מצלמות
וכל ציוד יקר ערך או שביר העלול ללכת לאיבוד.

ב.
7.
שעות הפעולות
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה

8.


2.3
שיט קייאקים

כללי
מטרת הוראות הבטיחות האלה היא להגדיר נוהלי עבודה בשיט קייאקים
בנהרות ובאגמים, כדי למנוע תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של
המשתתפים.

1.
החניכים
המשתתפים יהיו מכיתה ו' ואילך, בעלי ידע בסיסי בשחייה.

2.
הצוות
המדריכים בשיט הקייאקים יהיו מדריכים המוסמכים לכך. בקבוצת שיט לא
יהיו יותר מ-10 קייאקים. בראש כל קבוצה ישוט מדריך המכיר את המסלול,
ובמאסף מדריך נוסף. המאסף לא יאפשר למשתתפים לשוט אחוריו, ותפקידו
יהיה לסייע למתקשים בדרך. המדריכים יחבשו כובע בצבע מיוחד או יישאו דגל
מיוחד על סירתם, לצורך זיהוי.

3.
הציוד
לפני תחילת הפעילות על המדריך הראשי לוודא, כי הקייאקים במצב תקין, ללא
סדקים או דליפות, וכי המשוטים תקינים וללא סדקים.

4.
הלבוש
החניכים ינעלו נעלי בד או פלסטיק, ילבשו חולצה דקה או גופייה, ויחבשו כובע.

5.
אפוד הצלה
כל חניך יחגור אפוד ציפה/הצלה המתאים למידות גופו ורכוס היטב, בקשר אחד
לפחות.

6.
תקופת השיט
השיט בנהרות ובאגמים יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך
(רשות מקומית וכו' שבשטח שיפוטה נמצא האתר), באישור משרד החינוך
התרבות והספורט (תחום הבטיחות).

7.
שעות הפעילות
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה.

8.
המסלול
שיט בקייאקים בירדן יתבצע במסלולים שאושרו בכתב על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט (תחום בטיחות) לרשויות המקומיות שבתחומן מתקיימת
הפעילות. הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעולות
(השיט אינו כולל את הירדן ההררי).

9.
בדיקת המסלול
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול
השיט מבחינה בטיחותית.

10.
סימון מכשולים
המדריך הראשי יסמן באופן בולט כל מכשול בתוך המים.

11.
מפקד כניסה
לפני תחילת השיט יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של החניכים ויחזור על
כך עם סיום הפעילות.

12.
הכנה
מיד עם סיום מפקד הכניסה יסביר המדריך בקצרה את כל הפעילות המתבצעת,
ויציין מה אורכה ומה צפוי ונדרש מן החניכים בזמן הפעילות. המדריך גם יחזור
ויסביר את כללי הבטיחות במים.

13.
הכניסה למים
הכנסת הסירות למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך
ובנוכחותו.

14.
מרווח בטיחות
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות בין סירה אחת
לשנייה, של 10 מ' לפחות (אסור בהחלט לקשור קייאק אחד למשנהו.)

15.
יציאה מהמסלול
במקרה חירום, כאשר נוצר הכרח להתפנות ממסלול השיט, יודיע על כך המתפנה
או שותפו לסירה למדריך הראשי או למאסף. רק לאחר מכן יצא המשתתף אל
"הדרך המלווה" את המסלול, ודרכה אל נקודת ההתחלה או אל נקודת הסיום של
המסלול. במקרה שצוות שלם של סירה מתפנה, עליו להוציא את הסירה מהמים
ולסמנה, כדי שניתן יהיה להוציאה אחר כך מן השטח.

16.
רחצה
אין לקיים רחצה בזמן השיט.

17.
חבלים וקשרים
אין לקשור חניך לקייאק, ואין לקשור קייאק לקייאק, כלומר לא תיקשר סירה
אחת לסירה אחרת.

18.
שיט בנהרות
א. שיט קייאקים בנהר הירדן ובנהרות אחרים יתבצע במקומות שאושרו על ידי
    ;המועצה האזורית, בתיאום עם תחום הבטיחות במשרד החינוך התרבות והספורט.
ב. לגבי ביצוע שיט במסלולים או במקומות אחרים, או בתקופות אחרות, יש לבקש
     אישור לכך ממנהל המחלקה לבטיחות במשרד החינוך התרבות והספורט לפחות
     חודש מראש.

19.
שיט באגמים
א. בעת השיט באגם תלווה את המשט סירת מנוע שתפקידה להשגיח על הביצוע
     התקין של השיט ולהושיט עזרה בשעת הצורך. הסירה תצויד בציוד לעזרה
     ראשונה, בציוד הצלה (בגלגל הצלה, במוט קל באורך 5‎-3 מ' עם לולאה בקצהו,
     במי שתייה, במכשיר קשר הקשור למוקד התפעול ובמגפון).
ב. על כל 10 קייאקים תהיה סירת מנוע מלווה.

20.
צוות רפואי
לפחות אחד מאנשי צוות סירת הליווי יהיה מגיש עזרה ראשונה ובעל ידע בביצוע
החייאה.
על כל 40 חניכים יהיה באזור השיט חובש ורכב פינוי.
על כל 300 חניכים יהיה באזור השיט רופא על ציודו ורכב פינוי.

21.


2.4
שיט בסירות קאטרפט

כללי
מטרת הוראות הבטיחות האלה היא להגדיר נוהלי עבודה בשיט בסירות
קאטרפט בנהרות ובאגמים, כדי למנוע תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם
של המשתתפים.

1.
החניכים
המשתתפים יהיו מכיתה ט' ואילך, בעלי ידע בסיסי בשחייה.

2.
הצוות
המדריכים בשיט סירות קאטרפט יהיו כאלה המוסמכים לכך. בקבוצת שיט לא
יהיו יותר מעשר סירות. בראש כל קבוצה ישוט מדריך המכיר את המסלול,
ובמאסף - מדריך נוסף. כאשר המשט כולו כולל למעלה מ-10 סירות, יהיה מדריך
אחד לפחות במרכז המשט. המאסף לא יאפשר למשתתפים לשוט מאחוריו,
ותפקידו יהיה לסייע למתקשים בדרך. המדריכים יחבשו כובע בצבע מיוחד או
יישאו דגל מיוחד על סירתם, לצורך זיהוי.

3.
הציוד
לפני תחילת הפעילות על המדריך הראשי לוודא, כי הסירות במצב תקין, ללא
סדקים או דליפות, וכי המשוטים תקינים וללא סדקים.

4.
הלבוש
החניכים יהיו נעולים בנעלי בד או פלסטיק, ילבשו חולצה דקה או גופייה, ויחבשו
כובע.

5.
אפוד הצלה
כל חניך יחגור אפוד ציפה/הצלה המתאים למידות גופו, והאפוד יהיה רכוס בכל
משך הפעילות.

6.
תקופת השיט
השיט בנהרות ובאגמים יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך
(רשות מקומית וכו' שבשטח שיפוטה נמצא האתר), באישור משרד החינוך
התרבות והספורט (תחום הבטיחות).

7.
שעות הפעילות
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה.

8.
המסלול
שיט בירדן, בסירות קאטרפט, יתבצע במסלולים שאושרו על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט (תחום הבטיחות) לרשויות המקומיות שבתחומן מתקיימת
הפעילות. הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעילות
(השיט אינו כולל את הירדן ההררי).

9.
בדיקת המסלול
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול
השיט מבחינה בטיחותית.

10.
סימון מכשולים
המדריך הראשי יסמן באופן בולט כל מכשול בתוך המים.

11.
מפקד
לפני תחילת השיט יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של החניכים ויחזור על
כך עם סיום הפעילות.

12.
הכנה
מיד עם סיום מפקד הכניסה יסביר המדריך בקצרה את כל הפעילות המתבצעת,
ויציין מה אורכה ומה צפוי ונדרש מן החניכים בזמן הפעילות. המדריך גם יחזור
ויסביר את כללי הבטיחות במים.

13.
הכניסה למים
הכנסת הסירות למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך
ובנוכחותו.

14.
מרווח בטיחות
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות בין סירה אחת
לשנייה, של 10 מ' לפחות (אסור בהחלט לקשור סירה אחת לשנייה).

15.
יציאה מהמסלול
במקרה חירום, כאשר נוצר הכרח להתפנות ממסלול השיט, יודיע על כך המתפנה
או שותפו לסירה למדריך האחראי או למאסף. רק לאחר מכן יצא המשתתף אל
"הדרך המלווה" את המסלול, ודרכה אל נקודת ההתחלה או אל נקודת הסיום של
המסלול. במקרה שצוות שלם של סירה מתפנה, עליו להוציא את הסירה מהמים
ולסמנה, כדי שניתן יהיה להוציאה אחר כך מן השטח.

16.
רחצה
אין לקיים רחצה בזמן השייט.

17.
חבלים וקשרים
אין לקשור חניך לקייאק, ואין לקשור קייאק לקייאק, כלומר לא תיקשר סירה
אחת לסירה אחרת.

18.
שיט בנהרות
(1) שיט קייאקים בנהר הירדן ובנהרות אחרים יתבצע במקומות שאושרו על ידי
      המועצה האזורית, בתיאום עם תחום הבטיחות במשרד החינוך התרבות והספורט.
(2)חובה שהחניכים יחבשו כובעי מגן
א.
לגבי ביצוע שיט במסלולים או במקומות אחרים, או בתקופות אחרות, יש
לבקש אישור לכך ממנהל המחלקה לבטיחות במשרד החינוך התרבות והספורט
לפחות חודש מראש.
ב.
19.
שיט באגמים
בעת השיט באגם תלווה את המשט סירת מנוע שתפקידה להשגיח על הביצוע
התקין של השיט ולהושיט עזרה בשעת הצורך. הסירה תצויד בציוד עזרה
ראשונה ובציוד הצלה (בגלגל הצלה, במוט קל באורך 3‎-5 מ' עם לולאה בקצהו,
במי שתייה, במכשיר קשר הקשור למוקד התפעול ובמגפון).
א.
על כל 10 סירות קאטרפט תהיה סירת מנוע מלווה.
ב.

20.
צוות רפואי
לפחות אחד מאנשי הצוות של סירת הליווי יהיה מגיש עזרה ראשונה ובעל ידע
בביצוע החייאה.
על כל 40 חניכים יהיה באזור השיט חובש ורכב פינוי.
על כל 300 חניכים יהיה באזור השיט רופא על ציודו ורכב פינוי.

21.

2.5
שיט בסירות נהר

כללי
מטרת נוהלי הבטיחות האלה היא להגדיר נוהלי עבודה בשיט בסירות נהר, כדי
למנוע תקלות, ובכך להוסיף להנאתם ולבטיחותם של המשתתפים.

1.
המדריכים
המדריכים בסירות נהר יהיו מדריכים המוסמכים לכך.

2.
החניכים
המשתתפים בפעילות סירות הנהר יהיו תלמידי כיתות ט' ומעלה, בעלי ידע
בסיסי בשחייה. תלמיד שאינו יודע לשחות לא יוכל להשתתף בפעילות זו.

3.
המסלול
שיט בירדן בסירות נהר יתבצע במסלולים שיאושרו בכתב על ידי משרד החינוך
התרבות והספורט (תחום הבטיחות) לרשויות המקומיות שבתחומן מתקיימת
הפעילות. הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעילות
(השיט אינו כולל את הירדן ההררי).

4.
תקופת השיט
השיט בנהרות ובאגמים יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך
(רשות מקומית וכו', שבשטח שיפוטה נמצא האתר), באישור משרד החינוך
התרבות והספורט (תחום הבטיחות).

5.
שעות הפעילות
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה.

6.
הציוד
הסירה תהיה מגומי, ומסווגת כסירת נהר (Rah-G), בעלת דפנות מתנפחות
העשויות מכמה תאי-אוויר נפרדים ומרצפת גומי חזקה במיוחד. סביב הדפנות
יוצמד חבל (בקוטר 8 מ"מ), ובו יוכלו השייטים להיאחז בשעת הצורך.
א.
לרשות כל משתתף יעמדו משוט וקסדה תקינים.
ב.
בתחילת כל פעילות על המדריך האחראי לוודא כי כל החניכים שתו מים לרוויה.
בפעילות הנמשכת למעלה משעה יש לדאוג לאספקת מים על הסירות בג'ריקנים,
במימיות וכו'.
ג.

7.
בדיקת המסלול
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול
השיט מבחינה בטיחותית.

8.
הכנת המסלול וסימונו
נקודות ההתחלה והסיום של המסלול, וכן המכשולים לאורך המסלול, יסומנו
באופן בולט.

9.
מפקד
לפני הכניסה למים יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של החניכים, ויחזור
על כך עם סיום השיט.

10.
הכנה
לפני הכניסה למים ייתן המדריך הראשי הסבר קצר על הפעילות המתבצעת ועל
אורכה, וכן על הצפוי ועל הנדרש מן החניכים בזמן הפעילות. כן יחזור המדריך
ויסביר את כללי ההתנהגות במים. המדריך יתרגל את המשתתפים במיומנויות
החתירה ובתיאום הצוות מיד עם הכניסה למים ולפני תחילת השיט במסלול.

11.
הצוות
א. בכל סירה יהיה מדריך המכיר היטב את מסלול השיט.
ב. בכל סירה יהיו לא יותר משישה חניכים.
ג. בכל קבוצה בת ארבע סירות יהיה לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד, מצויד בתיק
     עזרה ראשונה תקני.
ד. בכל קבוצה בת שמונה סירות יהיה חובש מוסמך, מצויד בתיק עזרה ראשונה
     תקני.
ה. בכל קבוצת סירות יהיה מכשיר קשר המכוון לבסיס יבשתי ולרכב פינוי.

12.
רכב פינוי
רכב פינוי יימצא בבסיס היציאה או ילווה את השייטים לאורך מסלול השיט.
הרכב יהיה מצויד במכשיר קשר ובערכת עזרה ראשונה המתאימה לסוג הפעילות.


13.
נוהל השיט
הכניסה למים תיעשה אך ורק בהוראה מפורשת של המדריך הראשי, המוביל את
המשט. אם יתברר למדריך כי המשתתפים או חלקם אינם מסוגלים לתפקד כראוי,
חובתו להפסיק מיד את השיט. בסוף שורת המשייטים יימצא מדריך נוסף,
שישמש מאסף ולא יתיר לאף משתתף לשוט מאחוריו.

14.
מרווח בטיחות
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות בין סירה אחת
לשנייה, של 10 מ' לפחות (אסור בהחלט לקשור סירה אחת לשנייה).

15.
לבוש
המשתתפים ילבשו בגד ים או בגדי ספורט, וכן חולצה, כובע ונעלי ספורט. בכל
מקרה יאפשר הלבוש שחייה במקרה של נפילה למים.

16.
אפודת הצלה
במשך כל זמן הפעילות יחגרו המשתתפים אפודות ציפה/הצלה תקניות ורכוסות
היטב.

17.
קסדה
במשך כל זמן הפעילות יחבשו המשתתפים קסדות תקניות, רכוסות היטב.

18.
סיום השיט
עם סיום השיט ידאג המדריך האחראי להעלאת כל הציוד והאנשים לחוף, ויערוך
כאמור מפקד נוכחות. לא יעזוב משתתף את מקום הסיום ללא הוראת המדריך.

19.


2.6
שיט על רפסודה/דות

כללי
בשיט על רפסודות ייקחו חלק רק אנשים היודעים לשחות.
א.
שיט על רפסודות ייערך בחודשים יוני, יולי ואוגוסט, באגם הכינרת בלבד.
ב.
היציאה תהיה מחוף שאושר ליציאת המשט על ידי הגורמים המתאמים,
בנוכחות מציל. הרחצה מותרת בכפיפות לתנאי האישור של משרד הפנים.
ג.
במבצע תשתתפנה אך ורק מסגרות של שנציגיהן היו בהכנה ייעודית לביצוע
השיט.
ד.
ימונה אחראי בטיחות ימי, בעל תעודת משיט ספינה שעיסוקו הוראת ימאות
ושיאושר על ידי מינהל
הספנות בנוהל דומה לנוהל אישור בטיחות באגודות ימיות.
ה.
אם יש יותר מ-30 רפסודות יצא המשט השני לדרך לא פחות משעה אחת לאחר
תחילת המשט הראשון.
ו.
מספר השייטים על רפסודה יהיה לפי מפתח של מ"ר אחד לפחות לכל שייט,
אולם בכל מקרה לא יהיה מספר הנוכחים על רפסודה יותר מ-25 איש. מספר זה
כולל מדריך בוגר שיהיה מפקד הרפסודה (אדם בן 20 )
שנה ומעלה שהשתתף בסיור הכנה.
ז.
על כל רפסודה יימצאו תיק עזרה ראשונה, מי שתייה (3 ליטרים לאדם לפחות),
פנס תקין, גדול ואטום למים, משרוקית לכל אדם, שלט זיהוי, גלגל הצלה קשור
לחבל באורך של 25 מ' לפחות ולפיד תאורה (משואה).
ח.
הטענת הציוד על הרפסודה תיעשה בשלבים האחרונים לפני הורדתה למים.
ט.
לא תצא להפלגה רפסודה שלא קיבלה "אישור שיט" מידי האחראי על
הבטיחות הימי והאחראי לאירוע וללא נוכחות סירת ליווי מהירה.
י.
הרפסודות תיבנינה בהתאם למפרט שאושר על ידי מינהל הספנות ושאפשר
לקבלו על ידי פנייה לתחום בטיחות וזהירות בדרכים במשרדנו. יתקיים מפגש
ליום השתלמות בנושא הוראות בטיחות למפקדי רפסודות. המפגש יהיה בשיתוף
משרד החינוך התרבות והספורט ומינהל הספנות.
תאריך המפגש יהיה על פי קביעת ועדת המפעלים (של תנועות הנוער). שבועיים
לפני קיום המשט יש להודיע בכתב למשטרת טבריה ולמנהל נמל טבריה על
תאריך קיום המשט.
יא.
כל אדם הנמצא על הרפסודה יחגור חגורת ציפה ספורטיבית, יחבוש כובע,
וינעל נעליים עמידות במים לאורך כל השיט.
יב.
לא יורשה איש לקפוץ מהרפסודה למים בזמן השיט.
יג.
לא תתבצע שחייה להנאה בזמן השיט.
יד.
יש לדאוג שהמשתתפים בשיט ישבו במשך כל זמן ההפלגה (להוציא בעלי
תפקידים הקשורים לתפעול הרפסודה.)
טו.
רפסודה לא תגרור דבר (מזרנים מתנפחים, גלגלי ים וכו').
טז.
אסור בהחלט לקשור רפסודה לרפסודה.
יז.
במקרה של תקלה המחייבת ירידת אדם למים לצורך תיקון הרפסודה, יורד
המפרש, וירד אדם היודע לשחות היטב והחגור בחגורת ציפה וקשור ב"קשר
הצלה" לרפסודה.
יח.
נפל אדם למים, יש להוריד מיד את המפרש, להזהיר את הרפסודות שבסביבה
ולמשות במהירות את הנופל (הפעולה תבוצע על ידי אנשי הרפסודה או על ידי
אנשי סירת הליווי).
יט.
יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע התנגשות בין רפסודות.
כ.
את המשט תלווינה סירות ליווי. על כל 7 רפסודות תהיה לפחות סירה מהירה
אחת. על הספינה המלווה יעמוד צופה שישמור על קשר עין מתמיד עם כל
הרפסודות המשתתפות בשיט.
כא.
ספינת ליווי אחת לפחות תהיה מסחרית.
כב.
כמו כן יהיו בספינת הליווי -
1. 2 סולמות חבלים לפחות, מחוברים ומקובעים לדופן המועדפת ומוכנים
   לפריסה;
2. חבלי זריקה - 4 יחידות (25 מ' ליחידה);
3. פנדרים פרוסים מראש ב-2 מקומות (מועדפים למקרה של צורך בפינוי נפגעים
   (שאינם מסוגלים להשתמש בסולם חבלים);
4. על כל סירה/ספינת ליווי - מכשיר .V.H.F ימי הכולל בתוכו ערוץ 11.
כג.
במקרה שמספר המשתתפים בשיט יהיה מעל 100, חובה שתהיה ספינת-אם
גדולה ועליה רופא, וזאת נוסף לסירה רגילה.
כד.
הספינה שהרופא נמצא עליה (עם מכשיר קשר) תהיה הסירה הגדולה. אם יש
כמה סירות גדולות, יונף דגל סימון על הסירה שהרופא נמצא עליה.
כה.
על החוף יימצא בכוננות אמבולנס, ובו ציוד החייאה.
כו.
תוכן בכתב, על ידי האחראי המשיט, לכל מפקדי הרפסודות ולכל משיטי כלי
השיט, רשימה של מקרים ותגובות שתכיל לפחות את הפרטים האלה:
נוהל חילוץ מהמים של איש צוות רפסודה מפקד הרפסודה יוודא כי המשיטים
יודעים לשחות וכן כי כל אחד ואחד מהמשיטים חגור בחגורת הצלה תקנית.
נפילת אדם למים עלולה להיות כתוצאה -
1. מנפילה חופשית: קפיצה, דחיפה, מעשה קונדס;
2. מנפילה בגלל פגיעה
    א. פגיעה שבה הנופל מתפקד במים
    ב. פגיעה שבה הנופל אינו מתפקד במים.

במקרה של נפילה יש לנקוט את הפעילויות האלה:
- כל אדם המבחין באדם שנפל למים יצעק "אדם במים".
- יש להשליך למים גלגל הצלה קשור לחבל חירום שאורכו 25 מ' (חבל גרירה).
- יש להוריד את מפרש הרפסודה ולעצרה.
- יש להזעיק סירת ליווי (ע"י הורדת המפרש וצעקות).
- במקרה שהנופל איננו מתפקד, נוסף לכל הפעולות המצוינות לעיל יקפצו למים
  2 שחיינים להצלת הנופל (השחיינים ייקבעו מראש, לפני תחילת השיט).
- לאחר חילוצו יטופל הנופל על ידי הצוות הרפואי המלווה.

1)
נוהל הטיפול בנזק בגוף הרפסודה או במערך של התורן/המפרש
צוות השייטים יפעל לתיקון התקלה, ובמידת הצורך יוריד את המפרש
ויסתייע בעזרה שיקבל מסירות הליווי.
אם הרפסודה נפגעה, מפקד המשט, בתיאום עם קצין הבטיחות הימי של
המשט, יחליט לגבי סוג התיקון שהרפסודה ראויה לו ולגבי תקינותה וכושרה
של הרפסודה להמשך ההשתתפות במשט.

2)
נוהל חילוץ איש צוות רפסודה לסירת ליווי (מהירה)
סירת הליווי תיגש אל הרפסודה מצדה השמאלי-האחורי. העברת איש הצוות
אל סירת הליווי תיעשה בעזרת צוות הרפסודה וצוות סירת הליווי.
במקרה שהפינוי מהרפסודה נובע מפגיעה גופנית, הפינוי יתבצע על פי שיקול
דעת הרופא/החובש ובהנחייתו.

3)
נוהל העברת צוות/צוותים לספינת החילוץ
העברת צוות/צוותים לספינת החילוץ תהיה בהתאם לשיקול דעתם של מפקד
המשט, קצין הבטיחות הימי ומצב הים.
במקרה של צורך לגרירת הרפסודה למרחק קצר, היא תיגרר לא מאוישת,
בפיקוחו ועל פי הנחייתו של קצין הבטיחות הימי בשל הסיכון הכרוך בהורדת
הצוות ובהחזרתו בפרק הזמן הקצר הכרוך בגרירה.

4)
נוהל הנחיתה על החוף מהרפסודה במקרה של ים גלי
100 מטר לפני ההגעה לחוף הנחיתה יש להוריד את המפרש. כ-30 מטר לפני
החוף יש להרים את הגה הכיוון של הרפסודה. במגע הרפסודה עם חוף
הנחיתה ירד צוות הרפסודה לצדי הרפסודה בלבד. בשום מקרה אין לרדת
מחלקה הקדמי והאחורי של הרפסודה. לא יתבצע פירוק הרפסודה כשהיא
בתוך המים.

5)
נוהל הפעלת מצוף העשן ברפסודייה
מצוף עשן יעמוד לרשות רופא המשט לצורך הנחתת מסוק חירום. מפקד המשט
ימנה צוות להנחתת מסוקים.

6)
סימנים מוסכמים ואמצעי עזר במהלך השיט
(א) במקרה מצוקה של הרפסודה יש להוריד את המפרש.
(ב) זיקוק אדום מספינת הליווי משמעותו הפסקת השיוט והורדת מפרשים.
(ג) יש להודיע על מצוקה במכשירי הקשר לספינת הליווי, לספינת האם ולחוף
     הנחיתה.
(ד) ספינת האם תצויד בטלפונים סלולריים נישאים.
7)
כז.
קרה דבר לא צפוי ברפסודה -
(1) יש להוריד מיד את המפרש;
(2) יש להזעיק בקריאות את אחת מסירות הליווי;
(3) יש להשתמש באמצעי אזעקה וסימון, אם זה מקרה חירום.
כח.
בעת גרירת רפסודה על ידי כלי שיט יש להקפיד שקשירת הרפסודה לכלי
הגורר תיעשה בתיאום מלא עם הספינה הגוררת, באמצעות סימנים. יש להרחיק
חניכים מאזור הקשירה.
כט.
אין לגרור רפסודות מאוישות. ניתן לגרור רפסודות ללא שייטים!
ל.
השיט יתבצע בשעות האור בלבד (זמן השיט המשוער הוא 2.5 עד 4 שעות). יש
לתכנן את השיט באופן שיסתיים שעה לפני רדת החשכה (בכל מקרה אין לצאת
לשיט אחרי השעה 15.30).
לא.
יציאה לשיט מותנית במזג אוויר שבו -
(1) הרוח שלא תעלה בעוצמתה על מהירות של 40 קמ"ש (21 קשר);
(2) כיוון הרוח הכללי הוא מערבי (315‎-225 קשר).
לב.
אם השייטים נמצאים על הרפסודה בגלל תקלה כלשהי בשעות בין הערביים
או בחשכה, הם ירוכזו ליד התורן, ויודלק אמצעי תאורה לסימון הרפסודה.
לג.
הנחיות הבטיחות תוקראנה לכל המשתתפים לפני העלייה לרפסודות. יש
להזכיר את הוראות הבטיחות שוב לקראת הנחיתה.
לד.
אין לעזוב את הרפסודה לפני הנחיתה המלאה על החוף.
לה.
יש לערוך השתלמות למפקדי רפסודות, נוסף להשתלמות למלווים. במסגרת
השתלמות זו יעברו המפקדים הכשרה ימית מתאימה. בבניית תכנית הקורס יש
להדגיש נושאי בטיחות, עזרה ראשונה, ימאות, הכרת סימנים מוסכמים
במסגרת המשט שנקבעו מראש, וכן הכשרה לבניית רפסודות.
לו.
משמעת, תשומת לב והקפדה על הוראות הבטיחות תבטחנה משט מוצלח
ומהנה.
לז.
תכניות הבנייה של הרפסודייה תאושרנה הן על ידי מהנדס ימי והן על ידי
מהנדס מינהל הספנות והנמלים.
לח.
הבנייה בפועל של הרפסודות תתבצע בפיקוח צמוד של מהנדס ימי והוא יאשר
את תקינות הבנייה לפני הפלגת הרפסודות.
לט.
לפני היציאה להפלגה יש להעביר רשימה מעודכנת של המפליגים למנהל נמל
טבריה ולמשטרת טבריה.
מ.

(1)
הוראות לנחיתה
א. הנחיתה תתבצע בחוף מסודר, שהוכן לכך מראש.
ב. החוף יסומן על ידי דגל סימון ברור אחד שייראה למרחוק, באופן שניתן יהיה
    לנווט אליו בקלות.
ג. יש לנחות אך ורק סמוך לקום הסימון שנקבע והובא לידיעת השייטים.
ד. יש לשאוף לדיוק מרבי בניווט לאורך כל השיט. במקרה שנוצרת סטייה
    משמעותית מכיוון השיט הרצוי, יש להוריד מפרש ולהזעיק את אחת מסירות
    הליווי לצורך תיקון הכיוון.
ה. יש לקחת כלים לפירוק הרפסודה (אין להשתמש בסכין יפני).
ו. עם ההתקרבות לחוף יש להתכונן להורדת המפרש. ברגע נגיעתה של הרפסודה
    בקרקע יש להוריד את המפרש ולהרים את ההגה.
ז. כל השייטים ירדו מהרפסודה, ובכוחות משותפים יעלו את הרפסודה על החוף
    תוך הרמתה מהצדדים בלבד.
ח. ייקבעו מקומות נחיתה אלטרנטיביים משני צדי מקום הנחיתה המתוכנן
    למקרה חירום.

(2)


2.7
שיט בסירות ובאגמים מוסדרים

ניתן לבצע שיט על סירות באגמי מים מוסדרים לתלמידי גני ילדים, בתי ספר
יסודיים, חטיבות ביניים וכו', בתנאים האלה:

לתלמידי גני ילדים ובתי ספר יסודיים עד כיתה ד' ועד בכלל מותר לשוט אך ורק
בספינות ממונעות, המיועדות לטיולים קבוצתיים באגמים ובאזורי מים סגורים,
כשהן מושטות על ידי בעלי מקצוע, על-פי רשיון להשטת נוסעים בשכר, מטעם
רשות מוסמכת (משרד התחבורה, מנהל הספנות והנמלים - המחלקה לרישוי כלי
שיט קטנים) ובהתאם לתנאי הרשיון.
1.
השיט בספינות ממונעות ייערך בהשגחת מבוגרים. בכל קבוצה בת 10 תלמידים
בספינה יהיה מבוגר אחד.
2.
המורה האחראי או הגננת יוודאו -
א. שיועלו לספינה מספר תלמידים בהתאם לרשיון השיט של הספינה (מספר
    הנוסעים המאושר יהיה רשום על דופן הסירה בצורה בולטת;)
ב. שיימצאו על הספינה אמצעי הצלה, בהתאם לרשיון השיט, ומיקומם יהיה ידוע
    למלווים הבוגרים;
ג. שתקוים משמעת קפדנית;
ד. שייערך מפקד נוכחים לפי רשימה שמית, לפני השיט ובסיומו.
3.
תלמידי בית הספר מכיתה ה' ואילך רשאים לערוך שיט בסירות משוטים
בהתאם להנחיות אלו:
א. כל הסירות תהיינה בעלות רשיון שיט להשטת נוסעים בשכר, ותושכרנה
     ממשכיר סירות בעל רשיון להשכרת סירות. רצוי שעל דופן הסירה יצוין מספר
     השטים המותר בהתאם לתנאי הרשיון.
ב. על הסירה יעלו תלמידים במספר המותר בהתאם לתנאי הרשיון של הסירה,
     ובכלל זה המשיט והמלווה המבוגר.
ג. כל התלמידים העולים לסירה ידעו לשחות ויחגרו אפודת הצלה.
ד. סירות "פדלים" תופעלנה על-ידי תלמידים מכיתה ה' ואילך. התלמידים
     חייבים ללבוש אפודת הצלה תקנית ורכוסה כהלכה.
ה. משיטי הקייאקים חייבים לחגור חגורות הצלה רכוסות.
ו. לפני העלייה לסירה יקבלו התלמידים תדרוך בטיחות. בתדרוך יודגשו חובת
     ההקפדה על המשמעת והתנהגות נאותה בעת השיט, איסור המעבר מסירה
     לסירה, איסור העמידה בסירה בעת השיט וחובת ההתרחקות מספינות ממונעות
     או מסירות אחרות ומחוף רחצה.
ז. בגמר פעולות השיט ייערך מפקד נוכחות שמי על-ידי המורה/המדריך האחראי.

4.


2.8
שיט חסקות

הציוד
לפני כל פעילות על המדריך לוודא, כי הסירות במצב תקין, ובכל סירה יש פקקים
ושני משוטים תקינים. כמו כן יש לוודא, כי המשוטים אינם סדוקים, ובסירה אין
חלקים סדוקים העלולים לגרום לפציעה.

1.
התלמידים
התלמידים המשתתפים בשיט על חסקות יהיו מכיתה ו' ומעלה, בעלי ידע
בשחייה.

2.
הלבוש
בזמן הפעילות בשמש חובה על התלמידים לחבוש כיסוי ראש וללבוש בגדים
שימנעו כוויות שמש. התלמידים חייבים לנעול נעליים, בתנאי שתהיינה
כאלה שלא תגרומנה החלקה. בכל מקרה הלבוש חייב לאפשר שחייה, במקרה
של נפילה למים.

3.
אפודת הצלה
בזמן של פעילות בים תימצאנה אפודות הצלה תקניות על סיפון החסקה כמספר
המשתתפים.

4.
שתייה
בתחילת כל פעילות על המדריך לוודא כי כל החניכים שתו מים לרוויה. בפעילויות
הנמשכות למעלה משעה יש לדאוג להימצאות מים על הסירות (בג'ריקנים,
במימיות וכו').

5.
מפקד
לפני הכניסה למים יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של החניכים, ויחזור
על כך עם סיום השיט.

6.
הכנה
לפני כל כניסה למים יסביר המדריך הראשי בקצרה את הפעילות שתתבצע ויציין
את אורכה ואת הצפוי ואת הנדרש מהחניכים בזמן הפעילות, וכן יחזור ויסביר את
כללי הבטיחות בים.

7.
המדריכים
בכל פעילות בים יהיה מדריך אחד לפחות לכל 6 חסקות. בכל שיט בים במרחק
העולה על 300 מ' מהחוף יהיו לפחות שני מדריכים, אחד שיוביל את השיט והשני
שישמש מאסף. המדריך יהיה מציל ים מדרגה 2 ואילך.

8.
מזג האוויר
אין לצאת לים, כאשר גובה הגלים עולה על 1.20 מ', או כאשר מהירות הרוח עולה
על 12 קשר. ברוחות מזרחיות אין לבצע פעילות אם מהירות הרוח עולה על 10
קשר. אין לצאת לפעילות בים במזג אוויר גשום או סוער.

9.
מאמץ
יש להתאים את המאמץ ליכולת התלמידים ולגילם, ואין להביא את התלמידים
למצב של עייפות יתרה.

10.
הכניסה למים
הכנסת הסירות למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך
ובנוכחותו. בזמן הכניסה למים, ובמשך השיט כולו, יש להקפיד שהסירה תהיה
בניצב לגלים, כדי למנוע התהפכות. בזמן הכניסה למים ילכו החניכים לפני
הסירה או בצדה, אך בשום פנים לא מאחוריה.

11.
צוות הסירה
אין להעלות על הסירה יותר מ-3 אנשים. המדריך יקפיד, כי בכל סירה יהיה חניך
אחד לפחות המסוגל להשתלט על הסירה. המדריך יקפיד על חלוקה מאוזנת של
התלמידים על הסירות, על-פי יכולתם בחתירה.

12.
מרווח בטיחות
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות של לא פחות מ-5
מ' בין סירה לסירה. בזמן הכניסה למים יש להקפיד שלא תהיה סירה אחת
מאחורי סירה אחרת, אלא במקביל לה.

13.
כיוון
יש לכוון את השיט נגד כיוון הרוח, כדי לאפשר חזרה קלה יחסית עם כיוון הרוח.

14.
מוביל ומאסף
בזמן ההפלגה בים יהיה מדריך אחד לפחות שיוביל את השיט ומדריך אחד
לפחות במאסף. המאסף לא יניח לאף סירה לשוט מאחוריו. המדריך המוביל
אחראי לשמירת קשר עין עם המאסף, ובכל מקרה שקשר זה ניתק, יעצור את
השיט ויוודא שלא אירעה תקלה.

15.
שחייה בים
אין להרשות שחייה בים ללא הכנות מתאימות להצלה, ללא נוכחות מציל מוסמך
וללא אישור של המדריך האחראי ונוכחותו במקום.

16.
שהות בים
זמן השהות המרבי בים לפעילות רצופה הוא שעה וחצי.

17.
הירידה לחוף
לפני החזרה לחוף יסביר המדריך לחניכים את נוהל הגישה לחוף. במקרה של
התהפכות יש להגן על הראש בשתי הידיים, עד שמתברר מצב הסירה במים. יש
להעלות את הסירות לחוף למרחק של לא פחות מ-4 מ' מקו המים, והמשוטים
יהיו מונחים על הסירות לאורכן.

18.
סיום הפעילות
מיד עם העלייה לחוף ייערך, כאמור, מפקד של החניכים. שום חניך לא יעזוב את
שטח החוף ללא הוראה. המדריך יבדוק את הציוד ויקפיד שלא תורשה ישיבה על
הסירות כשהן על היבשה.

19.
טיפול בציוד
אין להשליך את הסירה או את המשוטים למים או על החוף. הכנסת הסירות
למים והוצאתן לחוף תיעשה באופן שתימנע פגיעה בציוד.

20.
פעילות לילה
אין לערוך פעילות לילה, אלא באישור המדריך האחראי במקום, ובתנאי שיש לכל
אחת מהסירות המפליגות אמצעי הארה אטום למים. הפלגה לילית לא תימשך
יותר מ-45 דקות, ואין להתרחק מהחוף למרחק של יותר מ-150 מ'. בפעילות לילה
יהיה לפחות מדריך אחד לכל 10 חניכים.

21.
2.9

גלשני מפרש
2.10
המדריכים
המדריכים בגלשני מפרש יהיו מדריכים שהוסמכו לכך. בכל פעילות בית יהיה
מדריך אחד לפחות לכל 10 גלשנים. המדריך יימצא עם החניכים.

1)
התלמידים
התלמידים המשתתפים בשיט על גלשני מפרש יהיו מכיתה ה' ומעלה, בעלי ידע
בשחייה.

2)
הציוד
בתחילת הפעילות על המדריך לוודא כי כל הציוד תקין. בייחוד יש להקפיד על
תקינות החבלים והמפרשים.

3)
שתייה
לפני כל פעילות על המדריך לוודא, כי כל החניכים שתו מים לרוויה, וכי יש
אפשרות לשתיית מים על החוף (מג'ריקן, ממימיות וכו').

4)
לבוש
התלמידים רשאים לנעול נעליים, אך עליהן להיות כאלה שתמנענה החלקה. כמו
כן עליהם להיות לבושים בחולצת ספורט וחבושים בכובע.

5)
הכנה
לפני כל כניסה למים יסביר המדריך הראשי בקצרה את הפעילות המתבצעת ואת
הצפוי ואת הנדרש מהחניכים בזמן הפעילות. המדריך יחזור ויסביר לחניכים את
כללי הבטיחות בים.

6)
אפודת הצלה
בזמן פעילות בים יחגרו התלמידים אפודות הצלה תקניות, רכוסות בקשר אחד
לפחות.

7)
מפקד
לפני הכניסה למים יערוך המדריך הראשי מפקד של החניכים, ויחזור על כך עם
סיום הפעילות.

8)
אמצעי הצלה
במשך כל הפעילות בגלשני רוח תהיה בים, בכוננות, סירת ליווי ממונעת אחת לכל
10 גלשנים, לצורך עזרה לגולשים בים. המדריך בסירה יקיים תצפית רצופה
לצורך איתור גולשים במצוקה.

9)
תקלה במים
לפני הכניסה למים יסביר המדריך וידגים את נוהל החזרה לחוף במקרה של
תקלה: יש לקפל את המפרש ולגלגלו סביב התורן, לשחרר את המנור, להרים את
החרב ולחזור אל החוף בחתירת ידיים, או לשבת זקוף על הגלשן עד שתגיע עזרה.

10)
כניסה למים
הכנסת הגלשנים למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך
ובנוכחותו. בזמן הכניסה למים יש להקפיד שהגלשן יהיה ניצב לכיוון הגלים,
ובכל מקרה אין לעמוד מאחורי הגלשן, אלא לצדו.

11)
שהות במים
משך השהות המרבית בים לפעילות רצופה יהיה שעה וחצי.

12)
מרווח בטיחות
בשלבי הלימוד הראשוני יש להקפיד על מרווח של 10 מ' לפחות בין גלשן אחד
למשנהו.

13)
טיפול בציוד
המדריך יקפיד על הכנסת הציוד למים ועל הוצאתו לחוף באופן שלא ייגרם לו נזק
(אין להתיר השלכת ציוד על החוף או במים).

14)
סיום הפעילות
בתום כל פעילות יש להניח את כל הציוד במרוכז במרחק של לא פחות מ-6 מ' מקו
המים.

15)
מפקד סיום
מיד עם העלייה לחוף יערוך המדריך הראשי מפקד לספירת החניכים ולבדיקת
הציוד, ויוודא, כי אין עוד חניכים או ציוד במים. חניך לא יעזוב את שטח החוף
ללא הוראת המדריך.

16)
פעילות לילה
לא תורשה כל פעילות לילה בגלשני מפרש.

17)
תנאים לאי ביצוע שיעור גלישה
אין לצאת לים כאשר גובה הגלים עולה על 1.20 מ' או כאשר מהירות הרוח עולה
על 12 קשר. כשיש רוחות מזרחיות אין לבצע פעילות אם מהירות הרוח עולה על
10 קשר. אין לצאת לפעילות בים במזג אוויר גשום או סוער.

18)
מאמץ
יש להתאים את המאמץ ליכולת התלמידים ולגילם, ואין להביא את התלמידים
למצב של עייפות יתרה.

19)


גלישת גלים
2.11
המדריכים
מדריכי הגלישה יהיו בעלי תעודה מוכרת על ידי מדינת ישראל, על פי חוק
הספורט:
- תעודת בוגר של בית הספר למאמנים במכון וינגייט או מי שהוסמך על ידי שר
  החינוך התרבות והספורט
- תעודה מחו"ל המוכרת על ידי הוועדה לאישור תעודות ברשות הספורט.

1)
התלמידים
2)
התלמידים יהיו מכיתות ה' ומעלה הנמצאים בפיקוח משרד החינוך התרבות
והספורט.
א)
התלמידים יגלשו רק במסגרת השיעור ובפיקוח מדריך/ מאמן. לא תהיה
שחייה בודדת בים במהלך השיעור.
ב)
יש לשמור על רמת משמעת גבוהה במהלך השיעור. ירידה ברמת המשמעת
תחייב את הפסקת השיעור.
ג)
תנאים מקדימים לביצוע השיעור
3)
המדריך יסביר לתלמידים את האותות המוסכמים לעת מצוקה ויוודא שהם
מבינים אותם.
א)
המדריך ילבש בגד בעל צבע בולט.
ב)
לכל מדריך תהיה ערכת הצלה מאושרת שתימצא סמוך לאזור הגלישה ותכלול
מכשיר קשר/פלפון, גלגל הצלה, חבל באורך 20 מ' וערכת עזרה ראשונה (תיק
חובש).
ג)
המדריך ידאג לסוג גלשן שיתאים לרמת הגלישה של התלמיד.
ד)
המדריך יסמן את אזור תחום הגלישה בשני דגלים בצבע כחול בקו החוף
שיימצא סמוך לאזור חוף רחצה מוכרז. בגלישה בחוף שאינו סמוך לחוף רחצה
מוכרז יש לדאוג לרכב פינוי.
ה)
המדריך יידע את המציל בחוף הרחצה המוכרז הסמוך לפעילות גלישה על
פעילות הגלישה של התלמידים.
ו)
בכל שיעור לא יעלה מספר המשתתפים על 10 תלמידים לכל מדריך/מאמן.
ז)
לכל הגלשנים תהיינה רצועות מתאימות המאפשרות את הסבת הגלשן בעת
הצורך לקרש הצלה לגולש ואת מניעת הפרדתו מהגולש בים.
ח)
כל תלמיד ישנן היטב את הוראות הבטיחות לפני הכניסה למים.
ט)
תלמיד יוכל להשתתף בשיעור גלישה רק לאחר שייבחן בשלב א' בשחייה של
100 מ' בברכת שחייה ובשלב ב' בשחייה של 50 מ' בים, כאשר גובה הגלים בין חצי
מטר למטר אחד.
י)
התנאים שבהם לא יתקיים שיעור הגלישה
4)
ים סוער בגובה גלים של 2 מ' ומעלה
א)
הפרעות/מפגעים בחוף או בים, כגון סלעים, שוניות, כלי שיט, מערבולות,
כרישים וכו'
ב)
תנאי ראות לקויה, ערפל, גשם, רוחות חזקות המשנות כיוון או נושבות לים
הפתוח
ג)
החל מחצי שעה לפני שקיעת החמה ועד חצי שעה לאחר זריחתה.
ד)
תנאים לביצוע הגלישה בזמן השיעור
5)
אין לגלוש בים שיש בו מתרחצים.
א)
הגלישה תהיה לפחות שעה לאחר סיום הארוחה האחרונה.
ב)
משך שיעור הגלישה לא יעלה על שעה וחצי.
ג)
במהלך השיעור יש להקפיד על שתייה מרובה.
ד)
לפני תחילת השיעור ימרחו התלמידים קרם הגנה מקרינת U.V של השמש,
עמיד למים. מקדם ההגנה יהיה בהתאם לרגישות עורם ולזמן החשיפה.
ה)
יש לשמור על מרחק של 10 מ' לפחות בין גולש לגולש בעת פעילות במים.
ו)
לא תהיה גלישה במרחק העולה על 300 מ' מקו החוף.
ז)
המדריך/המאמן ישמור על קשר עין עם התלמידים בכל מהלך השיעור.
ח)


סקי מים בכבלים
2.12
כללי
מנהלי בתי הספר ומרכזי קייטנות ומפעלים בתנועות הנוער, המשלבים פעילות
סקי מים בכבלים במסגרת פעילויותיהם, יקפידו על הוראות הבטיחות האלה:
1)
יציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור בכתב מהם.
א)
המדריך ידאג לתדרך את התלמידים בהוראות הבטיחות לפני השימוש
במתקנים, ויקפיד על משמעת במהלך הפעילות.
ב)
יש לוודא מראש עם בעל האתר, שקיים ביטוח לפעולות תלמידים במקום.
ג)
התלמידים
הפעילות באתר סקי מים בכבלים מותרת לתלמידים מכיתה ה' ומעלה היודעים
לשחות. תלמידים עם פצעים או עם תחבושות לא ישתתפו בפעילות זו.

2)
המלווים
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי. המורה האחראי יקפיד על
משמעת התלמידים במקום ועל השגחה על התלמידים שסיימו את הפעילות או
שאינם משתתפים.

3)
המקום
גלישת סקי מים בכבלים מתבצעת באגם מלאכותי שנחפר לצורך זה ובו הותקנו
המתקנים לסקי. הפעילות מותרת רק באתרים שקיבלו אישור מהמחלקה
לבטיחות במשרד החינוך התרבות והספורט.

4)
תקופת הפעילות
תקופת הפעילות המומלצת היא מ-15 בחודש מארס ועד סוף חודש נובמבר. ניתן
לבצע פעילות גם מעבר לתקופה זו, אם תנאי מזג האוויר מתאימים (טמפרטורה
מעל 20 מעלות צלזיוס ורוח במהירות של פחות מ-30 קשר).

5)
הדרכה
המדריכים בסקי מים בכבלים יהיו מדריכים שהוסמכו לכך. חובה לתת
לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות. המורה המלווה יוודא מתן
הדרכה לפני התחלת הפעילות. ההדרכה תינתן על-ידי המדריכים של האתר.

6)
הציוד
חובה על התלמידים המבצעים פעילות סקי מים בכבלים לחגור אפודות הצלה
תקניות, מותאמות לגילם ולמבנה גופם. אפודות ההצלה תהיינה רכוסות בשני
קשרים לפחות.
באתר הפעילות יימצאו ציוד החייאה ועזרה ראשונה תקני ואדם המוסמך להגיש
עזרה ראשונה. סירת הצלה ממונעת תימצא במים באופן קבוע ותהיה תקינה,
מתודלקת ומוכנה להגיש עזרה, אם תידרש.

7)
ביצוע גלישה וכללי התנהגות
8)
כל גולש יהיה לבוש באפוד הצלה תקני ורכוס היטב.
א)
הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים, שעונים וחפצים חדים אחרים.
ב)
היציאה לגלישה תתבצע מנקודת זינוק אחת בלבד, ובה יימצא מדריך מקצועי
שיזניק כל גולש בתורו.
ג)
מספר הגולשים המקסימלי הוא כפי שמתוכנן באתר.
ד)
מרווח הביטחון המינימלי בין גולש לגולש יהיה 90 מ'.
ה)
במקרה שגולש נפל למים, עליו לעזוב את החבל ולצאת בזריזות מהמים (עם
המגלשים) ולחזור לנקודת הזינוק. בשום מקרה אין לנסות להמשיך להחזיק את
החבל או לתפוס חבל פנוי הבא אחריו.
ו)
נקודת סיום הגלישה מסומנת על-ידי 2 כדורים צבעוניים הצפים במים. יש
להדגיש לתלמידים, שבנקודה זו יש לסיים את הגלישה.
ז)
עם סיום הגלישה בנקודת הסיום יעזוב הגולש את החבל, ייקח את מגלשיו,
יחזור ברגל לנקודת הזינוק, ויחזיר את הציוד למדריך.
ח)
לפני תחילת הפעילות ובסיומה יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד נוכחות.
ט)


סקי מים באגמים ובימים
2.13
כללי
מנהלי בתי ספר ומרכזי קייטנות ומפעלים בתנועות הנוער המשלבים פעולות סקי
מים במסגרת פעילויותיהם יקפידו על קיום הוראות הבטיחות.

1)
תלמידים
ניתן לבצע סקי מים באגמים ובימים לתלמידים מכיתה ה' ומעלה היודעים
לשחות. תלמידים עם פצעים או עם תחבושות לא ישתתפו בפעילות זו.

2)
הודעה להורים
יציאה לביצוע פעילויות סקי מים באגמים ובימים מחייבת הודעה מראש להורים
ואישור בכתב מהם.

3)
המדריכים
המדריכים לביצוע סקי מים יהיו המוסמכים לכך.

4)
המלווים
כל כיתה המבצעת פעילות לימוד בסקי מים תלווה במורה אחראי ובמלווים
כנדרש בחוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך". המורה יקפיד על
משמעת התלמידים במקום ועל השגחה על התלמידים שסיימו את הפעילות או
שאינם משתתפים בה.

5)
רחצה
תלמידים שאינם משתתפים לא יורשו לקיים רחצה במים אלא אם הדבר תוכנן
מראש באישור ההורים ובחוף רחצה מוכרז, בנוכחות מציל.

6)
הדרכה
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות. המדריך הראשי יוודא
מתן הדרכה לפני תחילת הפעילות. ההדרכה תכלול הנחיות בטיחות כגון סימנים
מוסמכים בעת ביצוע הסקי ובעת נפילה למים והרמת מחליקי הסקי למעלה כדי
לסמן את מקום הגולש.

7)
ציוד
כל גולש יהיה לבוש באפוד הצלה תקני. האפוד יהיה רכוס היטב. מומלץ שהגולש
ילבש כפפות. הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים וחפצים חדים
אחרים. ציוד הגלישה ייבדק על ידי המדריך טרם היציאה. הבדיקה תכלול
בדיקת חוזק חיבורים, קשרים ותפסים והתאמת הציוד לגולש.

8)
הסירה
הסירה הגוררת את הגולש תהיה מותאמת לביצוע הגלישה. בסירה יהיה
מפעיל/משגיח נוסף לנהג. המפעיל יהיה בקשר עין עם הגולש.

9)
ביצוע הגלישה
10)
היציאה לגלישה תתבצע מנקודת הזינוק המאושרת בלבד. בנקודת זינוק זו
יימצא מדריך מקצועי שיזניק את הגולשים, כל אחד בתורו, וידאג לתיאום בין
מפעיל הסירה לגולש.
א)
אין להרשות שחלק כלשהו של הגולש יהיה מעבר לחבל המשיכה, כדי שלא
ייתפס וייגרר בצורה בלתי מבוקרת. מדריך יבדוק את הימצאות הגולש ביחס
לחבל טרם היציאה לגלישה.
ב)
על הגולש לשמור מרחק סביר מעצמים מוצקים במים כגון מצופים, סירות
וחפצים שונים.
ג)
במקרה שהגולש נופל למים, הוא יעזוב את החבל וימתין לסירה שתאסוף
אותו. בשום מקרה אין להחזיק את החבל או לנסות לתפוס אותו מחדש.
ד)
אם הגולש נפל למים, ויש צורך למשות אותו, אין להעלות אותו על הסירה
הגוררת מחלקה האחורי, אלא רק מהצד.
ה)
מפקד שמי
לפני תחילת הפעילות ובסיומה ייערך מפקד שמי על-ידי המורה/המדריך האחראי.
11)


פארקי מים
2.14
כללי
מנהלי בתי-ספר ומרכזי קייטנות ומפעלים בתנועות הנוער, המשלבים פעילות
במגלשות מים בפארקי מים במסגרת טיול או רחצה בים ובברכה, יקפידו על
הוראות הבטיחות האלה:
1)
יציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור מהם.
א)
המדריך או המורה האחראי ידאג לתדרך את התלמידים בהוראות הבטיחות
לפני השימוש במתקנים, ויקפיד על משמעת במהלך הפעילות.
ב)
יש לוודא מראש עם בעלי האתר, שיש להם רשיון וביטוח לפעילות במקום.
ג)
החניכים
הבילוי בברכת השחייה, בים או בפארק מים, הכולל שימוש במגלשות מים
ובמתקנים של שעשועי מים, מותר לתלמידים מכיתה ד' ומעלה היודעים לשחות.

2)
המלווים
3)
מספר המלווים המבוגרים יהיה אחד על כל 15 תלמידים.
א)
המלווים הבוגרים יסיירו במתקנים בעת הפעילות, ויוודאו שהפעילות תקינה
ואינה חורגת מכללי הבטיחות. במתקן בועה יתלווה המורה/המלווה למשגיחים
על המתקן, כל זמן שהתלמידים מצויים בו.
ב)
כללי ההתנהגות והשימוש במתקנים
4)
לפני התרת הגלישה יוודא המורה האחראי את הימצאותם של "משלח" בראש
המגלשה ו"מקבל" בתחתיתה, שהם עובדי האתר. לא תותר גלישה אם חסרים
נושאי תפקידים אלה. כמו כן חייב להיות באתר מציל מוסמך.
א)
ה"מקבל" יוודא הרחקת גולשים שסיימו את גלישתם.
ב)
פרק הזמן בין גולש אחד למשנהו יהיה לא פחות מ-15 שניות במגלשות
המפותלות האיטיות.
ג)
במגלשות המהירות על המורה האחראי לוודא שיהיה בכל עת גולש אחד בלבד
על המגלשה. לא יישלח גולש נוסף אם הגולש הקודם לא עזב את ברכת הקבלה.
ד)
מגלשות מהירות מותרות לשימוש לתלמידי חטיבת הביניים ומעלה בלבד. יש
לוודא עם בעלי האתר את סוג המגלשות (מהירות או איטיות).
ה)
ברכות גלים, מסלולי אבובים ומתקני בועה למיניהם מותרים לשימוש לתלמידי
חטיבת הביניים ומעלה בלבד.
ו)
הגלישה מותרת כאשר הרגליים מכוונות קדימה בלבד. אין לגלוש בכל צורה
אחרת.
ז)
אין להרשות גלישה של כמה גולשים יחד.
ח)
בפעילויות השונות בפארקי מים, ובמיוחד בגלישה במגלשות, יש להקפיד
להסיר משקפיים. אין לגלוש עם חפצים חדים או קשים.
ט)
במשך שהות התלמידים באתר המים האחריות עליהם היא על המורה
האחראי.
י)
הפעילות תתבצע בשעות היום בלבד.
יא)
לפני תחילת הפעילות ובסיומה ייערך מפקד שמי על-ידי המורה/המדריך
האחראי.
5)


קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים)
2.15
החניכים
המשתתפים בפעילות קמ"ס יהיו מיומנים בשחייה. המדריך יוודא כי אין בין
המשתתפים חניך הסובל מבעיה של נזלת או של הפרעות בדרכי הנשימה. רשאים
להשתתף בפעילות זו תלמידים מכיתה ו' ואילך.

1)
המדריכים
המדריכים בקמ"ס יהיו כאלו שהוסמכו לכך. בכל פעילות במים יהיה מדריך אחד
לכל 10 חניכים, אך בכל מקרה לא יהיו פחות משני מדריכים. בזמן השחייה
למרחק יוביל המדריך האחראי את המשחה, ומדריך אחד לפחות ישחה כמאסף
ולא ירשה לאף חניך לשחות מאחוריו. בזמן שחיית החניכים בים הפתוח תלווה
הקבוצה על ידי סירת ליווי. בפעילות הנערכת בברכה אין צורך במדריך שישהה
עם הילדים במים. הפעילות תתואם עם המציל במקום. בפעילות בחוף האלמוג
באילת יינתן תדרוך בטיחותי על-ידי מדריך במקום. הפעילות תלווה על ידי
המציל האחראי, תתואם אתו ותפוקח על ידו.

2)
שטחי הפעולה
לא תיערך כל פעילות קמ"ס בעומק הים, אלא רק בשטחים שיוגדרו היטב על-ידי
המדריך במקום.

3)
הציוד
עם תחילת הפעילות יוודא המדריך, כי כל הציוד תקין ולכל חניך ציוד המתאים לו.

4)
מפקד
לפני כל פעילות ובסיומה יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של המשתתפים.

5)
מזג-אויר
אין לצאת לפעילות קמ"ס כאשר הים גלי או עכור.

6)
ליווי
כאשר הים אינו שקט לחלוטין והפעילות מתבצעת בים הפתוח, יצטרף מדריך
נוסף על כלי שיט לליווי המשחה.

7)
פעילות לילה
פעילות קמ"ס בלילה תיערך אך ורק על-פי אישור המדריך הראשי במקום, וזאת
בתנאים אלו:
8)
לכל חמישה חניכים יהיה מדריך אחד לפחות.
א)
החניכים יחולקו לזוגות. בני הזוג יהיו קשורים זה לזה ביד, בחבל שאורכו לא
יותר מ-3 מ'. לכל זוג חניכים יהיה פנס אחד לפחות, אטום למים.
ב)
הפעילות תיעשה אך ורק כאשר הים שקט לחלוטין.
ג)
המדריך ישחה במאסף, ויוודא כי שום חניך אינו נמצא מאחוריו.
ד)
משך המשחה לא יעלה על 20 דקות.
ה)
סיום הפעילות
עם סיום הפעילות יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של המשתתפים ויוודא
שכל החניכים והציוד יצאו מן המים. חניך לא יעזוב את שטח החוף ללא הוראת
המורה/המדריך האחראי.

9)
מאמץ
יש להתאים את המאמץ ליכולת התלמידים ולגילם, ואין להביא את התלמידים
למצב של עייפות יתרה.
10)


שיט עם אבוב רחיפה
2.16
כללי
מטרת הוראות הבטיחות היא להגדיר נוהל עבודה עם אבוב רחיפה כדי למנוע
תקלות ובכך להוסיף בטיחותם ולהנאתם של המשתתפים. מנהלי בתי הספר,
מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער המשלבים אבוב רחיפה במסגרת
פעילותם יקפידו על הוראות בטיחות אלו:
1)
היציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור בכתב מהם על
פעילות זו.
א)
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה:
1. לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (חוק רישוי עסקים).
2. יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר" בהתאם להוראות משרד התחבורה.
3. קיים ביטוח לפעילות תלמידים במקום.

ב)
התלמידים
2)
המשתתפים יהיו תלמידי כיתות ה' ומעלה, בעלי ידע בשחייה. תלמיד שאינו
יודע לשחות לא יוכל השתתף בפעילות.
א)
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך.
ב)
מומלץ שלא ישתתפו בפעילות תלמידים הסובלים מבעיות בריאותיות.
ג)
המלווים
3)
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר מעל גיל 21 על כל
15 תלמידים).
א)
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים שסיימו את הפעילות או שאינם
משתתפים בה.
ב)
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות ואחריה.
ג)
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו.
ד)
המורה יוודא כי התלמידים קיבלו הדרכה לפעילות על ידי מדריך מקצועי של
האתר.

ה)
המקום
שיט באבוב רחיפה יתבצע באגמים ובימים ובמרחק שלא יפחת מ-300 מ' מקו
החוף. הכניסה והיציאה מהחוף תהיינה דרך שטח מסומן קבוע ומסודר ואסור
לשחייה.

4)
תקופת הפעילות
הפעילות תתבצע במועדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, בתיאום עם תחום
הבטיחות במשרד החינוך התרבות והספורט וכפי שיפורסם בלשכות לתיאום
טיולים.

5)
הציוד
6)
אבוב רחיפה
1. הגדרה: מצוף מתנפח המיוצר לפעילות מסוג זה על ידי יצרן מוכר לצורך גרירה
     על ידי כלי שיט. מצוף זה חייב להיות בנוי משני חלקים מתנפחים בנפרד, בעלי
     ידיות אחיזה למשתמש שאינן ניתנות לליפוף על היד או להשחלת היד דרכן.
2. פיות האבוב תהיינה נסתרות.
3. ידיות אחיזה תהיינה מחומר קשיח, ותתאפשר אחיזה חיצונית בלבד.
4. בתוך האבוב יימצא מצוף כדי שבמקרה של יציאת האוויר מהאבוב המצוף
     יאפשר המשך ציפה של האבוב עצמו.
5. יש כמה דגמים של אבובים:
     (א)אבוב יחיד
     (ב)אבוב זוגי
     (ג)אבוב לשלושה.
6. מספר המשתתפים על כל אבוב יהיה כמספר המקומות באבוב.
7. מספר האבובים הנמשכים על ידי סירה אחת לא יעלה על 2 אבובים.
א)
חבל המשיכה
1. חבל משיכת האבוב יהיה חבל תקני צף, מחומר פלסטי, באורך 15 מ' לפחות
     ובחוזק של 2,000 ק"ג קריעה.
2. לא יהיו כל קשרים על החבל (המקטינים את חוזקו).
3. אורך 2 החבלים המחברים בין האבובים לסירה יהיה זהה.
ב)
טבעות קשירה
האבוב ייקשר אל החבל בעזרת טבעות מתכת תקניות עם הברגה (אונקל
בטיחות), באופן שלא תתאפשר פתיחה מקרית.
ג)
אפודי הצלה
אפודי ההצלה יהיו תקניים ובהתאם לתקן מכון התקנים ומותאמים לגילם
ולמבנה גופם של התלמידים. אפוד ההצלה יהיה רכוס ב-3 סגרים לפחות.
ד)
סירת המנוע והמשיט
1. סירת המנוע תהיה בעלת רשיון של משרד התחבורה בתוקף.
2. המשיט יהיה בעל רשיון שיט בשכר מטעם משרד התחבורה.
3. על הסירה יהיה ציוד תקני על פי רשיון השיט:
     -גלגל הצלה קשור בחבל
     -קשר אל החוף/טלפון
     -ציוד עזרה ראשונה תקני וציוד החייאה.
ה)
עזרה ראשונה
על החוף ייימצא:
1. רכב פינוי;
2. חובש עם תיק חובש תקני.

ו)
הדרכה
7)
כללי
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות במקום מוצל. המורה
המלווה יוודא מתן הדרכה לפני תחילת הפעילות. ההדרכה תינתן על ידי המשיט
של האתר, ותעסוק בצפוי במים ובדרך הנכונה לביצוע נכון של הפעילות. תלמיד
שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.

א)
ההדרכה תכלול:

1. כללי ההתנהגות בחוף
     א) התלמידים שאינם מבצעים את הפעילות ישבו במקובץ ויימנעו מכניסה למים
          שלא על פי נוהלי הרחצה בים המופיעים בחוזר זה.
     ב) יש לאסור שחייה באזור בזמן פעילות השיט.
     ג) הגישה לאבוב תתבצע באישור ובהנחיית המשלח/המורה.
2. כללי ההתנהגות בזמן השיט
     א) אסור בהחלט להיכנס לפעילות ללא אפוד הצלה תקני, רכוס היטב.
     ב) חובה ללבוש חולצה קצרה עם שרוולים קצרים.
     ג) הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים, שעונים וחפצים חדים אחרים
        (חפצי ערך הם יפקידו בידי המורה המלווה).
     ד) יש להקפיד על אחיזה נכונה באבוב, הן במצב של ישיבה והן במצב של שכיבה.
     ה) האחיזה תהיה חיצונית, באופן שיתאפשר שחרור מיידי מידית האחיזה
         במקרה הצורך.
     ו) היציאה לפעילות תתבצע מנקודת זינוק אחת בלבד שבה יימצא משלח מקצועי
        שיוודא את רכיסת אפודי ההצלה ואחיזה נכונה באבוב.
     ז) בזמן הגרירה על ידי הסירה תלמיד המרגיש כי אינו יכול להמשיך בפעילות
          ירים את ידו, והמשיט יפסיק את הפעילות ויאסוף את התלמיד אל הסירה.
     ח) במקרה של נפילה למים יש לשמור על הראש מעל המים ולהמתין במקום עד
          לבוא הסירה. אין לנסות לשחות אל החוף.
     ט) אסור בהחלט לעמוד על האבוב בזמן השיט.
     י) אסור בהחלט להחליף מקומות על האבוב בזמן השיט.
     יא) אסור בהחלט לעבור מאבוב לאבוב בזמן השיט. מעבר כזה יתבצע רק כאשר
          הסירה נמצאת במצב עמידה, באישורו ובפיקוחו של המשיט את הסירה.
     יב) בזמן הסיבוב יש להטות את הגוף בניגוד לכיוון הסיבוב.

ב)
הוראות נוספות למפעיל
1. חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעולות, כאמור לעיל.
2. החבלים הגוררים את האבובים יהיו באורך זהה, לפחות 15 מ' כל אחד.
3. בזמן מתיחה לא יימצא האבוב בין החבל לסירה, כדי למנוע הסתבכות ופגיעה.
4. תקלה בזמן הפעילות (קריעת חבל, יציאת אוויר מהאבוב וכד') תגרום
    להפסקה מיידית של הפעילות.
5. המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם ולמבנה גופם,
     ויתאים את קצב הפעולות לתלמיד "החלש" ביותר באותה קבוצה.
6. אין להכריח תלמיד לבצע פעילות אם אינו רוצה בכך.
7. הפעילות תופסק על פי החלטת המשיט ומנהל החוף כאשר גובה הגלים לא
    יאפשר את קיומה בצורה בטוחה.
8. המשלח יוודא כי התלמידים עומדים בכל התנאים המקדימים כפי שפורטו
     לעיל, וייתן אות למשיט להתחיל בפעילות רק לאחר שיוודא כי התלמידים
     פועלים בהתאם להדרכה, הבינו אותה ואוחזים נכונה בידיות האחיזה.
 9. המשלח יעזור לתלמידים לעלות על האבוב.
10. יש לסיים את הפעילות שעה לפני רדת החשכה.

ג)


שיט עם בננה כפולה
2.17
כללי
מטרת הוראות הבטיחות היא להגדיר את נוהל העבודה עם בננה כפולה כדי למנוע
תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים.
מנהלי בתי הספר, מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער המשלבים בננה כפולה
במסגרת פעילותם יקפידו על הוראות בטיחות אלו:
1)
יציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור בכתב מהם על
פעילות זו.
א)
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה:
1. לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (חוק רישוי עסקים).
2. יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר", בהתאם להוראות משרד התחבורה.
3. קיים ביטוח לפעילות תלמידים במקום.

ב)
התלמידים
2)
המשתתפים יהיו תלמידי כיתות ז' ומעלה, בעלי ידע בשחייה. תלמיד שאינו
יודע לשחות לא יוכל להשתתף בפעילות.
א)
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך.
ב)
מומלץ שלא ישתתפו בפעילות תלמידים הסובלים מבעיות בריאותיות.
ג)
המלווים
3)
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר מעל גיל 21 על כל
15 תלמידים).
א)
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים במקום ועל השגחה על
התלמידים שסיימו את הפעילות או שאינם משתתפים.
ב)
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות ואחריה.
ג)
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו.
ד)
המורה יוודא כי התלמידים קיבלו הדרכה לפעילות על ידי מדריך מקצועי של
האתר.
ה)
המקום
שיט בבננה כפולה יתבצע באגמים ובימים במרחק שלא יפחת מ-300 מ' מקו
החוף. הכניסה והיציאה מהחוף תהיינה דרך שטח מסומן, קבוע ומסודר ואסור
לשחייה.

4)
תקופת הפעילות
הפעילות תתבצע במועדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, בתיאום עם תחום
הבטיחות במשרד החינוך
התרבות והספורט וכפי שיפורסם בלשכות לתיאום טיולים.

5)
ציוד
6)
בננה כפולה
1. הגדרה: מצוף מתנפח המיוצר לפעילות מסוג זה על ידי יצרן מוכר לצורך גרירה
     על ידי כלי שיט. מצוף זה בנוי משני גלילים גדולים (בידונים) ומשלושה גלילים
     קטנים, מחוברים ביניהם. על הגלילים הגדולים יש ידיות אחיזה (שאינן ניתנות
     לקשירה על היד) כמספר הרוכבים המרבי המותר בהתאם לאישור כושר השיט
     (לפי הוראות היצרן).
2. כל גליל (בידון) ינופח בפני עצמו.
3. אסור בהחלט להשתמש בבננה/בגליל (בידון) אחד.
4. מספר המשתתפים על בננה כפולה יהיה כמספר ידיות האחיזה.
5. בננה כפולה אחת בלבד תיגרר על ידי סירה אחת.
א)
חבל המשיכה
1. חבל משיכת בננה כפולה יהיה חבל תקני צף מחומר פלסטי, באורך 15 מ'
    לפחות ובחוזק של 2,000 ק"ג קריעה.
2. לא יהיו כל קשרים על החבל (המקטינים את חוזקו).
ב)
טבעות קשירה
הבננה הכפולה תיקשר אל החבל בעזרת טבעת מתכת תקנית עם הברגה (אונקל
בטיחות), כדי שלא תתאפשר פתיחה מקרית.
ג)
אפודי הצלה
אפודי ההצלה יהיו תקניים, בהתאם לתקן מכון התקנים, מותאמים לגילם
ולמבנה גופם של התלמידים. אפוד ההצלה יהיה רכוס ב-3 סגרים לפחות.
ד)
סירת המנוע והמשיט
1. סירת המנוע תהיה בעלת רשיון של משרד התחבורה בתוקף.
2. המשיט יהיה בעל רשיון שיט בשכר מטעם משרד התחבורה.
3. על הסירה יהיה ציוד תקני על פי רשיון השיט:
     - גלגל הצלה קשור בחבל
     - קשר אל החוף/טלפון
     - ציוד עזרה ראשונה תקני וציוד החייאה.
ה)
עזרה ראשונה
על החוף יימצאו -
1. רכב פינוי;
2. חובש עם תיק חובש תקני.

ו)
הדרכה
7)
כללי
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות. המורה המלווה יוודא
מתן הדרכה לפני תחילת הפעילות. ההדרכה תינתן על ידי המשיט של האתר
ותעסוק בצפוי במים ובדרך הנכונה לביצוע נכון של הפעילות. התלמידים יהיו
מרוכזים במקום מוצל. תלמיד שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.
א)
ההדרכה תכלול
1. כללי ההתנהגות בחוף
    א) התלמידים שאינם מבצעים את הפעילות ישבו במקובץ ויימנעו מכניסה
        למים שלא על פי נוהלי הרחיצה בים המופיעים בחוזר זה.
     ב) יש לאסור שחייה באזור בזמן פעילות השיט.
     ג) הגישה לבננה כפולה תתבצע באישור ובהנחיית המשלח/המורה.
2. כללי ההתנהגות בזמן השיט
     א) אסור בהחלט להיכנס לפעילות ללא אפוד הצלה תקני רכוס היטב.
     ב) חובה ללבוש חולצה קצרה עם שרוולים קצרים.
     ג) הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים, שעונים וחפצים חדים אחרים
         (חפצי ערך הם יפקידו בידי המורה המלווה).
     ד) יש לאחוז בצורה נכונה ובהתאם להוראות בבננה הכפולה, וכן לשבת בצורה
         נכונה.
     ה) האחיזה תהיה אחיזה חיצונית, באופן שיתאפשר שחרור מיידי מידית
         האחיזה במקרה הצורך.
     ו) היציאה לפעילות תתבצע מנקודת זינוק אחת בלבד שבה יימצא משלח מקצועי
         שיוודא רכיסת אפודי הצלה ואחיזה נכונה בבננה הכפולה.
     ז) בזמן הגרירה על ידי הסירה תלמיד המרגיש כי אינו יכול להמשיך בפעילות
         ירים את ידו, והמשיט יפסיק את הפעילות ויאסוף את התלמיד אל הסירה.
     ח) במקרה של נפילה למים יש לשמור על הראש מעל המים ולהמתין במקום עד
         לבוא הסירה. אין לנסות לשחות אל החוף.
     ט) אסור בהחלט לעמוד על הבננה הכפולה בזמן השיט.
     י) אסור בהחלט להחליף מקומות על הבננה הכפולה בזמן השיט. מעבר כזה
         יתבצע רק כאשר הסירה נמצאת במצב עמידה, באישורו ובפיקוחו של המשיט את
         הסירה.
     יא) בזמן הסיבוב יש להטות את הגוף לכיוון הסיבוב של הבננה ולפעול כצוות
         אחד.
ב)
הוראות נוספות למפעיל
1. חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעולות כאמור לעיל.
2. החבל הגורר את הבננה הכפולה יהיה באורך של 15 מ' לפחות.
3. בזמן מתיחה לא תימצא הבננה בין החבל לסירה, כדי למנוע הסתבכות ופגיעה.
4. תקלה בזמן הפעילות (קריעת חבל, יציאת אוויר מהבננה או מאחד מהגלילים
     שלה) תגרום להפסקה מיידית של הפעילות.
5. המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם ולמבנה גופם,
     ויתאים את קצב הפעולות לתלמיד "החלש" ביותר באותה קבוצה.
6. אין להכריח תלמיד לבצע פעילות אם אינו רוצה בכך.
7. הפעילות תופסק על פי החלטת המשיט ומנהל החוף כאשר גובה הגלים לא
     יאפשר את קיומה בצורה בטוחה.
8. המשלח יוודא כי התלמידים עומדים בכל התנאים המקדימים כפי שפורטו
     לעיל, וייתן אות למשיט להתחיל בפעילות רק לאחר שיוודא כי התלמידים פועלים
     בהתאם להדרכה, הבינו אותה ואוחזים נכונה בידיות האחיזה.
9. המשלח יעזור לתלמידים לעלות על הבננה הכפולה.
10. יש לסיים את הפעילות שעה לפני רדת החשכה.
ג)

קדימה
אחורההוראות קבע

חוזר מנכ"ל נח/8(א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998