דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - לכיתות ז'-ט'
(נח)6.3‎-4

3. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'-ט'


המחיר
בש"ח

ההוצאה שם הספר והמחבר המס'
הקטלוגייהדות

3.10מבחר - ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשו,

3.10.001/00

24.54

מט"ח

לכיתות ז'-ח' / מתיה קם
מושגים ביהדות, דפי עבודה, לתלמיד, לכיתות ז'-ט' /

3.10.900/00

17.57

טח"י

ב' דומוביץ *


36.11

טח"י

מושגים ביהדות, תדריך למורה / ב' דומוביץ

3.10.901/00תנ"ך

3.11יונה ועמוס, חוברת עבודה לתלמיד / ר' נחמקין,

3.11.001/00

27.93

רכס

ב' טליתמן


27.93

רכס

יונה ועמוס, מדריך למורה / ב' טליתמן, ר' נחמקין,

3.11.002/00ספר יונה ויום הכיפורים, אוגדן לתלמיד / מרכז מלטון,

3.11.003/00

43.47

רכס

האוניברסיטה העברית
ספר יונה ויום הכיפורים, אוגדן למורה / מרכז מלטון,

3.11.004/00

51.89

רכס

האוניברסיטה העברית


24.01

מט"ח

פרקים מספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב

3.11.005/00

24.01

מט"ח

פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב - מד"ל

3.11.005/01

9.37

אומן

עבודה לספר שמות / מ' בקר *

3.11.310/00

12.68

מעלות

שמות-במדבר, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל *

3.11.311/00

3.68

מעלות

שמות-במדבר, מדריך למורה / ת"ל *

3.11.312/00

6.17

מעלות

חוקים, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל *

3.11.313/00

6.65

מעלות

עמוס, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל *

3.11.315/00

3.65

מעלות

עמוס, מדריך למורה / ת"ל *

3.11.316/00

9.91

מעלות

ישעיהו, לכיתות ז'-ח' (ממ') / ת"ל *

3.11.317/00

11.13

מעלות

ישעיהו, מדריך למורה / ת"ל *

3.11.318/00

6.69

המפ"ה

ישעיהו, קלטת לכיתה ח' (ממ') / ת"ל *

3.11.319/00

19.37

נ' קדומים

טבע ונוף בספר ישעיהו, שקופיות וסרטון / ת"ל *

3.11.320/00

11.24

מעלות

ירמיהו, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל

3.11.320/01

13.72

מעלות

ירמיהו, מדריך למורה / ת"ל

3.11.320/02

4.58

מעלות

שמואל, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.11.321/00

12.14

מעלות

שמואל, מדריך למורה / ת"ל *

3.11.322/00מבחר מהפרשנות המסורתית לספר מלכים, לכיתות

3.11.323/00

5.59

מעלות

ט'-י"ב (ממ') / ת"ל *


3.26

מעלות

שופטים, לכיתות ח'-ט' (ממ') / ת"ל *

3.11.325/00

9.20

מעלות

שופטים, מדריך למורה / ת"ל *

3.11.326/00

8.37

מעלות

שמות (פרקים א'-י"א), לכיתות ז' (ממ"ד) / ת"ל *

3.11.327/00

13.63

מעלות

שמות א'-י"א, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל *

3.11.328/00

10.57

מעלות

שמות י"ב-מ', לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל *

3.11.329/00

32.37

רכגולד

שמות, כ"א, כ"ג, כ"ה-מ', לכיתה ח' (ממ"ד) / ת"ל

3.11.329/01במדבר, הצעות נושאים ונקודות לדיון, לכיתה ח'

3.11.329/02

25.16

רכגולד

מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל


10.97

מעלות

במדבר, חוברת עבודה / ת"ל

3.11.329/03עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי, מדריך

3.11.330/00

29.72

מ' י-ם לבנות

למורה, כיתה ח', ממ"ד / מכללת י-ם לבנות *
עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי, חוברת

3.11.331/00

31.30

מעלות

עבודה לתלמיד (כיתה ח') / ת"ל *
ירמיהו, שיעורים במקרא, לכיתה ח' (ממ"ד) /

3.11.332/00

24.27

מעלות

ת"ל + מכללת י-ם לבנות *


28.04

רכגולד

ירמיהו, שיעורים במקרא, מדריך למורה / ת"ל *

3.11.333/00

9.90

מעלות

יחזקאל, לכיתה ט' / ת"ל *

3.11.334/00

21.15

רכגולד

יחזקאל, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל *

3.11.334/01

6.90

מעלות

עמוס, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל

3.11.335/00

18.80

רכגולד

עמוס, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל

3.11.336/00

33.03

מעלות

פרקים בספר ירמיהו, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל

3.11.337/00

12.82

מעלות

יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך לכיתה י' (ממ"ד) / ת"ל

3.11.338/00בעקבות ירמיהו, קלטת וידיאו ומדריך למורה,

3.11.338/01

33.45

המפ"ה

ממ' וממ"ד / ת"ל


8.00

מעלות

שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל

3.11.339/00

9.50

מעלות

שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט', למורה (ממ"ד) / ת"ל

3.11.339/01

7.30

מעלות

שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' (ממ"ד) / ת"ל

3.11.340/00

12.10

מעלות

שיעורים בספר שופטים,לכיתה ט',למורה(ממ"ד)/ת"ל

3.11.340/01תורה שבעל-פה

3.12

15.45

מחת"ב

כבוד ומורא - פרקים בתושב"ע / מ' ארנד **

3.12.009/0חוברת לעבודה עצמית ל"אילו מציאות" /

3.12.010/00

6.34

מחת"ב

נ' שטיינברגר * *


6.69

המפ"ה

אגדות המקרא, פס קול, לכיתה ח' (ממ') / המפ"ה *

3.12.312/00

7.72

מעלות

אגדות המקרא, לתלמיד בכיתה ח' (ממ') / ת"ל *

3.12.313/00

5.30

מעלות

אגדות המקרא, מדריך למורה (ממ') / ת"ל *

3.12.314/00

7.29

מעלות

המשנה וחכמיה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל *

3.12.315/00

5.62

מעלות

והיה לך לאות, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל *

3.12.317/00

13.43

מעלות

והיה לך לאות, מדריך למורה (ממ') / ת"ל *

3.12.318/00והגדת לבנך (עיונים בהגדה של פסח),

3.12.319/00

4.68

מעלות

כיתה ז' (ממ') / ת"ל *


5.82

מעלות

והגדת לבנך, מדריך למורה (ממ') / ת"ל *

3.12.320/00

3.11

מעלות

פרקי אבות, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל *

3.12.321/00

7.43

מעלות

פרקי אבות, מדריך למורה (ממ') / ת"ל *

3.12.322/00

5.59

מעלות

פרקי אבות א', ערכו של היחיד (ממ') / ת"ל *

3.12.323/00

5.54

מעלות

פרקי תפילה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל *

3.12.324/00

5.14

מעלות

דיני שומרים, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.12.326/00

4.37

מעלות

השבת אבדה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.12.328/00

6.07

מעלות

דיני עבודה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.12.330/00שמחת בית השואבה והושענא רבה לתלמיד

3.12.332/00

9.13

מעלות

בחטה"ב (ממ') / ת"ל *


4.47

מעלות

ל"ג בעומר, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל *

3.12.332/01

27.55

מעלות

תפילין, לכיתות ז' בנים (ממ"ד) / ב"א + ת"ל *

3.12.333/00המצוות התלויות בארץ, מבחר מקורות, לכיתה ז'

3.12.336/00

14.25

מעלות

(ממ"ד) / ב"א + ת"ל *


3.89

מעלות

צער בעלי-חיים, לכיתה ז' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל *

3.12.341/00

7.84

מעלות

אהבת הר ע, לכיתות ו'-ח' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל *

3.12.343/00

6.35

מעלות

מגילה (מהדורה חדשה) (ממ"ד) / ב"א + ת"ל

3.12.344/00

257

מעלות

מגילה, מדריך למורה (ממ"ד) / ב"א + ת"ל *

3.12.344/01אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' (ממ"ד), בנים /

3.12.350/00

8.56

מעלות

ב"א + ת"ל *


6.65

מעלות

ימי הפורים, לכיתות ז'-ח' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל *

3.12.352/00עבודה שבלב (על התפילה), לכיתות ח'-ט', מהדורה

3.12.354/00

20.27

מעלות

חדשה (ממ"ד), בנות / ב"א + ת"ל *


מעלות

ב"א + ת"ל *

לבית אבותם, לכיתות ח'-ט' (ממ"ד), בנות /

3.12.356/00
3.37

12.23

מעלות

עבודה ומסחר, לכיתות ט'-י' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל

3.12.357/00אלימות - אוסף מקורות, לכיתות ט'-י"ב

3.12.365/00

6.55

מעלות

(ממ' וממ"ד) / ת"ל *


10.35

מעלות

ספרות השו"ת / ב"א + ת"ל

3.12.371/00

11.09

מעלות

לשנת שמיטה / ב"א + ת"ל

3.12.372/00פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז' /

3.12.373/00

15.50

מעלות

ב"א + ת"ל
שניים אוחזין - מונחים, מושגים וסוגיות בתלמוד,

3.12.901/00

34.23

טח"י

דפי עבודה לתלמיד, לכיתות ז'-ט' / ב' דומוביץ *


34.08

טח"י

שניים אוחזין, תדריך למורה / ב' דומוביץ *

3.12.902/00דקדוק וידיעת הלשון

3.22

20.46

דביר

ילקוט תיקוני לשון / ח' מגיד *

3.22.007/00

13.40

קרני

דקדוק ולשון, לכיתה ח' / י' קליינמן *

3.22.009/00

28.23

הקה"מ

עיקרי התחביר העברי / י' בהט, מ' רון **

3.22.010/00

13.98

הגיגים

הניקוד אתגר מהנה, חלק א' / ר' קליין **

3.22.011/00

16.45

הגיגים

הניקוד אתגר מהנה, חלק ב' / ר' קליין **

3.22.012/00מושגי יסוד בתורת ההגה ובתורת הצורות,

3.22.013/00

31.43

דביר

לכיתות ט'-י"ב / ח' מגיד **


27.26

חורב

יסודות תורת התחביר / ר' צדקה **

3.22.016/00

26.48

רמות

השנה הבעה, / נט"ע **

3.22.017/00

22.75

רמות

השנה הבעה, למורה / נט"ע * *

3.22.017/01ידיעת הלשון, לחטה"ב, מדריך למורה / מ' רוזן,

3.22.021/00

חינם

דיק

א' רייכמן **


45.52

דביר

לשוננו, לכיתה ז' / ח' מגיד **

3.22.022/00

52.17

דביר

לשוננו, לכיתה ח' / ח' מגיד **

3.22.023/00

56.96

דביר

לשוננו, לכיתה ט' / ח' מגיד *

3.22.024/00

חינם

דביר

לשוננו, לכיתות ז'- ט', מדריך למורה / ח' מגיד **

3.22.025/00

30.97

חורב

ההגה, השם והפועל, לחטה"ב / י' צדקה **

3.22.026/00

14.03

חורב

ההגה, השם והפועל, מדריך למורה / י' צדקה **

3.22.026/01

44.02

רכס

ידיעת הלשון, חלק א', לחטה"ב / ר' קבלי

3.22.027/00

44.02

רכס

ידיעת הלשון, מדריך למורה / ר' קבלי

3.22.028/00

14.76

מט"ח

עיין ערך לשון, ספר תורת ההגה, ז' / מט"ח

3.22.029/00

6.41

מט"ח

עיין ערך לשון, חוברת תרגול לתורת ההגה / מט"ח

3.22.030/00

8.27

מט"ח

עיין ערך לשון, מדריך למורה, תורת ההגה / ת"ל

3.22.031/00

15.87

מט"ח

עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' / ש' אבינון

3.22.031/01עיין ערך לשון, תורת הצורות, א', חוברת עבודה /

3.22.031/02

11.42

מט"ח

ש' אבינון
עיין ערך לשון, תורת צורות, א', מדריך למורה /

3.22.031/03

8.93

מט"ח

ש' אבינון


22.64

מט"ח

עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב'

3.22.031/04

13.57

מט"ח

עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב', מדריך למורה

3.22.031/05

17.06

מט"ח

עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב', חוברת תירגול

3.22.031/06

26.95

מט"ח

הבעה, מכותב לקורא, חלק א', לכיתות ז'-ח' / ש' ברוש

3.22.032/00

26.95

מט"ח

הבעה, מכותב לקורא, חלק ב', לכיתות ח'-ט' / ש' ברוש

3.22.033/00

31.22

מט"ח

הבעה, מכותב לקורא, חלק ג', לכיתה ט' / ש', ברוש

3.22.034/00הבעה, מכותב לקורא, מדריך למורה, חלקים א'-ג',

3.22.034/01

17.45

מט"ח

לכיתות ז'-ט'


11.87

מט"ח

הבעה, מכותב לקורא, לקט מאמרים / מט"ח

3.22.035/00

39.11

חורב

דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', לתלמיד / י' צדקה

3.22.034/00דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', מדריך למורה /

3.22.036/01

13.63

חורב

י' צדקה


39.38

רובינשטיין

תולדות לשוננו, לכיתה ט' / ר' סיוון **

3.22.037/00

23.92

רובינשטיין

נכתוב מלא, לכיתות ז'-ח' / ר' סיוון **

3.22.038/00יסודות תורת התחביר והשחבור, לכיתות ז'-ט' /

3.22.039/00

44.66

רובינשטיין

י' בלאו **
לשון והבעה לרמה א' בביה"ס
הממ' והממ"ד

6.52

מעלות

פרקי דגש / ת"ל *

3.22.310/00

19.78

מעלות

פרקי תנועה, לכיתות ט'-י' / ת"ל *

3.22.313/00

6.11

מעלות

ההסבר / ת"ל *

3.22.315/00לשון והבעה לרמה ב' בביה"ס
הממ' והממ"ד


12.06

מעלות

בניינים ומשקלים / ת"ל *

3.22.319/00

7.05

מעלות

כיצד מסכמים? / ת"ל *

3.22.324/00

9.58

מעלות

כיצד משיבים? / ת"ל *

3.22.324/01לשון והבעה - חומר משותף לכל הרמות+


חומר העשרה (ממ' וממ"ד)


8.42

מא"ה

קוביות קסם, משחק להבנת עקרון השורש / ת"ל *

3.22.335/00

12.37

מא"ה

דומינו לגזרות הנחות, משחק / ת"ל *

3.22.336/00

6.69

המפ"ה

דקדוק על הגל הקל, קלטת / המפ"ה *

3.22.339/00

16.69

רכגולד

אשכולות - לקסיקון למונחים בהבנה ובהבעה / ת"ל

3.22.339/01

19.64

מעלות

משני צדי המבע / ת"ל

3.22.339/02

32.89

מעלות

במבט כולל / ת"ל

3.22.339/03סיפור וחיזוק הקריאה (שח"ק) /


ת"ל + האגף לרווחה + מט"ח
שם הסדרה: מובן מאליו


14.26

מט"ח

אלוף הגוזמאים *

3.22.340/00

14.26

מט"ח

מה קרה לבוי ג'ורג' ? *

3.22.341/00

14.26

מט"ח

איריס *

3.22.342/00

14.26

מט"ח

חץ בלב *

3.22.343/00

14.26

מט"ח

סיבה למסיבה *

3.22.344/00

14.26

מט"ח

מעבר לחושים *

3.22.345/00

14.26

מט"ח

הזמנה לקרקס *

3.22.346/00

14.26

מט"ח

חכמי חלם *

3.22.347/00

14.26

מט"ח

ממחר דיאטה *

3.22.348/00

14.26

מט"ח

עבודה בעיניים *

3.22.349/00

14.26

מט"ח

טיסה בחלל *

3.22.350/00

14.26

מט"ח

חלומות מתוקים *

3.22.351/00

14.26

מט"ח

אל עצמי *

3.22.352/00

14.26

מט"ח

כלבים *

3.22.353/00

8.72

מט"ח

מובן מאליו: מדריך למורה מס' 1 *

3.22.354/00

8.72

מט"ח

מובן מאליו: מדריך למורה מס' 2 *

3.22.355/00

8.72

מט"ח

מובן מאליו: מדריך למורה מס' 3 *

3.22.356/00

8.72

מט"ח

מובן מאליו: מדריך למורה מס' 4 *

3.22.357/00עידוד הקריאה
כל קורא, מדריך לקריאה מונחית בחטיה"ב, למורה /

3.22.358/00

41.95

רמות

ת"ל + נטע *


12.08

רמות

כל קורא, חוברת פעילויות, א' / ת"ל + נט"ע *

3.22.359/00

12.08

רמות

כל קורא, חוברת פעילויות, ב' / ת"ל + נטע *

3.22.360/00

12.08

רמות

כל קורא, חוברת פעילויות, ג' / נט"ע + ת"ל *

3.22.361/00כיף הקריאה הטובה, רשימת ספרים לקריאה עצמית

3.22.362/00

12.82

רכגולד

ומודרכת למורים + כרזה לתלייה בכיתה / ת"ל + נטע
לשון, הבעה והבנת הנקרא

3.23שיעורים ושערים, לכיתה ז' / ע' אלון, ד' קרח-שגב,

3.23.001/00

41.46

רכס

ל' טל
שיעורים ושערים, מדריך למורה / ע' אלון, ד' קרח-שגב,

3.23.002/00

41.46

רכס

ל' טל
"דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה /

3.23.004/00

28.99

מודן

צפורה שפירא
"דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה ,

3.23.004/01


מודן

מדריך למורה / צפורה שפירא
תחומי חיים והבנת הנקרא לרמה ב'

5.14

מעלות

בין אדם לאדם, חלק א' / ת"ל + עליית הנוער *

3.23.338/00

3.49

מעלות

בין אדם לאדם, חלק ב' / ת"ל + עליית הנוער *

3.23.339/00

6.69

המפ"ה

בין אדם לאדם, קלטת / ת"ל + עליית הנוער *

3.23.340/00תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, א' /

3.23.341/00

5.45

גסטליט

נט"ע *
תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, א'

3.23.342/00

2.59

גסטליט

מדריך למורה / נט"ע *
תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, ב' /

3.23.343/00

5.45

גסטליט

נט"ע *
תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, ב',

3.23.344/00

2.59

גסטליט

מדריך למורה / נט"ע *
תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית,

3.23.345/00

5.45

גסטליט

ג'/נט"ע*
תרגילים לטיפוח הבנת הנקרא וחשיבה ביקורתית, ג',

3.23.346/00

2.59

גסטליט

מדריך למורה / נט"ע *
לשון, הבעה ונושאים בין-תחומיים בחינוך


מיוחד, פרויקט יח"ס / אונ' ת"א


4.03

מעלות

תאר אותי / ת"ל *

3.23.350/00

11.62

המפ"ה

נספח להבעה ולתיאור (2 קלטות) / ת"ל *

3.23.351/00

3.27

מעלות

, הוראות לפניך! / ת"ל *

3.23.352/00

11.55

מעלות

מה השאלה?, לתלמיד / ת"ל *

3.23.354/00

11.78

רכגולד

הסדרה הכחולה, מדריך למורה / ת"ל *

3.23.355/01

43.00

רמות

אני ואנחנו, ב', מקראה לכיתות ה', ו'-ז' *

3.23.378/00

45.67

רמות

אני ואנחנו, ב', למורה *

3.23.379/00

18.60

רמות

עולם אחד

3.23.380/00

21.26

רמות

עולם אחד, מדריך למורה

3.23.381/00להתהלך בארץ, מקראה במולדת, לכיתות ו'-ט'

3.23.382/00

35.34

רמות

(ממ' ממ"ד)


11.35

רמות

להתהלך בארץ, חוברת עבודה

3.23.383/00

18.93

רמות

להתהלך בארץ, מדריך למורה

3.23.384/00ספרות

3.24

16.49

הקה"מ

אגדות, מעשיות וסיפורי עם - אסופה, לכיתה ז' **

3.24.006/00

16.49

הקה"מ

ילדות ונעורים, אסופת סיפורים, לכיתה ז' **

3.24.007/00

6.23

עם עובד

שירה חדשה וצעירה, לכיתה ט' **

3.24.009/00

4.85

עם עובד

משירת ימי הביניים, לכיתה ח' (ממ"ד) **

3.24.010/00

13.63

עם עובד

סיפורים קצרים, לכיתה ח' (ממ"ד) **

3.24.011/00

13.63

עם עובד

סיפורים קצרים, לכיתה ח' (ממ') **

3.24.012/00

5.33

עם עובד

שירים מקרוב ומרחוק, לכיתה ח' (ממ"ד) **

3.24.013/00

5.67

שוקן

מבחר סיפורי עגנון (ממ' וממ"ד) / נ' גינתון, צ' מסד **

3.24.015/00

21.81

הסוכנות

הקריאה הטובה / א' זהב י**

3.24.016/00

12.59

מפ' אונ'

אגדות, מעשיות וסיפורי עם (מקראה) / ר' צדקה *

3.24.017/00אגדות, מעשיות וסיפורי עם, מדריך למורה /

3.24.017/01

12.59

מפ' אונ'

ר' צדקה **


10.86

מפ' אונ'

משלים (מקראה) / ר' צדקה **

3.24.018/00

11.91

מפ' אונ'

משלים, מדריך למורה / ר' צדקה **

3.24.019/00

16.66

רכס

שירה חדשה וצעירה + מדריך למורה / ר' צדקה **

3.24.020/00

36.86

חורב

פרקי ספרות, לכיתה ז' / ר' צדקה **

3.24.021/00

30.11

חורב

פרקי ספרות, לכיתה ז', מדריך למורה / ר' צדקה *

3.24.022/00

33.72

חורב

פרקי ספרות, לכיתה ח' / ר' צדקה *

3.24.023/00

30.11

חורב

פרקי ספרות, לכיתה ח', מדריך למורה / ר' צדקה *

3.24.023/01פרקי ספרות, לכיתה ט' (מהדורה מחודשת ומתוקנת) /

3.24.024/00

33.72

חורב

ר' צדקה **
פרקי ספרות, לכיתה ט' (מהדורה מחודשת ומתוקנת),

3.24.025/00

30.11

חורב

מדריך למורה / ר' צדקה **


59.15

מודן

לאהוב / מירי ברוך **

3.24.026/00

חינם

מודן

לאהוב, מדריך למורה / מירי ברוך **

3.24.027/00

29.46

מודן

ספרות יפה, מקראה לכיתה ז' / ד' קרח שגב, ו' וינברג

3.24.028/00ספרות יפה, חוברת עבודה לתלמיד, לכיתה ז' /

3.24.029/00

25.02

מודן

ד' קרח-שגב, ו' וינברג


26.80

מודן

ספרות יפה, מדריך למורה / ד' קרח שגב, ו' וינברג

3.24.030/00דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי, חוברת לתלמיד

3.24.031/00

11.18

מט"ח

בחטה"ב (הממ') / מט"ח
דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי , מדריך למורה /

3.24.032/00

10.67

מט"ח

מט"ח
דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב, חוברת לתלמיד

3.24.033/00

8.89

מט"ח

חטה"ב (ממ') / מט"ח
דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב, מדריך למורה /

3.24.033/01

8.46

מט"ח

מט"ח


28.77

מודן

ספרות יפה, מקראה לכיתה ח' / ד' קרח-שגב, ו' וינברג

3.24.034/00

26.18

מודן

ספרות יפה, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, ו' וינברג

3.24.035/00

21.33

מט"ח

תעודה וזהות, השואה בראי הספרות / מיכל פפובסקי

3.24.037/00תעודה וזהות, השואה בראי הספרות, מדריך למורה /

3.24.037/01

21.33

מט"ח

מיכל פפובסקי


21.26

אן' אם' סי'

לחן ושיר, קלטת + חוברת / ת"ל

3.24.322/00

28.86

מעלות

מגוון, מקראה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל

3.24.323/00

18.41

מעלות

מגוון, מדריך למורה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל

3.24.323/01

26.75

מעלות

מגוון, מקראה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל

3.24.323/02

19.86

מעלות

מגוון, מדריך למורה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל

3.24.323/03

28.86

מעלות

מגוון, מקראה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל

3.24.323/04

33.78

מעלות

מגוון, מדריך למורה, לכיתה ט' / ת"ל

3.24.323/05

27.65

מעלות

מראות, מקראה, לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל

3.24.323/06

30.97

מעלות

מראות, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל

3.24.323/07

15.30

מעלות

שורות ושירים, מקראה לכיתות ז'-ט' / נט"ע *

3.24.323/08

30.00

המפ"ה

מי הגנב?, קלטת וידיאו, לכיתה ט' / ת"ל

3.24.324/00

3.90

מעלות

המשל, לכיתה ז' (ממ' וממ"ד) / ת"ל *

3.24.326/00

5.59

טח"י

סופרים מספרים, תדריך למורה *

3.24.901/00

3.16

טח"י

העז והגדי, תדריך למורה / דורון, בנימיני *

3.24.906/00

3.16

טח"י

שתי הספות, תדריך למורה / י' בנימיני *

3.24.907/00

3.51

טח"י

מעשה בנעליים, תדריך למורה / ה' רז' *

3.24.908/00היסטוריה

3.31בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז' /

3.31.001/00

48.00

ספרי ת"א

אלי בר נביא ואביעד קליינברג
בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז', מדריך למורה/

3.31.001/01

18.70

ספרי ת"א

אלי בר נביא ואביעד קליינברג
תולדות ישראל והעמים, חלק ב', לכיתה ז' הטרוגנית

3.31.316/00

47.91

מעלות

(ממ'), מהדורה מורחבת ומתוקנת / ת"ל *
תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק ב',

3.31.317/00

11.10

מעלות

מהדורה מתוקנת / ת"ל *
תולדות ישראל והעמים, קלטת ושקופיות נלוות לחלק

3.31.318/00

17.69

המפ"ה

ב', כולל מדריך למורה / ת"ל *
תולדות ישראל והעמים, מדריך למורה לחלק ב',

3.31.319/00

28.26

מעלות

מהדורה מתוקנת / ת"ל *
תולדות ישראל והעמים, חלק ג', לכיתה ח' הטרוגנית /

3.31.319/01

38.29

מעלות

ת"ל *


12.16

מעלות

תולדות ישראל והעמים, חלק ג', חוברת עבודה / ת"ל *

3.31.319/02

12.85

מעלות

תולדות ישראל והעמים, חלק ג', מדריך למורה / ת"ל *

3.31.319/03היסטוריה בצלילים, 2 קלטות נלוות לתולדות ישראל

3.31.319/04

17.55

המפ"ה

והעמים, ג' / ת"ל
שיעורים בהיסטוריה, ב', לתלמיד בכיתה ז' (ממ') /

3.31.321/00

40.06

מעלות

ת"ל *


35.20

מעלות

שיעורים בהיסטוריה ג', מדריך למורה / ת"ל

3.31.322/01

11.47

מעלות

ראשית הציונות, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל *

3.31.332/00ממלחמה למלחמה בתולדות אירופה והיהודים

3.31.334/00

11.49

מעלות

(1945‎-1918), לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *
האימפריאליזם ומלחמת העולם הראשונה, לכיתה ט'

3.31.335/00

6.25

מעלות

(ממ') / ת"ל *


8.71

מעלות

לא על מגש של כסף, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.31.336/00

9.90

מעלות

הציונות במבחן המעשה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.31.337/00

6.21

מעלות

ארה"ב ובריה"מ, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *

3.31.339/0020 השנים הראשונות של מדינת ישראל, לתלמיד,

3.31.339/01

10.24

מעלות

לכיתה ט' (ממ') / ת"ל *
היהודים בארצות האסלאם בתקופת השלטון העותומני,

3.31.346/00

17.30

מעלות

לכיתה ח' (ממ"ד) / ת"ל *


26.66

מעלות

תולדות ההתיישבות בראי האחר / ת"ל

3.31.347/00

32.75

מעלות

מדור לדור ב' (ספר מקובץ), לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל

3.31.349/00מסע אל העבר - מימי הביניים ועד העת החדשה,

3.31.350/00

57.43

מט"ח

לכיתה ז' ( ממ') / ת"ל, מט"ח


8.45

טח"י

ארץ מולדת, תדריך לחט"ב, א' / א' שירן

3.31.900/00

8.45

טח"י

ארץ מולדת, תדריך לחט"ב, ב' / א' שירן

3.31.901/00אזרחות

3.32דרך החוק - מן החקיקה ועד לאכיפה, לחטה"ב /

3.32.001/00

24.00

גרפאור

ד' דורון
דרך החוק - מן החקיקה ועד לאכיפה, לחטה"ב,

3.32.002/00

7.03

גרפאור

למורה / ד' דורון


35.56

מעלות

מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, לכיתה ח' / ת"ל

3.32.300/00

17.04

מעלות

מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, מעטפת עבודה / ת"ל

3.32.301/00

15.27

מעלות

מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, מדריך למורה / ת"ל

3.32.310/01חינוך חברתי

3.33

9.20

גסטליט

יחסי אנוש, א', מדריך למורה / נט"ע *

3.33.300/00

9.20

גסטליט

יחסי אנוש, ב', מדריך למורה / נט"ע *

3.33.301/00

9.20

גסטליט

סגנונו של במאי, מדריך למורה / נט"ע *

3.33.302/00

17.19

גסטליט

לחוד וביחד, מדריך למורה / נט"ע *

3.33.303/00

65.93

רמות

בחירת מקצוע ותכנון קריירה (ערכה למורה) / נט"ע *

3.33.304/00גיאוגרפיה

3.35

21.54

צ'ריקובר

ירושלים, יהודה ושומרון, ההר המרכזי / א' פטקין **

3.35.002/00

7.99

עם עובד

ירושלים, יהודה ושומרון, מדריך למורה / א' פטקין **

3.35.004/00

22.45

צ'ריקובר

הנגב, ים המלח והערבה - דרום הארץ / א' פטקין **

3.35.007/00הנגב, ים המלח והערבה - דרום הארץ, תיק מפות /

3.35.008/00

12.42

צ'ריקובר

א' פטקין*


7.99

צ'ריקובר

הנגב, ים המלח והערבה, מדריך למורה / א' פטקין**

3.35.009/00

18.39

עם עובד

פרקים בגיאוגרפיה של החרושת / י' בר-גל **

3.35.013/00תהליכים חיצוניים המשנים את פני כדור הארץ /

3.35.014/00

19.86

מסדה

ד' ניר **
תהליכים חיצוניים המשנים את פני כדור הארץ,

3.35.015/00

5.27

מסדה

מדריך למורה / ד' ניר **


21.21

מסדה

אדם וים / ד' ניר **

3.35.016/00

21.21

מסדה

אדם ומדבר / ד' ניר **

3.35.017/00

21.21

מסדה

אדם ונהר / ד' ניר **

3.35.018/00

5.41

מסדה

אדם וים, מדריך למורה / ד' ניר **

3.35.019/00

5.41

מסדה

אדם ומדבר, מדריך למורה / ד' ניר **

3.35.020/00

5.43

מסדה

אדם ונהר, מדריך למורה / ד' ניר **

3.35.021/00

31.57

מסדה

מזג האוויר ואקלים, לתלמידי חטיה"ב / י' יפה **

3.35.022/00

9.83

מסדה

מזג האוויר ואקלים, מדריך למורה / י' יפה **

3.35.023/00

28.89

עם עובד

ארץ הנגב, מדבר ואדם / רנה הברון **

3.35.024/00

חינם

עם עובד

ארץ הנגב, מדבר ואדם, מדריך למורה / רנה הברון

3.35.024/01תעשיות


39.03

מט"ח

"אנשים במרחב", כיתה ח'

3.35.025/00

20.70

מט"ח

"אנשים במרחב", מדריך למורה

3.35.025/01

20.07

מט"ח

"אנשים במרחב", חוברת פעילויות

3.35.025/02כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,

3.35.026/00

27.67

כתר

לכיתות ז'-ט' / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים,

3.35.026/01

27.67

כתר

מדריך למורה / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור


15.26

מעלות

אירופה לכיתה ח' / ת"ל *

3.35.304/00

5.37

מעלות

אירופה, ילקוט מפות / ת"ל *

3.35.305/00

19.09

מעלות

כדור הארץ במסלולו, לכיתות ז'-ט' / ת"ל *

3.35.307/00

4.44

מעלות

כדור הארץ במסלולו, דפי עבודה / ת"ל *

3.35.308/00גיאוגרפיה של החקלאות, מהד' חדשה, לכיתה ז' /

3.35.309/00

14.56

גסטליט

מל"ל *


13.04

גסטליט

גיאוגרפיה כללית של ארץ ישראל, לכיתה ט' / מל"ל

3.35.311/00פרקים בגיאוגרפיה של ארצות הברית, לכיתה ט' /

3.35.312/00

23.30

גסטליט

מל"ל *


12.82

מעלות

תעשיות וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל

3.35.313/00

17.20

מעלות

צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל

3.35.314/00

14.72

טח"י

גיאוגרפיה ז', תדריך למורה / כנען, צרפתי *

3.35.900/00הנגב, ספר לתלמיד, לכיתות ז'-ט' / ר' פבריקנט,

3.35.901/00

30.86

טח"י

ח' נעמן *
הנגב, לכיתות ז'-ט' (תרגום לערבית) / ר' פבריקנט,

3.35.902/00

21.85

טח"י

ח' נעמן *


26.17

טח"י

הנגב, מדריך למורה / ר' פבריקנט, ח' נעמן *

3.35.903/00

30.79

טח"י

ההר המרכזי וירושלים, לתלמיד / בני נעמן

3.35.904/00

36.96

טח"י

ההר המרכזי וירושלים, מדריך למורה / בני נעמן

3.35.904/01

22.20


מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה, מדריך למורה

3.35.905/00מדעי החברה

3.36

23.71

מט"ח

בחמישה קולות, ספר לתלמיד / דני רבינוביץ

3.36.001/00

13.05

מט"ח

בחמישה קולות, מדריך למורה / דני רבינוביץ

3.36.001/01

15.98

מט"ח

בחמישה קולות, קובץ מאמרים / דני רבינוביץ

3.36.002/00בחמישה קולות, בחרוזי המסבחה, קלטת וידיאו /

3.36.003/00

71.06

מט"ח

דני רבינוביץ


7.87

טח"י

ישר ולעניין, א', תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית *

3.36.901/00

6.41

טח"י

ישר ולעניין, ב', תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית *

3.36.902/00אנו שופטים, תדריך למורה (חדש) / ד' עמית,

3.36.903/00

7.34

טח"י

א' סוקולוב *


4.61

טח"י

כלכלה, תדריך למורה / ד' עמית *

3.36.906/00אני לא כזה (סובלנות), מדריך /

3.36.907/00

10.00

טח"י

א' מזור, ג' דנה, י' זלמנסון, ה' ספרא
תקשורת וקולנוע

3.37

27.26

מט"ח

לקרוא עיתון ועוד איך, לכיתות ז'-ח'

3.37.001/00

12.76

מט"ח

לקרוא עיתון ועוד איך, מדריך למורה

3.37.001/01

27.65

מעלות

לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל

3.37.300/00

15.55

מעלות

סיפורי מסך / ת"ל

3.37.301/00

11.10

מעלות

חופש הביטוי / ת"ל

3.37.302/00מתמטיקה וגיאומטריה

3.41גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, חלק א' /

3.41.001/00

48.00

אורי

ספר לימוד לחטיבת הביניים / נירה חטיבה
גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, חלק א',

3.41.001/01

חינם

אורי

מדריך למורה / נירה חטיבה


13.48

יבנה

חשבון לתלמיד, חלק שביעי (לחינוך המיוחד) / ש' בורק

3.41.009/00

57.26

סברן

אלגברה, לכיתות ח'-ט' / מירון טימור

3.41.010/00

20.45

סברן

אלגברה, לכיתות ח'-ט', מדריך למורה / מירון טימור

3.41.011/00לרמה א' - הסדרה "פרקי מתמטיקה"


35.09

מכון ויצמן

על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.368/00

40.53

מכון ויצמן

על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.371/01

31.08

מכון ויצמן

על קבוצות אמת, לכיתה ח' / מל"מ רחובות *

3.41.371/02

21.33

מכון ויצמן

על תבניות וגרף, לכיתה ח' / מל"מ רחובות *

3.41.371/04

45.43

מכון ויצמן

פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות **

3.41.377/00

58.63

מכון ויצמן

גיאומטרייה, מהדורה מועשרת / מל"מ רחובות *

3.41.378/01

12.30

מכון ויצמן

הסתברות / מל"מ רחובות *

3.41.380/00

22.26

מכון ויצמן

הסתברות, מדריך למורה / מל"מ רחובות *

3.41.380/01לרמה ב' - הסדרה "פרקים נבחרים במתמטיקה"


28.20

מכון ויצמן

על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.381/00

36.55

מכון ויצמן

על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.385/01

27.47

מכון ויצמן

על קבוצות אמת, לכיתה ח' / מל"מ רחובות *

3.41.385/02

19.30

מכון ויצמן

על תבנית וגרף, לכיתה ח' / מל"מ רחובות *

3.41.385/03

37.70

מכון ויצמן

פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות *

3.41.390/00

39.05

מכון ויצמן

פונקציות, מדריך למורה / מל"מ רחובות *

3.41.390/01פרקים בהנדסת המישור לרמה ב'


(מתאים גם ללימודים
על-פי הסדרה לרמה א')


17.86

מכון ויצמן

חלק א' - משולשים, לכיתה ח' / מל"מ רחובות *

3.41.391/00

7.56

מכון ויצמן

הנדסה 3 - מעגל ודמיון, לכיתה ט' / מל"מ רחובות *

3.41.395/00

9.73

מכון ויצמן

הנדסה 3 - מעגל ודמיון, מדריך למורה / מל"מ רחובות *

3.41.396/00לרמה ג' - הסדרה "הבה נלמד מתמטיקה"


28.66

מכון ויצמן

ספר א': על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.399/00

35.85

מכון ויצמן

ספר ב': על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.400/00

29.25

מכון ויצמן

פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות

3.41.400/01

27.12

מכון ויצמן

ספר ד': על תבנית וגרף / מל"מ רחובות *

3.41.408/00

4.12

מכון ויצמן

הנדסה 1 - ממלבן למשולש / מל"מ רחובות *

3.41.412/00הנדסה 1 - ממלבן למשולש, מדריך למורה /

3.41.413/00

39.64

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
חוליות


7.94

מכון ויצמן

חוליות: הנדסה א', פנקס לתלמיד / מל"מ רחובות *

3.41.423/00חוליות: הנדסה א', דפי מבחן ל-20 תלמידים (עם תוספת

3.41.424/00

18.71

מכון ויצמן

למורה) / מל"מ רחובות *


8.18

מכון ויצמן

חוליות: הנדסה א', מדריך למורה / מל"מ רחובות *

3.41.425/00

6.30

מכון ויצמן

חוליות: הנדסה ב', פנקס לתלמיד *

3.41.425/01

6.08

מכון ויצמן

חוליות: מספרים ופעולות / מל"מ רחובות *

3.41.427/00חוליות: שברים פשוטים, פנקס לתלמיד / מל"מ

3.41.428/00

7.40

מכון ויצמן

רחובות *
חוליות: שברים פשוטים, מדריך למורה / מל"מ

3.41.429/00

6.97

מכון ויצמן

רחובות *
כנ"ל, דפי מבחן ל-20 תלמידים עם תוספת למורה /

3.41.430/00

11.86

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
חוליות: שברים עשרוניים, פנקס לתלמיד / מל"מ

3.41.431/00

7.77

מכון ויצמן

רחובות *
חוליות: שברים עשרוניים, מדריך למורה / מל"מ

3.41.432/00

11.57

מכון ויצמן

רחובות *
כנ"ל, דפי מבחן ל-20 תלמידים, עם תוספת למורה /

3.41.433/00

24.30

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


5.59

מכון ויצמן

חוליות: אומדן / מל"מ רחובות *

3.41.434/00

16.87

מכון ויצמן

חוליות: אומדן, מדריך למורה / מל"מ רחובות *

3.41.435/00חוליות: מחשבונים, חלק 1, סדר פעולות / מל"מ

3.41.436/00

2.85

מכון ויצמן

רחובות *
חוליות: מחשבונים, חלק 1, מדריך למורה / מל"מ

3.41.437/00

7.48

מכון ויצמן

רחובות *


5.15

מכון ויצמן

חוליות: מחשבונים, חלק 2, חזקות / מל"מ רחובות *

3.41.438/00חוליות: מחשבונים, חלק 2, מדריך למורה /

3.41.439/00

12.00

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
לומדים מתמטיקה לכיתה הטרוגנית


15.50

מכון ויצמן

על מספרים 1, לכיתה ז'

3.41.440/00

21.07

מכון ויצמן

על מספרים 2, לכיתה ז'

3.41.441/00

17.78

מכון ויצמן

על מספרים 3, לכיתה ז'

3.41.442/00משחקים מיועדים לכל הרמות

9.08

מכון ויצמן

הערך אורך / מל"מ רחובות *

3.41.459/00התאמה, משחק ליחיד ולקבוצה, לכיתה ז' / מל"מ

3.41.460/00

15.26

מכון ויצמן

רחובות *


17.86

מכון ויצמן

חסימות / מל"מ רחובות

3.41.461/00

4.71

מכון ויצמן

השלם לשלם, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.462/00

5.35

מכון ויצמן

חשבץ נא, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.463/00

6.45

מכון ויצמן

ראשונים בבית, לכיתה ז' / מל"מ רחובות *

3.41.464/00המירוץ הגדול, משחק לקבוצה, לכיתות ז'-ח' /

3.41.465/00

8.30

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


9.40

מכון ויצמן

המירוץ לאמת, משחק לקבוצה / מל"מ רחובות *

3.41.466/00תבנית וגרף, משחק לקבוצה, לכיתה ט' / מל"מ

3.41.467/00

1.96

מכון ויצמן

רחובות *
מלא את הרשת, משחק לזוג, לכיתות ז'-ט' / מל"מ

3.41.468/00

4.87

מכון ויצמן

רחובות *


10.38

מכון ויצמן

חשבונבו, סדרת משחקים בחשבון / מל"מ רחובות *

3.41.469/00מל"מ י-ם
אלגברה לחטה"ב, חלקים א'-ה', לכיתה ז' /

3.41.470/00

7.87

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
אלגברה לחטה"ב, חלקים א'-ג', לכיתה ח' /

3.41.472/00

7.87

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
אלגברה לכיתה ח', מדריך למורה, מהדורה מתוקנת /

3.41.473/00

15.30

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *


7.87

מל"מ י-ם

אלגברה לחטה"ב, חלקים א'-ג', לכיתה ט' / מל"מ י-ם

3.41.474/00אלגברה לכיתה ט', פרקים א'-ג', מדריך למורה,

3.41.475/00

15.30

מל"מ י-ם

מהדורה מתוקנת / מל"מ י-ם *


12.81

מל"מ י-ם

הנדסה, חלקים א'-ו', רמה ג' / מל"מ י-ם *

3.41.476/00הנדסה, מהדורה למורה, לחלקים א'-ו', רמה ג' /

3.41.478/00

15.30

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
גיאומטרייה לחטה"ב, חלקים א'-ו', לכיתות ז'-ח' /

3.41.479/00

5.08

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם **
ביולוגיה

3.52

38.37

המחבר

פרקי ביולוגיה, א', ח"ש ברטוב **

3.52.226/00

38.47

מט"ח

חידת התורשה, לכיתה ט'

3.52.227/00

38.47

מט"ח

חידת התורשה, מדריך למורה

3.52.227/01לכיתות ז' או ח'


פרקים ברבייה - רבייה באדם, בבעלי חיים ובצמחים

3.52.334/00

18.80

מעלות

(מיועד גם לכיתה הטרוגנית) / ת"ל *


15.82

מעלות

פרקים ברבייה, כרטסת לעבודה עצמית / ת"ל *

3.52.335/00

6.63

מעלות

פרקיים ברבייה, מדריך למורה / ת"ל *

3.52.336/00רביית בעלי חיים, מאגר מידע בסביבת מולטימדיה /

3.52.337/00

10.73

רכגולד

ת"ל


21.08

מעלות

יצורנים, לכיתות ז', ח' / ת"ל

3.52.337/01לכיתה ח'
מים חיים - משק המים בגופם של יצורים חיים,

3.52.338/00

15.99

מעלות

לכיתה הטרוגנית / ת"ל *
מים חיים, כרטסת לעבודה עצמית + חוברת פתרונות

3.52.339/00

41.99

מעלות

ת"ל *


4.58

מעלות

מים חיים, תשובון, חוברת עבודה / ת"ל *

3.52.340/00

32.66

מעלות

מים חיים, מדריך למורה / ת"ל *

3.52.341/00מאזן מים בצמחים ובאדם, פעילויות מחשב בגיליון

3.52.341/01

19.40

רכגולד

אלקטרוני / ת"ל
בנק שאלות מבחן, מאזן המים ומאזן החום

3.52.341/02

16.84

רכגולד

בגופם של יצורים חיים / ת"ל
לכיתה ט'

9.91

גסטליט

האדם בטבע: אדם ונוף, לתלמיד / מל"ל *

3.52.342/00האדם בטבע: אדם ונוף, מדריך למורה, כולל פעילויות

3.52.342/01

18.81

גסטליט

לתלמיד / מל"ל *


13.03

גסטליט

ייחודו של האדם, לתלמיד / מל"ל *

3.52.344/00

11.09

גסטליט

ייחודו של האדם, למורה / מל"ל *

3.52.345/00

25.58

מעלות

מותר האדם, לתלמיד, כיתה ט' / ת"ל + בר אילן *

3.52.346/00

13.76

רכגולד

מותר האדם, מדריך למורה / ת"ל + בר אילן *

3.52.347/00תורשה, לומדת מחשב (ערכה לביה"ס) /

3.52.347/01

150.56

מל"מ י-ם

ת"ל + מל"מ י-ם


30.91

מל"מ י-ם

פרקים בתורשה / ת"ל + מל"מ י-ם

3.52.348/00

12.84

מל"מ י-ם

פרקים בתורשה, מדריך למורה / ת"ל + מל"מ י-ם

3.52.349/00

13.06

מעלות

פרקים בהזנה / ת"ל

3.52.349/02

8.92

מעלות

פרקים בהזנה, מדריך למורה / ת"ל

3.52.349/03

19.09

מעלות

פרקים בהזנה, כרטסת / ת"ל

3.52.349/04

12.84

רכגולד

תזונה מגוונת, פעילויות ממוחשבות / ת"ל

3.52.349/05פיזיקה וכימייה לחטה"ב

3.53

19.40

יובל

צעדים בכימייה / ז' נצר **

3.53.005/00

7.95

רכגולד

חומרים ותכונותיהם, לכיתה ט' / מל"מ רחובות *

3.53.006/00לכיתות הטרוגניות


61.18

מעלות

אל תוך החומר, לכיתה ז' / ת"ל *

3.53.300/00

16.51

מעלות

חום וטמפרטורה, לכיתה ח' / ת"ל

3.53.301/00

8.23

מעלות

חום וטמפרטורה, מדריך למורה / ת"ל

3.53.302/00בנק שאלות מבחן: החומר, תכונותיו ומבנהו

3.53.302/01

31.33

רכגולד

החלקיקי / ת"ל


37.08

מעלות

פרקים בחשמל ובכימייה, לכיתה ח' / ת"ל

3.53.302/02

23.60

מעלות

פרקים בחשמל ובכימייה, מדריך למורה / ת"ל

3.53.302/03מסה ומשקל, לתלמיד, כיתה ט' (כולל הנחיות למורה)

3.53.303/00

6.52

מעלות

ת"ל *


21.13

מעלות

האנרגיה בגלגוליה, לתלמיד, כיתה ט' / ת"ל *

3.53.304/00

24.23

רכגולד

האנרגיה בגלגוליה, מדריך למורה / ת"ל *

3.53.304/01

16.39

רכגולד

בנק שאלות מבחן, אנרגיה / ת"ל

3.53.304/02בנק שאלות מבחן, החומר, תכונותיו ומבנהו

3.53.304/03

31.33

רכגולד

החלקיקי / ת"ל


18.50

מעלות

אנרגיה, חלק א', לתלמיד / ת"ל *

3.53.304/04

22.41

רכגולד

חם-קר, לומדה / ת"ל

3.53.304/05

16.62

מעלות

חשמל ואנרגיה, לתלמיד, כיתה ט' / מל"מ רחובות *

3.53.305/00

8.83

מעלות

חשמל ואנרגיה, חוברת עבודה / מל"מ רחובות

3.53.306/00חשמל ואנרגיה, מדריך למורה, מהדורה חדשה

3.53.307/00

60.12

מכון ויצמן

ומורחבת / מל"מ רחובות *
"משוב" - חשמל ואנרגיה (לכיתה הטרוגנית), שאלות /

3.53.309/00

11.16

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
"משוב" - חשמל ואנרגיה, תשובה, אריזה לתלמיד

3.53.310/00

12.31

מכון ויצמן

אחד / מל"מ רחובות *
ניסויים פשוטים בפיזיקה, מתאים גם לחוברת עבודה /

3.53.312/00

22.09

רמות

מל"מ ת"א *
מן היסודות אל התרכובות, חוברת לתלמיד כיתה ח' /

3.53.314/00

9.75

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
מן היסודות אל התרכובות, כרטיסי זיהוי לכל תלמיד /

3.53.315/00

5.23

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
מן היסודות אל התרכובות, כרטיסי זיהוי (ריקים),

3.53.317/00

14.08

מכון ויצמן

פנקס ל-15 תלמידים / מל"מ רחובות *
מן היסודות אל התרכובות, דפי הנחיה למורה /

3.53.319/00

20.77

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
מן היסודות אל התרכובות, מן ההוראה אל ההערכה /

3.53.320/00

6.92

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
כימייה וחשמל, סדרת שקופיות, כוללת חוברת שאלון

3.53.322/00

194.06

מא"ה

לתלמיד, לכיתה / ת"ל *
מדע וטכנולוגיה


12.60

מעלות

עולם של אנרגיה, חלק א' / ת"ל + מל"מ י-ם

3.53.324/00

11.10

מעלות

עולם של אנרגיה, חלק ב' / ת"ל + מל"מ י-ם

3.53.325/00לימודי הסביבה וחקלאות

3.57

11.87

מעלות

נגדל צמחים, לכיתה ז' / ת"ל *

3.57.315/00

7.68

מעלות

גינה לבית / ת"ל

3.57.316/00

15.00

רכגולד

תכנון סביבתי, קרקע אחת, צרכים רבים / ת"ל

3.57.316/01

20.01

מעלות

מעורבות האדם בטבע, איכות האוויר / ת"ל

3.57.317/00

15.61

רכגולד

איכות אוויר, מאגר מאמרים ממוחשב לחטה"ב / ת"ל

3.57.318/00מערכות אקולוגיות (על פי התכנית החדשה

3.57.319/00

8.50

מעלות

במדע וטכנולוגיה / ת"ל + מל"מ י-ם
אנגלית

3.61/ THE LIVELY WORLD OF ENGLISH, BOOK 1

3.61.001/00

39.71

רימון

** לאה קירשנברג לכיתה ט'
/ THE LIVELY WORLD OF ENGLISH, BOOK 2

3.61.002/00

37.07

רימון

**לאה קירשנברג
,THE LIVELY WORLD OF ENGLISH
/ BOOK 1, 2

3.61.003/00

7.95

רימון

**לאה קירשנברג חוברת עבודה
**ר' קינן / UP TO THE TOP

3.61.004/00

35.93

אריק כהן

לכיתה ח' (לתלמידים חלשים)
**ג' שושני, ר' בר חמא / ON THE SPOT

3.61.005/00

43.54

גסטליט

לכיתה ח'
**ג' שושני, ר' בר חמא / ON THE SPOT

3.61.005/01

31.50

גסטליט

מדריך למורה
**ג' שושני, ר' בר חמא / ON THE SPOT

3.61.005/03

11.60

גסטליט

קלטת לתלמיד
**ג' שושני, ר' בר חמא / ON THE SPOT

3.61.005/04

29.84

גסטליט

קלטת למורה
** I AM A TEENAGER / R. SAPERSTEIN

3.61.006/00

40.97

מפ' אונ'

לכיתה ט' (לתלמידים חלשים)
DESTINATION ENGLISH / R. BARATZ

3.61.007/00

36.79

קרנרמן

לכיתה ט'
FRIENDS ACROSS THE SEA, PART 1 /

3.61.008/00

40.24

המחברת

SH. POSTOL

לכיתה ח' (ממ' וממ"ד)
/ FRIENDS ACROSS THE SEA, PART 2

3.61.009/00

40.24

המחברת

** SH. POSTOL

לכיתה ח' (ממ' וממ"ד)
FRIENDS ACROSS THE SEA / SH. POSTOL

3.61.009/01/ WE ARE THE WORLD, PART 1
SH. POSTOL

3.61.011/00

38.60

המחברת

לכיתה ט' (ממ' וממ"ד)
/ WE ARE THE WORLD, PART 1
** SH. POSTOL

3.61.011/01

24.53

המחברת

מדריך למורה
/ WE ARE THE WORLD, PART 2
** SH. POSTOL

3.61.012/00

39.93

המחברת

לכיתה ט' (ממ' וממ"ד)
/ WE ARE THE WORLD, PART 2
** SH. POSTOL

3.61.012/01

24.53

המחברת

מדריך למורה
**אנה סוטו / WHAT AN ADVENTURE

3.61.013/00

24.93

המחברת

מקראה
**אלן ליפסי / OUR KIND OF ENGLISH

3.61.014/00

47.90

המחבר

לכיתות ט'-י'


14.26

מט"ח

** TIE IT TOGETHER .1

לחטיה"ב

3.61.015/00

11.89

מט"ח

** TIE IT TOGETHER .2

מדריך למורה

3.61.015/01FOCUS - SKILLS IN READING
COMPREHENSION

3.61.016/00

14.26

מט"ח

** LOOK FOR YOURSELF .3

לחטה"ב
** LOOK FOR YOURSELF .4

3.61.016/01

11.89

מט"ח

מדריך למורה


14.26

מט"ח

** TIME AFTER TIME .5

לחטה"ב

3.61.017/00

11.89

מט"ח

** TIME AFTER TIME .6

מדריך למורה

3.61.017/01

14.26

מט"ח

** WHAT'S THE POINT .7

לחטה"ב

3.61.018/00

11.89

מט"ח

** WHAT'S THE POINT .8

מדריך למורה

3.61.018/01

14.26

מט"ח

** USE THE CLUES .9

לכיתות ט'-י'

3.61.019/00** USE THE CLUES .10

3.61.019/01

11.89

מט"ח

מדריך למורה
**רחל ספרשטיין / TEENS WORK IT OUT

3.61.020/00

45.63

מפ' אונ'

לחט"ב (לתלמידים חלשים)
**רחל ספרשטיין / TEENS WORK IT OUT

3.61.020/01

45.63

מפ' אונ'

מדריך למורה
THE TELEM STREET GANG / SH. POSTOL

3.61.022/00

35.57

המחברת

(ממ' וממ"ד) לכיתה ז' (מהדורה מחודשת ומתוקנת)
** THE TELEM STREET GANG / SH. POSTOL

3.61.022/01

26.15

המחברת

(ממ' וממ"ד) מדריך למורה
*/ GRAMMAR FOR THE 7TH GRADE

3.61.023/00

33.28

אריק כהן

WORKBOOK

**ש' בין, מ' דרי
/ GRAMMAR FOR THE 7TH GRADE

3.61.024/00** ש' בין, מ' דרי


חינם

אריק כהן

מדריך למורה
* /GRAMMAR FOR THE 8TH GRADE

3.61.025/00

אריק כהן

WORKBOOK
**ש' בין, מ' דרי

3.61.025/01/ GRAMMAR FOR THE 8TH GRADE


חינם

אריק כהן

מדריך למורה
**מ' דרי, א' פלנברג / TUNE IN TO ENGLISH

3.61.036/00

43.41

אריק כהן

לכיתה ז'
**מ' דרי, א' פלנברג / TUNE IN TO ENGLISH

3.61.036/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
**נ' רז / GETTING INTO THINGS

3.61.038/00

45.73

אריק כהן

לכיתה ט'
**נ' רז / GETTING INTO THINGS

3.61.038/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
/ TRAVEL THROUGH ENGLISH

3.61.040/00

38.13

אריק כהן

ש' דיוויס, ק' דיקשטיין
/ TRAVEL THROUGH ENGLISH

3.61.040/01

חינם

אריק כהן

ש' דיוויס, ק' דיקשטיין מדריך למורה
/ TRAVEL THROUGH ENGLISH

3.61.040/02

31.89

אריק כהן

ש' דיוויס, ק' דיקשטיין חוברת עבודה
/ TRAVEL THROUGH ENGLISH

3.61.040/04ש' דיוויס, ק' דיקשטיין


6.69

אריק כהן

מדריך למורה לחוברת עבודה
**ה' קמרון/ PASSWORD 3

3.61.042/00

30.91

קרנרמן

לכיתה ט' (לתלמידים חלשים)


חינם

קרנרמן

**ה' קמרון/ PASSWORD 3

מדריך למורה

3.61.042/01

37.79

אריק כהן

פ' פרידלנדר/ NETWORK

לכיתה ט'

3.61.044/00

חינם

אריק כהן

פ' פרידלנדר/ NETWORK

מדריך למורה

3.61.044/01

37.59

אריק כהן

ק' הלסברג / NETWORK

חוברת עבודה

3.61.044/02


אריק כהן

קלטתפ' פרידלנדר /NETWORK

3.61.044/03ק' הלסברג / NETWORK

3.61.044/04

חינם

אריק כהן

מדריך למורה לחוברת עבודה
FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN

3.61.046/00

49.22

מפ' אונ'

SHAHAR

לכיתה ז'
FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN

3.61.046/01

18.47

מפ' אונ'

SHAHAR

מדריך למורה
FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN

3.61.046/03

16.72

מפ' אונ'

SHAHAR

קלטת


49.22

מפ' אונ'

TIME OUT / R. GREEN

לכיתה ט'

3.61.047/00

14.78

מפ' אונ'

TIME OUT / R. GREEN

מדריך למורה

3.61.047/01

16.72

מפ' אונ'

TIME OUT / R. GREEN

קלטת

3.61.047/03TAKE THE LEAD / Z. LARON, A. ABARBANEL

3.61.048/00

42.94

אריק כהן

לכיתה ז'
TAKE THE LEAD / Z. LARON, A. ABARBANEL

3.61.048/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
TAKE THE LEAD / Z. LARON, A. ABARBANEL

3.61.048/03

16.72

אריק כהן

קלטת
SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER

3.61.049/00

42.60

אריק כהן

לכיתות ז'-ח'
SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER

3.61.049/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה


16.72

אריק כהן

SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER

קלטת

3.61.049/03GOING PLACES / A. SOTTO, J. OHANA

3.61.050/00

40.86

אריק כהן

לכיתה ט' (לתלמידים חלשים)
GOING PLACES / A. SOTTO, J. OHANA

3.61.050/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה


16.72

אריק כהן

GOING PLACES / A. SOTTO, J. OHANA

קלטת

3.61.050/03

53.90

אריק כהן

MOSAIC / S. DAVIS

לכיתה ח'

3.61.051/00

חינם

אריק כהן

MOSAIC / S. DAVIS

מדריך למורה

3.61.051/01

16.72

אריק כהן

MOSAIC / S. DAVIS

קלטת

3.61.051/03

35.29

אריק כהן

MOSAIC, WORKBOOK / S. DAVIS

3.61.051/02

39.16

מפ' אונ'

MOVING ON / SH. POSTOL

לכיתה ח'

3.61.052/00

15.66

מפ' אונ'

MOVING ON / SH. POSTOL

מדריך למורה

3.61.052/01

26.10

מפ' אונ'

MOVING ON / SH. POSTOL

חוברת עבודה

3.61.052/02

15.66

מפ' אונ'

MOVING ON / SH. POSTOL

קלטת

3.61.052/03MOVING ON / SH. POSTOL

3.61.052/04

26.10

מפ' אונ'

מדריך למורה לחוברת עבודה
מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/00

53.75

אריק כהן

לכיתה ז'
מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/01

51.75

אריק כהן

מדריך למורה
מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/02

29.10

אריק כהן

חוברת עבודה
מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/03

16.72

אריק כהן

קלטת
אנדרו רייט, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/04

22.30

אריק כהן

כרטיסי קריאה
מרסל דרי, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/05

37.59

אריק כהן

חוברת עבודה (לתלמידים חלשים)
מרסל דרי, פני אור / GO FOR IT

3.61.053/06

37.59

אריק כהן

מדריך למורה לחוברת עבודה


8.36

אריק כהן

מרסל דרי, פני אור / GO FOR IT

מילון

3.61.053/07ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא / A NEW LEAF

3.61.054/00

44.61

מפ' אונ'

לכיתה ט'
ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא / A NEW LEAF

3.61.054/01

13.38

מפ' אונ'

מדריך למורה
א' פאר, ד' לוריא /?WHAT'S UP

3.61.055/00

43.90

אריק כהן

לכיתות ז'-ח'
א' פאר, ד' לוריא /?WHAT'S UP

3.61.055/01

34.46

אריק כהן

מדריך למורה


21.40

אריק כהן

א' פאר, ד' לוריא /?WHAT'S UP

קלטת

3.61.055/03

40.00

מפ' אונ'

סוזן מלץ / SPRINGBOARD

לימוד לכיתה ז'

3.61.056/00

20.00

מפ' אונ'

סוזן מלץ / SPRINGBOARD

מדריך למורה

3.61.056/01

28.50

מפ' אונ'

סוזן מלץ / SPRINGBOARD

חוברת עבודה

3.61.056/02

35.00

מפ' אונ'

סוזן מלץ / SPRINGBOARD

קלטת

3.61.056/03

46.68

טח"י

**ר' קינן, ד' בן מאיר / .SIGNAL C.Q

לכיתה ז'

3.61.934/00

31.64

טח"י

מדריך למורהר' קינן, ד' בן מאיר / SIGNAL C.Q

3.61.934/01/ SIGNAL C.Q. WORKBOOK

3.61.934/02

16.72

טח"י

צ' בן שחר, ש' אקשטיין, ק' רייס


8.92

טח"י

* ר' קינן, ד' בן מאיר /. SIGNAL C.Q 44.70

קלטת

3.61.934/03SUCCEEDING AT READING
/ .WITH SIGNAL

3.61.935/00C.Q ר' קינן, ד' בן מאיר


14.15

טח"י

חוברת עבודה למתקשים בקריאה בכיתה ז'
/.SUCCEEDING AT READING WITH SINGAL

3.61.935/01C.Q שרון עזריה, אירית רוגובין


49.95

טח"י

מדריך למורה
SUCCEEDING AT READING
.WITH SINGAL C.Q

3.61.935/03

7.80

טח"י

קלטת למתקשים בקריאה בכיתה ז'


ד' בן מאיר, ג' סגל/ RADIO FEVER

3.61.936/00

42.39

טח"י

לכיתה ח'ד' בן מאיר, ש' עזריה, ע' רוגובין / RADIO FEVER

3.61.936/01

27.88

טח"י

מדריך למורה
ד' בן מאיר, ג' סגל/ RADIO FEVER

3.61.936/02

24.53

טח"י

חוברת עבודה
ד' בן מאיר, ג' סגל/ RADIO FEVER

3.61.936/03

17.90

טח"י

2 קלטות אודיו


66.91

טח"י

2 קלטות וידיאו RADIO FEVER

3.61.936/05ערבית

3.62

20.03

ז'ק

ערבית בסיסית / י' לוי**

3.62.001/00

20.03

ז'ק

ערבית בסיסית, חלק ב' / י' לוי**

3.62.002/00

30.02

ספ' מעריב

דבר ערבית / מ' פיאמנטה *

3.62.003/00


מהות

ערבית מדוברת א' / י' בן זאב

3.62.006/00

19.86

רכגולד

נתיבות, חלק א' / א' אליאס **

3.62.009/00

19.86

רכגולד

נתיבות, חלק ב' / א' אליאס **

3.62.009/01

32.16

המחבר

מדארג', חלק ב' / מ' עינת

3.62.011/00

10.52

יבנה

ערבית לשנה א' / מ' דנה **

3.62.012/00

19.61

יבנה

ערבית לשנה ב' / מ' דנה *

3.62.013/00

45.61

ספ' מעריב

ערבית מדוברת למתחיל / מ' פיאמנטה **

3.62.014/00

20.44

אונ' פתו'

ערבית מדוברת, כרך 1 / י' אופי ר **

3.62.015/00

24.26

אונ' פתו'

ערבית מדוברת, כרך 2 / י' אופיר **

3.62.016/00

26.20

אונ' פתו'

ערבית מדוברת, כרך 3 / י' אופיר **

3.62.017/00

26.20

אונ' פתו'

ערבית מדוברת, כרך 4 / י' אופיר **

3.62.018/00

20.65

מודן

ערבית מדוברת / מ' שרון **

3.62.020/00

89.62

אונ' פתו'

12 סרטי רשם-קול / י' אופיר

3.62.021/00על ספל קפה + חוברת תרגילים, ספר עזר /

3.62.022/00

25.01

ס"פ

ד' אטקין **
לקט קטעים מהספרות הערבית הקלאסית / ז' קיסטר,

3.62.023/00

15.86

ב' ה' ערבית

ש' אלון **
הצעד הראשון בלימוד הקריאה והכתיבה בשפה

3.62.024/00

34.43

עמיחי

הערבית, לכיתה ז' / ז' גנור **
הצעד הראשון בלימוד הקריאה והכתיבה בשפה

3.62.025/00

20.52

עמיחי

הערבית, לכיתה ז', מדריך למורה / ז' גנור **


29.59

יסוד

ערבית מדוברת, חלק ג', למתקדמים / י' מורן **

3.62.026/00

22.24

מט"ח

"יחדיו", ספר א'

3.62.027/00

13.36

מט"ח

"יחדיו", חוברת עבודה, א'

3.62.028/00

5.93

מט"ח

"יחדיו", מן המזרח, א' / מט"ח

3.62.029/00

20.78

מט"ח

"יחדיו", מדריך למורה, א'

3.62.030/00

71.23

מט"ח

"יחדיו", מארז כרטיסיות (244)

3.62.031/00

14.82

מט"ח

"יחדיו", מארז אותיות

3.62.032/00

17.69

מט"ח

"יחדיו", מארז קלטות

3.62.033/00

13.36

מט"ח

"יחדיו", מארז כרזות (2)

3.62.034/00

10.89

מט"ח

"יחדיו", ספר ב'

3.62.035/00

17.45

מט"ח

"יחדיו", ספר ב', חוברת עבודה א'-ג'

3.62.035/02

12.00

מט"ח

"יחדיו", ספר ב', חוברת עבודה ד'-ה'

3.62.035/03

118.63

מט"ח

"יחדיו", מארז משחקים לחוברת ב', לכיתה

3.62.035/04

13.23

מט"ח

"יחדיו", המוסיקה הערבית, חוברת

3.62.036/00

3.46

מט"ח

"יחדיו", דפי עזר לשילוב התלמיד בתכנית

3.62.036/01

11.44

מט"ח

"יחדיו", תרגילי חיזוק להפעלה בכיתה הטרוגנית

3.62.036/02"אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר א',

3.62.300/00

38.66

מעלות

לכיתה ז' / ת"ל *
"אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר ב',

3.62.301/00

37.65

מעלות

לכיתה ח' / ת"ל
"אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר ג',

3.62.302/00

28.79

מעלות

לכיתה ט' / ת"ל
צרפתית

3.63GRAMMAIRE ET CONSTRUCTION

3.63.001/00

10.96

המחברת

* DE PHRASES, 1 / GABBAY


58.16

HACHETTE

* METHODE ORANGE 2 / REBOULLET

3.63.002/00* METHODE ORANGE 2 / REBOULLET

3.63.003/00

29.08

HACHETTE

חוברת עבודה
EN AVANT LA MUSIQUE 1 - SERIE

3.63.005/00* VERTE / BLANC, CARTIER, LEDERLIN


44.88

NATIONAL

CLE INTER

לכיתות ז'-ח'
EN AVANT LA MUSIQUE 1 - SERIE

3.63.006/00* VERTE / BLANC, CARTIER, LEDERLIN
CLE INTER


46.19

NATIONAL

מדריך למורה
* ALLO FRANCE 1 / BOUIX - LEEMAN, SOULIE

3.63.007/00

61.57

LAROUSSE

לכיתות ז'-ח'
*ALLO FRANCE 1 / BOUIX - LEEMAN, SOULIE

3.63.008/00

66.71

LAROUSSE

מדריך למורה
,ALLO FRANCE 1 / BOUIX - LEEMAN

3.63.009/00

34.20

LAROUSSE

* CALLIABETSOU

חוברת תרגילים
,PILE OU FACE 1 - METHODE DE FRANCAIS

3.63.010/00SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
CLE INTER


45.94

NATIONAL

ספר לתלמיד
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, LIVRE DU

3.63.010/01PROFESSEUR / JEANNE VASSAL


45.94

NATIONAL

CLE INTER

מדריך למורה
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, CAHIER

3.63.010/02D'EXERCICES NO. 1 / JEANNE VASSAL


14.09

NATIONAL

CLE INTER

חוברת תרגילים
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, CAHIER

3.63.010/03D'EXERCICES NO. 2 / EDITH BLINDER
JEANNE VASSAL


21.00

NATIONAL

CLE INTER

חוברת תרגילים
PILE OU FACE 1- SERIE VERTE 1, CAHEIR

3.63.010/04,D'EXERCICES NO. 3 / EDITH BLINDER
JEANNE VASSAL
CLE INTER


23.00

NATIONAL

חוברת עבודה לחטיבת הביניים
- PILE OU FACE 2 - METHODE DE FRANCAIS

3.63.011/00SERIE VERTE / JEANNE VASSAL


47.00

NATIONAL

CLE INTER

ספר לתלמיד
- PILE OU FACE 2
SERIE VERTE, LIVRE DU

3.63.011/01/ CLE INTER |PROFESSEUR
JEANNE VASSAL


47.00

NATIONAL

מדריך למורה
- PILE OU FACE 3 - METHODE DE FRANCAIS

3.63.012/00SERIE VERTE / JEANNE VASSAL


48.00

NATIONAL

CLE INTER

ספר לתלמיד
PILE OU FACE 3 - SERIE VERTE, LIVRE DU

3.63.012/01PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
CLE INTER


48.00

NATIONAL

מדריך למורה
FREQUENCE JEUNES 1 - METHODE DE

3.63.013/00/ FRANCAIS
G. CAPELLE, M. COURELLI, N. GIDON


59.00

HACHETTE

ספר לתלמיד
- FREQUENCE JEUNES 1
/ GUIDE DE PROFESSEUR

3.63.013/01

84.58

HACHETTE

G. CAPELLE, N. GIDON

מדריך למורה
- FREQUENCE JEUNES 1
/ CAHIER D'EXERCICES

3.63.013/02| | G. CAPELLE, N. GIDON


32.37

HACHETTE

חוברת תרגילים
FREQUENCE JEUNES 2 - METHODE DE

3.63.014/00/ FRANCAIS
|G. CAPELLE, M. COVOLLI, N. GIDON


59.52

HACHETTE

ספר לתלמיד
- FREQUENCE JEUNES 2
/ GUIDE DE PROFESSEUR

3.63.014/01G. CAPELLE, N. GIDON


84.58

HACHETTE

מדריך למורה
- FREQUENCE JEUNES 2
/ CAHIER D'EXERCIES

3.63.014/02G. CAPELLE, N. GIDON


36.55

HACHETTE

חוברת תרגילים
FREQUENCE JEUNES 3 - METHODE DE

3.63.015/00/ FRANCAIS
G. CAPELLE, M. COVOLLI, N. GIDON


65.79

HACHETTE

ספר לתלמיד
- FREQUENCE JEUNES 3
/ GUIDE DE PROFESSEUR

3.63.015/01G. CAPELLE, N. GIDON


87.72

HACHETTE

מדריך למורה
- FREQUENCE JEUNES 3
/ CAHIER D'EXERCICES

3.63.015/02G. CAPELLE, N. GIDON


38.63

HACHETTE

חוברת תרגילים
צ'רקסים

3.64פרקים במורשת הצ'רקסית האדיגה, לחטיה"ב/

3.64.001/00

35.76

המחבר

א' שאבסו
פרקים במורשת הצ'רקסית האדיגה, מדריך למורה/

3.64.002/00

חינם

המחבר

א' שאבסו
אמנות

3.71

26.49

מסדה

אמנות לתלמיד, א' / ד' מדזיני **

3.71.001/00

31.88

מסדה

אמנות לתלמיד, ב' / ד' מדזיני **

3.71.002/00

4.88

מסדה

אמנות לתלמיד, א', מדריך למורה / ד' מדזינ י **

3.71.003/00

4.78

מסדה

אמנות לתלמיד, ב', מדריך למורה / ד' מדזינ י **

3.71.004/00

49.20

המפ"ה

בתי כנסת עתיקים, סדרת שקופיות / זאב רדובן *

3.71.302/00

70.19

המפ"ה

אמנות בזכוכית ובאבן, סדרת שקופיות *

3.71.303/01עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד באמנות,

3.71.304/00

14.52

רכגולד

מדריך למורה / ת"ל *


44.45

המפ"ה

עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות *

3.71.304/01אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות בחינוך

3.71.305/00

8.48

מעלות

המיוחד / ת"ל *
אמנות יהודית בימי הביניים, חוברת וסדרת שקופיות /

3.71.306/00

35.09

המפ"ה

ת"ל + המפ"ה *


33.06

מעלות

עיצוב בתי כנסת - אמנות וסמל / ת"ל *

3.71.307/00

81.89

המפ"ה

עיצוב בתי כנסת - אמנות וסמל, שקופיות / ת"ל *

3.71.307/01

20.20

מעלות

ירושלים, בנייה ואבן: כיפות במבנים ובתי מדרון / ת"ל

3.71.308/00חינוך מוסיקלי

3.72

6.90

טח"י

משולשים מוסיקלים, תדריך למורה / מ' שלג *

3.72.900/00טכנולוגיה

3.74

8.99

רכגולד

סרטוט ביד חופשית, לתלמיד בכיתות ז'-ח' / ת"ל *

3.74.300/00עיצוב מוצרים: עץ, מתכת ופרספקס, לתלמיד

3.74.301/00

15.85

רכגולד

בכיתות ה'-ח' / ת"ל *


34.39

ספ' מעריב

שזירת פרחים / א' שומרוני *

3.74.302/00בריאות וחינוך לתזונה

3.77

10.31

מעלות

דרך הגב / ת"ל

3.77.300/00המזון בעידן טכנולוגי, שינויים במזון במהלך

3.77.301/00

33.23

מעלות

עיבודו / ת"ל
נושאים מיוחדים

3.79פיתוח כישורי התמודדות - "בכוחות עצמי"


מיועד לכיתות ז'-ט' ממ', לחינוך יסודי, חטיה"ב
טכנולוגי, מיוחד וט"ט) / מט"ח


8.89

מט"ח

המראה שלי, חוברת לתלמיד

3.79.001/01

17.45

מט"ח

המראה שלי, מדריך למורה

3.79.001/02

34.45

מט"ח

המראה שלי, מארז נלווה

3.79.001/03

8.89

מט"ח

לחיות עם רגש, חוברת לתלמיד

3.79.001/04

17.45

מט"ח

לחיות עם רגש, מדריך למורה

3.79.001/05

53.81

מט"ח

לחיות עם רגש, מארז נלווה

3.79.001/06

8.89

מט"ח

לדעת להחליט, חוברת לתלמיד

3.79.001/07

17.45

מט"ח

לדעת להחליט, מדריך למורה

3.79.001/08

32.08

מט"ח

לדעת להחליט, מארז נלווה

3.79.001/09

8.89

מט"ח

להתמודד, חוברת לתלמיד

3.79.001/10

17.45

מט"ח

להתמודד, מדריך למורה

3.79.001/11

8.89

מט"ח

אני ואחרים, חוברת לתלמיד

3.79.001/12

17.45

מט"ח

אני ואחרים, מדריך למורה

3.79.001/13

8.89

מט"ח

לתכנן, חוברת לתלמיד

3.79.001/14

17.45

מט"ח

לתכנן, מדריך למורה

3.79.001/15

38.36

מט"ח

לתכנן, מארז נלווה

3.79.001/16

8.89

מט"ח

מה שיש בי, חוברת לתלמיד

3.79.001/17

17.45

מט"ח

מה שיש בי, מדריך למורה

3.79.001/18

38.36

מט"ח

מה שיש בי, מארז נלווה

3.79.001/19

8.89

מט"ח

כללי המשחק, חוברת לתלמיד

3.79.001/20

17.45

מט"ח

כללי המשחק, מדריך למורה

3.79.001/21

17.45

מט"ח

כללי המשחק, מארז נלווה

3.79.001/22

8.89

מט"ח

להיות בוגר, חוברת לתלמיד

3.79.001/23

17.45

מט"ח

להיות בוגר, מדריך למורה

3.79.001/24

29.78

מט"ח

להיות בוגר, מארז נלווה

3.79.001/25

8.89

מט"ח

לקראת שינוי, חוברת לתלמיד

3.79.001/26

17.55

מט"ח

לקראת שינוי, מדריך למורה

3.79.001/27

9.17

מט"ח

לבחור מסגרת, חוברת לתלמיד

3.79.001/28

17.45

מט"ח

לבחור מסגרת, מדריך למורה

3.79.001/29

8.48

מט"ח

בכוחות עצמי: לשווק עצמי, ספר לתלמיד

3.79.001/30

15.61

מט"ח

בכוחות עצמי: לשווק עצמי, מדריך למורה

3.79.002/31

10.62

רכגולד

ושבו בנים לגבולם, למורה / ת"ל *

3.79.300/00

20.44

מעלות

ירושלים - שכינה ושכנות, לכיתות ז'-ט' / ת"ל

3.79.301/00ירושלים, העיר שנוגנה לה יחדיו, יצירות המלחין

3.79.302/00

12.62

המפ"ה

צבי אבני, מאמר + קלטת / מט"ח
שונות ושוויון, בהתמודדות עם הטרוגניות

3.79.303/00

12.26

רכגולד

באוכלוסיית תלמידים בחטה"ב, למורה / ת"לקדימה
אחורה
הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998