בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות -
טיולים רכובים על אופניים

5.1‎-6


החלפת חוזר מיוחד ו',
תשנ"ו
מטרת הפרסום

5. טיולים רכובים על אופניים
כללי
5.1
הוראה זו מתייחסת לטיולים רכובים על אופניים ועל אופני הרים.
1)
מוסד חינוכי או תנועת נוער המתכננים טיול רכיבה על אופניים יקפידו על הכללים
האלה:
2)
המשתתפים מיומנים ברכיבה על אופניים.
א)
רשאים להשתתף בפעילות תלמידים מכיתה ו' ואילך. אין להכריח תלמיד/חניך
להשתתף בפעילות.
ב)
יש להביא אישור מההורים על הסכמתם להשתתפות ילדם בפעילות.
ג)
האופניים יהיו תקינים ומצוידים בכל אבזרי הבטיחות (בנסיעה על כבישים יש
להתקין בצד השמאלי של האופניים גם דגלון מחזיר אור).
ד)
יש לפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה.
ה)
יש להסביר לתלמידים את הוראות הבטיחות ואת כלליה ברכיבה על אופניים.
ו)
תלמיד שלא נכח בתדריך טרם היציאה לא יורשה להשתתף בפעילות.
ז)
אחד המלווים יהיה מגיש עזרה ראשונה ומצויד בתיק עזרה ראשונה.
ח)
יש לסיים את הפעילות עד שעה לפני החשכה.
ט)
אין לבצע פעילות בתנאי מזג אוויר קשים כגון שרב, גשם שוטף או רוחות חזקות
  וסוערות.
י)
המדריך יהיה בקי במסלול הנסיעה ובתנאי הדרך, וידע על מכשולים אפשריים.
על המדריך לוודא שמסלול הטיול עביר לרכיבה על אופניים ומתאים לה מבחינה
בטיחותית.
יא)
ציוד אישי וקבוצתי
3)
כל משתתף ינעל נעליים סגורות, יחבוש קסדה וירכיב ברכיות מגן.
א)
מדריך רשאי לאשר פטור מברכיות מגן, אם המשתתפים הם מכיתה י' ומעלה.
ב)
יש להצטייד במים לפי מפתח של 1.5 ל' מים לרוכב לכל שעת רכיבה.
ג)
קבוצת הרכיבה תצטייד בתיק עזרה ראשונה.
ד)
כל קבוצה תצטייד בערכת כלי עבודה ובחלפים תואמים לאופניים לצורך תיקוני
דרך ולתקלות אפשריות. המדריך אחראי לערכת התיקון והחלפים ולביצוע
התיקונים בשטח.
ה)
ההכנות לפעילות לפני היציאה
4)
המדריך יבדוק את תקינות הציוד והאבזרים של קבוצת הרוכבים.
א)
המדריך יתדרך את הקבוצה לגבי מסלול הנסיעה, הבטיחות בעת הרכיבה
והדרישות הנוספות הנדרשות מהרוכבים, כמפורט להלן:
ב)
בטיחות ברכיבה
פרט להוראות הבטיחות הכלליות, שתפורטנה להלן, יש לכלול בתדריך גם את
הוראות הבטיחות הייחודיות לאופניים או לאופני הרים כפי שהן מפורטות
בסעיפים 5.2 ו-5.3 להלן.
(1)
כל רוכב יחבוש קסדה רכוסה כל עוד הוא נמצא על האופניים.
(2)
אין להרכיב על האופניים אדם נוסף.
(3)
אין להטעין על האופניים מטען העולה על מחצית משקלו של הרוכב ושאורכו יותר
מ-70 ס"מ או שהוא חורג מתחום האופניים ועלול למנוע שליטה מלאה מהרוכב.
(4)
יש להרכיב ברכיות מגן.
(5)
יש להשתמש בבלמים בצורה נכונה, בהתאמה למסלול.
(6)
יש להקפיד על החזקת שתי הידיים על הכידון.
(7)
אסור לרכוב על האופניים בצורה שונה מזו המוסברת בתדריך.
(8)
יש להתאים את גובה הכיסא לרוכב.
(9)
ג)
יש להקפיד על משמעת ועל סמכותם של המדריך והמלווים.
ד)
בכל מקרה של תקלה כלשהי יש לפנות למלווה המבוגר הקרוב ביותר.
ה)