אוכלוסיות מיוחדות
1.
פנימיות
1.8
הכוון לחינוך הפנימייתי
1.8‎-1
15 ביוני 1998

תאריך תחולה
חדש

מטרת הפרסום

כללי
1.
"המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער" הוא מחוז במשרד החינוך
התרבות והספורט המטפל בחינוך הפנימייתי של חניכים בגיל העל-יסודי
(כיתות ז'-י"ב).
החינוך במסגרת "פנימייה חינוכית" כדוגמת "כפרי הנוער" או "חברת נוער"
בקיבוצים, או ישיבות תיכוניות ואולפנות, הוא אחת הדרכים להשגת יעדים
חינוכיים ולמתן פתרונות בתחום הלימודי לבעיות סוציו-אקונומיות של
התלמיד ומשפחתו.

קבלת מידע על המערכת הפנימייתית
2.
הממונים על הכוון התלמידים בבתי הספר, היועצים או הצוות הבין-מקצועי,
יעמדו במהלך שנת הלימודים בקשר מקצועי רצוף עם אגף הקליטה
ב"מינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער", ובאמצעותו ניתן יהיה:
לקבל מידע על האפשרויות הגלומות בחינוך הפניימיתי;
א.
להביא בחשבון את מכלול האפשרויות הקיימות עבור התלמיד מתוך האלטרנטיבות

קבוצות אוכלוסייה מגוונות המתחנכות על פי רציונל חינוכי ייחודי וגישות חינוכיות
הנבנות בהתאם לצורכיהם וליכולתם של התלמידים.
סוגי בתי הספר ודוגמאות לתכניות ייחודיות
בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים
-
חטיבות ביניים וחטיבות עליונות (בתי ספר שש-שנתיים וארבע-שנתיים)
-
כפרי נוער תיכוניים עיוניים/מדעיים/טכנולוגיים או כפרי נוער חקלאיים,
וכן בתי ספר ימיים, ישיבות תיכוניות, אולפנות וחברות נוער בקיבוצים.
-
מסגרות מכינות, כפתרון לתלמידים בכיתות ז'-ח' (בגיל 13‎-12), המיועדות
לתלמידים שהפער בין הישגיהם הלימודיים לבין הישגיהם הנורמטיביים
של בני גילם הוא למעלה משלוש שנות לימוד (תלמידים שבגיל 12 אינם
שולטים במיומנויות יסוד, אף שלא אובחנו אצלם בעיות בתחום הקוגניטיבי,
וההנחה היא שמצבם הלימודי נובע מהזנחה סביבתית והלימודים במסגרת מכינה
יאפשרו להם לצמצם את הפער במהלך שנה עד שנתיים; קיימות שלוש מכינות:
ממ"ד: בן יקיר - כפר הרואה, ממ' - קרית-יערים ורמת הדסה בטבעון)
-
אולפן לעולים (במסגרת בתי הספר הפנימייתיים ניתן מענה לעולים הזקוקים לאולפן;
העולים לומדים בבתי הספר במסגרת אולפן אינטנסיבית, ועם סיום שלב האולפן
הם משולבים בתכנית הלימודים הרגילה, הכוללת תמיכה לימודית-חינוכית).
-

הקריטריונים לקבלה
4.
הקריטריונים לקליטה במסגרת החינוכית הפנימייתית מתמקדים בגורמים הקשורים
בתפקוד המשפחה, בתפקוד התלמיד בתחום הלימודים ובגורמים תרבותיים,
חברתיים וסביבתיים.

דרכי הפנייה
5.
לשם בדיקת האפשרות של סידור התלמידים במסגרת "המינהל לחינוך התיישבותי
ועליית הנוער" וכדי לאבחן את התאמתם למסגרות החינוכיות ישלח היועץ החינוכי
למשרדים המחוזיים של המינהל חומר רקע רלוונטי אודות התלמידים:
חוות דעת חינוכית באמצעות "שאלון להפניית תלמיד" (בתי ספר שאין ברשותם
דוחות אלו יפנו למשרדים המחוזיים של המינהל בבקשה לקבל את הדוחות).
א.
כל מידע נוסף העשוי לסייע להכרת התלמיד וצרכיו.
ב.
למידע נוסף ניתן לפנות אל המשרדים המחוזיים בימים א'-ה',
בשעות 16‎-8, לפי הפרטים האלה:
מחוז תל-אביב והמרכז: רח' קפלן ‏17, ת"א, טל' ‏03‎-6930198