בטיחות וביטחון
5
בטיחות
5.1
הוראות בטיחות בפעילויות ספורט ונופש חוץ-בית-ספריות -
פעילויות נוספות

5.1‎-6


החלפת חוזר מיוחד ו',
תשנ"ו
מטרת הפרסום

7. פעילויות נוספות
סיורי ג'יפים
7.1
בתי ספר ותנועות נוער המעוניינים לשלב סיורי ג'יפים במסגרת טיול
לתלמידים/לחניכים יפעלו בהתאם להוראות ולהנחיות הבטיחות האלה:
ניתן להשתמש אך ורק בשירותי חברות שרשיונן אושר לכך במשרדי
התיירות והתחבורה על פי החוק, המבצעות סיורי ג'יפים והפועלות
בהתאם להוראות ולהנחיות הבטיחות שפורסמו מטעם משרד החינוך
התרבות והספורט. (ניתן לברר אצל המפקח על התעבורה במשרד
התחבורה, מהי הרשימה המעודכנת של החברות הרשאיות לעסוק בהסעות
ג'יפים).
1)
לפני ביצוע הסיור ובעת התקשרות עם אחת החברות יש להקפיד
על הדברים האלה:
2)
לרכבים יהיו אישורים בני תוקף של משרד התחבורה.
א)
לחברות יהיה אישור של קצין בטיחות בתעבורה על בדיקת הרכבים
והנהגים.
ב)
הרכבים יהיו מצוידים ב"קשתות התהפכות".
ג)
החברה תספק כובעי מגן לכל הנוסעים. תלמידים/חניכים לא ייסעו
ברכבים בלי כובעי מגן. ברכבים שיש בהם כיסוי לגג הג'יפ אין צורך לחבוש
כובעי מגן.
ד)
הנהגים יהיו בעלי ותק בנהיגה של 3 שנים לפחות.
ה)
והנהגים יכירו היטב את מסלולי הסיורים. רק נהגים המועסקים על-ידי
החברה מורשים לנהוג ברכבים.
ו)
לכל תלמיד/חניך יהיה מושב ברכב.
3)
כל רכב יהיה מצויד במכל מים של 20 ל' לפחות.
4)
בכל שיירה של רכבים יהיו 2 מכשירי קשר, לפחות, המקושרים למשרד
החברה.
5)
ברכב הראשון בשיירה ישב המורה האחראי על הטיול, וברכב האחרון
ישב החובש (לסיורי ג'יפים יתלוו אך ורק חובשים; אין להסתפק במגישי
עזרה ראשונה).
6)
לפני ביצוע הסיור יקבלו התלמידים/החניכים תדריך שיכלול:
7)
התנהגות בעת הנסיעה;
א)
הכרת מסלול הסיור;
ב)
הנחיות התנהגות בעת תקלה באחד הרכבים או במקרה של הינתקות
מהשיירה וכד'.
ג)
לפני התחלת הסיור ובסיומו ייערך מפקד שמי של התלמידים/החניכים.
8)
האחראי על הסיור יקבע את מקום ישיבתם של התלמידים/החניכים
בכל רכב. לא תתאפשר החלפת מקומות ישיבה תוך כדי הסיור.
9)
האחראי על הסיור יקבע סימנים מוסכמים עם הנהגים לגבי עצירות,
חניות וכד'.
10)
טיסות תלמידים בשמי הארץ
7.2
כללי
טיסות תלמידים המתבצעות בשמי הארץ, המאורגנות באמצעות
בתי-ספר, רשויות מקומיות ותנועות נוער, תתבצענה רק בחברות
תעופה המאושרות על-ידי מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה
1)
הנחיות בטיחות
2)
יש לקבל אישור מההורים לגבי כל תלמיד/חניך.
במשרד התחבורה.
א)
יש לצרף מלווה מבוגר לכל קבוצה של 20 תלמידים או פחות מכך.
ב)
המורה האחראי לטיול ירכז את התלמידים באזור המתנה הנמצא מחוץ
לתחום המטוסים, מוצל ומגודר. יש לדאוג לאספקת שתייה בכמות
מספקת לתלמידים הממתינים לתורם או למי שסיימו את סבב הטיסה.
ג)
אין להרשות יציאת תלמידים מחוץ לתחום ההמתנה. התלמידים יצאו
אל המטוס לאחר מפקד ורישום שמי של התלמידים בכל מקצה ומקצה.
העתק של הרשימה יימצא במשרדי החברה.
ד)
היציאה תהיה בליווי מבוגרים (אחד מוביל והשני מאסף), בקבוצות של
20 תלמידים לכל היותר. אין לגשת למטוסים כאשר מנועם פועל.
ה)
אין לחצות בשום אופן מסלולי הסעה או מסלולי המראה/נחיתה של
מטוסים.
ו)
יש להקפיד על עלייה מסודרת למטוס ועל ירידה מסודרת ממנו. כמו-כן
יש להקפיד על יציאה מסודרת מרחבת המטוסים, בליווי 2 מבוגרים
(כדוגמת העלייה למטוס).
ז)
יש להקריא את הוראות הבטיחות הקשורות להתנהגות תלמידים
במטוס לפני העלייה אליו.
ח)
ליד פתח הכניסה/היציאה ישב מלווה מבוגר. מבוגרים ישבו גם ליד
פתחי החירום.
ט)
מספר התלמידים העולים למטוס יהיה תואם את מספר הנוסעים
המאושר על-ידי מינהל התעופה האזרחית, בהתאם לסוג המטוס.
י)
יש להישמע בקפדנות להוראות אנשי צוות המטוס בקשר לעמידה או
לתנועה בזמן הטיסה.
יא)
אין לקיים טיסות תלמידים בשעות הלילה או בשעות דמדומים. אישור
מיוחד על טיסות לילה יש לקבל מראש מאת הממונה הארצי על הבטיחות
במשרדנו.
יב)
בטיסות היוצאות ממנחתים ולא משדות תעופה מסודרים יש להקפיד
הקפדה יתרה על סדרי ההגעה למטוסים, העלייה עליהם והירידה מהם.
אזור הכינוס וההמתנה חייבים להיות מוצלים ומתוחמים.
יג)
בהתאם להוראות מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה, לכל
חברת תעופה יש ביטוח נוסעים. משרדנו מבטח את התלמידים ואת סגל
המורים, אם הטיסה נערכת במסגרת פעילות מוסד חינוך. תנועות נוער
נדרשות לכלול במסגרת פוליסת הביטוח שלהן גם את הפעילות הזאת.
מנהלי בתי-הספר המשתמשים בהורים כמלווים יחתימו את ההורים על
טופס "הורה מלווה" כדי לכסותם מבחינת הביטוח הלאומי.
יד)
החלקה על קרח 7.3
בתי ספר המשלבים במסגרת פעילותם ביקור באתר ממוסד של החלקה על
קרח יקפידו על הוראות הבטיחות האלה:
השתתפות התלמידים מותנית באישור ההורים.
1)
המורה המלווה מטעם בית-הספר יהיה אחראי על המשמעת בעת
הפעילות במקום.
2)
תלמידים שיפרו את ההוראות - תימנע מהם פעילות ההחלקה על הקרח.
3)
לכל כיתה יוצבו 2 מדריכי החלקה (מדריך אחד לכל 20 תלמידים).
קבוצת לימוד לא תעלה על 20 תלמידים.
4)
יש להקפיד על הימצאות חובש וציוד עזרה ראשונה באתר ההחלקה
בשעת הפעילות.
5)
ההחלקה תתבצע בלבוש מתאים, שיכלול מכנסיים ארוכים וחולצה
בעלת שרוולים ארוכים. מומלץ להשתמש במגני מרפקים וברכיים.
6)
מדריכי האתר יבדקו את תקינות הציוד הניתן לתלמידים לפני
הפעילות, ובמיוחד את נעלי ההחלקה ואת אופן קשירתם.
7)
המורה האחראי ידאג לכך שמדריכי ההחלקה יסבירו לתלמידים את
הפעילות ואת הוראות הבטיחות הקשורות לביצועה.
8)
נהיגה במכוניות "קרטינג" במסלול סגור
7.4
בתי ספר המשלבים במסגרת פעילותם ביקור באתר המפעיל מכוניות
קרטינג יקפידו על ביצוע הוראות הבטיחות המפורטות להלן:
התלמידים
ניתן לבצע פעילות נהיגה ברכב מסוג "קרטינג" לתלמידים מכיתה ז'
ומעלה. תלמידים שאינם מבצעים פעילות יהיו מעבר לגדרות הביטחון
ובהשגחת מבוגרים.
1)
כלי הרכב
כלי הרכב יהיו מהסוג המאושר על ידי משרד התחבורה לנהיגת רכב מסוג
"קרטינג". לכל רכב תהיה מסגרת בטיחות מאושרת ותקינה. כל רכב יהיה
תקין מבחינה טכנית ומכנית. מערכות הבטיחות (ההגה והבלמים) תיבדקנה
פעמיים ביום.
2)
המסלולים
כל המסלולים יהיו רחבים דיים כדי להכיל שלוש מכוניות במקביל. בצדי
המסלולים (משני הצדדים) ולכל אורכם יהיו ריפודים העשויים מצמיגים.
כל המסלולים יהיו פנויים ממכשולים.
3)
הדרכה
כל נהג יקבל הדרכה מאת המשלח כיצד לתפעל את הרכב, כיצד לנהוג ומה
לעשות במקרה של תקלה או עצירה של הרכב מסיבה כלשהי. בהדרכה
יודגש שאין לצאת מתוך הרכב.
4)
התחלה וסיום
ההתחלה והסיום של מסלול נהיגה יהיו אך ורק במקום המיועד לכך
ולאחר שהנהג יסיים ויעזוב בפועל את השטח.
5)
לבוש
כל הנהגים יהיו חגורים בחגורות בטיחות, ויחבשו כובעי מגן.
6)
השגחה
בזמן פעילות מאורגנת תהיה השגחה של המפעילים לכל אורכו של
המסלול.
7)
טיפולים
טיפולים ותיקונים ברכב לא ייעשו על המסלול. תדלוק הרכב ייעשה אך
ורק בעמדת תדלוק, על ידי המפעילים בלבד.
8)
סיום
בסיום הפעילות יעזבו כל התלמידים את השטח. המורה האחראי יבצע
מפקד שמי של התלמידים.
9)
קליעה בחץ וקשת
7.5
מוסדות חינוך או גופים מוסדיים אחרים המפעילים חוגים לקליעה בחץ
וקשת חייבים לזכור שהפעילות של קליעה למטרה באמצעות חץ וקשת
עלולה להיות פעילות מסוכנת ולגרום למוות. חשוב ביותר שבביצוע
הפעילות גם המדריך/המאמן המוסמך להדרכה וגם החניך/המשתתף יהיו
מודעים לסיכונים הכרוכים בביצוע הפעילות וינהגו בהתאם לכללי
הבטיחות שלהלן:
המתקן
הפעילות תבוצע במתקן מסודר, המאושר על ידי ההתאחדות לחץ וקשת.
1)
אחריות
הגורם המפעיל/המארגן את הפעילות אחראי למקום מתאים ולתקינות
הציוד. אין לשתף בקליעה חניכים שלא הביאו את אישור ההורים
להשתתפות בפעילות.
2)
פיקוח
קבוצת פעילות לקליעה למטרה תהיה בת 10 משתתפים למדריך לכל
היותר. בכל מקצה קליעה ישתתפו 4 קולעים לכל היותר. יתר המשתתפים
ימתינו במקום צדדי הנמצא מאחורי קו הקליעה.
מדריך לא יעמוד אף פעם מול החניך כאשר יש חץ בתוך הקשת. בזמן
ההדרכה יקפיד המדריך לא להכניס את ידו בין הקשת למיתר המתיחה.
המדריך ידריך וילמד את הסימנים המוסכמים למתן אות לירי, להפסקת
ירי ולמתיחת החצים בקשת.
3)
חירום
במקום ביצוע הפעילות יהיה תיק עזרה ראשונה ותהיה נגישות מיידית
לטלפון חירום, כדי שניתן יהיה להתקשר עם מגן דויד אדום או עם מרפאה
קרובה.
4)
ביצוע פעילויות
כל היורים וכל המטרות יהיו בקו אחד. אם יש דרישה שיירו בו-זמנית
למרחקים שונים, יעמדו היורים תמיד בקו אחד, והמטרות תעמודנה
במרחקים שונים. כל הדלתות באולם תהיינה נעולות בזמן ביצוע הפעילות,
וייתלה שלט - "קליעה בחץ וקשת - זהירות!". קו הקליעה יהיה מסומן
בצורה ברורה ובולטת. מאחורי המטרות יש להתקין יריעה שתקלוט את
החצים שלא פגעו במטרה.
5)
ציוד
הציוד ייבדק על ידי המאמן לפני תחילת האימון, ולעתים לפני כל קליעה.
גודל הקשת ומידותיה יותאמו לגילו, למידותיו וליכולתו של הקולע. מיתר
הקשת ייבדק לפני כל שיעור כדי למנוע שימוש במיתר העלול להתפקע.
לפני שימוש בקשת יש למתוח אותה בעדינות כמה פעמים, כדי למנוע את
האפשרות של התפקעות מיתר.
6)
לבוש
לפני ביצוע פעילות יש לאסוף שיער ארוך ולהסיר צמידים, שרשראות
ושעונים. יש לרוקן כיסים קדמיים של חולצות מכל חפץ העלול לבלוט. אין
לאפשר הפשלת שרוולים באמצעות משיכתם כלפי מעלה. מומלץ
שהחולצות תהיינה בעלות שרוולים קצרים או שרוולים ארוכים רכוסים.
כל היורים (הקשתים) ילבשו מגני זרועות ומגני אצבעות או כפפות.
7)
ארגון הפעילות
כל הקשתים יעמדו מאחורי קו הירי. אין לאפשר הפניית חץ וקשת כלפי
אף אדם. אם חץ משתלשל מהמטרה, יש להפסיק את הירי. היורה למטרה
ייגש לפי הנחיות המאמן להכניס את החץ למטרתו.
8)
החזרת חצים
אף קשת לא ייגש להחזיר את החצים אלא אם כן ניתנה פקודה מפורשת
ולאחר הפסקת הירי. חצים שנתקעו במטרה בעומק שנוצות הכיוון נכנסו
חלקית למטרה יוצאו ממנה באמצעות משיכה מאחורי המטרה. בדיקת
תקינותם של החצים תיעשה כאשר החוד מופנה כלפי מטה. אין לרוץ עם
קשת ביד. אף קשת לא יחזור מקו המטרות אלא לאחר שכל החצים אותרו
ונאספו.
לאחר איסוף החצים יש לבדוק אותם כדי לגלות סדקים, שברים וכד'. יש
למנות את הקשתים ולוודא שכולם חזרו מעבר לקו המטרה. אין לעמוד
מעבר לקו הירי (גם לא המאמן).
9)
אחסון
את הקשתות יש לתלות כאשר המיתרים משוחררים. החצים יאוחסנו
במאוזן, וכל חץ יאוכסן בנפרד, כדי למנוע פגיעה בנוצות הכיוון. מומלץ
לאחסן את החץ ואת הקשת במקום קריר ויבש. יש למרוח בדונג את
המיתרים. קשתות עשויות מפיברגלס יש לנקות באמצעות מטלית לחה
ולייבשן לאחר מכן.
10)
קרב מגע
7.6
הוראת "הגנה עצמית" תיעשה על ידי מדריך שהוסמך לכך.
1)
מדריך רשאי להפעיל קבוצת תלמידים שלא תעלה על 20 משתתפים (10
זוגות).
2)
כל תלמיד חייב להמציא אישור מרופא המאשר שהוא במצב גופני תקין
ושאין לו מגבלות רפואיות המונעות ממנו לבצע פעילויות שהן אופייניות
לשיעורי קרב מגע.
3)
ערכת עזרה ראשונה תימצא במקום האימון או בקרבתו המיידית.
4)
האימון ייערך באולמות סגורים (באולם התעמלות, בחדר כיתה, במקלט
וכו'). על אולם האימון להיות מאוורר במידה מספקת ומרווח במידה
כזאת שיתאפשרו תנועה ותמרון מספיקים למתאמנים.
יש להבטיח שבמקום האימון לא יימצאו חפצים העלולים לגרום חבלות
למתאמנים. אם התרגיל כולל קפיצות או נפילות יש לדאוג למזרנים
מתאימים.
5)
המשתתפים ילבשו בגדים מתאימים לאימון (אימוניות או בגדים
רגילים) ונעלי ספורט. יש להקפיד שבעת האימון לא יימצאו בכיסי
החניכים או על גופם חפצים קשים וחדים כמו מפתחות, אולרים, עדיים
שונים, שעונים וכו'.
6)
יש להסביר למשתתפים שעליהם להימנע מאכילה לפחות שעה לפני
האימון.
7)
התרגילים יבוצעו רק לאחר הכנה וחימום מתאימים.
8)
לפני כל תרגיל חדש יש לתת למשתתפים הסבר כללי של שלבי הביצוע
ושל כללי הבטיחות הייחודיים לאותו תרגיל.
9)
טיולי שלג
7.7
כללי
1)
מטרת הוראות הבטיחות שלהלן היא להגדיר את נוהלי הבטיחות
בטיולי שלג כדי למנוע פגיעות ולהגביר את בטיחותם ואת הנאתם של
המטיילים. הטיול והכנתו יתבצעו בהתאם להוראות אלו ובהתאם
להוראות בחוזר מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך".
א)
בטיולי שלג אנו מבחינים בשלושה סוגי פעילות עיקריים:
ב)
טיול חד-יומי, שבמהלכו מתנסים בפעילות שלג, בהליכה בשלג רך,
בהליכה בשלג קפוא ובשימוש בעזרים שונים כמו גרזנים, דוקרנים וכו'
(1)
טיול העפלה, שעיקרו הגעה ליעד באחת הפסגות
(2)
פעילות הישרדות הכוללת את פעילות הטיול החד-יומי והעפלה ותרגול
אמצעי הישרדות בשלג, התארגנות במחסות יום ולילה, חציבת מאורות
ולינת לילה.
(3)
הפעילות תתקיים באתר החרמון ורק באזורים המורשים לכך על ידי
החברה להגנת הטבע ושלטונות הצבא.
ג)
הפעילות בשלג תיעשה בימים שבהם ייפתח אתר החרמון. כאשר האתר
ייסגר בגלל מזג האוויר, לא תבוצע פעילות שלג בחרמון.
תנאי נוסף הוא אישור הצבא הלוקח בחשבון את השיקולים הביטחוניים
וגם את תנאי מזג האוויר.
ד)
יציאה לטיולי שלג מחייבת הודעה מראש להורים וקבלת אישור בכתב
מהם.
ה)
לפעילות הישרדות נדרש, נוסף לאמור ב-ה' לעיל, גם אישור בריאות
מרופא לפעילות בתנאי קור ומאמץ.
ו)
שעות הפעילות
ז)
בטיול שלג יסתיים הטיול עד שעתיים לפני רדת החשכה.
(1)
בפעילות הישרדות יתחילו התלמידים בהכנת מערות 3 שעות לפחות
לפני רדת החשכה, ועד רדת החשכה תהיינה המערות מוכנות.
(2)
חניכים
2)
בטיול חד-יומי ישתתפו תלמידי כיתות ז' ומעלה.
א)
בטיול העפלה ישתתפו תלמידי כיתות ט' ומעלה.
ב)
בטיולי הישרדות ישתתפו תלמידי כיתות י"א ומעלה.
ג)
גודל הקבוצה
קבוצת הדרכה לטיולי שלג תמנה עד 15 משתתפים.
3)
מדריכים
המדריכים יהיו מוסמכים לסוג זה של פעילות (טיול חד-יומי, העפלה
והישרדות), בוגרי השתלמות הישרדות בשלג ובעלי תעודת מגיש עזרה ראשונה.
4)
מלווים
5)
מספר המלווים המבוגרים יהיה אחד לכל 15 תלמידים.
א)
מספר המלווים נושאי הנשק יהיה על פי הנחיות האישור הביטחוני.
ב)
מספר מגישי העזרה הראשונה עם הציוד הנדרש יהיה על פי הנחיות
האישור הביטחוני.
ג)
בפעילות הישרדות יימצא חובש עם ציוד עזרה ראשונה לכל אורך
הפעילות.
ד)
ציוד
6)
ציוד אישי למטייל (לטיול חד-יומי ולטיולי העפלה)
א)
נעלי עור גבוהות, מוגנות בפני חדירת מים (לא פלדיום)
(1)
2 זוגות גרביים + זוג נוסף
(2)
משקפי שמש
(3)
חליפת גשם
(4)
מעיל חם
(5)
בגדים ארוכים להחלפה
(6)
כובע צמר
(7)
כפפות
(8)
קרם שיזוף
(9)
פנס
(10)
אוכל
(11)
שתייה
(12)
בעלי משקפי ראייה חייבים להצטייד בעדשות מתאימות לשהייה בשמש, נגד סנוור.
(13)
ציוד אישי למשתתף בפעילות הישרדות
(1)  תרמיל גדול לציוד + תרמיל קטן להליכה
(2)   2 שקי שינה (מומלץ לעטוף אותם בניילון)
(3)  יריעת ניילון (רצוי מזרן מתגלגל עטוף בניילון לבידוד מהשלג)
(4)  מעיל חם
(5)  2 מערכות בגדים ארוכים + סוודר
(6)  חולצה קצרה
(7)  6‎-4 זוגות גרביים + תחתונים להחלפה
(8)   2 זוגות נעליים מעור (חובה), מוגנות מפני חדירת מים (לא פלדיום)
(9)  משקפי שמש (חובה) (בעלי משקפי ראייה חייבים להצטייד בעדשות
       מתאימות לשהייה בשמש, נגד סנוור)
(10)  קרם הגנה מקרני השמש + שפתון
(11)  פנס + סוללות רזרביות להחלפה
(12)  שקיות ניילון לעטיפת ציוד
(13)  2 זוגות כפפות (חובה), רצוי מעור
(14)  כובע צמר + כובע רגיל
(15) 2 ליטרים מים
(16)  כלי אוכל.
ב)
ציוד קבוצתי
(1)  מכשיר קשר (מכשירי הקשר יהיו בהאזנה רצופה בכל מהלך הטיול)
       (א)   מכשיר אחד לכל קבוצת הדרכה (מטיילים)
       (ב)  מכשיר אחד לרשות הצבא
       (ג)   מכשיר אחד באחד האוטובוסים
(2)   מצפן
(3)   מד-חום
(4)   מד-חום אישי
(5)  שק שינה אחד לקבוצת הדרכה
(6)   שקיות חום
(7)   סטיקלייטים (מקלות תאורה עצמית זוהרת)
(8)   מד-גובה
(9)    סוללה רזרבית נוספת לכל מכשיר קשר
(10) חבלים המשמשים לטיפוס לצורך קשירה בין המטיילים על פי
         ההנחיות, באורך כולל של 45 מ' לפחות
(11)  אלונקה מתקפלת
(12)  ציוד להכנת שתייה חמה לכולם
ג)
ציוד ייעודי לפעילות בשלג (לטיול, להפעלה ולהישרדות) כפי שייקבע על
פי הפעילות המתוכננת בתיאום מראש.
ד)
מסלולי הטיול
מסלול הטיול יהיה בהתאם לאישור ועדת טיולים ולאישור שלטונות צה"ל
באתר החרמון. בכל מקרה אין לחצות מסלולי גלישה ללא תיאום ואישור
מאתר הגלישה בחרמון.
7)
ארגון ותיאום הפעילות בשלג
8)
פעילות שלג תתבצע דרך בית-ספר-שדה חרמון ובאחריותו.
א)
על מארגן הטיול לתאם את תכנית פעילותו לפחות שבועיים מראש עם
בית-ספר-שדה חרמון. התיאום יכלול:
(1)  את המסלול המתוכנן;
(2)  את כל הפעילויות שתתורגלנה;
(3)  את סוגי האישורים הנדרשים לפעילויות השונות. בית-ספר-שדה חרמון
      ימסור למארגן את הנחיות צה"ל ואת ההנחיות להצטיידות.
ב)
יום לפני הטיול יברר מארגן הטיול טלפונית מהי תחזית מזג האוויר ואם
האתר פתוח וניתן לבצע את הפעילות המתואמת.
ג)
ביום התחלת הפעילות יקוים תיאום פיסי בבית-ספר-שדה חרמון: לפני
העלייה לחרמון הקבוצה והאחראי לטיול חייבים להיכנס
לבית ספר-שדה חרמון לתיאום סופי,להצטיידות ולקבלת תאריך לקראת
הפעילות. כמו כן הם יאמתו את המידע שנמסר בתיאום המוקדם ויקבעו
כללי חבירה בקשר.
ד)
אחראי הטיול ישאיר בבית-ספר-שדה חרמון את רשימת המטיילים,
מספרי הזהות שלהם, מספרי הטלפונים
להתקשרות להורים ומספר הטלפון העורפי להתקשרות.
ה)
בתחילת הטיול ייפגש מדריך הטיול עם מיפקדת חטיבת החרמון
לתיאום אחרון, שבו יתואמו סופית מסלול הטיול, החבירה בקשר ואותות
הקריאה. הגוף המטייל ימסור לצבא מכשירי קשר לצורך האזנה כל עוד
הטיול בשטח.
ו)
הדרכה
לפני הטיול ופעילות ההישרדות יתדרך המדריך את המטיילים בנושאים
האלה:
9)
הנושאים הנלמדים בטיול ולוח הזמנים בטיול
א)
הקשיים הצפויים בטיול
ב)
הוראות הביטחון לכל פעילות
ג)
הציוד הייעודי והתרגול בשימוש בציוד
ד)
דגשים לפעילות הישרדות (הכנת מערות שלג, בדיקת יציבות, סימון
פתחי מערות, העברת חבל בין פתחי המערות, הכרת נתיב חלופי).
ה)
כללי התנהגות תוך הדגשת האיומים הצפויים, דרכי ההתמודדות
והנחיות הבטיחות:
10)


המניעה והטיפול האיום
יש להקפיד שהמטיילים יהיו מצוידים בכמה שיותר שכבות ביגוד.
חובה: כובע צמר, כפפות, נעליים גבוהות ושני זוגות גרבי צמר.
יש לספק למטיילים שתייה חמה, ובמקרה של פגיעת קור יש לחמם את
הנפגע ולפנותו מיד למרפאה קרובה.
(א)  קור
יש ללבוש בגדי גשם ולהביא בגדים יבשים להחלפה. יש להקפיד על החלפת
גרביים או חותלות. במקרה של פגיעה יש לספק שקיות חמות ולפנות מיד
למקום יבש ומחומם.
(ב)  רטיבות
יש ללבוש בגד סופג (מכותנה), צמוד לגוף.
(ג)  הזעה
יש להקפיד על שתייה.
(ד)  התייבשות
יש להקפיד על הרכבת משקפי שמש ועל מריחת קרם שיזוף.
(ה)  סנוור וקרינה
יש להתכנס במקום מוגן עד עבור הערפל והסופה ולקשור חבל בין
המטיילים כדי שלא ילכו לאיבוד.
(ו)  ערפל וסופה
יש לנעול סנדלי שלג על גבי הנעליים (לפחות 4‎-3 המטיילים הראשונים).
(ז)  שלג רך
יש להשתמש בדוקרנים על הנעליים ובגרזני קרח.
(ח)  שלג חלק וקפוא
יש לאתרם על ידי שימוש בגרזן וכן לעקוף מכשולים כעצים וסלעים.
(ט)  בורות בשלג
יש לאסור החלקה על האחוריים ועל ניילונים.
(י)  עצמים בולטים מהשלג
יש להקפיד ללכת בטור עורפי אחרי המדריך. המלווה ילך בסוף המסלול.
מהירות ההליכה תהיה לפי יכולת החניך ה"חלש" בקבוצה, שיימצא בצמוד
למדריך הטיול.
(יא)  סטייה מהטור
בזמן הבישול אסור בהחלט לחניכים להפעיל גזיות ו"כלבי גז".
(יב)  כוויות ופגיעה


חירום וחילוץ
11)
בטיול העפלה ובטיול חד-יומי יהיה אחד האוטובוסים החונים בחניון
בהאזנה לקשר, ובמידת הצורך יעלה לאתר החרמון לצורך פינוי המטיילים.
א)

החלקה על גלגשות ("סקייט-בורדס") ועל גלגיליות (ובכלל זה "רולר בליידס")
7.8
בזמן האחרון אירעו תאונות דרכים (בחלקן חמורות מאוד) כתוצאה
משימוש בגלגיליות למיניהן. ה"רולר-בליידס", שהפכו להיט אצל הנוער,
הם סכנה חמורה במיוחד, בגלל המהירות הרבה שניתן לפתח באמצעותם.
לפיכך אנו מבקשים לנקוט את הצעדים הבאים כדי למנוע פגיעות נוספות:
ככלל, יש לאסור שימוש בגלגיליות/בגלגשות בבית הספר (אלא אם כן
השימוש בהם נעשה במסגרת החוגים בחינוך המשלים
ובמסגרת שיעורי החינוך הגופני, המתקיימים בפיקוח מדריכים מנוסים).
במקרה של שימוש בגלגיליות או בגלגשות בשעות הפנאי או בחופשות
מומלץ לנהוג על פי הכללים האלה:
אין להחליק על הכביש ובכל מקום שנוסעות בו מכוניות, או במקום
חנייה לרכב.
1)
השימוש בגלגיליות יהיה רק במגרשי הספורט ובמקומות שקיים בהם
משטח מיוחד לכך.
2)
יש לחבוש קסדה בזמן השימוש בגלגיליות (עיקר הפגיעות הקשות הן
בראש).
3)
יש להרכיב מגני ברכיים וידיים למניעת פגיעה במפרקים.
4)
אין להחליק בשעות החשכה.
5)
אין להחליק בשטח רטוב.
6)
יש להיזהר מפגיעה באחרים.
7)
יש לוודא את תקינותן של הגלגיליות, ובעיקר את תקינות המסבים.
8)
ההחלקה תיעשה אך ורק במכנסיים ארוכים ובחולצות בעלות שרוול
ארוך.
9)
אין להרכיב משקפיים בעלות עדשות מזכוכית בזמן ההחלקה.

10)
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מנהל התחום לבטיחות
ולזהירות בדרכים, טל' 02‎-5602268.

אחורה
הוראות קבע

חוזר מנכ"ל נח/8(א), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998