דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - לכיתות ב'-ו'
(נח)6.3‎-4


2. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'-ו'


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס' הקטלוגי
לימודי יהדות

2.10למה חנוכה?, חוברת לתלמיד לכיתות ד'-ו'

2.10.001/00

7.11

מט"ח

(חגים) / מט"ח


71.24

מט"ח

למה חנוכה?, מרכז למידה, כולל משחק / מט"ח

2.10.002/00

1.51

מט"ח

למה חנוכה?, דפי הערכה למורה / מט"ח

2.10.003/00ברוכים הבאים - מושגים ראשוניים על עם ישראל

2.10.004/00ותרבותו לתלמידים עולים, לכיתה ד' ומעלה


12.64

מט"ח

(ממ', ממ"ד) / מט"ח


5.46

טח"י

קשת וענן, א', תדריך למורה / י' הרטום + צוות *

2.10.901/00

13.12

טח"י

קשת וענן, ב', תדריך למורה / י' הרטום + צוות *

2.10.902/00

18.02

טח"י

קשת וענן, ג', תדריך למורה / י' הרטום + צוות *

2.10.903/00קשת וענן: חגי תשרי, חוברת עבודה לתלמיד לכיתות

2.10.905/00

14.93

טח"י

ג'-ו' / י' וינקלר, ש' פריאל *
קשת וענן: ט"ו בשבט, חוברת עבודה לתלמיד, לכיתות

2.10.906/00

13.68

טח"י

ג'-ו' / י' וינקלר, ש' פריאל **
תנ"ך

2.11

18.43

ס"פ

תורה לבית-ספר, בראשית / ג' ברגסון, י' וינגרטן **

2.11.005/00תורה לבית-ספר, בראשית, מדריך למורה /

2.11.006/00

5.24

ס"פ

ג' ברגסון, י' וינגרטן **
תורה לבית-ספר, שמות-ויקרא / ג' ברגסון,

2.11.007/00

16.51

ס"פ

י' וינגרטן **
תורה לבית-ספר, שמות-ויקרא, מדריך למורה /

2.11.008/00

6.37

ס"פ

ג' ברגסון, י' וינגרטן **
תורה לבית-ספר, בראשית (חוברת עבודה) /

2.11.009/00

4.96

ס"פ

ג' ברגסון, י' וינגרטן **
תורה לבית-ספר, שמות-ויקרא (חוברת עבודה) /

2.11.010/00

5.59

ס"פ

ג' ברגסון, י' וינגרטן **
תורה לילד א' (בראשית) / נ' גבריאלי, ב' אביבי,

2.11.012/00

11.19

יבנה

א' מינקוביץ
תורה לילד א' (בראשית), מדריך למורה / ב' אביבי

2.11.012/01

חינם

יבנה

מ' הרפז
תורה לילד א' (בראשית), חוברת עבודה לתלמיד א'-ב' /

2.11.013/00

3.66

יבנה

א' מינקוביץ, ב' אביבי, מ' הרפז
תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מקראה / ב' אביבי,

2.11.014/00

12.53

יבנה

מ' הרפז
תורה לילד ג', שמות-ויקרא, מדריך למורה / ב' אביבי,

2.11.014/01

12.53

יבנה

מ' הרפז
תורה לילד ג', שמות-ויקרא, חוברת עבודה /

2.11.014/02

6.78

יבנה

ב' אביבי, מ' הרפז


2.69

יבנה

מלכי יהודה וישראל / כיטוב, לבני **

2.11.017/00להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות קושי)

2.11.018/00

8.49

מט"ח

לכיתות א'-ב' (ממ"ד) / מט"ח * כל חוברת
להתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה

2.11.018/01

8.49

מט"ח

(2 רמות קושי) (ממ"ד) / מט"ח *


17.00

מט"ח

מדריך למורה בהוראת מקרא - עקרונות ומטרות *

2.11.018/02ספר בראשית לכיתה ב', ממ"ד/מט"ח
נושא 1: מנח עד אברהם


9.00

מט"ח

מדריך למורה: פרקים ו'-ט', י"ג, ט"ז *

2.11.019/01מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון

2.11.019/02

7.94

מט"ח

(3 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית

2.11.019/03

7.94

מט"ח

(3 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח

2.11.019/04

7.94

מט"ח

(3 חוברות - מהדורה מתוקנת) *
נושא 2: אברהם ויצחק


9.00

מט"ח

מדריך למורה: פרקים כ"א, כ"ב, כ"ד *

2.11.020/01מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון

2.11.020/02

7.35

מט"ח

(3 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית

2.11.020/03

6.79

מט"ח

(3 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח

2.11.020/04

6.78

מט"ח

(3 חוברות - מהדורה מתוקנת) *
חוברת לתלמיד, לסיכום פרקים ט"ו ו-כ"א: אברהם,

2.11.020/05

8.85

מט"ח

ישמעאל ויצחק *
נושא 3: יעקב ועשו


19.21

מט"ח

מדריך למורה, פרקים כ"ה, כ"ז, כ"ח, ל"א, ל"ג *

2.11.021/01מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית

2.11.021/03

18.13

מט"ח

(5 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח

2.11.021/04

16.83

מט"ח

(5 חוברות - מהדורה מתוקנת) *
נושא 4: סיפורי יוסף


8.97

מט"ח

מדריך למורה, פרקים ל"ז, מ"ד, מ"ה, מ"ז *

2.11.022/01מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה - פעמון

2.11.022/02

10.86

מט"ח

(3 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית - בית

2.11.022/03

10.86

מט"ח

(3 חוברות) *
מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה - פרח

2.11.022/04

10.86

מט"ח

(3 חוברות - מהדורה מתוקנת) *


12.16

מט"ח

מבראשית ל... שמות, חוברת פעילות לתלמיד (ממ"ד)

2.11.022/05שמואל א' - דפים לעבודה עצמית וללמידה פעילה/

2.11.026/00

11.65

רכגולד

מ' אסלן **
שמואל ב' ומלכים א', פרקים א', ב' - דפים לעבודה

2.11.027/00

11.65

רכגולד

עצמית ללמידה פעילה / מ' אסלן **


36.86

מודן

בראשית שלי, טקסט לתלמיד / ד' שגב, י' זילברמן *

2.11.028/00בראשית שלי, לכיתה ב', חוברת עבודה לתלמיד/

2.11.028/01

32.27

מודן

ד' קרח שגב, י' זילברמן *


חינם

מודן

בראשית שלי, מדריך למורה / ד' שגב, יונה זילברמן *

2.11.029/00

36.86

מודן

שמות-ויקרא שלי / ד' שגב ויונה זילברמן **

2.11.030/00שמות-ויקרא שלי, חוברת עבודה / ד' שגב, יונה

2.11.031/00

31.87

מודן

זילברמן **
שמות-ויקרא שלי, מדריך למורה / ד' שגב, יונה

2.11.032/00

27.55

מודן

זילברמן **


43.90

יבנה

טיפוח הבנת התורה - בראשית לכיתה ב' / ש' הרמתי *

2.11.033/00טיפוח הבנת התורה - בראשית ושמות, מדריך למורה/

2.11.034/00

חינם

יבנה

ש' הרמתי *
תנ"ך מפורש לבית הספר, דברים-יהושע, טקסט,

2.11.035/00

30.65

מסדה

לכיתה ד' / א' אהוביה, ד' שי *
תנ"ך מפורש לבית ספר, דברים-יהושע, חוברת עבודה

2.11.036/00

25.73

מסדה

לכיתה ד' / פ' ירוחמי, מ' קמיל, ד' שי *
תנ"ך מפורש לבית הספר, שופטים-רות, טקסט,

2.11.037/00

30.65

מסדה

לכיתה ד' / א' אהוביה, ד' שי *
תנ"ך מפורש לבית-הספר, שופטים-רות, חוברת עבודה

2.11.038/00

25.73

מסדה

לכיתה ד' / פ' ירוחמי, מ' קמיל, ד' שי *
תנ'ך מפורש לבית הספר, דברים-יהושע, שופטים-רות,

2.11.039/00

9.79

מסדה

מדריך למורה / א' אהוביה, ד' שי *
בראשית לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ב' / ב' אביבי,

2.11.040/00

29.02

יבנה

מ' טורנר
בראשית לילד, לכיתה ב', מדריך למורה / ב' אביבי,

2.11.040/01

חינם

יבנה

מ' טורנר
בראשית לילד, לכיתה ב', חוברת עבודה לתלמיד /

2.11.040/02

32.55

יבנה

מ' הרפז
שמות-ויקרא לילד, ספר לתלמיד, לכיתה ג' / ב' אביבי,

2.11.041/00

36.02

יבנה

נ' זיו
שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה, לכיתה ג' / ב' אביבי,

2.11.041/01

29.76

יבנה

נ' זיו
שמות-ויקרא לילד, חוברת עבודה, לכיתה ג' / ב' אביבי,

2.11.041/02

26.46

יבנה

נ' זיו
שמות-ויקרא לילד, מדריך למורה לחוברת העבודה,

2.11.041/03

חינם

יבנה

לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו
ספר שמות לכיתה ג' , ממ"ד/מט"ח
פירוט הסדרה: 8 חוברות ב-3 רמות קושי


8.52

מט"ח

בני ישראל עבדים במצרים *

2.11.043/01

8.52

מט"ח

משה *

2.11.043/02

11.47

מט"ח

ה' מתגלה למשה בסנה *

2.11.043/03

7.04

מט"ח

וארא *

2.11.043/04

8.09

מט"ח

פסח מצרים *

2.11.043/05

8.09

מט"ח

בני ישראל בים סוף *

2.11.043/06

9.32

מט"ח

מתן תורה *

2.11.043/07

8.24

מט"ח

ואלה המשפטים

2.11.043/08אותות ומופתים - מארז מפעיל לעבודה בקבוצות

2.11.044/00

75.17

מט"ח

לכיתה ג' (ממ"ד) / מט"ח *
משעבוד לגאולה, סדרת מדריכים למורה, 8 חלקים

2.11.045/00

7.58

מט"ח

(ממ"ד) / מט"ח *
המטמון בכדים, חוברת פעילות, לכיתות ד'-ו' (ממ"ד) /

2.11.046/00

12.16

מט"ח

מט"ח *
סדרה, "עם התנ"ך", עם השופטים ובלעדיהם,

2.11.047/00

31.32

רכס יבנה

לכיתה ד' / ב' טליתמן, א' תירוש *
סדרה, "עם התנ"ך", עם השופטים ובלעדיהם, ומדריך

2.11.048/00למורה לספר שופטים ולמגילת רות / ב' טליתמן,


37.61

רכס יבנה

א' תירוש *
סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו, לכיתה ה' /

2.11.049/00

39.17

רכס יבנה

ב' טליתמן, א' תירוש *
סדרה, "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו,

2.11.050/00

47.00

רכס יבנה

מדריך למורה / ב' טליתמן, א' תירוש *
סדרה, "עם התנ"ך", עם יהושע, לכיתה ד' /

2.11.051/00

27.73

רכס יבנה

ב' טליתמן, א' תירוש
סדרה "עם התנ"ך", עם יהושע, מדריך למורה/

2.11.052/00

32.12

רכס יבנה

ב' טליתמן, א' תירוש
סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב')

2.11.053/00

35.76

רכס

לכיתה ה' / ב' טליתמן, א' תירוש
סדרה, "עם התנ"ך", עם דוד המלך (שמואל ב'),

2.11.054/00

42.91

רכס

מדריך למורה / ב' טליתמן, א' תירוש
טיפוח הבנת התורה - שמות-ויקרא, לכיתה ג' /

2.11.055/00

32.38

יבנה

ש' הרמתי
תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א', טקסט,

2.11.056/00

41.46

מסדה

לכיתה ה' / א' אהוביה, ד' שי
תנ"ך מפורש, שמואל א', חוברת עבודה / פ' ירוחמי,

2.11.056/01

25.89

מסדה

מ' קמיל, ד' שי
תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל ב', טקסט,

2.11.056/02

32.89

מסדה

לכיתה ה' / א' אהוביה , ד' שי
תנ"ך מפורש לבית הספר , שמואל ב', חוברת עבודה /

2.11.056/03

24.54

מסדה

פ' ירוחמי , מ' קמיל, ד' שי
תנ"ך מפורש לבית הספר, שמואל א'-שמואל ב',

2.11.057/00

14.29

מסדה

מדריך למורה / א' אהוביה, ד' שי
תנ"ך שלי, ספר יהושע, חוברת עבודה לתלמיד /

2.11.059/00

31.68

מודן

ד' שגב-קורח, י' זילברמן
תנ"ך שלי, ספר שופטים, חוברת עבודה לתלמיד /

2.11.060/00

36.03

מודן

ד' שגב-קורח, י' זילברמן
תנ"ך שלי, ספר יהושע-שופטים, מדריך למורה/

2.11.061/00

27.21

מודן

ד' שגב-קורח, י' זילברמן
רש"י - האיש, הכתב והפירוש, לכיתות ב'-ד' (ממ"ד) /

2.11.062/00

29.71

תמיר

ע' זיסמן, א' הורוביץ


36.80

מודן

במדבר-דברים שלי / דליה שגב, יונה זילברמן

2.11.063/00במדבר-דברים שלי, מדריך למורה / דליה שגב,

2.11.063/01

27.82

מודן

יונה זילברמן
במדבר-דברים שלי, חוברת עבודה / דליה שגב,

2.11.063/02

32.27

מודן

יונה זילברמן
עם מלכי ישראל ויהודה, חוברת עבודה / ב' תליטמן,

2.11.064/00

31.30

רכס

א' תירוש **
עם מלכי ישראל ויהודה, מדריך למורה / ב' תליטמן,

2.11.064/01

31.34

רכס

א' תירוש*
שמואל א, ב, חוברת עבודה לתלמיד / ד' קורח-שגב,

2.11.066/00

35.17

מודן

י' זילברמן


26.50

מודן

שמואל א, ב, מדריך למורה / ד' קורח-שגב, י' זילברמן

2.11.066/01במדבר, הצעות, נושאים ונקודות לדיון, לכיתה ד',

2.11.300/00

22.33

רכגולד

מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל


19.97

מעלות

שיעורים בספר במדבר, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל

2.11.301/00

13.24

מעלות

במדבר, ערכת עבודה לתלמיד (ממ"ד) / ת"ל

2.11.302/00שיעורים בספר יהושע לכיתה ד', מדריך למורה

2.11.303/00

10.58

רכגולד

(ממ"ד) / ת"ל


11.48

מעלות

שופטים, לכיתה ד' (ממ') / ת"ל *


9.13

מעלות

שמואל א', לכיתה ה' (ממ') / ת"ל *

2.11.304/00

4.28

מעלות

שמואל א', תיק מפות ותמונות (ממ') / ת"ל *

2.11.305/00

9.39

מעלות

מלכים, לכיתה ו' (ממ') / ת"ל *

2.11.306/00מקרא, תורה ונביאים ראשונים, למורה

2.11.307/00

27.77

מעלות

לחינוך מיוחד לכיתות א'-ט' (ממ') / ת"ל
תורה שבעל-פה

2.12חג לי - פסח (סדרת חגים), ספר + דפי עבודה לתלמיד

2.12.005/00

37.96

המחברת

לכיתות ג'-ה' (ממ"ד) / מ' לייזר *


חינם

המחברת

חג לי - פסח, מדריך למורה / מ' לייזר (ממ"ד) *

2.12.006/00אגדות חז"ל מצוירות על ספר שמות - משה ויציאת

2.12.007/00

22.59

יא"ר

מצרים, חוברת לתלמיד, ממ' / ת' אלימלך
אגדות חז"ל על ספר שמות - משה ויציאת מצרים,

2.12.007/01

8.17

יא"ר

מדריך למורה, ממ' / ת' אלימלך


25.64

יא"ר

אגדות חז"ל מצוירות, ספר בראשית / ת' אלימלך

2.12.008/00אגדות חז"ל מצוירות, בראשית, מדריך למורה /

2.12.008/01

חינם

יא"ר

י' אלימלך
לבית הספר הממלכתי דתי


5.46

מעלות

מטר לברכה לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל *

2.12.300/00

14.99

מעלות

מחג לחג, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל *

2.12.300/01

10.73

מעלות

ראש חודש, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל *

2.12.301/00

7.35

מעלות

המטבח שלנו, לכיתות ב'-ג' / ב"א + ת"ל *

2.12.302/00

7.86

מעלות

בדרכו של אברהם, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל *

2.12.304/00

12.52

מעלות

לכם לציצית, לכיתות ב'-ד' / ב"א + ת"ל *

2.12.304/01

7.01

מעלות

השב תשיבם, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל *

2.12.305/00

6.50

מעלות

נצור לשונך, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל *

2.12.306/00

10.96

מעלות

ממועד למועד, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל

2.12.306/01

8.79

מעלות

ושיננתם לבניך, לכיתות ד'-ה' / ב"א + ת"ל *

2.12.307/00

11.61

מעלות

מהתורה למשנה, לכיתות ד'-ו' / ב"א + ת"ל *

2.12.309/00

9.76

מעלות

שבת מנוחה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל

2.12.309/01

13.94

מעלות

פרקי משנה: סוכה ומגילה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל

2.12.309/02

21.12

מעלות

פרקי שבת, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל *

2.12.310/00

21.53

מעלות

פרקי שבת, מדריך למורה / ב"א + ת"ל *

2.12.310/01

7.99

מעלות

וחי אחיך עמך, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל *

2.12.310/02

34.37

מעלות

פרקי תלמוד: ערבי פסחים, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל

2.12.310/03

9.58

מעלות

הישר והטוב, לכיתות ה'-ו' / אונ' ב"א + ת"ל *

2.12.311/00

17.55

מעלות

פרקי משנה: ברכות, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל *

2.12.311/01פרקי משנה : ראש השנה, לכיתה ו' מהדורה מורחבת /

2.12.311/02

9.32

מעלות

ב"א + ת"ל *


11.28

מעלות

פרקי משנה: סנהדרין / ב"א + ת"ל

2.12.311/03

14.92

מעלות

בית דין, לכיתות ה'-ו' /(מהדורה חדשה) ב"א + ת"ל

2.12.311/04

8.86

מעלות

שבת לארץ / ב"א + ת"ל

2.12.311/05פרקי גמרא א', לכיתות ד' - ה' / מכללת ליפשיץ +

2.12.311/06

18.41

רכגולד

ת"ל *


21.64

רכגולד

פרקי גמרא א', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ + ת"ל *

2.12.311/07

14.49

רכגולד

פרקי גמרא ב', לכיתות ה'-ו'/מכללת ליפשיץ + ת"ל *

2.12.311/08

27.08

רכגולד

פרקי גמרא ב', מדריך למורה/מכללת ליפשיץ + ת"ל *

2.12.311/09

24.09

רכגולד

פרקי גמרא ג', לכיתות ו'-ז' / מכללת ליפשיץ + ת"ל

2.12.311/10

22.19

רכגולד

פרקי גמרא ג', מדריך למורה / מכללת ליפשיץ + ת"ל

2.12.311/11

28.60

מעלות

פרקי גמרא ד' לכיתות ז'-ח' / מכללת ליפשיץ + ת"ל

2.12.311/12

14.60

מעלות

פרקי גמרא ד' , מד"ל / מכללת ליפשיץ + ת"ל

2.12.311/13

11.20

מעלות

פרקי משנה: פסחים לכיתות ו'-ז' / ב"א + ת"ל

2.12.311/14פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז'/

2.12.311/15

16.17

מעלות

ב"א + ת"ל


7.80

מעלות

המשנה והוראתה, מדריך למורה / ב"א + ת"ל

2.12.311/16מאגרי מידע ביהדות, חלק א', מדריך למורה /

2.12.311/17

15.50

מעלות

ב"א + ת"ל
לבית הספר הממלכתי


2.28

מעלות

חגי תשרי, לכיתה ב' / ת"ל *

2.12.312/00

1.97

מעלות

הירח והחודש, לכיתה ג' / ת"ל *

2.12.313/00

9.96

מעלות

אגדות חז"ל על ספר שמות, לכיתה ג' / ת"ל *

2.12.313/01

2.92

מעלות

ליל הסדר, לכיתה ג' / ת"ל *

2.12.314/00

7.64

מעלות

כיבוד הורים, לכיתה ד' / ת"ל *

2.12.314/01

2.05

מעלות

חנוכה, לכיתה ד' / ת"ל *

2.12.315/00

4.62

מעלות

חג הסוכות, לתלמיד, לכיתה ד' / ת"ל *

2.12.317/00

2.28

מעלות

שמחת פורים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל *

2.12.318/00

4.92

מעלות

שמחת פורים, מדריך למורה / ת"ל *

2.12.319/00

5.22

מעלות

בין כסה לעשור, לתלמיד, לכיתה ד'/ת"ל + מכון שון*

2.12.320/00

3.49

מעלות

רבי עקיבא, לכיתה ו' / ת"ל *

2.12.321/00

3.89

מעלות

בין איש לרעהו, לכיתה ה' / ת"ל *

2.12.322/00

35.15

שירות

הסליחה": מאגדות חז"ל, קלטת וידיאו/

2.12.322/01

37.96

הסרטים

ת"ל + שירות הסרטים הישראלי *
מאגדות חז"ל על ספר שמואל ומאגדות חז"ל

2.12.323/01

14.09

מעלות

בנושא בין איש לרעהו, מדריך למורה / ת"ל *


9.72

מעלות

אגדות חז"ל על ספר מלכים, לכיתה ו' / ת"ל *

2.12.325/01

2.69

מעלות

ט"ו בשבט, לכיתה ו' / ת"ל *

2.12.326/00קריאה, כתיבה והבנת הנקרא

2.21קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח


49.13

מט"ח

סדרת פעילויות

2.21.001/00

3.86

מט"ח

מדריך למורה

2.21.001/01

22.64

מט"ח

חוברת תשובות

2.21.001/02

6.13

מט"ח

דפי מבחן ומעקב (ל-5 תלמידים)

2.21.001/03צעד צעד, ב', לכיתות ב'-ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)


32.75

מט"ח

מארז, 5 ספרונים

2.21.002/00

32.75

מט"ח

מארז, 5 חוברות עבודה

2.21.002/02

94.18

מט"ח

מארז, 5 קלטות

2.21.002/05

8.40

מט"ח

מדריך למורה ל"צעד צעד", לכיתות א'-ג'

2.21.002/06צעד צעד, ג', לכיתה ג'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)


19.62

מט"ח

מארז, 3 ספרונים

2.21.003/00

19.62

מט"ח

מארז, 3 חוברות עבודה

2.21.003/02בסוד העניינים, לכיתות ב'-ג'/מט"ח


12.65

מט"ח

מה קורא בתהליך הקריאה?, חוברת ראשונה

2.21.004/00

12.65

מט"ח

מה קורה בתהליך הקריאה?, חוברת שנייה

2.21.004/01

12.65

מט"ח

מה קורה בתהליך הקריאה?, מדריך למורה

2.21.004/02בסימן קריאה לעידוד הקריאה,
לכיתות ד'-ו' (ממ')/מט"ח


10.67

מט"ח

גם משם אפשר להתרשם

2.21.005/00

8.64

מט"ח

נ לשם הכותב

2.21.005/01

11.83

מט"ח

עצב ושמחה במשפחה

2.21.005/02

17.27

מט"ח

סימן שאלה? סימן קריאה! - חוברת משחק

2.21.005/03הבעה בתור/מט"ח


8.38

מט"ח

על שלושה דברים, מוען ונמען, ספר לתלמיד

2.21.006/00

3.48

מט"ח

על שלושה דברים, מוען ונמען, חוברת משחקים

2.21.006/01

11.25

מט"ח

על שלושה דברים, מבנה וסגנון, ספר לתלמיד

2.21.007/00

4.26

מט"ח

על שלושה דברים, מבנה וסגנון, חוברת משחקים

2.21.007/01

11.48

מט"ח

על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, לתלמיד / מט"ח

2.21.008/00על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, חוברת

2.21.008/01

4.26

מט"ח

משחקים / מט"ח


8.42

מט"ח

מדריך למורה, מתאים למוען נמען, מבנה וסגנון

2.21.009/00

22.97

מסדה

קריאה קלה, חוברת א' / נ' לוין, י' לוי

2.21.010/00קריאה קלה, חוברת א', מדריך למורה לחוברות א'-ג'

2.21.010/01

7.31

מסדה

וחזרה / נ' לוין, י' לוי


22.97

מסדה

קריאה קלה, חוברת ב' / נ' לוין, י' לוי

2.21.011/00קריאה קלה, חוברת ב', מדריך למורה לחוברות א'-ג'

2.21.011/01

7.31

מסדה

וחזרה / נ' לוין, י' לוי


22.97

מסדה

קריאה קלה, חוברת ג' / נ' לוין, י' לוי

2.21.012/00קריאה קלה, חוברת ג', מדריך למורה לחוברות א'-ג'

2.21.012/01

7.31

מסדה

וחזרה / נ' לוין, י' לוי
קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב / נ' לוין,

2.21.013/00

13.05

מסדה

י' לוי
קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב

2.21.013/01

7.31

מסדה

מדריך למורה לחוברות א'-ג' + חזרה / נ' לוין, י' לוי
ידיעת הלשון

2.22

12.44

קרני

אנו לומדים כתיב נכון, ב' / צ' הן (ערך קליינמן) *

2.22.004/00

12.44

קרני

אנו לומדים כתיב נכון, ג' / צ' הן (ערך קליינמן) *

2.22.005/00כתיב ולשון, לכיתה ב', מקראה, מהדורה מחודשת /

2.22.016/00

28.00

דביר

ש' שטיינר
כתיב ולשון, לכיתה ב', חוברת עבודה, מהדורה

2.22.016/02מחודשת / ש' שטיינר (החוברת מצויה יחד עם הספרדביר

ומחירה כלול במחיר הספר)
כתיב ולשון, לכיתה ג', מקראה, מהדורה

2.22.017/00

15.07

דביר

מחודשת / ש' שטיינר
כתיב ולשון, לכיתה ג', חוברת עבודה, מהדורה

2.22.017/02

29.00

דביר

מחודשת / ש' שטיינר
כתיב ולשון, לכיתה ד', מקראה, מהדורה

2.22.018/00

15.07

דביר

מחודשת / ש' שטיינר


חינם

דביר

כתיב ולשון, לכיתות ב'-ג'-ד', מדריך למורה/ש' שטיינר

22.018/01..2כתיב ולשון לכיתה ד', חוברת עבודה, מהדורה

2.22.018/02

30.00

דביר

מחודשת ש' שטיינר


2.36

הריאלי

לוח כתיב / בי"ס הריאלי *

2.22.019/00

47.60

מט"ח

מילוני / ש' פלס, ש' אריאלי *

2.22.020/00

9.60

מט"ח

מילוני, דפי עבודה, לכיתה ב' / ש' פלס, ש' ריק *

2.22.021/00

9.75

רכגולד

דקדוק לכתיב נכון, לכיתות ב'-ד' / מ' הוכברג *

2.22.024/00

10.11

יסוד

שער לכתיב א' / ת' פיש *

2.22.025/00

10.11

יסוד

שער לכתיב ב' / ת' פיש *

2.22.026/00

10.11

יסוד

שער לכתיב ג' / ת' פיש *

2.22.027/00

2.50

יסוד

שער לכתיב, מדריך למורה / ת' פיש *

2.22.028/00שבעה שערים להבעה, לכיתה ג' / ד' שגב, ל' טל,

2.22.037/00

39.71

רכס

ע' אלון
שבעה שערים להבעה, לכיתה ג', מדריך למורה/

2.22.038/00

13.24

רכס

ד' שגב, ל' טל, ע' אלון


40.61

דביר

לשוננו, לכיתה ד' / י' קליינמן, חנה מגיד *

2.22.041/00

40.61

דביר

לשוננו, לכיתה ה' / י' קליינמן, חנה מגיד *

2.22.042/00סימני הדרך לכתיב ולהבנה, לכיתה ב', חוברות א'-ב',

2.22.043/00

54.74

דביר

חוברת עבודה / ח' צ'רנוב, י' זילברמן, ס' רוזנברג *
סימני הדרך לכתיב ולהבנה, מדריך למורה / ח' צ'רנוב,

2.22.044/00

11.79

דביר

י' זילברמן, ס' רוזנברג *
על קצה הלשון, לכיתה ה' / ד' קרח-שגב, ל' טל,

2.22.046/00

41.98

מודן

ע' אלון *
על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב,

2.22.047/00

27.46

מודן

ל' טל, ע' אלון *
בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון לכיתות ב'-ג',

2.22.048/00מארז של 8 חוברות לתלמיד: מוכנות, השם, הפועל,
השם והפועל - חזרה, משפחת המילים, משפחת


14.70

מט"ח

המילים - חזרה, המשפט, המשפט - חזרה / מט"ח *
בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון, מדריך למורה /

2.22.049/00

5.14

מט"ח

מט"ח *
בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון (מארז

2.22.050/00

6.56

מט"ח

משחקים) / מט"ח *
על קצה הלשון, לכיתה ב' / ד' קרח-שגב, ל' טל,

2.22.050/01

22.99

מודן

ע' אלון
על קצה הלשון, לכיתה ג' / ד' קרח-שגב, ל' טל,

2.22.051/00

33.38

מודן

ע' עלון
על קצה הלשון, ג', מדריך למורה / ד' קרח-שגב,

2.22.052/00

26.04

מודן

ל' טל, ע' אלון
על קצה הלשון, לכיתה ד' / ד' קרח-שגב, ל' טל,

2.22.052/01

39.54

מודן

ע' אלון
על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב,

2.22.052/02

27.15

מודן

ל' טל, ע' אלון
על קצה הלשון, לכיתה ו' / ד' קרח-שגב, ל' טל,

2.22.052/03

42.62

מודן

ע' אלון (ממ' וממ"ד)
על קצה הלשון, מדריך למורה / ד' קרח-שגב,

2.22.052/04

27.21

מודן

ל' טל, ע' אלון
הבנתי (?!) , חלק ג', חלק ד' (שיעורים בהבנת

2.22.053/00

40.03

רכס

הנקרא) / א' כהן


40.03

רכס

הבנתי (?!), חלק ג', מדריך למורה / א' כהן

2.22.054/00

23.92

רובינשטיין

נכתוב מלא, לכיתות ה'-ו' / ר' סיוון

2.22.057/00

44.70

דביר

לשוננו, לכיתה ב' / חנה מגיד

2.22.057/01

44.70

דביר

לשוננו, לכיתה ג' / חנה מגיד

2.22.057/02

חינם

דביר

לשוננו, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה / חנה מגיד

2.22.057/03

42.86

דביר

לשוננו, לכיתה ו' / חנה מגיד

2.22.057/04

11.54

דביר

לשוננו, מדריך למורה, לכיתות ד', ה', ו' / ח' מגיד

2.22.057/05אשכוליות, חוברות עבודה בהבנת הנקרא/
מט"ח, מקבץ ראשון, לכיתה ב'


5.26

מט"ח

1. פחות או יותר

2.22.058/00

5.26

מט"ח

2. גם", "אבל" ועוד מילים

2.22.058/01

3.75

מט"ח

3. זה הזמן - לפני ואחרי

2.22.058/02

5.26

מט"ח

4. אלף בית

2.22.058/03

5.26

מט"ח

5. הפועל

2.22.058/04

5.26

מט"ח

6. המשפט

2.22.058/05

5.26

מט"ח

7. מה השאלה?

2.22.058/06מקבץ שני, לכיתה ב'


5.26

מט"ח

1. זכר ונקבה

2.22.058/07

5.26

מט"ח

2. יחיד ורבים

2.22.058/08

5.26

מט"ח

3. הפכים ומילים נרדפות

2.22.058/09

5.26

מט"ח

4. משפחות מילים

2.22.058/10

5.26

מט"ח

5. קצת יחס למילות יחס

2.22.058/11

3.75

מט"ח

6. זה הזמן - ימים ושעות ומה שביניהם

2.22.058/12

6.69

מט"ח

מיץ אשכוליות ב'

2.22.058/13

11.27

מט"ח

מדריך למורה למקבצים ראשון ושני

2.22.058/14מקבץ שלישי, לכיתה ג'


5.26

מט"ח

1. משפט שלם

2.22.059/00

8.24

מט"ח

2. אני, אתה והוא

2.22.059/01

5.26

מט"ח

3. למי זה שייך?

2.22.059/02

5.26

מט"ח

4. מי דיבר? מה הוא אמר?

2.22.059/03

5.26

מט"ח

5. בקיצור

2.22.059/04

3.75

מט"ח

6. זה הזמן - באיזה סדר קרו הדברים?

2.22.059/05מקבץ רביעי, לכיתה ג'


5.26

מט"ח

1. פעלים בפעולה

2.22.059/06

5.26

מט"ח

2. הסמיכות

2.22.059/07

5.26

מט"ח

3. מש"ה וכל"ב

2.22.059/08

3.75

מט"ח

4. זה הזמן - מה שקרה באותו זמן ומה שקרה אחר כך

2.22.059/09

5.26

מט"ח

5. הכול או רק חלק

2.22.059/10

5.26

מט"ח

6. א"ב פנימי

2.22.059/11

6.69

מט"ח

מיץ אשכוליות ג'

2.22.059/12

11.27

מט"ח

מדריך למורה למקבצים שלישי ורביעי

2.22.059/13מקבץ חמישי, לכיתה ד'


5.26

מט"ח

1. קשר משפחתי

2.22.060/00

5.26

מט"ח

2. שם עצם, התואר והפועל

2.22.060/01

5.26

מט"ח

3. אותיות

2.22.060/02

5.26

מט"ח

4. מספרים

2.22.060/03

5.26

מט"ח

5. כל מה שרצית לדעת במשפט אחד

2.22.060/04

5.26

מט"ח

6. מה הקשר?

2.22.060/05מקבץ שישי, לכיתה ד'


3.75

מט"ח

1. זה הזמן - כבר ועדיין

2.22.060/06

5.26

מט"ח

2. שמות גוף

2.22.060/07

5.26

מט"ח

3. פעיל וסביל

2.22.060/08

5.26

מט"ח

4. תארים ותיאורי אופן

2.22.060/09

5.26

מט"ח

5. אלון והמילון

2.22.060/10

11.27

מט"ח

מדריך למורה למקבצים חמישי ושישי

2.22.060/11מקבץ שביעי, לכיתה ה'


5.26

מט"ח

1. בקיצור ולעניין

2.22.061/00

5.26

מט"ח

2. זה הזמן - כמה זמן זה נמשך?

2.22.061/01

5.26

מט"ח

3. איזה מין זה שם

2.22.061/02

5.26

מט"ח

4. המשקל

2.22.061/03

5.26

מט"ח

5. דומות אבל שונות

2.22.061/04

5.26

מט"ח

6. איך כותבים את זה?

2.22.061/05מקבץ שמיני, לכיתה ה'


5.26

מט"ח

1. ניבים

2.22.061/06

5.26

מט"ח

2. ניבים - המשך

2.22.061/07

5.26

מט"ח

3. זה הזמן - בד בבד

2.22.061/08

5.26

מט"ח

4. נושא ונשוא

2.22.061/09

5.26

מט"ח

5. מילים מקשרות

2.22.061/10

5.26

מט"ח

6. מי מפחד ממילים קשות?

2.22.061/11

11.27

מט"ח

מדריך למורה למקבצים שביעי ושמיני

2.22.061/12מקבץ תשיעי, לכיתה ו'


5.26

מט"ח

1. בניינים

2.22.062/00

5.26

מט"ח

2. נושא, נשוא וכל השאר

2.22.062/01

5.26

מט"ח

3. בין הפסיקים

2.22.062/02

5.26

מט"ח

4. המילון במבט שני

2.22.062/03

11.17

מט"ח

5. העברית - סיפור בהמשכים

2.22.062/04

11.27

מט"ח

6. חיי מילים

2.22.062/05

11.27

מט"ח

מדריך למורה למקבץ תשיעי

2.22.062/06ידיעת הלשון


2.66

מעלות

שורשים ומשפחות מילים, לכיתות ב'-ג' / ת"ל *

2.22.300/00שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק א', מהדורה חדשה

2.22.325/00

31.81

מעלות

ומשוכתבת, לכיתה ג' / ת"ל *
שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק א', חוברת עבודה /

2.22.325/01

21.28

מעלות

ת"ל *
שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ב', מהדורה חדשה

2.22.326/00

28.55

מעלות

ומשוכתבת לכיתה ד' / ת"ל *
שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ב', חוברת עבודה /

2.22.326/01

18.63

מעלות

ת"ל *
שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ג', מהדורה חדשה

2.22.327/00

21.80

מעלות

ומשוכתבת, לכיתה ד' / ת"ל *
שושי ושמשון עוסקים בלשון, חלק ג', חוברת עבודה /

2.22.327/01

17.01

מעלות

ת"ל *


19.57

מעלות

ללוש לשון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל

2.22.328/00


קדימה
אחורה
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998