בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות - ניווט
5.1‎-6

החלפת חוזר מיוחד ו',
תשנ"ו
מטרת הפרסום

4. ניווט
4.1 כללי
הניווט מאחד בתוכו מרכיבים ומאפיינים הדורשים התייחסות מיוחדת מצד המארגנים,
כמפורט להלן:
1)
את הניווט ניתן לבצע בכל שטח: בבית הספר, בשטח בנוי ומיושב ובטבע.
א)
כל יציאה לפעילות ניווט מחוץ לתחום בית הספר, בתחום היישוב ומחוצה לו, מחייבת
להקפיד על ביצוע כל הוראות הביטחון והבטיחות המפורטים בחוזר המיוחד ו', התשנ"ז,
"טיולים במערכת החינוך".
3)
נוסף לאמור לעיל, כל גורם המבצע פעילות ניווט מחוץ לתחום יישוב (בטבע) חייב ליידע,
לפחות שבוע מראש, את קצין הביטחון של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מתבצעת
הפעילות על פרטי הפעילות (המועד, המקום, השעות וכו') ולפעול בהתאם להוראותיו.
4)
4.2 הדרכה
רשאים לארגן פעולות ניווט ולהדריך בהן מבוגרים שעברו הכשרה מתאימה לכך.
4.3 אתרי הניווט ורמת המשתתפים
להלן פירוט האזורים או האתרים לביצוע פעילות ניווט, עזרי הניווט הדרושים ורמת הכיתות
בזיקה לכל אתר ניווט:
1)     ניווט בשטח בית הספר לפי משימות ותרשימים - מרמת כיתה ד'
2)     ניווט בקרבת בית הספר לפי תרשים שטח - מרמת כיתה ה'
3)    ניווט בשטח בנוי (כפר, עיר וכו'), או בקרבתו, לפי תרשים או מפה עירונית - מרמת כיתה ו'
4)     ניווט בחיק הטבע לפי תרשים או מפה - מרמת כיתה ז'.
4.4 זמן הפעילות
פעילות הניווט תתבצע רק בשעות היום, ותסתיים לכל המאוחר שעתיים לפני רדת החשכה.
4.5 המלווים
1)    מלווי פעולת הניווט יהיו מבוגרים.
2)    תפקיד המלווה הוא להיות אחראי על אזור שבו עובר או עוברים מסלולי הניווט, לסייר בו
       ולהשגיח על המשתתפים.
3)   בכל פעולת ניווט מחוץ לתחום בית הספר יהיו לפחות שני מבוגרים.


4.6 הכנות מקדימות - כללי
הפרטים שלהלן מתייחסים רובם ככולם להכנות הנדרשות לקראת פעולות ניווט המתקיימות
מחוץ למוסד החינוך.
1)
מסלול: יש לקבוע את מסלול הניווט הרחק ככל האפשר מאתרים ומאזורים מסוכנים, כגון
כבישים ראשיים, מסילות ברזל, בורות, מחצבות, מצוקים וכו'.
2)
רישום ומפקד: יש לרשום במדויק את היוצאים לניווט, את סדר יציאתם ואת שעת סיום
הפעולה.
3)
ציוד אישי: המשתתפים ילבשו בגדים מתאימים לפעילות המתבצעת ובזיקה למזג האוויר
שישרור באותה עת (נעליים מתאימות, כובע וכו'). בניווט בטבע יצויד כל משתתף לפי הצורך
במשרוקית ובמימייה.
4)
שתייה: יש לדאוג שהמשתתפים ישתו לפני תחילת הפעילות הדורשת מאמץ פיסי, וכן
לשתייה, במידת הצורך, במהלך הפעילות ובסיומה.
5)
עזרה ראשונה: יש לקבוע מראש את סדרי הגשת העזרה הראשונה למשתתפים, וכן את סדרי
ואת אמצעי הפינוי במקרה שיהיה צורך בכך.
6)
תדרוך: לפני כל פעילות ניווט יש לתדרך את המשתתפים ולוודא שהדברים הובנו על ידם.
להלן הדגשים העיקריים בתדרוך:
א)    אזור הניווט: גבולות הגזרה, אתרי זיהוי עיקריים ואתרים מסוכנים
ב)    נוהל יציאה וסיום: מקום היציאה ומקום הסיום, חובת המשתתפים ברישום פרטיהם לפני
      היציאה ולאחר הסיום, חובת המשתתפים להגיע לנקודת הסיום עד לשעה שנקבעה לכך
ג)    נוהל ההתנהגות במצבים שונים של היפגעות ומצוקה
ד)    סדרי הגשת עזרה ראשונה בשעת הצורך
ה)    חובת הגשת עזרה של משתתף לחברו הנמצא במצוקה
ו)    קביעת אחראי בניווט קבוצתי
ז)    ציון הנקודות או האזורים שבהם יימצאו המלווים וממלאי התפקידים (כמו חובש, רכב פינוי
      וכו').
נוסף לאמור לעיל יש לתדרך בנפרד את המבוגרים ממלאי התפקידים השונים בכל הנוגע למשימתם.
7)
4.7 ביצוע הניווט
להלן יפורטו הוראות ודגשים מיוחדים לביצוע הניווט באתרי הניווט השונים:
.
ניווט בתחום מוסד החינוך: הניווט המתבצע בתחום מוסד החינוך אינו מחייב הכנות
ארגוניות מיוחדות הנוגעות לאמצעי בטיחות.
1)
ניווט בשטח בנוי (בקרבת בית הספר ובמרחב הרשות המקומית): אלה הדגשים והפעולות
הנדרשות:
2)
יש להיערך מבחינת הבטיחות בדרכים באופן שהתנועה תהיה על המדרכות בלבד. יש לחצות
כבישים במעברי חצייה. במקום שאין בו מדרכה יש לנוע בשולי הכביש בצד המנוגד לכיוון
התנועה.
א)
הניווט יהיה בחוליות של שניים לפחות.
ב)
מומלץ לצייד את המשתתפים בסימני זיהוי בולטים.
ג)
יש לתאם מראש את הפעילות עם תחנת המשטרה המקומית.
ד)
יש לקבוע סדרי הגשת עזרה ראשונה בשעת הצורך.
ה)
יש לקבוע מספר טלפון שניתן להתקשר אליו בעת מצוקה וצורך.
ו)
מלווים
ז)
בכל פעולת ניווט יש צורך בשני מלווים מבוגרים לכל קבוצה המונה עד שלושים
משתתפיםובמלווה נוסף לכל שלושה משתתפים נוספים.
(1)
יש לקבוע למלווים את משימותיהם ואת הגזרה שבאחריותם.
(2)
להלן הפעילות הנדרשת כאשר משתתף או משתתפים לא הגיעו לנקודת הסיום 30 דקות
לאחר המועד האחרון שנקבע לכך:
ח)
יש לאתר את שם הנעדר/הנעדרים ולזהות את ציר הניווט שלהם.
(1)
יש לבדוק עם המשתתפים אם ראו את הנעדרים והיכן ומתי.
(2)
יש להוציא לחיפוש חוליות בליווי מבוגרים בציר הניווט של הנעדר/הנעדרים ובצירים
הקרובים אליו.
(3)
יש לקבוע נוהל להתקשרות עם החוליות המחפשות לשם הודעה על מציאת הנעדר.
(4)
אם לאחר זמן סביר לא נמצא הנעדר, יש להודיע על כך לתחנת המשטרה ולכל הרשויות
הנוגעות בדבר.
(5)
ניווט בטבע
ט)
אלה הדגשים והפעולות הנדרשות:

יש לקבוע גבולות גזרה ברורים ולהביאם לידיעת המשתתפים.
(1)
יש לערוך בדיקה מוקדמת של מסלולי הניווט. הבדיקה תהיה רגלית, ותבוצע על ידי מדריך
אחד או יותר.
(2)
התחנות במסלולי הניווט תמוקמנה בנקודות שהגישה אליהן בטוחה וברורה.
(3)
יש לוודא שבכל חוליה מנווטת יש שעון אחד לפחות.
(4)
מלווים וממלאי תפקידים
לכל קבוצה של עד 30 משתתפים יצורפו שני מלווים לפחות, ולכל 15 משתתפים
נוספים יצורף מלווה נוסף.
(א)
לכל יציאה לניווט בטבע של קבוצה המונה עד 75 משתתפים יצורף מגיש עזרה
ראשונה שיצויד בתרמיל עזרה ראשונה ובאלונקה. לקבוצה המונה 75 משתתפים
יצורף מגיש עזרה ראשונה נוסף. לקבוצה המונה בין 100 ל-200 משתתפים
יצורפו חובש ומגיש עזרה ראשונה.
(ב)
בכל יציאה לניווט בטבע יימצא רכב פינוי.
(ג)
יש לקבוע למלווים ולממלאי התפקידים את משימותיהם, את מיקומם בשטח
ואת גזרת אחריותם.
(ד)
(5)
רצוי להצטייד בערכת חילוץ שתכלול חבל חילוץ ואבזרים מתאימים לחילוץ, תיק עזרה
ראשונה, מכל מים ופנס.
(6)
כל משתתף יצטייד במשרוקית.
(7)
משתתף שנקלע למצב מצוקה, ואינו יכול להמשיך בתנועה, ישמיע אותות מצוקה על ידי
שריקות קצרות. כל משתתף השומע אותות מצוקה יעצור ויגיש עזרה לחברו.
(8)
אם נפגע אחד המשתתפים בפעילות קבוצתית, ואינו יכול להמשיך, אין להשאירו לבד,
ולפחות אחד מחברי הקבוצה יישאר אתו בעוד שאחד או אחדים מחבריו ירוצו להזעיק
עזרה.
(9)
להלן הפעילות הנדרשת כאשר משתתף או משתתפים לא הגיעו לנקודת הסיום 30 דקות
לאחר המועד האחרון שנקבע לכך:
יש לאתר את שם הנעדר/הנעדרים ולזהות את ציר הניווט שלהם.
(א)
יש לבדוק עם המשתתפים האחרים אם ראו אותם, היכן ומתי.
(ב)
יש לשלוח כלי רכב לצירים הראשיים סביב אזור הניווט.
(ג)
יש להוציא חוליות סריקה בנות 4‎-3 איש, בליווי מבוגר, בכיוונים שונים לאורך
המסלול, תוך איתור מקומות מסוכנים.
(ד)
מגיש עזרה ראשונה/חובש יימצא במקום מוגדר וידוע לצוותי החיפוש, מצויד
בערכת עזרה ראשונה ובמים.
(ה)
בהתקרב חוליית חיפוש למקום מסוכן (כמו מצוק, מדרון תלול וכו'), יש לקרוא
לנעדר בשמו ולנסות לאתר קולות אדם או משרוקית.
(ו)
אם הנעדר נמצא פצוע, ללא יכולת תנועה, אין להזיזו ללא אישור רופא או חובש.
(ז)
אם הנעדר לא נמצא, יש לדווח לגורמי הביטחון באזור ולבקש סיוע מיידי לחיפוש
הנעדר.

(ח)
(10)


קדימה
אחורה


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998