דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשנ"ט בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט - לכיתות י'-י"ב
(נח)6.3‎-4


4. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות י'-י"ב


המחיר
בש"ח

ההוצאה

שם הספר והמחבר

המס'
הקטלוגיתנ"ך

4.11ספר ירמיהו - שיעורים במקרא, מהדורה מורחבת,

4.11.000/00

29.38

הוד עמי

לתלמיד / צ' יבין


29.38

הוד עמי

ספר ירמיהו - שיעורים במקרא, מדריך למורה / צ' יבין

4.11.001/01ירושלים במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב (ממ';

4.11.300/00

9.53

מעלות

מהדורה חדשה ומשוכתבת) / ת"ל
ירושלים במקרא, מדריך למורה (מהדורה חדשה

4.11.302/00

6.59

מעלות

ומשוכתבת) / ת"ל
מנהיגות ומנהיגים במקרא - נושא מסכם לכיתה י"ב

4.11.303/00

7.99

מעלות

(אוסף מאמרים; ממ') / ת"ל *


6.79

מעלות

מנהיגות ומנהיגים במקרא, מדריך למורה / ת"ל

4.11.304/00דמות האדם במקרא - נושא מסכם,

4.11.307/00

3.45

מעלות

לכיתה י"ב (מהדורה חדשה; ממ') /ת"ל
דמות האדם במקרא,

4.11.308/00

3.36

מעלות

מדריך למורה (מהדורה חדשה) / ת"ל *
מבחר מהפרשנות המסורתית לספר מלכים,

4.11.309/00

3.16

מעלות

לכיתות ט'-י"ב (ממ') / ת"ל *


8.77

מעלות

החקלאות במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב / ת"ל *

4.11.311/00

18.05

מעלות

בראשית, לתלמיד (ממ') / ת"ל *

4.11.312/00על ספר המלכים ליהודה וישראל, למורה/

4.11.313/02

58.35

רמות

ת"ל + אונ' ת"א *
יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך, דפי עזר ללומד המכין

4.11.313/03

13.05

מעלות

עצמו לבחינת הבגרות (ממ"ד) / ת"ל
ישראל והעמים בתפיסת המקרא - נושא מסכם

4.11.314/00

16.68

רכגולד

במקרא / מנחם מירון *
תורה שבעל-פה

4.12

31.27

לוין אפשטיין

דפים ממסכת בבא-בתרא / נ' עמינח **

4.12.005/00

10.97

רכגולד

מבוא לתורה שבעל פה / ת"ל + אורנים *

4.12.300/00מן המקורות: על ארץ ישראל (ממ')

4.12.300/01

6.75

רכגולד

(לכיתות י'-י"א) / ת"ל *


6.92

רכגולד

מן המקורות: על ארץ ישראל, חוברת עבודה / ת"ל *

4.12.301/00

7.85

רכגולד

מן המקורות: על ארץ ישראל, מדריך למורה/ת"ל

4.12.302/00מן המקורות: על ארץ ישראל - סיפורו של תיק

4.12.303/00

6.69

המפ"ה

(תכנית מוקלטת משידורי קול ישראל), קלטת / ת"ל *
מן המקורות: על רשות הרבים (ממ') (לכיתות י'-י"א)

4.12.304/00

6.50

רכגולד

ת"ל *
מן המקורות: על רשות הרבים (א), חוברת עבודה

4.12.305/00

20.36

רכגולד

לתלמיד / ת"ל *
מן המקורות: על רשות הרבים (א), מדריך למורה /

4.12.305/01

17.49

רכגולד

ת"ל *
מן המקורות: על רשות הרבים (ב), חוברת עבודה

4.12.305/02

23.62

רכגולד

לתלמיד / ת"ל *
מן המקורות: על גרות וגיור (ממ') (לכיתות י'-י"א) /

4.12.306/00

8.55

רכגולד

ת"ל *


10.17

רכגולד

מן המקורות: על גרות וגיור, מדריך למורה / ת"ל *

4.12.307/00מן המקורות: על המשפחה, א (ממ') (לכיתות י'-י"א)/

4.12.308/00

9.20

רכגולד

ת"ל *
מן המקורות: על המשפחה, א, חוברת עבודה, לכיתות

4.12.309/00

4.98

רכגולד

י'-י"ב (ממ') / ת"ל *
מן המקורות: על משפט ויושר (ממ') ( לכיתות י'-י"א)/

4.12.310/00

6.50

רכגולד

ת"ל *
מן המקורות: על משפט ויושר, חוברת עבודה (ממ') /

4.12.310/01

14.49

רכגולד

ת"ל *


10.70

רכגולד

משפט עברי (ממ') / ת"ל

4.12.310/02

19.40

רכגולד

פרקי משנה, פרקים מסדר נזיקין (ממ') / ת"ל

4.12.310/03

12.22

מעלות

עבודה ומסחר (ממ"ד) / ב'א + ת"ל

4.12.311/00פרק כוהן גדול, לכיתות י"א-י"ב (ממ"ד),

4.12.313/01

32.30

מעלות

מהדורה חדשה / ב"א + ת"ל


10.81

מעלות

מאי חנוכה?, לכיתות ט'-י' (ממ"ד) / ב"א + ת"ל *

4.12.317/00

6.55

מעלות

אלימות, לכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד) / ב"א + ת"ל *

4.12.319/00

10.35

מעלות

ספרות השו"ת (ממ"ד) / ב"א + ת"ל

4.12.326/00

8.97

מעלות

אישות ומשפחה / ב"א + ת"ל

4.12.327/00מחשבת ישראל

4.15

23.38

ת' תורנית

גאולה ומדינה - אוסף מאמרים **

4.15.001/00

26.25

ת' תורנית

חינוך האדם וייעודו - קובץ מאמרים **

4.15.002/00תרבות ישראל ותרבות העמים במשנתו של משה

4.15.301/00

חינם

ת"ל

מנדלסון, מדריך למורה / ת"ל *
האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם - דמות הנביא,

4.15.302/00

11.00

רכגולד

לתלמיד (ממ') / ת"ל *
האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם - דמות הנביא,

4.15.303/00

חינם

ת"ל

מדריך למורה / ת"ל *
משנתו ההיסטורית של רבי יהודה הלוי, לתלמיד (ממ') /

4.15.304/00

14.29

רכגולד

ת"ל *


חינם

ת"ל

משנתו ההיסטורית של רבי יהודה הלוי, למורה / ת"ל *

4.15.305/00

14.49

רכגולד

האדם במשנתו של הרב סעדיה גאון / ת"ל *

4.15.306/00האדם במשנתו של הרב סעדיה גאון, מדריך למורה /

4.15.307/00

חינם

ת"ל

ת"ל *
האדם בסיפור גן העדן, על-פי פרשנות הרמב"ן (ממ') /

4.15.307/01

27.81

רכגולד

ת"ל
י"ג העיקרים לרמב"ם,

4.15.309/00

12.75

מעלות

מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל, מכללת אורות *
אמונות ודעות, רב סעדיה גאון, מדריך למורה/

4.15.311/00

10.96

מעלות

ת"ל + מכללת אורות *
דקדוק וידיעת הלשון

4.22

24.00

אור עם

דקדוק הפועל / מ' רוזן **

4.22.007/00

14.48

יבנה

לשון עברית, תורת השם / ב' שושן*

4.22.009/00

39.84

מסדה

תחבירנו / ד' בצר **

4.22.012/00

20.46

דביר

ילקוט תיקוני לשון / ח' מגיד **

4.22.015/00

19.06

מפ' אונ'

בנתיבי תחביר / מ' אגמון **

4.22.017/00

28.20

הקה"מ

עיקר התחביר העברי / בהט, רון **

4.22.018/00מושגי יסוד בתורת ההגה ובתורת הצורות, לכיתות

4.22.019/00

31.40

דביר

ט'-י"ב / ח' מגיד **


39.88

רובינשטיין

תולדות לשוננו, לכיתות ט'-י"ב / ר' סיוון **

4.22.020/00יסודות תורת התחביר והשחבור, לכיתות י'-י"ב /

4.22.021/00

44.66

רובינשטיין

י' בלאו **


65.64

רכס

ידיעת הלשון, חלק ב' / רחל קבלי

4.22.025/00

65.64

רכס

ידיעת הלשון, מדריך למורה / רחל קבלי

4.22.025/01

43.49

משכ"ל

פרקי תחביר, לכיתות י"א-י"ב / י' קמחי

4.22.026/00

חינם

משכ"ל

פרקי תחביר, מדריך למורה / י' קמחי, ע' עינת

4.22.026/01לצפות וללמוד - יוצא מן הכלל, לשון לבחינות בגרות /

4.22.900/00

23.08

טח"י

ד' רביד (עריכה: א' רימלט) *
לשון והבעה

4.23הבט ושמע - קרא וכתוב, לתלמידים עולים (מהדורה

4.23.001/00מחודשת), ערכה הכוללת: ספר הבט ושמע + 6 קלטות +


104.73

גסטליט

ספר קרוא וכתוב / יהודית קאיס, פאול אנוך **
הבט ושמע, ספר ציורים וכיתובים / י' קאיס,

4.23.002/00

34.43

גסטליט

פ' אנוך **
קרא וכתוב, קטעי קריאה ותרגילים / י' קאיס,

4.23.003/00

27.52

גסטליט

פ' אנוך **


42.89

גסטליט

הבט ושמע, 6 קלטות / י' קאיס, פ' אנוך **

4.23.004/00הבט ושמע (ברוסית, בעברית ובאנגלית), מדריך למורה /

4.23.006/00

6.82

גסטליט

י' קאיס, פ' אנוך **


19.52

עם עובד

איך לכתוב חיבור? / רחל ריכרדסון **

4.23.007/00"דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה /

4.23.008/00

28.99

מודן

צפורה שפירא
"דיבור בציבור", לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה /

4.23.008/01

8.93

מודן

מדריך למורה, צפורה שפירא
במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד, לביה"ס *

4.23.301/00

22.40

מעלות

הכללי והדתי (מהדורה חדשה) / ת"ל
פרקים במדע לעם, מקראה לטיפוח הבנת הנקרא *

4.23.302/00

4.77

מעלות

(לביה"ס המקצועי הכללי והדתי) / ת"ל *


26.91

מעלות

יסודות ההבנה וההבעה לתלמיד / ת"ל *

4.23.304/00

16.85

רכגולד

אשכולות, לקסיקון למונחים בהבנה ובהבעה / ת"ל

4.23.305/00

20.86

מעלות

שעת מבחן / ת"ל

4.23.306/00"לקרוא" קריקטורה, בעקבות האיורים בספר

4.23.307/00

12.97

מעלות

"שעת מבחן", מדריך למורה / ת"ל
דברים ככתבם, המאמר - דרכי קריאה ודרכי כתיבה /

4.23.308/00

17.23

מעלות

ת"ל
ספרות

4.24על שפת השיר, אנתולוגיה לספרות לחטה"ע / נ' כרמל

4.24.006/00

63.85

דביר

פלומין (עורכת) *


12.43

עם עובד

ילקוט שירים לאבן גבירול וליהודה הלוי / י' רצהבי *

4.24.007/00

16.61

דביר

סיפורים נבחרים / ח' הזז *

4.24.009/00

21.24

עם עובד

ימי הביניים (שירים ומאקמות) / י' רצהבי (מלקט) **

4.24.010/00

19.58

ת' תורנית

שירת ישראל בספרד, לכיתות ח'-ט' / א' שטאל **

4.24.011/00

35.07

ת' תורנית

עדות מספרות - סיפורי עם / א' שטאל **

4.24.012/00

10.82

הקה"מ

שירת ימי הביניים / י' פלס, ד' פגיס (מלקט) * *

4.24.014/00

21.50

הקה"מ

מבחר שירים, לפי תכנית הלימודים / נ' אלתרמן * *

4.24.015/00

22.55

דביר

מ"י סיפורים נבחרים / ברדיצ'בסקי * *

4.24.016/00בין מים למים - מבחר, לפי תכנית הלימודים/

4.24.017/00

13.21

הקה"מ

י"ח ברנר **


14.78

דביר

סיפורים נבחרים / י"ד ברקוביץ **

4.24.018/00

14.78

דביר

סיפורים נבחרים / מנדלי מו"ס **

4.24.019/00

14.78

דביר

סיפורים נבחרים / י"ל פרץ **

4.24.020/00

14.92

הדר

סיפורים קצרים, לפי תכנית הלימודים / ד' שחר **

4.24.021/00

14.78

דביר

סיפורים נבחרים / יעקב שטיינברג **

4.24.022/00סיפורים נבחרים, לפי תכנית הלימודים /

4.24.023/00

14.78

דביר

י' שטיינברג **


22.11

עליית הנוער

הקריאה הטובה / א' זהבי **

4.24.025/00ביקורת ספרות: אנתולוגיה של מאמרי ביקורת על-פי

4.24.026/00

43.20

דביר

תכנית הלימודים החדשה בספרות (ממ' וממ"ד) *
עיר האנשים הקטנים (שלום עליכם), מבחר על-פי

4.24.027/00

18.33

ס"פ

תכנית הלימודים בספרות *
מהומה רבה על לא דבר (נוסח עברי; ט' כרמי) /

4.24.028/00

33.39

דביר

ו' שייקספיר
מסה ועיון בספרות העברית: אנתולוגיה על-פי

4.24.030/00

51.16

דביר

תכנית הלימודים החדשה בספרות *
יסודות צלילים בשירה העברית, אוסף מאמרים

4.24.302/00

5.09

מעלות

(ל-5 י"ל) / ת"ל *
הדמות השטוחה והעגולה ומה שביניהן, מדריך למורה /

4.24.303/01

14.75

רכגולד

ת"ל


15.74

מעלות

"והדרך עודנה נפקחת...", הוראה שירה בחטיה"ע / ת"ל

4.24.306/00

3.89

טח"י

האודיסיאה, תדריך למורה / תרגום: ה' גולומב *

4.24.900/00

3.89

טח"י

המלך אדיפוס, תדריך למורה / תרגום: ה' גולומב *

4.24.901/00

3.89

טח"י

מקבת, תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין *

4.24.902/00

3.89

טח"י

המלט, תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין *

4.24.903/00

7.34

טח"י

מאדאם בוברי, תדריך למורה / א' רימלט, א' לובין *

4.24.904/00

15.07

טח"י

מסיפורי פוקנר *

4.24.905/00לשון המראות, מדריך / י' בנימיני, א' רימלט

4.24.906/00

10.00

טח"י

ח' לורברבוים, ח' תדמור (4 חוברות) כל חוברת
פילוסופיה

4.25

16.91

רכגולד

מהי פילוסופיה? / הלמ"ה *

4.25.300/00

27.26

רכגולד

תורת המידות / הלמ"ה *

4.25.301/00

33.84

רכגולד

תורת ההכרה / הלמ"ה *

4.25.302/00

27.26

רכגולד

תורת המדינה / הלמ"ה *

4.25.303/00

19.75

רכגולד

אסתטיקה / הלמ"ה *

4.25.304/00

23.64

רכגולד

פילוסופיה של הדת / הלמ"ה

4.25.305/00היסטוריה

4.31תולדות העמים בזמן החדש, א' / י' טורי, ד"ה

4.31.011/00

6.55

יבנה

שמידט **
תולדות העמים בזמן החדש, ב' / י' טורי, ד"ה

4.31.012/00

8.62

יבנה

שמידט **
תולדות העמים בזמן החדש, ג' / י' טורי, ד"ה

4.31.013/00

6.18

יבנה

שמידט **


22.62

מסדה

תרבות הרנסנס - פירנצה / מ' ברש **

4.31.014/00בגדד - אשנב לתרבות האסלאם בימי הביניים/

4.31.016/00

49.03

מסדה

א' גלעדי **
בגדד - אשנב לתרבות האסלאם בימי הביניים,

4.31.017/00

6.92

מסדה

למורה / א' גלעדי **
השואה ומשמעותה (מהד' מחודשת) / י' גוטמן,

4.31.018/00

40.88

מר' שז"ר

ח' שצקר *
השואה ומשמעותה, מדריך למורה / י' גוטמן,

4.31.019/00

5.89

מר' שז"ר

ח' שצקר *
הקהילה היהודית בימי הביניים, לכיתות ט'-י"ב/

4.31.020/00

40.88

מר' שז"ר

מ' בן שושן, א' גרוסמן **
הקהילה היהודית בימי הביניים, מדריך למורה/

4.31.021/00

5.89

מר' שז"ר

מ' בן ששון, א' גרוסמן **


79.36

מסדה

העם היהודי והעולם ההלניסטי / מ' מור, י' רונן **

4.31.025/00העם היהודי והעולם ההלניסטי, מדריך למורה/

4.31.026/00

21.59

מסדה

מ' מור, י' רונן *
היסטוריה של המאה העשרים - העולם והיהודים

4.31.027/00בדורות האחרונים, חלק א' : 1914‎-1880 / מ' צימרמן,


53.91

מר' שז"ר

י' גולדשטיין
היסטוריה של המאה העשרים - העולם והיהודים

4.31.028/00בדורות האחרונים - חלק א' : 1914‎-1880,


6.97

מר' שז"ר

מדריך למורה / מ' צימרמן


49.95

ספרי

המאה העשרים, לתלמיד / אייל נווה

4.31.029/00

16.93

ספרי

המאה העשרים, מדריך למורה / אייל נווה

4.31.029/01

25.66

מעלות

חירות ושוויון, לכיתות י"א-י"ב (ממ') / ת"ל *

4.31.303/00מקורות ומחקרים על השואה, מקראה לביה"ס

4.31.304/00

22.38

מעלות

העל-יסודי הדתי / ת"ל *
יהודי המזרח בדורות האחרונים, לכיתות י"א-י"ב

4.31.305/00

6.93

מעלות

(ממ"ד) / ת"ל *


23.03

מעלות

תולדות ארצות הברית (ממ'), לכיתות י"א-י"ב / ת"ל *

4.31.306/00המהפכה הצרפתית, היסטוריה והיסטוריונים (ממ')/

4.31.307/00

15.34

מעלות

ת"ל *
הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, חלק א', לכיתות

4.31.309/00

16.84

מעלות

י"א-י"ב (ממ') / ת"ל *
הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, חלק ב',

4.31.310/00

32.00

מעלות

לכיתות י"א-י"ב (ממ') / ת"ל *
הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל, מדריך למורה,

4.31.310/01

11.78

רכגולד

חלקים א'-ב' / ת"ל *
בין מלחמה לשלום, התפתחות המערכת הפוליטית

4.31.315/00

40.09

מעלות

הבין לאומית במאות ה-19 וה-20 (ממ') / ת"ל *


17.36

מעלות

סוגיות נבחרות בתולדות המאה ה-20 / ת"ל

4.31.315/01

32.45

מעלות

הקיום היהודי במאה ה-20 / ת"ל

4.31.316/01

8.77

מעלות

הקיום היהודי במאה ה-20, מדריך למורה / ת"ל

4.31.316/02מדינת ישראל ביומני החדשות, קלטת וידיאו

4.31.317/00

33.45

המפ"ה

ומדריך למורה / ת"ל
מהיבדלות להשתלבות: החברה היהודית במרכז

4.31.318/00

33.45

מ' שון י-ם

אירופה / מכון שון *


53.70

מ' שון י-ם

החברה היהודית בימי הבית השני / מכון שון *

4.31.319/00לימודי ארץ-ישראל


42.90

יד בן-צבי

זאת ירושלים / ת"ל + יד בן-צבי

4.31.320/00

39.38

יד בן-צבי

זאת ירושלים, חלק ב' / ת"ל + יד בן-צבי

4.31.320/01ירושלים לדורותיה, רשימה ביבליוגרפית /

4.31.321/00

42.52

יד בן-צבי

ת"ל + יד בן-צבי
אזרחות

4.32בעיות יסוד בכלכלת ישראל, לכיתות י"א-י"ב /

4.32.300/00

12.20

מעלות

ת"ל *


25.45

מעלות

הערבים אזרחי ישראל / ת"ל *

4.32.305/00גיאוגרפיה

4.35ארצות הברית - גיאוגרפיה בת-זמננו, לכיתות י'-י"ב /

4.35.003/00

58.05

מישלב

דוד ספרא *
ארצות הברית - גיאוגרפיה בת-זמננו, מדריך למורה/

4.35.004/00

חינם

מישלב

דוד ספרא *
ארצות הברית - גיאוגרפיה בת-זמננו, חוברת עזר

4.35.005/00

15.55

מישלב

לתלמיד / דוד ספרא *


31.48

מסדה

מזג האוויר והאקלים, לתלמיד, לחטה"ב / ש' יפה *

4.35.006/00

9.83

מסדה

מזג האוויר והאקלים, מדריך למורה / ש' יפה *

4.35.006/01תמורות בגיאוגרפיה של המזרח התיכון (כולל מדריך

4.35.010/00

38.67

עם עובד

למורה), מהדורה מחודשת ומורחבת / א' סופר *
כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים לכיתות י'-י"ב /

4.35.011/00

50.12

כתר

ע' פלכסר, ע ילין-דרור
כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, מדריך למורה,

4.35.011/01

5.22

כתר

לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע ילין-דרור


18.19

מעלות

גיאוגרפיה של ארצות הברית הבתר-תעשייתית / ת"ל *

4.35.300/00

28.79

מעלות

גיאוגרפיה של העולם השלישי, מקראה לתלמיד / ת"ל *

4.35.301/00יישוב, חברה וכלכלה, פרקים בגיאוגרפיה של המזרח

4.35.302/00

29.71

מעלות

התיכון / ת"ל *
תמורות בגיאוגרפיה של ישראל: גלעין מול שוליים/

4.35.303/00

11.71

מעלות

ת"ל
מדעי החברה

4.36

33.03

עם עובד

חברה ופוליטיקה / ב' נויברגר **

4.36.001/00

5.65

עם עובד

מדריך למורה במדע המדינה / ש' ו-י' כרמי **

4.36.002/00

44.92

רכס

המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים / רונית אלדר

4.36.003/00המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים, מדריך

4.36.003/01

44.92

רכס

למורה / רונית אלדר


7.87

מעלות

תהליך החברות, לכיתה י' (ממ') / ת"ל *

4.36.301/00

8.18

מעלות

משפחה וחברה, לכיתה י' (ממ') / ת"ל *

4.36.302/00

18.70

מעלות

יחיד וחברה / ת"ל

4.36.305/00כאבן המוטלת לברכת מים (אסון מעלות),

4.36.901/00

26.70

טח"י

לכיתות י"א-י"ב, מדריך / ע' אילון, מ' הורוביץ
עניין של זמן (גיל ההתבגרות), לכיתות ח'-י"ב,

4.36.902/00

20.00

טח"י

מדריך / ל' דושניק, נ' הנץ, ה' ספרא
עצור על הסף (בנושא סמים), לכיתות י"א - י"ב /

4.36.903/00

14.15

טח"י

ר' לקט, נ' קרמניצר
סובלנות - מדריך /

4.36.904/00

15.00

טח"י

א' מזור, ה' ספרא, י' בן-עמי, א' מרושק-קלארמן
תקשורת וקולנוע

4.37

27.65

מעלות

לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל

4.37.300/00מתמטיקה

4.41אלגברה, ספר שני (למגמה הומוניסטית) / ע' אביתר,

4.41.012/00

12.34

קרני

ב' מאיר **


20.03

אור עם

קבוצות / ר"ג יונג **

4.41.021/01וקטורים - אלמנטים של אלגברה ליניארית -

4.41.024/01יישומים ליניאריים בהנדסה אנליטית של המרחב,


44.70

מפ' תר' וח' נ'

לכיתה י"ב / ד' רוזנברג
וקטורים - אלמנטים של אלגברה לינארית-

4.41.025/00יישומים לינאריים בהנדסה אנליטית של המרחב,


חינם

מפ' תר' וח' נ'

מדריך למורה / ד' רוזנברג


32.34

מימד

הנדסה אנליטית, 3 י"ל / י' כהן, ר' ברקאי

4.41.026/00

11.15

מימד

הנדסה אנליטית, מדריך למורה / י' כהן, ר' ברקאי

4.41.026/01

37.92

מימד

תכנון לינארי, חט"ע

4.41.027/00

21.19

מימד

תכנון לינארי, מדריך למורה

4.41.027/01מספרים מרוכבים, לכיתות י"א-י"ב, לרמה של 5 י"ל/

4.41.303/00

11.71

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


20.68

מכון ויצמן

מספרים מרוכבים, מדריך למורה / מל"מ רחובות

4.41.304/00אלגברה לכיתה י', כרך א', לרמה של 3 י"ל

4.41.307/00

30.89

מל"מ י-ם

(מהדורה משוכתבת) / מל"מ י-ם *
אלגברה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 3 י"ל) /

4.41.308/00

12.81

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
מבחני חזרה במתמטיקה של 3 י"ל (מהדורה משוכתבת)

4.41.308/02

27.81

מל"מ י-ם

/ מל"מ י-ם *
מושגים וכלים יסודיים, אוסף תרגילים ל-3 י"ל/

4.41.308/03

29.94

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם
אלגברה, כרך א', לרמה של 5‎-4 י"ל

4.41.308/04

30.02

מל"מ י-ם

(מהדורה משוכתבת) / מל"מ י-ם
אלגברה, כרך א', מהדורה משוכתבת, מדריך למורה /

4.41.309/00

35.34

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם
אלגברה, כרך ב', וקטורים בגישה משולבת לרמה של

4.41.310/02

36.10

מל"מ י-ם

5‎-4 י"ל / מל"מ י-ם (תכנית מאוחדת) *


25.56

מל"מ י-ם

אנליסה, כרך א' (3 י"ל), לכיתה י' / מל"מ י-ם *

4.41.311/00אנליסה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 3 י"ל) /

4.41.312/00

30.55

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
אנליסה, כרך ג', לרמה של 3 יחידות לימוד, גרסה

4.41.313/00

30.54

מל"מ י-ם

מתוקנת, עם פתרונות / מל"מ י-ם *


10.00

מל"מ י-ם

אנליסה, חוברת תרגילים (ברמה של 3 י"ל) / מל"מ י-ם

4.41.313/01

25.56

מל"מ י-ם

אנליסה, לכיתה י', כרך א', 5‎-4 י"ל / מל"מ י-ם *

4.41.314/00אנליסה, לכיתה י"א, כרך ב' (לרמה של 5‎-4 יחידות

4.41.315/00

30.64

מל"מ י-ם

לימוד), גרסה מתוקנת / מל"מ י-ם *
אלגברה, 5 י"ל, תרגילים בווקטורים עם פתרונות/

4.41.315/01

43.90

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם
אנליסה, כרך ג', טריגונומטרייה, 5 י"ל, גרסה מתוקנת,

4.41.316/00

19.01

מל"מ י-ם

עם פתרונות / מל"מ י-ם *
אנליסה, כרך ד', חשבון אינטגרלי, רציפות וגבולות,

4.41.317/00

30.52

מל"מ י-ם

5‎-4 י"ל / מל"מ י-ם *


25.56

מל"מ י-ם

טופולוגיה, נושא בחירה (לרמה של 5 י"ל) / מל"מ י-ם *

4.41.320/00

45.03

מל"מ י-ם

פרקים בתורת המשחקים / מל"מ י-ם

4.41.321/00

12.05

טח"י

וקטורים, לכיתות י"א-י"ב, מדריך / ד' פטקין

4.41.901/00גיאומטריה אנליטית, לכיתות י"א-י"ב, מדריך /

4.41.902/00

12.20

טח"י

ד' פטקין
טריגונומטריה, לכיתות י"א-י"ב, מדריך /

4.41.903/00

24.15

טח"י

ד' פטקין
תורת המחשב

4.47

20.03

תג"א

מחשבי כיס / מ' קלרטג *

4.47.001/00

36.09

מט"ח

תקשורת ספרתית *

4.47.002/00פרולוג, שפת בינה מלאכותית, לתלמיד, לחטיה"ע/

4.47.003/00

74.41

הוד עמי

ב' צירולניקוב *
פרולוג, שפת בינה מלאכותית, מדריך למורה /

4.47.004/00

9.86

הוד עמי

ב' צירולניקוב *
המחשב האלקטרוני - עיבוד נתונים ותוכנות בייסיק/

4.47.005/00

71.84

הוד עמי

י' האן, י' עמיהוד **
המחשב האלקטרוני - עיבוד נתונים ותוכנות בייסיק,

4.47.006/00

11.10

הוד עמי

מדריך למורה / י' האן, י' עמיהוד * *


28.23

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 1, חלק א'**

4.47.007/00

28.23

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 1, חלק ב' **

4.47.008/00

24.69

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 2, חלק א' **

4.47.009/00

24.69

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 2, חלק ב' **

4.47.010/00

24.96

מט"ח

יסודות תורת המחשב, יח' 2, חלק ג' **

4.47.011/00פסקל - שפה לתכנות מבני, ספר לתלמיד /

4.47.012/00

74.41

הוד עמי

א' אנגלברג **


9.86

הוד עמי

פסקל, מדריך למורה / א' אנגלברג **

4.47.013/00פסקל, מדריך למורה, שאלות לחזרה ובחינות לדוגמה/

4.47.014/00

9.86

הוד עמי

א' אנגלברג **
ביולוגיה

4.52ביולוגיה / מכון ויצמן


43.48

מכון ויצמן

פרקים נבחרים בתורת החיסון (אימונולוגיה)

4.52.300/00

134.94

מכון ויצמן

גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה

4.52.302/00ביולוגיה / הטכניון
מערכות הלב וכלי הדם עם היבטים בריאותיים /

4.52.302/01

40.00

מל"מ הטכניון

מ' ולציקר
משימות לימודיות בנושא גורמי סיכון

4.52.302/02

20.00

מל"מ הטכניון

למחלות לב וכלי דם / מ' ולציקר
ביולוגיה לכיתות ט'-י"ב, מל"מ י-ם
לרמה א': סדרת חקר החיים


10.26

מל"מ י-ם

ויסות ותיאום, לתלמיד / מל"מ י-ם *

4.52.303/00תהליכי חיים, מהדורה חדשה, משוכתבת ומתוקנת,

4.52.304/00

39.32

מל"מ י-ם

לתלמיד *
מיצורים ירודים ליצורים עילאיים, לתלמיד

4.52.305/00

20.80

מל"מ י-ם

(מהדורה חדשה, מתוקנת ומשוכתבת) *


12.81

מל"מ י-ם

רבייה בצמחים ובבעלי חיים, לתלמיד *

4.52.307/00

7.87

מל"מ י-ם

רבייה בצמחים ובבעלי חיים, מדריך למורה *

4.52.308/00ביולוגיה כללית / מל"מ י-ם
לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט'

4.52.309/00

13.90

מל"מ י-ם

לכיתות י"א-י"ב
לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט',

4.52.309/01

16.00

מל"מ י-ם

מדריך למורה


13.00

מל"מ י-ם

לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ד', לתלמיד

4.52.310/00

6.90

מל"מ י-ם

לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק א', לתלמיד *

4.52.311/00

6.90

מל"מ י-ם

לקט בעיות למעבדה, 2, 3, י"ל, חלק ב', לתלמיד *

4.52.311/01

6.90

מל"מ י-ם

לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ג', לתלמיד

4.52.311/02

38.00

מל"מ י-ם

לקט מאמרים לנושא יחסי גומלין

4.52.312/00

16.00

מל"מ י-ם

אבולוציה - אסופה, דפי עזר למורה

4.52.313/00

7.86

מל"מ י-ם

לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', לתלמיד

4.52.313/02

16.43

מל"מ י-ם

לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', למורה

4.52.313/03

6.65

מל"מ י-ם

לקט הזמנות לחקר, לתלמיד *

4.52.314/00

20.45

מל"מ י-ם

פרקים במיקרוביולוגיה *

4.52.319/00

25.14

מל"מ י-ם

פרקים במיקרוביולוגיה, מדריך למורה *

4.52.319/01

37.03

מל"מ י-ם

פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות *

4.52.319/02

44.12

מל"מ י-ם

פרקים במיקרוביולוגיה, מעבדות, מדריך למורה *

4.52.319/03

26.03

מל"מ י-ם

חיידקים ונגיפים, לתלמיד (נספח למורה יינתן חינם) *

4.52.323/00

20.86

מל"מ י-ם

חיידקים ומיקרואורגניסמים אחרים, ספר מעבדה *

4.52.324/00התא, אחידות בעולם החי, מהדורה חדשה /

4.52.325/00

19.66

מל"מ י-ם

ת"ל + מל"מ י-ם *
התא, אחידות בעולם החי, פרקי הרחבה / ת"ל +

4.52.326/00

9.08

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
פרקים בתורשה, מהדורה משוכתבת / ת"ל +

4.52.327/00

31.21

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *


12.90

מל"מ י-ם

פרקים בתורשה, מדריך למורה / ת"ל + מל"מ י-ם

4.52.327/01פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח לתלמיד (מהדורה חדשה,

4.52.328/00

26.03

מל"מ י-ם

מתוקנת ומשוכתבת) *


32.52

מל"מ י-ם

פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח (מהדורה חדשה), למורה *

4.52.329/00

12.81

מל"מ י-ם

פרקים בפיסיולוגיה של בע"ח, מעבדה *

4.52.330/00

22.65

מל"מ י-ם

פרקים בפיסיולוגיה של גוף האדם *

4.52.330/01

6.08

מל"מ י-ם

מושגי יסוד במחקר מדעי, לתלמיד *

4.52.334/00

6.08

מל"מ י-ם

מושגי יסוד במחקר מדעי, למורה *

4.52.335/00

12.44

מל"מ י-ם

הגדרת צמחים, לתלמיד (מהדורה משוכתבת) *

4.52.335/01

19.66

מל"מ י-ם

תקשורת כימית בין תאים, לתלמיד *

4.52.336/00

6.53

מל"מ י-ם

תקשורת כימית בין תאים, מדריך למורה *

4.52.337/00

12.81

מל"מ י-ם

מנגנוני פיקוח על הצמחים, לתלמיד *

4.52.338/00

12.81

מל"מ י-ם

מנגנוני פיקוח על צמחים, למורה *

4.52.339/00

8.46

מל"מ י-ם

תקשורת - הורמונים ועצבים *

4.52.340/00

23.75

מל"מ י-ם

כרומוזומים ותורשה *

4.52.340/01

48.73

מל"מ י-ם

גנטיקה *

4.52.340/02

24.44

מל"מ י-ם

חילופי חומרים בייצורים חיים, לכיתה י' *

4.52.340/05

23.42

מל"מ י-ם

רבייה באדם

4.52.340/06

44.68

מל"מ י-ם

תקשורת בצמחים

4.52.340/07

55.76

מל"מ י-ם

אבולוציה - אסופת מאמרים

4.52.340/09

50.18

מל"מ י-ם

פרקים באקולוגיה, לתלמיד

4.52.340/10חומר עזר למורה


20.45

מל"מ י-ם

חיות השדה ועוף השמים *

4.52.341/00

30.96

מל"מ י-ם

הוראת הפוטוסינתזה, למורה + אוגדן תרגילים לתלמיד

4.52.348/01חומר העשרה


31.58

מל"מ י-ם

האדם בגישה ההוליסטית (משוכתבת)

4.52.356/00

10.79

מל"מ י-ם

משחק מחזור הדם *

4.52.357/00ואלה תולדות, אירועים בתולדות הביולוגיה ובמדעים

4.52.358/01

10.35

מל"מ י-ם

קרובים *


20.42

מל"מ י-ם

אנרגיה: אסופת מאמרים מתוך עיתוני מבט

4.52.358/02לומדות מחשב בביולוגיה


146.94

מל"מ י-ם

מוטגנים ומוטציות (מ-DNAלחלבון)

4.52.367/02

146.94

מל"מ י-ם

גידול חיידקים

4.52.367/03

110.50

מל"מ י-ם

מדור לדור

4.52.367/04

110.50

מל"מ י-ם

תהליכים - אנזימים

4.52.367/05מעבדה ממוחשבת
מעקב אחרי נשימת שמרים באמצעות חיישני

4.52.367/06

14.10

מל"מ י-ם

טמפרטורה
ביולוגיה חקלאית


9.23

מל"מ י-ם

פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, לתלמיד / מל"מ י-ם

4.52.373/00

9.23

מל"מ י-ם

פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, למורה / מל"מ י-ם

4.52.374/00אנרגיה וגלגוליה בעולם הצומח והחי, לתלמיד /

4.52.377/00

12.81

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
אנרגיה וגלגוליה בעולם הצומח והחי, מדריך למורה /

4.52.378/00

9.23

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *
פיסיקה

4.54

25.06

אונ' י-ם

יסודות הפיסיקה, א' - תורת החום / מ' שפירא **

4.54.001/00

25.06

אונ' י-ם

יסודות הפיסיקה, ב' - פרקים במכניקה / מ' שפירא **

4.54.002/00

25.06

אונ' י-ם

יסודות הפיסיקה, ג' - נוזלים וגזים / מ' שפירא **

4.54.003/00

23.27

ת' אונ' י-ם

פיסיקה, חוג ראשון, א' / מ' לינדמן, י' ליפשיץ **

4.54.006/00פיסיקה, ב' - אופטיקה וגלים / הוועדה לפיסיקה

4.54.011/00

6.60

יחדיו

בארה"ב **
פרקי מכניקה לכיתות י'-י"א (ל-3‎-2 יחידות) /

4.54.303/00

7.48

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


14.29

מכון ויצמן

מכניקה לריאליסטים / מל"מ רחובות *

4.54.304/00

14.00

מכון ויצמן

אור וגלים (ל-3‎-2 יחידות) / מל"מ רחובות *

4.54.305/00

42.70

מכון ויצמן

אור וגלים, מדריך למורה, חלק א' / מל"מ רחובות *

4.54.306/00

32.46

מכון ויצמן

אור וגלים, מדריך למורה, חלק ב' / מל"מ רחובות *

4.54.306/01אור וגלים: לקט מאמרים מתוך "גיליונות" ו"תהודה" /

4.54.306/02

15.00

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


9.69

מכון ויצמן

חשמל ומגנטיות (ל-3 יחידות) / מל"מ רחובות *

4.54.307/00גלים ואופטיקה פיסיקלית (ל-5‎-4 יחידות) /

4.54.308/00

8.33

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


5.45

מכון ויצמן

מעגלי זרם חילופין (ל-5 יחידות) / מל"מ רחובות *

4.54.309/00אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה (2‎-1 יח' לימוד) /

4.54.311/00

6.80

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
אנרגיה - הבעיה, מקורות והפקה, מדריך למורה /

4.54.312/00

37.96

מכון ויצמן

מל"מ רחובות


8.64

מכון ויצמן

ניסויים מתקדמים בפיסיקה, לתלמיד / מל"מ רחובות *

4.54.313/00

22.48

מכון ויצמן

פרקים באלקטרומגנטיות / מל"מ רחובות *

4.54.314/00

29.92

מכון ויצמן

פרקים באסטרופיסיקה / מל"מ רחובות *

4.54.314/01

13.00

מכון ויצמן

ארגון מושגים באלקטרומגנטיות / מל"מ רחובות *

4.54.315/00הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי, נושא בחירה ל-5

4.54.316/00

15.60

מכון ויצמן

י"ל/ מל"מ רחובות *
הפיסיקה בשירות האבחון הרפואי, מדריך למורה /

4.54.317/00

38.23

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


7.67

מכון ויצמן

האטום הגרעין (2‎-1 יח' לימוד) / מל"מ רחובות *

4.54.318/00

39.55

מכון ויצמן

האטום והגרעין, מדריך למורה / מל"מ רחובות *

4.54.318/01

12.50

מכון ויצמן

פיסיקה - מבחני בגרות (3 יח' לימוד) / מל"מ רחובות *

4.54.319/01פיסיקה - מבחני בגרות (5‎-4 יח' לימוד) / מל"מ

4.54.320/00

25.28

מכון ויצמן

רחובות *
לקט ניסויים בפיסיקה, לתלמידי י"א-י"ב / מל"מ

4.54.321/01

14.40

מכון ויצמן

רחובות *


24.32

מכון ויצמן

מבוא לתרמודינמיקה / מל"מ רחובות *

4.54.322/00נושאים בפיסיקה של המאה ה-20, לכיתות י"א-י"ב /

4.54.322/02

50.64

מכון ויצמן

מל"מ רחובות
תורת היחסות הפרטית, פרופ' שדמי, מהדורה מחודשת,

4.54.323/00

29.69

מל"מ י-ם

לתלמיד בכיתה י"ב / מל"מ י-ם *


49.03

מכון ויצמן

פרקים במכניקה ניוטונית, חלק א'

4.54.324/00

33.31

מכון ויצמן

פרקים במכניקה ניוטונית, חלק ב'

4.54.325/00כימייה

4.55כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג', ספר לתלמיד /

4.55.001/00

39.16

קווים

ע' מנזצורולה
כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג', מדריך למורה/

4.55.001/01

40.00

קווים

ע' מנזצזורולה


19.32

יובל

צעדים בכימייה / ז' נצר **

4.55.003/00

41.05

המחברת

מה, כמה ולמה בכימייה, חלק א' / ת' רגר *

4.55.004/00מה, כמה ולמה בכימייה, חלק א', מדריך למורה /

4.55.005/00

58.75

המחברת

ת' רגר *
כימייה לבית הספר התיכון, כרך ג', לכיתה י"ב /

4.55.302/00

8.16

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


75.83

מכון ויצמן

כנ"ל, מדריך למורה (כרך ב'-ג') / מל"מ רחובות *

4.55.303/00פנים חדשות במראה (חוב' ללמידה יחידנית) /

4.55.305/00

1.39

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


6.94

מכון ויצמן

אנרגיה כימית / מל"מ רחובות *

4.55.308/00מקרומולקולות (ל-5 יח' לימוד), לכיתה י"ב /

4.55.313/00

11.97

מכון ויצמן

רחובות מל"מ *


0.68

מכון ויצמן

מקרומולקולות, דפי עבודה / מל"מ רחובות *

4.55.314/00

18.95

מכון ויצמן

הברום ותרכובותיו / מל"מ רחובות *

4.55.320/01לקט בחינות בגרות בכימייה (3 ו-4 יחידות לימוד) /

4.55.322/00

10.41

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
לקט בחינות בגרות בכימייה, השלמה ליחידה חמישית /

4.55.322/02

13.00

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


17.56

מכון ויצמן

לקט שאלות רבות-בררה / מל"מ רחובות *

4.55.323/00

7.52

מכון ויצמן

שיווי משקל כימי / מל"מ רחובות *

4.55.326/00

13.00

מכון ויצמן

סוכרים - מתוק מדבש / מל"מ רחובות *

4.55.328/00

20.86

מכון ויצמן

מדריך לסיור בתעשייה כימית / מל"מ רחובות *

4.55.329/01

16.72

מכון ויצמן

כימייה של תאים חשמליים / מל"מ רחובות *

4.55.329/02עזרי לימוד בכימייה / מל"מ רחובות /
מכון ויצמן
כימשחק, מערכת משחקים לימודיים להוראת מושגים

4.55.330/00

19.67

מכון ויצמן

כמותיים בכימייה, לכיתות י'-י"ב / מל"מ רחובות *
טבלות יונים (חלקית), פנקס בן 40 עותקים /

4.55.331/00

4.18

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *


7.87

מכון ויצמן

מערכת מחזורית, פנקס בן 40 עותקים / מל"מ רחובות *

4.55.332/00

65.05

מכון ויצמן

משחכימים (ספר משחקים בכימייה) / מל"מ רחובות *

4.55.332/01הכימייה אתגר (פרקים א'-י'), יחידת לימוד ראשונה,

4.55.342/00

33.93

מכון ויצמן

כולל חומר עזר לכיתה י' / מל"מ רחובות *
הכימייה אתגר
הכימייה אתגר, חומר עזר לתלמיד לחלק ראשון /

4.55.343/00

4.27

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
הכימייה אתגר, מדריך למורה לפרקים א'-י' /

4.55.344/00

39.01

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
הכימייה אתגר (פרק י"א), אנרגיה ותגובות כימיות /

4.55.345/00

9.61

מכון ויצמן

מל"מ רחובות *
הכימייה אתגר (פרק י"ב), שיווי משקל ותגובות כימיות/

4.55.346/00

13.92

מכון ויצמן

מל"מ רחובות
הכימייה אתגר, פרקים י"א -י"ב, מדריך למורה /

4.55.346/01

12.62

מכון ויצמן

מל"מ רחובות


5.67

מכון ויצמן

הכימייה אתגר - ספר נתונים / מל"מ רחובות

4.55.346/02

9.37

מכון ויצמן

הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה / מל"מ רחובות

4.55.346/03הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה, מדריך למורה /

4.55.346/04

9.75

מכון ויצמן

מל"מ רחובות


44.06

מכון ויצמן

הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן / מל"מ רחובות

4.55.346/05הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן, מדריך למורה /

4.55.346/06

25.54

מכון ויצמן

מל"מ רחובות


12.24

מכון ויצמן

הכימייה אתגר - תרמודינמיקה / מל"מ רחובות

4.55.346/07הכימייה אתגר - תרמודינמיקה, מדריך למורה /

4.55.346/08

12.62

מכון ויצמן

מל"מ רחובות
הכימייה אתגר - כימייה של תאים חשמליות,

4.55.346/09

16.72

מכון ויצמן

מדריך למורה / מל"מ רחובות


20.57

מכון ויצמן

הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני / מל"מ רחובות

4.55.346/10הסדרה "כימייה בחברה מודרנית" (ל-3‎-2 יח')


12.81

מל"מ י-ם

תהליכים ופירושים בשפת האטומים / מל"מ י-ם *

4.55.347/00תהליכים ופירושים בשפת האטומים, למורה /

4.55.348/00

7.87

מל"מ י-ם

מל"מ י-ם *


16.37

מל"מ י-ם

מים / מל"מ י-ם *

4.55.351/00

2.56

מל"מ י-ם

הפלרת מי השתייה / מל"מ י-ם *

4.55.352/00

34.08

מל"מ י-ם

תגובות כימיות, מדוע וכיצד? / מל"מ י-ם

4.55.355/00

22.94

מל"מ י-ם

תרכובות פחמן ואבות המזון / מל"מ י-ם *

4.55.357/00גיאולוגיה

4.56כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, לכיתות י'-י"ב /

4.56.001/00

50.12

כתר

ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, מדריך למורה

4.56.001/01

5.22

כתר

לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור


13.19

מכון ויצמן

משחק הזיכרון לזיהוי סלעים / מל"מ רחובות *

4.56.302/00

12.22

מכון ויצמן

רמי סלעים / מל"מ רחובות

4.56.302/01

16.80

מכון ויצמן

רביעיות סלעים / מל"מ רחובות

4.56.302/02

12.22

מכון ויצמן

פאזל, מבנים גיאולוגיים / מל"מ רחובות

4.56.302/03ערכת קס"מ ישראל - ערכה לזיהוי קרקעות, סלעים

4.56.302/04

84.19

מכון ויצמן

ומינרליים / מל"מ רחובות
סיורים גיאולוגיים


8.66

מכון ויצמן

מסלול: מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות *

4.56.303/00

7.87

מכון ויצמן

מסלול: מישור החוף ויהודה / מל"מ רחובות *

4.56.304/00

7.87

מכון ויצמן

מסלול: חוף פולג / מל"מ רחובות *

4.56.305/00

10.41

מכון ויצמן

מסלול: מההר אל הבקע / מל"מ רחובות *

4.56.306/00מיני פלקטים למורה


48.76

מכון ויצמן

סיור, אזור אילת - תמנע / מל"מ רחובות *

4.56.307/00

58.35

מכון ויצמן

סיור, מהשפלה אל ההר / מל"מ רחובות *

4.56.308/00

65.05

מכון ויצמן

סיור, מישור החוף / מל"מ רחובות *

4.56.309/00

45.52

מכון ויצמן

סיור, מההר אל הבקע / מל"מ רחובות *

4.56.310/00מדעי החיים והחקלאות לבית הספר החקלאי

4.59

3.51

רכגולד

מזיקים בחקלאות / ת"ל *

4.59.301/00

8.67

רכגולד

הזנה ועיכול בבני אדם ובבעלי חיים / ת"ל *

4.59.302/00

10.38

רכגולד

הזנה וייצור בצמח / ת"ל *

4.59.304/00

3.90

רכגולד

הסביבה הכלכלית, חלק א' / ת"ל *

4.59.305/00

25.04

רכגולד

מערכות הובלה בעולם החי והצומח, לתלמיד / ת"ל *

4.59.306/00

29.52

רכגולד

רבייה באדם, בבעלי חיים ובצמחים / ת"ל *

4.59.308/00

46.05

רכגולד

מחלות ומזיקים בצמחים / ת"ל *

4.59.309/00

11.39

רכגולד

השבחה וטיפוח, לתלמיד / ת"ל *

4.59.310/00

5.06

רכגולד

יומן עבודה והכשרה, לתלמיד / ת"ל *

4.59.311/00

9.83

רכגולד

ספר המעבדות במדעי החיים והחקלאות / ת"ל *

4.59.312/00מבחני בגרות במעבדה, ברמה של 5‎-3 י"ל,

4.59.312/01

14.14

רכגולד

תשמ"ב-תש"ן, חלק א' / ת"ל
מבחני בגרות במדעי החיים והחקלאות, שאלות

4.59.312/02

12.69

רכגולד

ותשובות, 3 ו-5 י"ל, תשמ"ב-תש"ן, חלק ב' / ת"ל
מושגי יסוד למעבדה במדעי החיים והחקלאות לרמה

4.59.313/00

14.14

רכגולד

של 3 ו-5 י"ל / ת"ל


42.30

מעלות

תזונה באדם ובבעלי חיים / ת"ל

4.59.314/00

32.23

מעלות

גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבע"ח / ת"ל

4.59.315/00אנגלית

4.61

52.02

צ'ריקובר

USE YOUR DICTIONARY / M. BLOCH

4.61.018/00

10.81

מפ' אונ'

** THE GLASS MENAGERIE / A. SHALVI

4.61.019/00

9.80

אונ' פת'

* FOUR AMERICAN POEMS

4.61.021/00

10.18

אונ' פת'

** FOUR BRITISH POEMS

4.61.022/00

22.76

קרנרמן

* ALL MY SONS / A. MILLER

4.61.023/00

12.83

מפ' אונ'

* ALL MY SONS / A. SHALVI

4.61.024/00

9.91

מפ' אונ'

** SHORT STORIES / A. SHALVI

4.61.025/00

7.67

מפ' אונ'

* TRIFLES / S.GASPELL

4.61.026/00

4.97

מפ' אונ'

/ THE LEADER OF THE PEOPLE
** J. STEINBECK

4.61.027/00

13.14

אונ' פת'

** THE BLIND MAN / D.H. LAWRENCE

4.61.028/00EMT - ENGLISH MATRICULATION
/ TEXTS
A. SHALVI


37.85

מפ' אונ'

** (VOL 1 - FULL PROGRAM (5 UNITS

4.61.029/00

35.72

מפ' אונ'

** (VOL 2 - SHORTER PROGRAM (4 UNITS

4.61.030/00** FOLLOW ME

4.61.042/00חוברת תרגילים לקורס וידיאו ללימוד השפה האנגלית


29.00

מטר

לרמה בינונית, לכיתות י"א-י"ב
** ש' בין / ALL MY SONS

4.61.054/00

33.28

אריק כהן

(עם קלטת וידיאו)
** ר' ברץ, ק' הורוביץ / READY TO SPEAK

4.61.055/00

35.48

קרנרמן

לכיתות י"א-י"ב (הכנה לבחינות בגרות בעל-פה)


21.34

גוד טיימס

בחינות גמר באגלית

4.61.055/01** י' וטסון, נ' הורביץ / CONTEXTS

4.61.058/00

43.57

מפ' אונ'

לכיתה י"א
** י' וטסון, נ' הורביץ / CONTEXTS

4.61.058/01

19.37

מפ' אונ'

מדריך למורה
COMMUNICATING IN ENGLISH 1 / JOE LISON

4.61.059/00

28.60

קרנרמן

(מהדורה מחודשת ומתוקנת)
COMMUNICATING IN ENGLISH / JOE LISON

4.61.059/01

חינם

קרנרמן

מדריך למורה
** ל' קירשנברג / GETTING AHEAD

4.61.062/00

46.82

רימון

לכיתות י"א-י"ב
** ל' קירשנברג / GETTING AHEAD

4.61.062/01

4.85

רימון

מדריך למורה
** ד' ורטר, ס' קרמן / ENCOUNTERS

4.61.064/00

38.28

אריק כהן

לכיתה י"א
** ד' ורטר, ס' קרמן/ ENCOUNTERS

4.61.064/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
/ STRAIGHT TO THE POINT

4.61.066/00ר' בר-חמא, ג' שושני


41.14

גסטליט

לכיתות ט'-י' (ממ' וממ"ד)
/ STRAIGHT TO THE POINT

4.61.066/01

22.14

גסטליט

ר' בר-חמא, ג' שושני מדריך למורה
* *א' וגנר / THINKING IT OVER

4.61.069/00

40.97

אריק כהן

לכיתות י'-י"א
** א' וגנר / THINKING IT OVER

4.61.069/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
*ר' גרין / VIEWPOINT

4.61.071/00

51.33

מפ' אונ'

לכיתה י'
*ר' גרין / VIEWPOINT

4.61.072/00

14.66

מפ' אונ'

מדריך למורה
THE JUNIOR FILES, FILE 3: ENGLISH FOR

4.61.073/00/ TOMORROW AND BEYOND
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק


51.62

מפ' אונ' + ע"ע

לכיתות ט'-י'
THE JUNIOR FILES, FILE 3: ENGLISH FOR

4.61.073/01/ TOMORROW AND BEYOND
ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, מ' שקולניק


17.59

מפ' אונ' + ע"ע

מדריך למורה
ר' גרין/ FREEWAY

4.61.075/00

36.69

מפ' אונ'

לכיתות י"א-י"ב
ר' גרין/ FREEWAY

4.61.075/01

14.66

מפ' אונ'

מדריך למורה
ג' אוחנה, א' סוטו / MEETING PEOPLE

4.61.077/00

34.97

אריק כהן

לכיתה י' (לתלמידים חלשים)
ג' אוחנה, א' סוטו / MEETING PEOPLE

4.61.077/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
ג' אוחנה, א' סוטו / MEETING PEOPLE

4.61.077/02

28.10

אריק כהן

חוברת עבודה
ג' אוחנה, א' סוטו / MEETING PEOPLE

4.61.077/04

6.69

אריק כהן

מדריך למורה לחוברת עבודה
נ' בלאס, ק' גולדפוס / I HEARD THAT, 2

4.61.079/00

43.78

מפ' אונ'

(הבנת הנשמע) לכיתות ט'-י' (כולל קלטת)
נ' בלאס, ק' גולדפוס / I HEARD THAT, 2

4.61.079/01

14.59

מפ' אונ'

(הבנת הנשמע) מדריך למורה
ר' כרמל, ס' שולמן / ENGLISH ALL WAYS

4.61.081/00

50.05

מפ' אונ'

לכיתה י"ב
ר' כרמל, ס' שולמן / ENGLISH ALL WAYS

4.61.081/01

14.29

מפ' אונ'

מדריך למורה
,GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY, J.KOREN

4.61.085/00

50.64

אריק כהן

J.BAUM

לחטיבה העליונה
,GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY, J. KOREN

4.61.085/01J. RONEN, J. BAUM


חינם

אריק כהן

מדריך למורה
POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN

4.61.086/00

47.34

אריק כהן

לכיתה י"א (ברמה גבוהה)
POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN

4.61.086/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה לכיתה י"א (ברמה גבוהה)
POINTS OF DEPARTURE

4.61.086/03

16.72

אריק כהן

קלטת
PRESSING ISSUES / E EZRA. S. KERMAN

4.61.087/00

46.40

אריק כהן

לכיתה י"א
PRESSING ISSUES / E. EZRA, S. KERMAN

4.61.087/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
PRESSING ISSUES

4.61.087/03

16.72

אריק כהן

קלטת
INPUT / P. FRIEDLAND

4.61.088/00

45.95

אריק כהן

לכיתה י'
INPUT / P. FRIEDLAND

4.61.088/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
INPUT

4.61.088/02

31.89

אריק כהן

חוברת עבודה
INPUT

4.61.088/03

16.72

אריק כהן

קלטת
INPUT

4.61.088/04

6.69

אריק כהן

מדריך למורה, לחוברת עבודה
,BAGRUT 4 - LANGUAGE PRACTICE
AN ENGLISH

4.61.089/00* LANGUAGE WORKBOOK / N. ALMAGOR


39.01

אחיעבר

לכיתות י"א-י"ב
/ BAGRUT 4 - LANGUAGE PRACTICE

4.61.089/01* N. ALMAGOR


12.62

אחיעבר

מדריך למורה
OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS

4.61.090/00

50.37

אריק כהן

לתלמיד
OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS

4.61.090/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
OVER TO YOU / B. LIPZT , S. DAVIS

4.61.090/02

28.10

אריק כהן

חוברת עבודה
א' זלנקו, ש' דיוויס/ OVER TO YOU

4.61.090/03

16.72

אריק כהן

קלטת
א' זלנקו, ש' דיוויס/ OVER TO YOU

4.61.090/04

6.68

אריק כהן

מדריך למורה, לחוברת עבודה
TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA

4.61.091/00

60.33

אריק כהן

לתלמיד
TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA

4.61.091/01

חינם

אריק כהן

מדריך למורה
ג'ק פילמר / TAPESTRY

4.61.091/02

31.89

אריק כהן

חוברת עבודה


20.50

אריק כהן

קלטת ג'ק פילמר / TAPESTRY

4.61.091/03ג'ק פילמר / TAPESTRY

4.61.091/04

16.72

אריק כהן

מדריך למורה, לחוברת עבודה
אלן פז / IMPRESSIONS

4.61.092/00

51.75

אריק כהן

לכיתה ט'
אלן פז / IMPRESSIONS

4.61.092/01

35.68

אריק כהן

מדריך למורה
אלן פז / IMPRESSIONS

4.61.092/02

31.89

אריק כהן

חוברת עבודה
אלן פז / IMPRESSIONS

4.61.092/03

21.19

אריק כהן

קלטת
QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH UPS"

4.61.093/00

32.90

גסטליט

ג' שושני / WORKBOOK
QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH UPS"

4.61.093/01

12.00

גסטליט

ג' שושני / WORKBOOK
מדריך למורה
QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH UPS"

4.61.093/02ג' שושני / WORKBOOK


17.84

גסטליט

חוברת עבודה
QUICK AND EASY" - LANGUAGE PUSH UPS"

4.61.093/03ג' שושני / WORKBOOK


5.57

גסטליט

קלטת
ENGLISH BY ALL MEANS


ריטה כרמל, סטמפן שולמן

4.61.094/00

55.76

מפ' אונ'

לכיתה י'
ריטה כרמל, סטפן שולמן/ ENGLISH BY ALL MEANS

4.61.094/01

16.72

מפ' אונ'

מדריך למורה
ריטה כרמל, סטפן שולמן/ ENGLISH BY ALL MEANS

4.61.094/03

16.72

מפ' אונ'

קלטת
אנה סוטו / MAKING THE GRADE

4.61.095/00

42.15

אריק כהן

לכיתה י"א
אנה סוטו / MAKING THE GRADE

4.61.095/01

28.99

אריק כהן

מדריך למורה
אנה סוטו / MAKING THE GRADE

4.61.095/02

25.54

אריק כהן

חוברת עבודה
אנה סוטו / MAKING THE GRADE

4.61.095/03

16.72

אריק כהן

קלטת
ג' רוזנפלד/ PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE

4.61.096/00

39.03

מפ' אונ'

לכיתה י"א
ג' רוזנפלד/ PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE

4.61.096/01

13.38

מפ' אונ'

מדריך למורה
ג' רוזנפלד/ PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE

4.61.096/03

16.72

מפ' אונ'

קלטת
/ WINNING STRATEGIES

4.61.097/00מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ


53.42

אריק כהן

לכיתה י"א
/ WINNING STRATEGIES

4.61.097/01מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ


38.82

אריק כהן

מדריך למורה
/ WINNING STRATEGIES

4.61.097/03מ' שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ


21.19

אריק כהן

קלטת
א' עזרא /POINTS TO SUCCESS

4.61.098/00

53.25

אריק כהן

לכיתות י"א-י"ב
א' עזרא / POINTS TO SUCCESS

4.61.098/01

28.71

אריק כהן

מדריך למורה
א' עזרא / POINTS TO SUCCESS

4.61.098/03

21.40

אריק כהן

קלטת
ר' גרין / RIDING THE WAVE

4.61.099/00

46.47

מפ' אונ'

לכיתות י"א-י"ב
ר' גרין /RIDING THE WAVE

4.61.099/01

15.66

מפ' אונ'

מדריך למורה
ר' גרין /RIDING THE WAVE

4.61.099/03

36.55

מפ' אונ'

קלטת
/ ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT

4.61.100/00פאולה פרידלנד


55.00

אריק כהן

ספר לימוד לכיתה י"א
/ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT

4.61.100/01פאולה פרידלנד


33.80

אריק כהן

מדריך למורה
/ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT

4.61.100/02פאולה פרידלנד


34.99

אריק כהן

חוברת עבודה
ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT

4.61.100/03פאולה פרידלנד /


42.50

אריק כהן

קלטת
רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH

4.61.101/00

48.00

מפ' אונ'

ספר לימוד לכיתה י' חלשה
רינה קינן, רחל טל /SCORE HIGH

4.61.101/01

20.00

מפ' אונ'

מדריך למורה
רינה קינן, רחל טל / SCORE HIGH

4.61.101/02

28.00

מפ' אונ'

חוברת עבודה
רינה קינן, רחל טל /SCORE HIGH

4.61.101/03

20.00

מפ' אונ'

קלטת
שרון צור /CHALLENGES

4.61.102/00

61.90

אריק כהן

ספר לימוד לכיתה י"א, 5 יחידות
שרון צור /CHALLENGES

4.61.102/01

37.50

אריק כהן

מדריך למורה
שרון צור / CHALLENGES

4.61.102/02

34.90

אריק כהן

חוברת עבודה
שרון צור / CHALLENGES

4.61.102/03

42.50

אריק כהן

קלטת
הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES

4.61.103/00

60.00

אריק כהן

ספר לימוד לכיתה י"א
הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES

4.61.103/01

37.50

אריק כהן

מדריך למורה
הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES

4.61.103/02

34.90

אריק כהן

חוברת עבודה
הלן זלנקו, תמר רונן / PERSPECTIVES

4.61.103/03

42.50

אריק כהן

קלטת
אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE

4.61.104/00

49.90

אריק כהן

ספר לימוד לכיתה י'
אילנה פאר, דניאלה לוריא /AIM ONE

4.61.104/01

37.50

אריק כהן

מדריך למורה
אילנה פאר, דניאלה לוריא / AIM ONE

4.61.104/02

42.50

אריק כהן

קלטת
לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES

4.61.105/00

61.90

אריק כהן

ספר לימוד לכיתה י"ב, 4 יחידות
לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES

4.61.105/01

37.50

אריק כהן

מדריך למורה
לינדה טהרלב / FINISHING TOUCHES

4.61.105/03

42.50

אריק כהן

קלטת
ריטה כרמל, ג'נט גורן / ACCESS TO ENGLISH

4.61.106/00

48.50

מפ' אונ'

ספר לימוד לכיתה י"א
ריטה כרמל, ג'נט גורן / ACCESS TO ENGLISH

4.61.106/01

15.00

מפ' אונ'

מדריך למורה
ריטה כרמל, ג'נט גורן / ACCESS TO ENGLISH

4.61.106/03

20.00

מפ' אונ'

קלטת
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ/ TOP MARKS

4.61.107/00

61.90

אריק כהן

ספר לימוד לכיתה י"ב, 5 יחידות
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ / TOP MARKS

4.61.107/01

37.50

אריק כהן

מדריך למורה
מ' שוורץ דוידי, ר' רבז, ש' רוזן שפיץ / TOP MARKS

4.61.107/03

42.50

אריק כהן

קלטת
THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF ENGLISH

4.61.365/00AND HEBREW, A READER FOR SCHOOLS
"STUDYING THE "TRANSLATION SKILLS


13.53

רכגולד

הפיקוח על הוראת האנגלית + ת"ל/ SYLLABUS


4.85

טח"י

* MISSION P0SSIBLE / BEEN, BUTCHKO

4.61.906/00


טח"י

* ש' בין, ע' פארן / HELLO ISRAEL

4.61.907/00

28.56

טח"י

מדריך למורה* ש' בין, ע' פארן / HELLO ISRAEL

4.61.907/01ערבית

4.62לקט הקטעים מהספרות הערבית הקלאסית / קיסטר,

4.62.001/00

5.14

ב' ה' ערבית

אלון **


17.19

אחיעבר

מקראה ערבית למתקדמים / י' אייל-לנדאו **

4.62.002/00

32.16

המחבר

מדראג', חלק ב' / מ' עינת **

4.62.003/00

30.02

ספ' מעריב

דבר ערבית / מ' פיאנטה **

4.62.004/00

19.61

יבנה

ערבית לשנה ב' / ד' דנה **

4.62.005/00

30.02

קרית ספר

מקראה מהספרות הערבית המודרנית / יונה לוי **

4.62.006/00

38.56

ס"פ

על ספל קפה, חוברת תרגילים / צבי אטקין **

4.62.007/00מקראה מהספרות הערבית החדשה, לכיתות י"א-י"ב/

4.62.008/00

34.81

גוד טיימס

י' לוי **
לדבר ערבית 1 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות י"א-י"ב/

4.62.009/00

28.60

קלטת

י' לוי
לדבר ערבית 2 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות י"א-י"ב/

4.62.010/00

28.60

קלטת

י' אליחי
לדבר ערבית 3 - שיטת לימוד חדשה, לכיתות י"א-י"ב /

4.62.011/00

28.60

קלטת

י' אליחי
לדבר ערבית 1, 2, 3 - שיטת לימוד חדשה, למורה,

4.62.012/00

28.60

קלטת

כולל 3 קלטות / י' אליחי
אורות קרובים, לחטיבה העליונה / ע' אליעד-בוסקילה

4.62.013/00

24.30

אקדמון

(עורך)


14.00

מעלות

לקט מהעיתונות הערבית / ת"ל

4.62.300/00

15.30

רכגולד

מקראה ספרותית, א' / ת"ל

4.62.301/00

18.90

רכגולד

מקראה ספרותית, ב' / ת"ל *

4.62.302/00צרפתית

4.63GRAMMAIRE ET CONSTRUCTION

4.63.004/00

10.93

המחברת

DE PHRASES 1 / GABBBAY


25.19

המחברת

GRAMMAIRE FRANCAISE 1 / GABBAY

4.63.005/00

33.26

המחברת

GRAMMAIRE FRANCAISE 2 / GABBAY

4.63.006/00

24.08

רמות

* LIRE... LIRE / NADLER HERZLICH

4.63.007/00

23.23

רמות

**ALLO LA FRANCE / J. SHIRAN, YOGEV

4.63.010/00

92.39

HACHETTE

** LA FRANCE EN DIRECT IV / CAPELLE

4.63.011/00/ EN AVANT LA MUSIQUE 2 - SERIE VERTE

4.63.012/00


* CLE INTER

BLANC, CARTIER, LEDERLIN


44.47

NATIONAL

לכיתות ט'-י'
/ EN AVANT LA MUSIQUE 3 - SERIE VERTE

4.63.013/00


CLE INTER

* BLANC, CARTIER, LEDERLIN


44.47

NATIONAL

לכיתות ט'-י'-י"א
/ EN AVANT LA MUSIQUE 3 - SERIE VERTE

4.63.014/00


CLE INTER

* BLANC, CARTIER, LEDERLIN


46.19

NATIONAL

מדריך למורה
- EN AVANT LA MUSIQUE 3
LANGUE FRANCAISE

4.63.015/00,ET CIVILISATION / BLANC, CARTIERCLE INTER

* LEDERLIN


75.27

NATIONAL

לכיתות י'-י"א-י"ב
- EN AVANT LA MUSIQUE 3
LANGUE FRANCAISE

4.63.016/00,ET CIVILISATION / BLANC, CARTIERCLE INTER

LEDERLIN


32.49

NATIONAL

חוברת תרגילים
- EN AVANT LA MUSIQUE 3
LANGUE FRANCAISE

4.63.017/00* ,ET CIVILISATION / BLANC, CARTIERCLE INTER

LEDERLIN


63.29

NATIONAL

מדריך למורה
* ALLO FRANCE 2 / BOUIX-LEEMAN SOULIE

4.63.018/00

63.29

LAROUSSE

לכיתות ט'-י'
* ALLO FRANCE 2 / BOUIX-LEEMAN SOULIE

4.63.019/00

66.71

LAROUSSE

מדריך למורה
* ALLO FRANCE 3 / BOUIX-LEEMAN SOULIE

4.63.020/00

66.71

LAROUSSE

לכיתות ט'-י'-י"א
* ALLO FRANCE 3 / BOUIX-LEEMAN SOULIE

4.63.021/00

68.40

LAROUSSE

מדריך למורה
GRAMMAIRE - COURS DE CIVILISATION

4.63.022/00,FRANCAISE DE LA SORBONNE
- EXERCISES 350


58.15

HACHETTE

DEBUTANTS
לכיתה י'
GRAMMAIRE - COURS DE CIVILISATION

4.63.023/00,FRANCAISE DE LA SORBONNE
- EXERCISES 350
* NIVEAU MOYEN


58.15

HACHETTE

לכיתה י"ב
,"COLLECTION "LECTURES
LES CLOCHARDS ET

4.63.024/00AUTRES NOUVELLES


22.23

HACHETTE

לכיתה י"א
,"COLLECTION "LECTURES

4.63.025/00LES CLOCHARDS NOUVELLES


22.23

HACHETTE

לכיתה י"ב
/ ENTRE LES LIGNES

4.63.026/00ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, ק' דן, א' נקש, ע' שירן


36.74

מפ' אונ'

לכיתה י"א
/ ENTRE LES LIGNES

4.63.027/00ע' אולשטיין, ת' פוירשטיין, ק' דן, א' נקש, ע' שירן


17.59

מפ' אונ'

מדריך למורה
/ EXERCICES DE LANGUE ET GRAMMAIRE

4.63.028/00* R. GABBAY


31.46

המחברת

חוברת עבודה, לכיתות י"א-י"ב
CORRIGE DES EXERCICES DE LANGUE ET

4.63.029/00* GRAMMAIRE / R. GABBAY


22.87

המחברת

מדריך למורה
LE JOURNAL DE NATHALIE / R. GABBAY

4.63.030/00

41.26

מחברת

לתלמיד
LE JOURNAL DE NATHALIE / R. GABBAY

4.63.031/01

41.26

מחברת

מדריך למורה
- PILE OU FACE 3 - METHODE DE FRANCAIS

4.63.032/00


CLE INTER

ROUGE / JEANNE VASSAL


79.00

NATIONAL

ספר לתלמיד
PILE OU FACE 3 - ROUGE, LIVRE DU

4.63.032/01


CLE INTER

PROFESSEUR / JEANNE VASSAL


84.00

NATIONAL

מדריך למורה
- PILE OU FACE 3 - METHODE DE FRANCAIS

4.63.032/02/ ROUGE - CAHIER D'EXERCICESCLE INTER

JEANNE VASSAL


39.00

NATIONAL

חוברת תרגילים
/ GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANCAIS

4.63.033/00


CLE INTER

MAIIA GREGOIRE, ODILE THIEVENEZ


90.00

NATIONAL

חוברת עבודה לכיתות י'-י"א
אמנות

4.71

57.60

מעלות

פרקים באמנות ישראלית, ספר עזר למורים ולתלמיד /

4.71.300/00ת"ל *


116.99

המפ"ה

פרקים באמנות ישראלית, סדרת שקופיות, כיתתי *

4.71.301/00אמנות מודרנית, סדרת שקופיות + מדריך למורה /

4.71.302/00

144.99

המפ"ה

ת"ל *
עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות וסמל /

4.71.303/00

32.73

מעלות

ת"ל *
עיצוב בתי-כנסת בארץ ישראל, אמנות וסמל, שקופיות /

4.71.304/00

81.89

המפ"ה

ת"ל *


34.89

המפ"ה

יסודות הצילום

4.71.305/00בריאות וחינוך לתזונה

4.77המזון בעידן הטכנולוגי, ספר א', עקרונות תורת המזון /

4.77.300/00

20.84

רכגולד

ת"ל


10.31

מעלות

דרך הגב / ת"ל

4.77.301/00נושאים מיוחדים

4.79

27.73

גסטליט

חשיש ומריחואנה, מהדורה חדשה / מל"ל *

4.79.300/00אלכוהול ושכרות / מל"ל + האגודה למניעת אלכוהול

4.79.301/00

51.38

גסטליט

בישראל *
הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, מבנה מרכזי

4.79.302/00

25.41

מעלות

מידע ומיומנות / ת"ל
הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, קריטריונים

4.79.302/01

4.40

מעלות

להערכת עבודות גמר / ת"ל
הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר,

4.79.302/02

24.32

מעלות

סטטיטיקה תיאורית: ארגון ותיאור של נתונים / ת"ל
אתגר ההתבגרות


56.95

רמות

חלק א', היכרות וחברות / ת"ל + אונ' ת"א *

4.79.303/00

63.02

רמות

חלק ב', יחסים בין המינים / ת"ל + אונ' ת"א *

4.79.303/01

73.65

רמות

חלק ג', יחסי מתבגרים-הורים / ת"ל + אונ' ת"א *

4.79.304/00חלק ד', בחירת מקצוע ותכנון קריירה / ת"ל +

4.79.305/00

65.93

רמות

אונ' ת"א
חלק ה', דרכים בלחצים והתמודדות / ת"ל +

4.79.306/00

73.95

רמות

אונ' ת"א


65.93

רמות

חלק ו', יעדים לעתיד / ת"ל + אונ' ת"א

4.79.307/00

קדימה
אחורה

הודעות

חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998