ארגון ומינהל
3.
ארגון העבודה הפדגוגית
3.1
גני ילדים ניסויים
3.1‎-3
1 בינואר 1998

תאריך תחולה
עדכון חוזר תשנח/5
סעיף 3.1‎-1

מטרת הפרסום

בחוזר נח/5, סעיף 3.1‎-1, פרסמנו הוראות לגבי בתי ספר ניסויים, וכללנו גם גני ילדים
ניסויים. בחוזר זה אנו מפרסמים אך ורק את ההוראות הנוגעות לגני ילדים ניסויים;
דהיינו ההוראות בחוזר נח/5 נוגעות רק לבתי ספר ניסויים.
מבוא
1.
המוסדות הניסויים - גני ילדים ובתי ספר - הם ביטוי משמעותי
למדיניות משרד החינוך התרבות והספורט לעודד חדשנות על היבטיה
המגוונים במערכת החינוך בישראל. תכנון, עידוד ופיתוח מדיניות
זו מצוי באחריות היחידה לגני ילדים ניסויים וליזמות
חינוכיות, הפועלת במזכירות הפדגוגית.
למעלה משישים מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ מבצעים מגוון מרתק
של ניסויים. מוסדות אלו יוצרים ומעצבים תרבות חדשה ואחרת של
מהות המוסד החינוכי, והם דגם מוביל לדרכי התחדשות וצמיחה
במערכת החינוך. קהילת המוסדות הניסויים מטפחת קשר ותמיכה
הדדית בין חבריה ומקיימת רשתות שהן מסגרות ייחודיות של למידה
ופיתוח הרעיונות הניסויים. תוכני הרשתות ונושאיהן הן פועל
יוצא של של הצרכים הייחודיים של המוסדות הניסויים, והם מקבלים
תמיכה מקצועית מהיחידה לניסויים וליזמות.
היחידה לניסויים וליזמות פועלת באמצעות ה"מרשתות" שהם אנשי
השטח המכוונים, תומכים ומפקחים על ביצוע הניסוי בהיבטיו
השונים בכל מוסד ניסויי, וכן באמצעות ועדת המקצוע. ההוראות
שלהלן הן הנחיות להגשת מועמדות להכרה במוסד החינוכי כמוסד
ניסויי, והן מפרטות גם את שלבי המועמדות, הבחירה והמחויבות.

קריטריונים למוסד ניסויי
2.
מוסד חינוכי יוכר כניסויי אם יתקיימו בו המאפיינים האלה:
הוא מפתח ומיישם רעיון בעל מהות/משמעות חינוכית חדשנית ויוצר
דגמים חדשים שאינם מצויים כיום.
2.1
המעשה החינוכי המתקיים בו הוא ביטוי לרעיון ומקיף את כלל
מסגרות המוסד:
2.2
* ארגון סביבות הלימוד
* שינוי מקיף בניהול הזמן
* ארגון התכנים
* איגום המשאבים והרעיונות
*ארגון הלומדים.
הרעיון הניסויי הוא בעל פוטנציאל להשפעה על כלל מערכת החינוך
בישראל, וניתן להתאימו וליישמו בשלמותו או בחלקו במוסדות
אחרים.
2.3

הנחיות להגשת בקשה להכרה בגן ילדים כמוסד חינוכי ניסויי
3.
על המוסד להכין הצעה הכוללת את המרכיבים האלה:
3.1
תיאור פרטי המוסד (כמפורט בנספח שלהלן)
-
הצגה ברורה וקצרה של מהות הניסוי, תוך הדגשת ממדיו השונים, על
החידוש שבו
-
הרקע הפילוסופי/האידיאולוגי/החינוכי/ החברתי של הניסוי, לפי
בחירת מוסד החינוך
-
הסברים המתארים את ההתאמה לדיני החינוך ולמטרות מרכזיות של
מערכת החינוך (כגון מדיניות האינטגרציה בין שכבות חברתיות
(שונות)
-
הדגשת החלקים/המרכיבים בניסוי הניתנים להפצה וללמידה על ידי
המערכת
-
תכנית עבודה דו-שנתית, שתכלול מטרות לטווח קצר וארוך, תוך
פירוט השימוש המתוכנן בשעות התקן ובתקציב המבוקשים לצורך
הניסוי
-
פירוט התפוקות הצפויות מן הניסוי
-
הדרכים המוצעות לתיעוד מהלך הניסוי ותפוקותיו
-
האופנים שבהם המוסד מתכנן להטמיע את הניסוי לאחר תום תקופת
הניסוי המוכר, תוך שימוש במשאביו הוא
-
שמות ורקע קצר של מובילי הניסוי
-
התחייבות המפקחת/הגננת לנהלו משך שנת הניסוי הראשונה לפחות
-
פרוטוקול המועצה הפדגוגית המאשר את הגשת הבקשה של המוסד.
-
אורך ההצעה יהיה כ-5 עמודים.
3.2

קבלת ההכרה
4.
ההחלטה הסופית לגבי ההכרה בגן הילדים כמוסד ניסויי תתקבל על
ידי הוועדה העליונה שעל יד המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
התרבות והספורט.
4.1
הבחינה הראשונית וההמלצה על ההכרה בגני ילדים תתקבל בשלב
ראשון על ידי האגף לחינוך קדם-יסודי ולאחר מכן תעבור להכרעת
הוועדה העליונה. הוועדה העליונה תתכנס פעם בשנה, בהתאם למועד
שייקבע, ותעניק את ההכרה למוסד כמוסד ניסויי על-פי המסמכים
וראיונות אישיים וצוותים.
הרכב הוועדה
4.2
- יו"ר המזכירות הפדגוגית, יו"ר הוועדה
- מנהל היחידה לניסויים וליזמות - מרכז הוועדה
- מנהל המינהל הפדגוגי
- מנהל מינהל החינוך הממלכתי-דתי
- מנהלי אגף הגיל
- נציג האקדמיה
- נציג הסתדרות המורים/ארגון המורים.

התחייבות המשרד והרשות המקומית למוסד שהוכר כניסויי
5.
היחידה לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית היא הגורם המרכז,
המפקח והמקצה את מאגר השעות והתקציב עבור המוסדות שקיבלו הכרה
כניסויים.
5.1
במשך תקופת ההכרה יקבל הגן הניסויי תוספת שעות תקן או תקציב
מהיחידה לניסויים וליזמות. תוספת השעות או התקציב מיועדים אך
ורק לפיתוח הניסוי.
5.2
במשך תקופת ההכרה יקבל גן ניסויי תוספת של עד 30% מהתקן
הבסיסי שעות תקן.
5.3
מקבץ גנים שייקבע כמוסד ניסויי יקבל עד %20 מהתקן הבסיסי.
5.4
במשך תקופת ההכרה יקבל המוסד תוספת שעות תקן (5% מהתקן הבסיסי
(או שווה ערך תקציבי) מהמחוז הממונה.
5.5
ביצוע הניסוי מותנה בהשתתפות הרשות המקומית בתוספות ובשינויים
המתבקשים כתוצאה מהניסוי בסעיפים כגון מבנה, ציוד ייעודי
וריהוט, וכן בסעיפים הנובעים משינויים בארגון עבודת המוסד
כגון הסעות.
5.6
המוסד הניסויי יוכל ליהנות, ככל מוסד אחר, משעות סל טיפוח,
יוח"א ותשלום הורים לתל"ן.
5.7
דין תרומה למוסד ניסויי כדין תרומה לכל מוסד אחר.
5.8
בכל מקרה שבו יחייב הניסוי שינויים במבנה והתאמה למסגרת
החינוכית החדשה, ייבחן הנושא על-ידי מינהל הפיתוח במשרד,
בתיאום עם הרשות המקומית, למציאת המשאבים במתאימים לביצוע
השינוי.
5.9
בעת קליטת גננות חדשות למוסד תיבחרנה הגננות על-פי התאמתן
לניסוי.
5.10

התארגנות המוסד החינוכי בניסויי ומחויבויותיו
6.
הקמת ועדת היגוי למוסד הניסויי
6.1
ועדת היגוי תוקם בכל מוסד חינוכי ניסויי ותלווה את כל תקופת
הניסוי. בעזרת ועדת ההיגוי יפעל המוסד לקיים מעקב ובקרה
שוטפים וכן לפעול לביצוע הערכה ותיעוד של ההתפתחות והתוצאות
של הניסוי.
מינוי הוועדה
הוועדה תמונה על-ידי מנהל האגף לחינוך קדם-יסודי, בתיאום עם
המזכירות הפדגוגית, ובמוסד ממלכתי-דתי גם בתיאום עם המחמ"ד.
מפקחת גן-הילדים הניסויי תוציא את כתבי המינוי.
הרכב ועדת ההיגוי המוסדית
- המפקחת הכוללת של גן-הילדים הניסויי
- נציג המזכירות הפדגוגית, המרשת של המוסד
- מנהלת הגן
- היועץ האקדמי של הניסוי
- נציג הרשות המקומית
- נציג ההורים
- נציג המועצה הפדגוגית של המוסד החינוכי הניסויי
- נציגים נוספים לפי רצון המוסד.
תפקידי ועדת ההיגוי
ללוות את העשייה החינוכית של גן הילדים הניסויי ממועד תחילת
הניסוי
-
לבדוק את מידת ההתאמה של המתבצע בגן הילדים למטרות וליעדים
של הניסוי שאושר
-
להנחות את מנהלת הגן במציאת דרכים לתיעוד, לשימור ולהפצת
חומרי הניסוי
-
לעקוב אחר השימוש בתקציב הגן
-
לנהל פרוטוקולים מסודרים של ישיבות הוועדה ולהעביר העתק
ליחידה לניסויים וליזמות
-
להכין דו"ח מסכם שנתי ולהעבירו ליחידה לניסויים וליזמות.
-
תדירות מפגשי ועדת ההיגוי
על מנהל המוסד לדאוג לקיום סדיר של מפגשי הוועדה 5‎-3 פעמים
במהלך שנת הלימודים.
מוביל הניסוי
6.2
המפקחת על גני הילדים תמנה אדם מצוות גני-הילדים אשר ילווה,
יפתח ויקדם את הניסוי. מובילת הניסוי תהיה מעורבת בכל המסגרות
(רשתות, מועדון מנהלים, ועדות היגוי, ימי עיון וכתיבת הדוחות)
לצורך פיתוח הראייה הכוללת של מהות הניסוי והפיכתו לחלק
מתרבות גן הילדים ואורח החיים שלו.
מתעדת מרשתת
6.3
המזכירות הפדגוגית והנהלת האגף לחינוך קדם-יסודי תמנה אדם
מהצוות הפדגוגי אשר ילווה ויתעד את תהליך ההתפתחות של הניסוי.
כתיבת דו"ח
6.4
על מנהלת הגן מובילת הניסוי החינוכי להכין עד תחילת חודש יוני בכל
שנה משנות הניסוי דיווח על מהלך הניסוי, על הישגיו, על קשייו ועל
תכונותיו. הדיווח יועבר ליחידה לניסויים וליזמות שבמזכירות הפדגוגית.
הערכה
6.5
היחידה להערכה של משרד החינוך התרבות והספורט תבצע הערכה גנית
במוסד החינוכי הניסויי במהלך השנה השנייה.
קליטת מחנכים חדשים
6.6
במוסדות חינוך ניסויים יעשה הפיקוח הכולל מאמץ לקליטת גננות
חדשות על-פי התאמתן לניסוי.
השתתפות בפורומים וברשתות
6.7
על המפקחת ועל הגננת מובילת הניסוי להיות חברות במועדות של
מוסדות החינוך הניסויי כתורמות וכנתרמות. במוסד חינוכי ניסויי
תהיינה המפקחת והגננות שותפות ברשת רעיונות לפיתוח מודלים
חדשניים.
חונכות
6.8
גן הילדים הניסויי יפתח דרכים להפצת הרעיון הניסויי שלו. לאחר
השנה הראשונה יותנה המשך מתן ההכרה לגן הילדים כניסויי בכך
שהוא יהיה מודל מוביל לגני ילדים וייצור עקב כך "חניכה" של
גני ילדים הפועלים סביב הרעיון הניסויי או סביב חלקים ממנו.
גני הילדים ה"חניכים" יפתחו מודלים משלהם בהנחיית המוסד המוביל.
רצוי להתחיל בתהליך ה"חניכה" מיד עם ההכרה בגן הילדים כניסויי.

משך הזמן שבו המוסד מוגדר כמוסד חינוכי ניסויי והפסקת הניסוי - ועדת המעקב
7.
משך ההכרה במוסד ניסויי מוגבל לשנתיים.
7.1
ועדת המעקב של היחידה לניסויים וליזמות תבדוק במהלך השנה
באמצעות אנשיה, וכן באמצעות דוחות ועדת ההיגוי, הדו"ח המסכם
של המפקחת על גן הילדים ודו"ח היחידה להערכה, את מהות
ההתפתחות של הניסוי, ותחליט אם לאשר את המשך הניסוי.
7.2
ועדת המעקב רשאית להפסיק את הניסוי, החל משנתו הראשונה, אם
לא תתמלאנה כל הדרישות שצוינו לעיל.
7.3
ועדת המעקב מוסמכת להגדיר מחדש את היקף הניסוי מעת לעת.
7.4

המשך ההכרה לאחר השנה השנייה מותנה בהקמה וביישום של מערך
חניכה של מוסדות אחרים.
7.5
בתום תקופת ההכרה כניסוי יוכל גן הילדים אשר הצליח בתהליך
הניסוי, בחניכה ובתיעוד, ועמד בהתחייבויות והיה שותף פעיל
במסגרות וברשתות, להגיש את מועמדותו למסגרת עבודה כמרכז
ניסויי מדריך.
7.6

לבירור פרטים נוספים אפשר לפנות אל היחידה לניסויים וליזמות
באגף לחינוך קדם יסודי, טל' 03‎-6935520,
וליחידה לניסויים וליזמות, המזכירות הפדגוגית, טל' 02‎-5603804.

נספח
.8

טופס פרטי גן הילדים והתחייבות כלפי הניסוי
תאריך הגשת הבקשה: _________________


חלק א': פרטי גן הילדים

שם גן הילדים: . . . . . . . . . . . . . . . . המחוז: . . . . . . . . . . . . סמל המוסד: . . . . . . . . .
שכבת הגיל (גן פעוטות, גן צעירים, גן טרום חובה, גן חובה): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
השתייכות למגזר (ממלכתי, ממלכתי-דתי, ערבי, דרוזי, בדואי, חרדי כו'): . . . . . . . . . .
מספר כיתות הגן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . מספר התלמידים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הכתובת:                       
רחוב. . . . . . . . . . . . . מספר: . . . . . . . .יישוב: . . . . . . . . . . . . מיקוד: . . . . . . . . . . .
טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקס: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הרשות המקומית שגן הילדים משתייך אליה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מנהלת הגן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טלפון בבית: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מפקחת הגן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מוביל הניסוי: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חלק ב': פרטים על פעילויות נוספות
השתתפות בתכניות העשרה (מרכז מדעי, אמנויות, טבע וכד'):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

קבלת תמיכה מקרנות או מגופים אחרים (פרט את שם הקרן/הגוף ואת היקף התמיכה):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חלק ג': התחייבות כלפי הניסוי
ההשתייכות למערך גני הילדים הניסויים מחייבת את הוספת הכיתוב
"גן-ניסויי".
-
תקציב הניסוי מיועד למטרות חקר, פיתוח והפצת הניסוי בלבד. -
ההשתייכות למערך הניסוי מחייבת את השתתפות מנהלת גן הילדים
במפגשי רשתות ובמפגשים כלליים.
-
הניסוי מחייב את השתתפות אוכלוסיית גן הילדים (צוות המחנכים בגן הילדים,
הורים, רשות ופיקוח).
-
           . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
                חתימת מנהלת הגן                       חתימת מפקחת גן הילדים           
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נח/8(ב), ה' בניסן התשנ"ח, 1 באפריל 1998