להנימו ןוגרא
.3
םידימלת תורבעהו םושיר
3.10
והשלכ םולשתב םידימלת םושיר תונתהל רוסיאה
3.10-1
1998 לירפאב 1

הלוחת ךיראת
תרוכזת

םוסרפה תרטמ

רפס יתבלו םיידוסי רפס יתבל ,םידלי ינגל םידימלת םושיר תונתהל ןיא
.ןהינימל תורגא הז ללכבו ,והשלכ ףיקע וא רישי םולשתב םיידוסי-לע
עבק תוארוה


1998 לירפאב 1 ,ח"נשתה ןסינב 'ה ,(ב)8/חנ ל"כנמ רזוח