אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
נוהל אישור כיתות חינוך מיוחד
1.2‎-2
15 ביוני 1998

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום


   1. כללי
מנהל מסגרת לחינוך מיוחד - ובכלל זה גן ילדים לחינוך מיוחד,
בית-ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבית-ספר של החינוך
הרגיל - יעביר למפקח על החינוך המיוחד את דו"ח ארגון כיתות
החינוך המיוחד לשנת הלימודים הבאה על גבי טופס המובא להלן
בנספח. הדו"ח יכלול רשימה מפורטת של התלמידים אשר נרשמו בפועל
ללימודים במסגרת החינוך המיוחד לשנת הלימודים הבאה, כמפורט
בנספח.
1.1
הדו"ח יוגש למפקח על החינוך המיוחד לא יאוחר מ- 20 ביולי.
המפקח על החינוך המיוחד יבדוק את נתוני התלמידים בדו"ח, ובכלל
זה את נתוני ועדות ההשמה, וכן את ארגון הכיתות על-פי הנהלים
המפורטים להלן בעניין מספר התלמידים בכיתה, דרגת הכיתה וסיווג
הכיתה.
1.2
במידת הצורך ינחה המפקח על החינוך המיוחד את מנהל המסגרת
החינוכית לערוך שינויים בארגון כיתות על-פי הנהלים.
משאישר המפקח על החינוך המיוחד את הדו"ח, הוא יעבירו למנהל
מחלקת התקן במחוז לצורך הקצאת שעות התקן למוסד.
1.3
האישור הסופי לכיתות החינוך המיוחד יישלח למוסד החינוכי
על-ידי מחלקת התקן של המחוז, בכפיפות למשאבים הקיימים בכל
מחוז.
1.4
הערה: הקצאת שעות תקן בסיסי לכיתות מקדמות תתבצע על-פי הנהלים
הקבועים בתכנית השילוב.
מחלקת התקן במחוז תסיים את הקצאת התקן הבסיסי לכיתות החינוך
המיוחד לשנת הלימודים הבאה לא יאוחר מ -1 באוגוסט בכל שנה.
1.5
מנהל המסגרת החינוכית יעדכן את המפקח על החינוך המיוחד באופן
שוטף על שינויים שחלו במספר התלמידים במסגרת החינוכית שיש להם
השלכות על אכלוס הכיתות.
1.6
תלמידים חדשים, שעניינם נדון בוועדת ההשמה/הערר לאחר 15 ביוני
כמקרים חריגים, ישובצו בכיתות חינוך מיוחד שאושרה פתיחתן על
פי לוח הזמנים שהוזכר לעיל.
1.7
כיתות חינוך מיוחד שבמהלך שנת הלימודים החולפת נמצא שמספר
התלמידים הלומד בהן בפועל פחות ממספר התלמידים שנרשמו בהן
במועד אישור הכיתות לשנה החולפת, והן פעלו ככיתות חסרות או
ככיתות תת- תקניות -
1.8
כיתות אלה תאושרנה רק אם מספר התלמידים הרשומים בהן לשנת
הלימודים הבאה הוא המספר המרבי לכיתה מלאה כמפורט ב-2.1 להלן.

1.8.1
אם מספר התלמידים הרשומים בהן פחות מהמספר המרבי, ייקלטו
התלמידים בכיתות החינוך המיוחד האחרות שתאושרנה.
1.8.2
אם במהלך החודש הראשון לפתיחת שנת הלימודים ימצא המפקח על
החינוך המיוחד שמספר התלמידים הלומדים בפועל מצדיק פתיחה של
כיתת חינוך מיוחד נוספת, הוא יוכל לאשר את פתיחתה של הכיתה
הזו, בתנאי ששוריינו עבורה שעות תקן בסיסי במחלקת התקן במחוז.
1.8.3
מנהל אגף החינוך המיוחד, בתיאום עם גף אמח"י, מוסמך לאשר
חריגה מהאמור לעיל ביישובים שקיימים בהם תנאים מיוחדים
המחייבים פתרונות נקודתיים.
1.8.4

2. תקן התלמידים בכיתה לחינוך מיוחד
מספר התלמידים המזערי והמרבי בכיתה לחינוך מיוחד
2.1
מספר תלמידים בכיתה
לחינוך מיוחד בבית-ספר
לחינוך רגיל
מספר התלמידים בכיתת ח"מ
בבית-ספר לחינוך מיוחד/
בגן ילדים לחינוך מיוחד


בכיתה
חסרה
בכיתה
מלאה
בכיתה
חסרה
בכיתה
מלאה
סוג הכיתה
הקוד
11‎-9
14‎-12
לא מאושר סוג כיתה זה
משכל גבולי רב-בעייתי
23
11‎-9
14‎-12
7
12‎-8
פיגור קל רב-בעיית
16
7‎-6
12‎-8
7‎-61
10‎-8
פיגור בינוני רב-בעייתי
15
5
8‎-6
5
8‎-6
פיגור בינוני מורכב
26
5
8‎-6
5
8‎-6
פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
24
5
12‎-6
5
10‎-6
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
17
4
8‎-5
4
8‎-5
אוטיסטים
21
לא מאושר סוג כיתה זה
4
8‎-5
הפרעות נפשיות קשות (חולי נפש)
28
7
14‎-8
7
12‎-8
לקויי למידה רב-בעייתים
20
5
10‎-6
5
10‎-6
משותקי מוחין ובעלי נכויות
פיזיות קשות רב-בעייתים
19
5
10‎-6
5
10‎-6
חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים
11
5
10‎-6
5
10‎-6
עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים
12
7
12‎-8
7
10‎-8
מעוכבי התפתחות (גן עד כיתה ג')
29
7
12‎-8
7
10‎-8
מעוכבי שפה (גן עד כיתה ג')
30
לא מאושר סוג כיתה זה
11
20‎-12
חולים בבתי-חולים רגילים
13
הערה: לגבי כיתות חינוך מיוחד בבתי-חולים אפשר שמספר
התלמידים המחושב לכיתה לעניין הקצאת התקן הבסיסי יהיה גבוה
יותר מהמספר המרבי המצוין לעיל, בהתחשב בתחלופה של התלמידים.
כיתה מלאה
2.2
מספר התלמידים בפועל בכיתה לחינוך מיוחד, בכפיפות למספר
התלמידים המזערי והמרבי המצוין בטבלה לעיל, יאושר על-ידי
המפקח על החינוך המיוחד, לאחר שיבדוק עם מנהל המסגרת החינוכית
את הצרכים החינוכיים והחברתיים של התלמידים ובכפיפות למשאבים
הקיימים במחוז לכל שנת לימודים ולהנחיות לאכלוס כיתות שיקבע
המינהל הפדגוגי.
2.2.1
לכיתה מלאה יוקצה תקן בסיסי מלא, כפי שיפורסם בחוזר המנהל
הכללי.
2.2.2
במקרים מיוחדים, מסיבות של משאבים תקציביים, כוח אדם ותנאים
פיזיים, יוכל מנהל המינהל הפדגוגי לאשר אכלוס כיתות חינוך
מיוחד מעבר למספר המרבי המצוין בטבלה לעיל. האישור יינתן
בתיאום עם מנהל המחוז ועם מנהל גף אמח"י, וייבחן מדי שנה.
2.2.3
כיתה חסרה
2.3
כיתה חסרה תאושר על-ידי המפקח על החינוך המיוחד רק לאחר
שתמוצינה אפשרויות השיבוץ של התלמידים בכיתות מלאות.
2.3.1
לכיתה חסרה יוקצה תקן בסיסי חסר, כפי שיפורסם בחוזר המנהל
הכללי.
2.3.2

3. כיתות חינוך מיוחד רב-גילאיות
כללי
3.1
ככלל, בשיבוץ התלמידים לכיתות חינוך מיוחד יש לחתור לכך שכל
כיתה תהיה בת שכבת גיל אחת. אם התלמידים הקיים בכל שכבת גיל
אינו מאפשר פתיחת כיתות מלאות לכל שכבת גיל על-פי תקן
התלמידים לכיתה מלאה, ישובצו התלמידים לכיתות בנות שתי שכבות
גיל סמוכות עד שלוש שכבות-גיל סמוכות. שיבוץ התלמידים לכיתות
רב-גילאיות ייעשה בהתחשב בצרכים החיוניים, הטיפוליים
והחברתיים של התלמידים. במקרים מיוחדים, בכיתות עם לקויות
קשות, וכאשר הצרכים של התלמיד מחייבים זאת, יוכל המפקח על
החינוך המיוחד, בתיאום עם הרשות המקומית, להורות למנהל המסגרת
החינוכית לשבץ בכיתה רב-גילאית כנ"ל תלמיד שגילו נמוך או גבוה
יותר מטווח הגילאים של מרבית התלמידים באותה כיתה (למשל, במקרה
שלא נמצאה עבור התלמיד מסגרת חינוך מיוחד הולמת לגילו ולצרכיו
(בקרבת מקום מגוריו).
דרגת הכיתה של כיתה רב-גילאית
3.2
דרגת הכיתה של כיתה רב-גילאית, כפי שתדווח למערכת התקן של
משרד החינוך התרבות והספורט, תיקבע על-פי שכבת הגיל של רוב
התלמידים הלומדים בה.

4 . סיווג כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר ובגני ילדים
כיתת חינוך מיוחד תסווג על-פי אפיון החריגות העיקרית של רוב
התלמידים בה, כפי שנרשם בטופס סיכום ההחלטה של ועדת
ההשמה/הערר, שהעתק ממנו מועבר לשירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות
המקומית.
4.1
הוראה זו אינה חלה על כיתות של חולים בבתי חולים רגילים ועל
כיתות של תלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות בבתי חולים
פסיכיאטריים, הפטורים מוועדת השמה.
4.2
להלן טבלה המתרגמת את סוג החריגות העיקרית של התלמיד בטופס
ההחלטה לסוג הכיתה:
4.3
סוג החריגות העיקרית של התלמיד בטופס ההחלטה
סוג הכיתה
משכל גבולי
51
בעלי משכל גבולי רב-בעייתי
23
פיגור קל
52
בעלי פיגור קל רב-בעייתי
16
פיגור בינוני
53
בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי
15
פיגור בינוני + חריגות משנית כדלקמן:
56- אוטיזם או 57 - הפרעות נפשיות
(מחלת נפש) או 59 - שיתוק מוחין/נכות
פיזית קשה או 60 - חירשות/כבדות
שמיעה או 61 - עיוורון/לקות ראייה
53
בעלי פיגור בינוני מורכב
26
פיגור קשה/עמוק
54
בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
24
הפרעות התנהגותיות/רגשיות
55
בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
17
אוטיזם/ PPD
לקות למידה
58
לקויי למידה רב-בעייתי
20
שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה
59
משותקי מוחין ובעלי נכויות
19
חירשות/כבדות שמיעה
60
חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים
11
עיוורון/לקות ראייה
61
עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים
12
עיכוב התפתחותי
62
מעוכבי התפתחות
29
עיכוב שפתי
63
מעוכבי שפה
30
הערה: החריגות המשנית בטופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה/הערר
אם היא רשומה) לא תשמש בסיס לסיווג הכיתה, למעט לצורך סיווג
הכיתה של בעלי פיגור בינוני מורכב, כמפורט בטבלה לעיל.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רות פן, מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02‎-5603280/1.

5. נספח
דו"ח ארגון כיתות חינוך מיוחד
הדו"ח יועבר למפקח על החינוך המיוחד לא יאוחר מ-20 ביולי.

אל: המפקח על החינוך המיוחד,__________________________________

שם המוסד:________ סמל המוסד:___________מספר הטלפון:__________

כתובת המוסד:_________________שם המנהל:____________________

הנידון:אירגון כיתות החינוך המיוחד לשנת הלימודים__________

מספר התלמידים סיווג הכיתה מספר המקבילה דרגת הכיתה

ס"ה תלמידים ס"ה כיתות ח"מ:__________


מצ"ב רשימת התלמידים אשר ילמדו בכל כיתה ופרטיהם.

שם מנהל המוסד :____________ חתימה:__________תאריך:________


אישור המפקח על החינוך המיוחד

אני מאשר את ארגון הכיתות לעיל לאחר בדיקת פרטי התלמידים המובאים בנספח.

שם המפקח :_________________ חתימה:_________תאריך: _________

שם המוסד:___________________ סמל המוסד:________________

פרטי התלמידים אשר ילמדו בכיתות החינוך המיוחד בשנת הלימודים___

דרגת הכיתה:. . . . . . . .מספר המקבילה:. . . . . . .סוג הכיתה:. . . . . ..מספר התל' בכיתה:. . . . . . . .


פרטי וע' השמה אחרונה
תאריך       סוג חריגות
            עיקרית
האם התלמיד
חדש/עובר/
לומד?*
תאריך
לידה
מספר ת"ז
שם התלמיד
(שם משפחה
ושם פרטי)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)


פרטי וע' השמה אחרונה
תאריך       סוג חריגות
            עיקרית
האם התלמיד
חדש/עובר/
לומד?*
תאריך
לידה
מספר ת"ז
שם התלמיד
(שם משפחה
ושם פרטי)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)


פרטי וע' השמה אחרונה
תאריך       סוג חריגות
            עיקרית
האם התלמיד
חדש/עובר/
לומד?*
תאריך
לידה
מספר ת"ז
שם התלמיד
(שם משפחה
ושם פרטי)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)


חתימת מנהל המוסד :____________________ תאריך : ________________

__________
* יש לרשום:

"ח" - חדש:אם תלמיד לא למד במסגרת חינוך מיוחד בשנה הקודמת.

"ע"- עובר: אם התלמיד למד במסגרת אחרת של חינוך מיוחד בשנה הקודמת ועובר

                 למסגרת החינוך המיוחד הנוכחית בשנת הלימודים הבאה.

"ל"-לומד: אם התלמיד ממשיך בלימודיו במסגרת החינוך המיוחד הנוכחית.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998